2-272

2-272

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 27 FEBRUARI 2003 - OCHTENDVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 10, 6º in de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering (Stuk 2-779)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Duitstalige Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschap betreffende het gesloten centrum voor voorlopige plaatsing van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd (Stuk 2-1323)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan bepaalde ambtenaren van de fiscale administraties ter beschikking gesteld van de federale politie (Stuk 2-1410) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende wijziging van het bijvoegsel bij het Gerechtelijk Wetboek - Gebiedsomschrijving en zetel van hoven en rechtbanken (Stuk 2-1438)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot hervorming van de adoptie (Stuk 2-1428) (Evocatieprocedure)

Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de adoptie betreft (Stuk 2-1429)

Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek inzake adoptie en tot aanvulling van de wet van 31 maart 1987 tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de afstamming door artikel 121 (van mevrouw Clotilde Nyssens, Stuk 2-66)

Wetsvoorstel tot hervorming van de regels van het Burgerlijk Wetboek betreffende de adoptie (van de heer Philippe Monfils, Stuk 2-88)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp tot hervorming van de adoptie (Stuk 2-1428) (Evocatieprocedure)
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de adoptie betreft (Stuk 2-1429)

Problematiek van de niet-begeleide minderjarigen (Stuk 2-1199)

Bespreking

Vraag om uitleg van mevrouw Mia De Schamphelaere aan de minister van Justitie over «de weigering van de eerste minister en de minister van Justitie de beroepsorganisatie van de griffiers te horen aangaande de hervorming van hun statuut en hun taken» (nr. 2-971)

Vraag om uitleg van de heer Jan Steverlynck aan de minister van Justitie over «de stand van zaken voor wat betreft de opwaardering van het statuut en de taken van de griffier en de parketsecretaris» (nr. 2-972)

Berichten van verhindering