2-1279/6

2-1279/6

Belgische Senaat

ZITTING 2002-2003

26 MAART 2003


Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 9 juli 1971 tot regeling van de woningbouw en de verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen en de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect


Evocatieprocedure


AMENDEMENTEN


Nr. 13 VAN DE HEREN POTY EN SIQUET

Art. 2

Aan het voorgestelde artikel 1bis, een § 6 (nieuw) toevoegen, luidende :

« § 6. Dit artikel is niet van toepassing in het kader van de bouw van groepswoningen en sociale woningen onderworpen aan een bouwvergunning in de zin van de regionale reglementering inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening. »

Verantwoording

In het Waals Gewest valt de groepswoningbouw reeds onder artikel 126 van de CWATUP. Bijgevolg hoeft een federale wet geen definitie te bieden van wat groepswoningen zijn. Zij kan volstaan met te verwijzen naar de gewestelijke regelgeving.

Voorts moeten buiten de toepassingssfeer van dit wetsvoorstel vallen de bouwprojecten van sociale woningen waarvan de overheid opdrachtgever is. In dat geval immers kunnen de mogelijke eigenaars of huurders ervan geen architect opgelegd krijgen omdat alleen de overheid tot die keuze kan overgaan.

Francis POTY.
Louis SIQUET.

Nr. 14 VAN DE HEER de CLIPPELE

(Subamendement op amendement nr. 8)

Art. 2

Het derde lid van het voorgestelde artikel 1bis, § 1, aanvullen als volgt :

« behoudens het geval één derde van de kost van de nieuwbouw reeds betaald is ».

Olivier de CLIPPELE.