2-1573/2

2-1573/2

Belgische Senaat

ZITTING 2002-2003

31 MAART 2003


Wetsontwerp tot modernisering van de belasting voor aanplakking en de betalingswijzen van het zegelrecht


Evocatieprocedure


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE FINANCIňN EN VOOR DE ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR DE HEER SIQUET


Dit wetsontwerp werd op 28 maart 2003 aangenomen door de Kamer van volksvertegenwoordigers en dezelfde dag overgezonden aan de Senaat. De Senaat heeft het ontwerp geŽvoceerd op 31 maart 2003.

De onderzoekstermijn verstreek op 30 april 2003.

De commissie heeft het wetsontwerp besproken tijdens haar vergadering van 31 maart 2003.

I. INLEIDENDE UITEENZETTING DOOR DE MINISTER VAN FINANCIňN

De minister van FinanciŽn zegt dat het ontwerp tegemoetkomt aan de wens van tal van politieke fracties die voorstander zijn van een vereenvoudiging en in beperkte mate van een verlaging van de belasting voor aanplakking, ook al waren sommigen voorstander van het behoud van de fiscale zegels in bepaalde gevallen.

Voortaan zal de belasting voor aanplakking niet meer gevestigd worden op plakbrieven waarvan de oppervlakte kleiner is dan 15 vierkante decimeter, dus iets meer dan een A3-papier.

Voor plakbrieven waarvoor wel nog belasting betaald moet worden, zullen twee tarieven gehanteerd worden, naargelang de plakbrief groter of kleiner is dan 1 vierkante meter.

Het is geenszins de bedoeling de belasting af te schaffen voor gemeentelijke affiches.

De Kamer heeft het ontwerp op twee plaatsen gewijzigd. Het oorspronkelijke ontwerp hanteerde de grens van 10 vierkante decimeter om affiches vrij te stellen van belasting voor aanplakking. De Kamer heeft deze grens opgetrokken tot 15 vierkante decimeter. Bovendien heeft de Kamer ook de bepalingen aangepast over het hoofdelijk verschuldigd zijn van de belasting, met name wat betreft de drukker van de affiche.

De minister bedankt de commissie omdat zij dit ontwerp nog tijdens deze legislatuur wil bestuderen. Hij voegt eraan toe dat er in de toekomst nagedacht zou kunnen worden over de mogelijkheid om de belasting voor aanplakking af te schaffen voor affiches waarvan de oppervlakte niet groter is dan 1 vierkante meter.

II. BESPREKING

De heer Siquet vraagt wanneer het ontwerp in werking zal treden en of de oude zegels daarna nog geldig zijn.

De minister antwoordt dat de zegels geldig blijven zolang de voorraad strekt.

Zonder bepalingen over de inwerkingtreding, zal het ontwerp in werking treden tien dagen nadat het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

De heer Malcorps verwijst naar de activiteiten van onder meer jeugdbewegingen, die vaak affiches gebruiken. Was het niet eenvoudiger geweest de belasting voor aanplakking voor dergelijke verenigingen of activiteiten af te schaffen ?

De minister verwijst naar wat hij zei over de mogelijke afschaffing van de belasting voor plakbrieven die niet groter zijn dan 1 vierkante meter, al is de vrijstelling voor plakbrieven van 15 vierkante decimeter nu al een eerste grote stap voor dit soort verenigingen of activiteiten.

Hij wijst er ook op dat heel wat bijzondere wetten specifieke uitzonderingen vastleggen voor bepaalde groepen en hun plakbrieven. Dat middel kan steeds gebruikt worden. Dit ontwerp strekt er echter alleen maar toe de belasting te vereenvoudigen en in bepaalde mate te verlagen, zonder ze echter af te schaffen voor commerciŽle aanplakking.

III. STEMMINGEN

Er wordt geen enkel amendement ingediend. Het wetsontwerp in zijn geheel wordt eenparig aangenomen door de negen aanwezige leden.

Vertrouwen werd geschonken aan de rapporteur voor het opstellen van dit verslag.

De rapporteur, De voorzitter,
Louis SIQUET. Paul DE GRAUWE.

De door de commissie aangenomen tekst
is dezelfde als het door de Senaat
gŽevoceerde ontwerp
(zie stuk Kamer, nr. 50-2342/5)