2-1429/2

2-1429/2

Belgische Senaat

ZITTING 2002-2003

25 FEBRUARI 2003


Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de adoptie betreft


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE UITGEBRACHT DOOR DE DAMES TAELMAN EN de T' SERCLAES


I. PROCEDURE

Het voorliggend wetsontwerp, waarop de verplichte bicamerale procedure van toepassing is, werd door de Kamer van volksvertegenwoordigers aangenomen op 16 januari 2003 met 116 stemmen bij 14 onthoudingen. Het werd overgezonden aan de Senaat op 17 januari 2003.

De commissie voor de Justitie heeft het ontwerp behandeld tijdens haar vergaderingen van 12, 19 en 25 februari 2003 in aanwezigheid van de minister van Justitie.

II. UITEENZETTING DOOR DE MINISTER VAN JUSTITIE

Zie stuk Senaat, nr. 2-1428/4.

III. BESPREKING

Zie stuk Senaat, nr. 2-1428/4.

IV. STEMMINGEN

Het wetsontwerp in zijn geheel wordt eenparig aangenomen door de 9 aanwezige leden.

Dit verslag wordt goedgekeurd bij eenparigheid van de 10 aanwezige leden.

De rapporteurs, De voorzitter,
Martine TAELMAN.
Nathalie de T' SERCLAES.
Josy DUBIÉ.

De door de commissie aangenomen tekst
is dezelfde als de tekst
van het door de Kamer van volksvertegenwoordigers
overgezonden ontwerp
(zie stuk Kamer, nr. 50-1367/4)