2-273

2-273

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 27 FÉVRIER 2003 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Projet de loi modifiant la loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux (Doc. 2-1427) (Procédure d'évocation)

Discussion générale

M. le président. - Mme Willame-Boonen se réfère à son rapport écrit.

Mevrouw Mia De Schamphelaere (CD&V). - Hoewel men soms beweert dat het onmogelijk is instellingen op een succesvolle manier van het ene naar het andere land over te plaatsen, bewijst de invoering van het in oorsprong Scandinavische instituut van de ombudsmannen in ons land voldoende het tegendeel. De ombudsmannen spelen een belangrijke rol in de preventieve rechtsbescherming van de burger en hebben de mogelijkheid om in te grijpen op momenten dat er strikt genomen geen sprake is van een rechtsgeschil maar waar onaangename situaties dreigen te escaleren en de werking van de overheidsdiensten belemmeren.

Het ontwerp tot wijziging van de wet van 22 maart 1995 dat we nu bespreken, is een noodzakelijk element voor het waarborgen van de continue dienstverlening door de federale ombudsmannen en verdient bijgevolg onze steun. Des te meer omdat door ons amendement ook de technische kwaliteit van het ontwerp werd verbeterd. Het kan daarbij zeker geen kwaad nog eens te wijzen op het feit dat deze verbeteringen enkel mogelijk zijn geworden door het bestaan van de evocatieprocedure en het bicamerale stelsel.

Is het dossier van de ombudsmannen nu afgesloten, aangezien we wellicht in grote eensgezindheid onze instemming met het ontwerp zullen betuigen? Voor ons niet. Het blijft noodzakelijk om op zoek te gaan naar mogelijke verbeteringen van het stelsel van de ombudsmannen. Het ontwerp heeft immers enkel betrekking op de goede interne werking van de ombudsdiensten, terwijl met geen woord wordt gerept over de resultaten die het college van ombudsmannen heeft bereikt voor de mensen zelf. In dit licht kan de vraag worden gesteld of de federale ombudsmannen zelf wel van mening zijn hun taak naar behoren te kunnen vervullen. Soms lijkt het er immers op dat het bestaan van hun diensten bij sommige federale overheidsdiensten de indruk doet ontstaan dat ze zelf niet langer verantwoordelijk zijn voor een mensvriendelijke werking, omdat de ombudsman zich daarmee maar moet bezighouden.

Anderzijds moeten we ook vaststellen dat de regel dat ombudsmannen enkel kunnen optreden wanneer er geen andere procedure loopt, ongewenste neveneffecten heeft. Ook een slecht werkende interne procedure kan immers leiden tot het optreden van het college van ombudsmannen, zodat er uiteindelijk niets in huis komt van waarborgen voor een efficiënte en mensvriendelijke dienstverlening. We beseffen met andere woorden dat dit ontwerp een beginpunt en geen eindpunt is in de discussie over de ombudsdiensten.

-La discussion générale est close.