Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-65

ZITTING 2002-2003

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand (Télécommunications)

Vraag nr. 2041 van de heer Siquet d.d. 4 april 2002 (Fr.) :
RSVZ. ­ Aanmaningen. ­ Gerechtsdeurwaarders. ­ Hervorming.

In de plenaire zitting van 6 december 2001 werd u een mondelinge vraag gesteld over de aanmaningen die door gerechtsdeurwaarders voor rekening van het RSVZ worden opgestuurd.

Ik heb me toen ongerust gemaakt over de follow-up van dat dossier.

Ik heb de betrokken gerechtsdeurwaarder persoonlijk gevraagd om de dossiers terug te sturen naar het RSVZ ten einde te kunnen overgaan tot een bijkomend onderzoek.

Bij mijn weten heeft de RSVZ geen gevolg gegeven aan het verzoek. Is dat te wijten aan personeelstekort of is er een andere reden ?

Wie kan er echt beslissingen nemen in de dossiers die naar de gerechtsdeurwaarders zijn gestuurd, als er nieuwe elementen aan zijn toegevoegd ?

Met welk budget worden de gerechtsdeurwaarders die aanmaningen naar bedrijven en vennoten sturen, betaald ?

Is men van plan om het RSVZ te hervormen ? Beschikt u over cijfergegevens met betrekking tot de werkelijke kostprijs daarvan en weet u hoeveel dossiers er naar het gerecht zijn gestuurd ?

Antwoord : In antwoord op de door het geachte lid gestelde vragen heb ik de eer hem volgende informatie te verstrekken.

Op 6 december 2001 heeft de heer Didier Reynders, minister van Financiën, de gelegenheid gehad te antwoorden op uw vraag aangaande de aanmaningen die op 26 november 2001 verstuurd werden door twee gerechtsdeurwaarders die het RSVZ daartoe had aangewezen.

Het is nuttig te herinneren dat het RSVZ alle wettelijke bepalingen heeft nageleefd. Artikel 95 van de wet van 30 december 1992 geeft de sociale verzekeringsfondsen de toelating om de verjaring te stuiten aan de hand vaan een aanmaning die wordt verstuurd via gerechtsdeurwaarder. Artikel 9 van het koninklijk besluit van 15 maart 1993 bepaalt het volgende. « Alvorens tot gerechtelijke invordering over te gaan moeten de sociale verzekeringskassen in ieder geval, de vennootschap een herinnering bij ter post aangetekend schrijven toesturen met vermelding van het bedrag waarop de invordering zal slaan. Deze herinnering kan gebeuren door tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder. »

Bovendien werden in de nota die het bestuur voor het Sociaal Statuut van de zelfstandigen van het ministerie van Middenstand en Landbouw op 3 mei 2001 aan de sociale verzekeringsfondsen heeft gestuurd, deze fondsen ultgenodigd om de nodige maatregelen te treffen zodat de achterstallen van de vennootschapsbijdragen zo snel mogelijk geďnd konden worden.

Sinds 1992 heeft de dienst Vennootschappen met te weinig personeel moeten functioneren zodat hij de opdrachten die hem zijn toevertrouwd niet kon vervullen. De regering heeft eind 2001, nadat het RSVZ het haar gesignaleerd had, de toelating gegeven aan het RSVZ om meer personeel in dienst te nemen. Van december 2001 tot maart 2002 werd aangeworven. Dankzij de nieuwe personeelsleden kon de dienst geherstructureerd worden : enkele personeelsleden houden zich uitsluitend bezig met de behandeling van dossiers waarvoor aanmaningen door de gerechtsdeurwaarders werden gestuurd.

Wat betreft de behandeling van de dossiers onderzoekt het RSVZ de dossiers en doet erover uitspraak ten gronde (vragen over aansluiting, vrijstellingen van bijdragen, kwijtschelding van de verhogingen en periodes van inactiviteit). De gerechtsdeurwaarders kunnen betalingsfaciliteiten aan de vennootschappen die dat aanvragen, toekennen en delen elk nieuw element aan het RSVZ mee. Het RSVZ zal de heer Siquet de toestand van de vennootschappen meedelen waarvoor hij tussengekomen is.

De gerechtsdeurwaarders worden bezoldigd met middelen van de begrotingspost « betwiste zaken met betrekking tot het beheer », die gebruikt wordt voor alle geschillen van het RSVZ. In november 2001 werden 38 353 vennootschappen en twee hoofdelijk aansprakelijken (die een kopie kregen van de aanmaning) aangemaand. De gemiddelde kostprijs van de aanmaning bedraagt 49,02 euro per vennootschap.

Er is nog geen enkele dagvaarding voor het gerecht. De eerste dagvaardingen zouden in de loop van het eerste kwartaal 2003 moeten gebeuren.