2-269

2-269

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 13 FEBRUARI 2003 - OCHTENDVERGADERING

(Vervolg)

Voorstel van resolutie betreffende het bepalen van de feiten en de eventuele verantwoordelijkheid van Belgische overheden bij de deportatie en de vervolging van Belgische joden tijdens de Tweede Wereldoorlog (van de heren Alain Destexhe en Philippe Mahoux c.s., Stuk 2-1311)

Wetsvoorstel betreffende de uitvoering van een wetenschappelijk onderzoek naar de vervolging en de deportatie van de joden in België tijdens de Tweede Wereldoorlog (Stuk 2-1450)

Algemene bespreking

De voorzitter. - Ik stel voor deze voorstellen samen te bespreken. (Instemming)

Mevrouw Martine Taelman (VLD), corapporteur. - Het verslag dat ik breng vormt het eerste deel van een tweeluik. Bij de bespreking van het voorstel van resolutie is immers gebleken dat voor de uitvoering ervan een wetgevend initiatief is vereist. Het verslag over het bijhorende wetsvoorstel zal worden uitgebracht door corapporteur Marcel Cheron.

De hoofdindieners van het voorstel van resolutie zijn de heren Mahoux en Destexhe. Ze hebben in de commissie uitgebreid uiteengezet waarom ze het voorstel van resolutie hebben ingediend.

De Tweede Wereldoorlog is al meer dan een halve eeuw geleden beëindigd. Het ogenblik is dan ook zeker aangebroken om een sereen historisch en politiek debat aan te gaan over de eventuele verantwoordelijkheid van Belgische overheden bij de identificatie, de vervolging en de deportatie van de joden in België. In tegenstelling tot Frankrijk was er immers geen sprake van een officiële collaboratie met de bezetter in België.

Dat neemt niet weg dat tijdens de bezetting bijna de helft van de joodse bevolking in België is gedeporteerd. Dat zijn bijna 30.000 personen die behoudens enkele uitzonderingen, in de concentratiekampen zijn omgekomen. In Frankrijk ging het om ongeveer een vierde van de joodse bevolking, een significant verschil dus.

Een aanzet tot beter begrip werd reeds gegeven door de Studiecommissie joodse goederen, de commissie-Buysse. In haar eindverslag uit juli 2001 heeft die commissie de aandacht gevestigd op een aantal verontrustende feiten. Vier daarvan verdienen volgens de indieners van naderbij te worden onderzocht.

In de eerste plaats is er het besluit van de Belgische regering om in de meidagen van 1940 op ruime schaal over te gaan tot de aanhouding en de overbrenging naar Frankrijk van personen die als opposant of als potentiële bedreiging voor de Belgische Staat werden beschouwd, onder wie een groot aantal Duitse en Oostenrijkse joden. In totaal werden er ongeveer 5500 personen opgepakt onder wie, naar schatting, 4000 joden van wie er ten minste 3500 vanuit het Franse concentratiekamp Drancy naar Auschwitz zijn gedeporteerd. In haar eindverslag vraagt de commissie-Buysse zich af wat de Belgische regering ertoe heeft gebracht joodse tegenstanders van het nazi-regime naar Frankrijk te deporteren.

Ten tweede is er de rol van de secretarissen-generaal. De commissie-Buysse zegt daarover het volgende: "Zo weigerden de secretarissen-generaal bijvoorbeeld, zich steunend op de Grondwet, de eerste anti-joodse maatregelen (28 oktober 1940) af te kondigen (waardoor de bezetter verplicht werd de joodse maatregelen als Duitse verordeningen af te kondigen). Daartegenover staat dat de secretarissen-generaal vervolgens wel een omzendbrief naar de gemeentebesturen stuurden voor het aanleggen van jodenregisters.".

Ten derde is er de houding van andere overheden. "Wanneer de gemeenten later werd gevraagd ook de davidster te verdelen, kwam er een weigering van de Brusselse gemeenten, maar Antwerpen aanvaardde de opdracht," dixit de commissie-Buysse. Ook Charleroi en Luik hebben het bevel uitgevoerd waarbij direct moet worden opgemerkt dat het hier niet om een communautair verschil gaat. Zowel in Vlaanderen als in Brussel en Wallonië zijn er daden van collaboratie gepleegd.

Ten vierde bestaat er een opmerkelijk verschil in de deportatiecijfers voor Antwerpen en Brussel, twee steden met een belangrijke joodse gemeenschap. In Antwerpen werd 67% van de joodse gemeenschap gedeporteerd, in Brussel 37%. Met betrekking tot Antwerpen dienen voorts de drie razzia's in 1942 te worden vermeld waarbij 3500 joden zijn aangehouden en waaraan de politie haar medewerking heeft verleend.

De indieners van het voorstel hebben ervoor gekozen om het noodzakelijke historische opzoekingswerk toe te vertrouwen aan het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (SOMA). Het is de bedoeling dat op wetenschappelijk verantwoorde wijze en met de vereiste zin voor historische kritiek de feiten worden vastgesteld op grond waarvan de eventuele verantwoordelijkheid van Belgische overheden bij de identificatie, de vervolging en de deportatie van de joden in België tijdens de Tweede Wereldoorlog kan worden vastgelegd. De indieners hebben voor het SOMA gekozen omdat het een federale instelling is en haar wetenschappelijke reputatie buiten kijf staat.

Aan de uitdrukkelijke wens van de indieners dat de regering zich achter het initiatief zou scharen en het SOMA de nodige middelen ter beschikking zou stellen opdat die instelling haar onderzoek binnen een termijn van twee jaar in de beste omstandigheden zou kunnen afronden, is de eerste minister tijdens de hoorzitting tegemoet gekomen. Hij verwees naar het standpunt van de regering zoals verwoord tijdens zijn toespraak te Mechelen op 6 oktober 2002 naar aanleiding van de dag van de joodse martelaars in België. De eerste minister herinnerde daarbij nog aan het feit dat bepaalde administraties, maar vooral ook vele Belgen leden van de joodse gemeenschap hebben geholpen om aan vervolgingen te ontsnappen.

Achteraf moet de Senaat, op grond van het onderzoeksverslag, beslissen of de oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie al dan niet gewenst is.

Alle democratische fracties hebben zich achter dit initiatief geschaard. Tijdens de discussie werden nog verdere verfijningen en verduidelijkingen aangebracht.

De heer Marcel Cheron opende de discussie over het exacte tijdskader van het onderzoek. Er werd verduidelijkt dat ook de feiten uit de voor- en naoorlogse periode in aanmerking dienen te worden genomen. Ook het SOMA is van oordeel dat het onderzoek zich moet richten op de wijze waarop de eventuele deelname van Belgische overheden aan de vervolging en de deportatie van de joden in de naoorlogse repressie van het incivisme werd behandeld. Voorts mag het onderzoek de administratieve behandeling van de joden niet isoleren, maar moet het die integreren in de algemene administratieve en politieke praktijk die tijdens de Tweede Wereldoorlog bestond. Het SOMA stelt een grotendeels door de commissie aanvaarde opdrachtomschrijving voor.

Op vraag van de heer Caluwé en mevrouw De Schamphelaere werd de titel van de resolutie aangepast zodat alle in België verblijvende joden onder het toepassingsgebied van de wet vallen.

De heer Armand De Decker, en later ook de eerste minister, suggereerden om in de opdrachtomschrijving voor alle duidelijkheid expliciet te bepalen dat het onderzoek zowel à charge als à décharge zal moeten gevoerd worden. De commissie was het daarmee eens.

De commissie ging eveneens akkoord met de opmerking van de heer Siquet dat ook het deel van het Belgisch grondgebied dat in mei 1940 door het Duitse Rijk werd geannexeerd, namelijk de kantons Eupen, Malmedy en Sankt Vith, bij het onderzoek moet worden betrokken.

Mevrouw Magdeleine Willame-Boonen wenste te weten waarom men de universiteiten niet bij het onderzoek zou inschakelen. De indieners wezen erop dat dit de zaken op het praktische vlak zou bemoeilijken en dat verschillende vertegenwoordigers van de Belgische universiteiten bovendien al zitting hebben in de wetenschappelijke commissie die het SOMA leidt.

Het SOMA verklaarde in de hoorzitting dat het de resultaten van het reeds gevoerde historische onderzoek mee in zijn onderzoek zou betrekken.

In dezelfde hoorzitting kwam ook het probleem van de vrije toegang tot de archieven, inzonderheid de archieven van de Ministerraad, het ministerie van Binnenlandse Zaken, het ministerie van Justitie en de hoven en rechtbanken aan bod. De heer Cheron zal u daarover bij de behandeling van het wetsvoorstel op een ongetwijfeld onderhoudende wijze verslag uitbrengen.

Tot slot vermeld ik nog dat de heer Michel Eisenstorg et Mme Judith Kronfeld, respectievelijk voorzitter en secretaris-generaal van de Union des Déportés Juifs de Belgique - Filles et Fils de la Déportation benadrukten dat deze studie van groot belang is voor de democratische toekomst van België. Ze voegden eraan toe dat een dergelijk initiatief eigenlijk veel te lang op zich heeft laten wachten.

Het geamendeerde en verbeterde voorstel van resolutie werd eenparig aangenomen door de 10 aanwezige leden.

Sta mij toe namens mijn fractie nog enkele beschouwingen toe te voegen aan dit verslag.

Het staat buiten kijf dat de VLD-fractie dit voorstel ten volle onderschrijft. Het moet worden gezien tegen de achtergrond van verschillende andere initiatieven die getuigen van een groeiende bewustwording van het leed dat de joodse bevolking tijdens de Tweede Wereldoorlog is berokkend. Zoals vermeld, was er de Studiecommissie joodse goederen en, in het kielzog van haar verslag, de wet van 20 december 2001 betreffende de schadeloosstelling van de leden van de Joodse Gemeenschap van België voor hun goederen die werden geplunderd of achtergelaten tijdens de oorlog 1940-1945. Er is de historische toespraak van de eerste minister op 6 oktober 2002 in de Dossinkazerne in Mechelen naar aanleiding van de 60ste verjaardag van de deportatie van de joden in België, waarin hij zich namens de Belgische Natie heeft verontschuldigd voor het leed dat de joodse bevolking werd aangedaan en er zijn de plannen van Vlaanderen voor een Vlaams Holocaustmuseum in Mechelen.

De VLD-fractie zal de resolutie en het wetsvoorstel dan ook met overtuiging goedkeuren en eventueel een passend gevolg geven aan de resultaten van het te voeren onderzoek.

M. Marcel Cheron (ECOLO), corapporteur. - Comme l'a précisé la corapporteuse, Mme Taelman, nous avons décidé, de manière très paritaire, d'équilibrer les rapports. Je vous présenterai donc le rapport relatif à la proposition de loi.

Au cours de sa réunion du 30 janvier 2003, l'excellente commission des Affaires institutionnelles, l'une des plus intéressantes du Sénat, a rédigé, examiné et approuvé la proposition de loi en question, en appliquant l'article 22.3 du Règlement. J'insiste sur ce point parce que j'ignorais totalement le contenu de cet article, rédigé comme suit : « Lorsque, dans une discussion, les commissions concluent à la nécessité de légiférer ou d'exprimer le point de vue du Sénat, elles peuvent rédiger elles-mêmes une proposition de loi ou de résolution, l'examiner, la mettre aux voix et faire rapport à son sujet sans que la Sénat la prenne préalablement en considération. Cette procédure ne peut être engagée qu'avec l'accord écrit de deux tiers des membres de la commission et moyennant l'assentiment préalable du Président du Sénat. En cas de doute sur la recevabilité ou la compétence de la commission, celui-ci consulte le Bureau. »

Il est apparu, au cours de la discussion de la proposition de résolution - Mme Taelman vient de vous présenter le rapport - qu'il était nécessaire, en particulier après une audition avec le premier ministre, que le Centre d'Études et de Documentation « Guerres et Sociétés contemporaines », qui serait chargé d'une mission d'étude en la matière, puisse consulter les archives de l'ensemble des autorités publiques et des établissements de droit privé exclusivement s'il y était autorisé de manière spécifique par une loi.

Compte tenu de l'urgence qu'il y avait à faire approuver au plus tôt par les deux Chambres une proposition ou un projet de loi l'y autorisant, MM. Destexhe et Mahoux ont adressé au Président une lettre dans laquelle dix membres de la commission marquaient leur accord sur la procédure prévue à l'article 22.3 du Règlement. Le Président du Sénat a, quant à lui, accordé volontiers l'assentiment nécessaire.

Le présent rapport et le texte adopté forment donc la seconde partie d'un diptyque dont on ne peut déterminer la genèse et mesurer la portée sans tenir compte du premier volet, c'est-à-dire la résolution relative à l'établissement des faits et des responsabilités éventuelles d'autorités belges dans les persécutions et la déportation des Juifs en Belgique, au cours de la Seconde Guerre mondiale, ainsi que le rapport de Mme Taelman. Les deux textes ont fait l'objet d'une discussion générale lors de la séance de la commission des Affaires institutionnelles.

La proposition de loi, en tant que telle, a été établie en collaboration avec le service public fédéral, la Chancellerie du Premier Ministre, et tient notamment compte du souhait du Centre d'Études et de Documentation de pouvoir prendre également en considération les périodes de l'avant-guerre et de l'après-guerre, si nécessaire.

Je soulignerai quelques éléments importants de la proposition de loi. D'abord, à l'initiative de M. Siquet, nous avons examiné la question du champ d'application territorial de la recherche. Celui-ci couvre en réalité l'ensemble de la Belgique, y compris les cantons d'Eupen, de Malmedy et de Saint-Vith, qui avaient été annexés par l'Allemagne le 10 mai 1940.

Ensuite, pour que le parallélisme avec la définition de la mission, telle qu'elle figure dans la proposition de résolution, puisse être maintenu, on a intégré dans la proposition de loi le fait que cette recherche scientifique a pour but de fournir une connaissance détaillée des faits et de leur contexte, même si ceux-ci concernent les périodes d'avant-guerre et d'après-guerre.

Enfin, nous avons introduit dans la proposition de loi et dans la résolution, au sujet des missions sur lesquelles devra porter la recherche du Centre d'Études et de Documentation, le fait qu'il conviendra de prendre également en compte la question de l'accès aux archives des auditorats militaires, ce que justifie le point « f » abordé par Mme Taelman.

Je voudrais cependant souligner l'obligation qu'a le Centre de soumettre un rapport sur l'étude scientifique réalisée, au Parlement et au gouvernement, deux ans après l'entrée en vigueur de la loi. La commission estimait en effet que le rapport devait être transmis directement, non seulement aux deux Chambres - donc pas au seul Sénat -, mais aussi au gouvernement, duquel relève ledit Centre.

J'en viens à présent à la question du financement de la recherche. La discussion a fait apparaître que le Centre devait engager quatre chercheurs supplémentaires dans le cadre de cette étude. Se posait dès lors la question de son financement par le gouvernement et celle de l'entrée en vigueur de la loi. Un amendement a été déposé stipulant que le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi, au plus tard le 31 décembre 2003.

L'ensemble de cette proposition de loi a été adopté à l'unanimité des dix membres présents en commission.

Je tiens à présent à émettre deux commentaires de ce sujet, à titre personnel et au nom de mon groupe.

Il est évident que nous soutenons l'initiative émanant de MM. Destexhe et Mahoux mais deux remarques s'imposent : d'une part, la résolution et la proposition de loi prévoient qu'après une année, le Centre présente un premier rapport et, d'autre part, si cette recherche scientifique porte directement sur les persécutions et déportations des Juifs en Belgique, nous savons par d'autres études, que d'autres catégories de personnes en ont été victimes, notamment les peuples nomades et les Tziganes, catégories sur lesquelles le Sénat pourrait utilement se pencher à l'occasion de l'évaluation qui sera faite au bout d'un an.

Par ailleurs, j'aurais voulu insister auprès du gouvernement pour que cette recherche fasse l'objet d'un véritable financement direct et que l'on ne tente pas de rechercher une compensation ailleurs. Il ne faudrait pas que les moyens actuels dont dispose le Centre soient détournés vers la nouvelle mission qui lui est confiée.

Nous devons donc veiller à ce que le financement de cette recherche, par le gouvernement, ne se fasse pas au détriment des autres missions actuelles de ce Centre. J'estime qu'il s'agit là d'une demande légitime de mon groupe et de tous ceux qui soutiennent cette recherche et cette résolution. C'est donc dans un esprit positif que mon groupe votera à la fois la résolution et la proposition de loi.

M. Alain Destexhe (MR). - Cette proposition a été déposée par M. Mahoux et moi-même. Nous pensons que plus d'un demi-siècle après la fin de la Seconde Guerre mondiale, le moment semble venu de consacrer un débat historique et politique serein quant aux responsabilités éventuelles des autorités belges dans l'identification, les persécutions et la déportation des Juifs de Belgique. Contrairement à la France où le régime de Vichy, sous la férule du maréchal Pétain, a collaboré officiellement avec l'Allemagne nazie, le gouvernement belge, qui avait émigré à Londres, s'est immédiatement rangé du côté des Alliés, de sorte que, dans notre pays, il n'a jamais été question d'une collaboration officielle avec l'occupant.

Il n'empêche qu'au cours de l'occupation, près de la moitié de la population juive de Belgique a été déportée. Il s'agissait de quelque 30.000 personnes qui, à quelques exceptions près, ont toutes trouvé la mort dans les camps de concentration ou d'extermination.

Lorsque l'on compare le nombre de déportations en Belgique à celui des déportations qui eurent lieu en France, force est néanmoins de constater que, contre toute attente, un quart seulement de la population juive de France a été déporté alors que le pays était dirigé par un gouvernement collaborateur. En Belgique, cette proportion est beaucoup plus grande. Il est par conséquent nécessaire d'examiner plus en détail les autres raisons pour lesquelles le nombre de victimes parmi les Juifs de Belgique a été proportionnellement plus grand.

Dans son rapport, la commission d'étude des biens juifs, connue sous le nom de commission Buysse, a attiré l'attention sur des faits inquiétants. Ils ont été cités par Mme Taelman mais je voudrais les répéter, en y apportant l'une ou l'autre précision.

Le premier - peut-être le plus interpellant pour les démocrates que nous sommes - est la décision que le gouvernement belge prit, en mai 1940, d'arrêter et de déporter vers la France un grand nombre de personnes considérées comme des opposants et que l'on estimait susceptibles de présenter une menace pour l'État belge. Parmi ces personnes, beaucoup de Juifs allemands et autrichiens. On estime qu'au total, 4.000 des quelque 5.500 personnes qui furent arrêtées étaient juives et qu'au moins 3.500 d'entre elles furent déportées à Auschwitz au départ du camp de concentration français de Drancy.

Deuxièmement, il faut mentionner le rôle qu'ont joué les secrétaires généraux. La commission Buysse précise par exemple que ceux-ci, se retranchant derrière la Constitution, refusèrent de promulguer les premières mesures anti-juives mais envoyèrent par contre aux administrations communales une circulaire visant à la constitution de registres de Juifs.

Troisièmement, soulignons l'attitude des pouvoirs publics face aux distributions d'étoiles jaunes. Comme l'a indiqué Mme Taelman, nous souhaitons éviter toute dérive communautaire dans ce débat. Si les personnes d'origine juive étaient sans doute plus nombreuses à Anvers qu'à Liège, on constate que la distribution des étoiles jaunes a été refusée à Bruxelles mais effectuée aussi bien à Anvers qu'à Charleroi ou qu'à Liège.

Enfin, il y a eu les fameuses rafles organisées notamment à Anvers. Trois razzias eurent lieu en 1942, avec la participation de la police anversoise. J'insiste sur ces rafles puisque 3.500 Juifs furent arrêtés. À l'échelle d'Anvers, ces chiffres sont tout à fait comparables à ceux de la rafle du Vélodrome d'hiver à Paris, qui fit 13.000 victimes. Or, on connaît le rôle central qu'occupe la rafle du Vel d'hiv dans la mémoire française.

Les raisons pour lesquelles l'étude a été confiée au CEGES ont été exposées. Je n'y reviendrai donc pas. Je voudrais par contre me réjouir du fait que le premier ministre a préalablement apporté le soutien total du gouvernement à cette initiative, aussi bien pour son principe que pour son financement. Le CEGES a parlé d'un minimum de quatre collaborateurs. Je pense qu'il s'agit effectivement du nombre de personnes indispensables pour mener à bien ce projet.

Même si l'initiative émane de M. Mahoux et de moi-même, nous ne pouvons que nous réjouir du fait que les partis démocratiques se sont ralliés à cette initiative et ont tous apporté leur contribution au cours du débat. Je voudrais souligner l'intérêt personnel que j'ai trouvé à participer aux travaux de la commission des Affaires institutionnelles dont je ne suis pas membre. Le débat s'est révélé de très haute tenue et a permis d'aboutir, dans un délai bref, à la conclusion de nos travaux.

Enfin, je souhaite faire une remarque liée à l'actualité.

Par le hasard du calendrier, le Sénat va voter cette résolution et la proposition de loi au lendemain du prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation dans l'affaire dite « Sharon ». Bien entendu, il n'y a aucun lien entre ces deux aspects. Cependant, on entend en Israël certains prétendre que notre pays serait avec la France le pays le plus antisémite d'Europe. Je pense que le vote de ce jour, qui sera acquis, je l'espère, à l'unanimité, constituera un démenti cinglant de ces accusations d'antisémitisme.

Le Sénat va voter une proposition qui permettra d'enquêter en détail sur la déportation de 30.000 Juifs, qui est une des pages les plus sombres de l'histoire de la Belgique. Cela montre bien que la représentation nationale n'est absolument pas antisémite, contrairement à ce qui est parfois affirmé en Israël, et que notre pays a à coeur de combattre toute forme de racisme et d'antisémitisme.

Mevrouw Mia De Schamphelaere (CD&V). - Wij zullen zowel het voorstel van resolutie als het wetsvoorstel met overtuiging steunen.

De genocide die de vorige eeuw op Europees grondgebied plaatsvond, is veel te lang een zwart gat gebleven in onze cultuur en geschiedenis. Het verdringen van dramatische gebeurtenissen in het persoonlijk leven of van persoonlijke trauma's leidt niet tot genezing. Het is uiteraard pijnlijk te onderzoeken op welke manier het tot die gebeurtenissen is kunnen komen. De vraag op zich is een pijnlijk gegeven in onze beschaving.

Voor de volgende generaties is het belangrijk dat we de toedracht van wat er is gebeurd, precies bepalen en onderzoeken waar de verantwoordelijkheden liggen.

Ons land heeft een achterstand opgelopen in het uitvoeren van vergelijkende studies naar de oorzaken van de genocide. Pas vijftien jaar geleden is er een aanvang gemaakt met een wetenschappelijke studie naar de genocide op de joodse bevolking in Europa. Voor de 15.000 joden die tijdens de Tweede Wereldoorlog uit Antwerpen zijn gedeporteerd, is pas in 1997 het eerste officiële herdenkingsmonument opgericht. De naam van het monument is zachor, wat `Gedenk' betekent. Onder het motto `Wie vergeet, is gedoemd te herhalen' ondersteunen we dit voorstel van resolutie. Ook vandaag moeten we werken aan het bouwen van een stad, een samenleving en een cultuur waar verschillende bevolkingsgroepen en mensen met een verschillende religie zich thuis voelen. Het wetenschappelijk onderzoek is belangrijk voor de verwerking van de gebeurtenissen in onze cultuur en onze geschiedenis en voor de volgende generaties die zich steeds opnieuw zullen afvragen hoe het mogelijk is dat dit is kunnen gebeuren op ons West-Europees grondgebied.

M. Philippe Mahoux (PS). - Je me réjouis de l'avancée rapide de nos travaux concernant ce douloureux problème. Je ne reviendrai pas sur ce qu'a dit M. Destexhe, ni sur les excellents rapports faits par Mme Taelman et M. Cheron qui ont éclairé l'assemblée sur la qualité du travail effectué en commission et ont montré la volonté manifestée de manière pratiquement unanime que cette proposition de résolution et la proposition de loi qui en découle s'appliquent rapidement.

Il est fondamental qu'on puisse faire la lumière sur les responsabilités des autorités publiques belges. Car c'est de cela qu'il est question. Nous avons vécu en Belgique une situation particulière, différente de celle d'autres pays européens. Le gouvernement belge se trouvait à Londres. Il n'y avait pas, comme en France, un État qui ait assumé de manière collective ce qui s'est passé.

Il n'empêche que les autorités publiques belges ont adopté diverses attitudes au cours de la période qui a précédé la Seconde Guerre mondiale, et aussi pendant cette dernière. Il y a eu des attitudes extrêmement courageuses et des résistances à ce qui pouvait apparaître à un moment donné comme des injonctions de l'occupant, voire d'autorités publiques belges supérieures. Je pense qu'il faut souligner ces attitudes.

Des événements évoqués dans l'excellent rapport ont montré que les autorités publiques belges ont collaboré à l'identification, à l'arrestation et à la déportation des Juifs en Belgique. Je crois qu'il convient de faire la lumière sur ces événements.

Assumer de manière collective - comme cela a été fait à la caserne Dossin par le premier ministre - une responsabilité qui l'a été par des autorités belges jusqu'à l'abjection est important. Il convient aussi de distinguer l'horreur et la participation à celle-ci, d'une part, et les attitudes extrêmement positives, courageuses, voire héroïques, non seulement de citoyens et citoyennes belges, mais aussi d'autorités publiques belges, d'autre part. C'est ce que M. Destexhe et moi souhaitions initier.

Nous avons proposé de confier cette mission à une institution scientifique, de nature fédérale, collaborant avec l'ensemble des universités belges, tout en ayant la garantie que cette institution tiendrait compte de l'ensemble des travaux déjà réalisés. Je fais référence, entre autres, aux travaux de M. Maxime Steinberg. que j'ai eu l'honneur de connaître au sein de la cellule « Démocratie ou barbarie » que j'ai créée quand j'étais ministre de l'Éducation pour la partie francophone du pays. M. Steinberg a fait partie de cette cellule et tout le monde reconnaît son excellente contribution à l'identification des responsabilités belges.

On demande au CEGES d'assurer cette étude et cela me paraît extrêmement important pour toutes les raisons que je viens d'évoquer.

Comme cela a fait l'objet de discussions au cours de nos travaux, je précise que la mission du CEGES est définie de manière assez large ; il agira sous son entière responsabilité et aura le choix de la méthode. Je pense effectivement que l'on ne doit pas indiquer à des structures scientifiques la manière de travailler.

On parle d'autorités belges, d'identifications, d'arrestations et de déportations des Juifs en Belgique, et non des Juifs de Belgique ; il ne convient pas en effet de faire une distinction entre ceux qui se trouvaient en Belgique et qui avaient la nationalité belge et ceux qui ne l'avaient pas. J'apporte cette précision car on peut considérer que tout ce qui s'est passé en Belgique en termes de collaboration par rapport à cette abomination de l'action nazie en Belgique doit être identifié et dénoncé. Quand quelque chose de contraire aux droits de l'homme se passe dans notre pays, je pense que cela doit être identifié et dénoncé. Après tout nous partageons cette responsabilité car elle ternit et retentit sur l'ensemble des citoyens de ce pays. Il importe donc de participer résolument à cette démarche.

J'ai entendu dire cette proposition était prise parce qu'il était temps de le faire. Cela a été dit en commission.

C'est vrai que les témoins directs prennent de l'âge et disparaissent. Il est donc important, pour un travail scientifique de cette nature, de pouvoir encore les entendre et d'avoir accès aux archives.

Il est évident que la commission d'enquête dont nous avons parlé ne serait organisée que si nous devions constater que des obstacles ont été mis pour accéder à ces archives. C'est pour cette raison que la proposition qui suit immédiatement cette proposition de résolution est importante. Grâce au soutien du gouvernement et de la quasi-totalité des membres de la commission et du parlement, nous avons pris les dispositions légistiques nécessaires pour permettre au CEGES d'avoir accès aux archives. Dans le même temps, nous avons entendu avec intérêt la déclaration du Premier ministre disant qu'il trouverait les moyens budgétaires nécessaires à la réalisation de cette étude.

À ce sujet, il va de soi que j'approuve la remarque formulée par M. Cheron. En effet, lorsqu'on confie une mission supplémentaire à quelqu'un, celle-ci nécessite des moyens supplémentaires. Dans notre esprit, il ne s'agira nullement de soustraire des budgets à une étude en cours pour les confier à une nouvelle étude mais bien d'octroyer des moyens supplémentaires à cet effet.

Nous aurons bientôt l'occasion de discuter de projets de lois en faveur des victimes de la guerre au sens large du terme. Notre proposition s'inscrit dans une démarche liée à la spoliation des biens, à la reconnaissance des responsabilités et aux conséquences qu'il faudra en tirer. Enfin, nous aurons à discuter d'un projet de loi en faveur des victimes de guerre.

Je tiens à traduire une des inquiétudes de la Commission nationale de la Communauté juive de Belgique pour la restitution.

Il apparaîtrait que le projet de loi déposé le 6 février dernier à la Chambre ne reconnaîtrait les orphelins de victimes juives de la seconde guerre mondiale que lorsqu'ils sont orphelins de père et de mère. Dans le projet initial, il fallait qu'ils soient orphelins de père ou de mère. Il conviendra d'accorder une importance toute particulière à ce problème dans la mesure où, dans la quasi-totalité des cas, le parent qui a pu échapper à la solution finale n'a jamais été reconnu en tant que veuf ou veuve de prisonnier de guerre ou de prisonnier politique. Dès lors, comment les enfants pourraient-ils être reconnus orphelins de leurs deux parents ?

J'insiste pour que nous soyons particulièrement attentifs à ce problème lorsque ce projet de loi sera soumis à notre assemblée, à moins que la Chambre n'ait réglé la question entre-temps dans un sens d'équité et de justice.

Mme Magdeleine Willame-Boonen (CDH). - Pour expliquer l'importance du vote positif que mon groupe émettra cet après-midi concernant les deux propositions soumises ce matin à notre examen, permettez-moi - ce n'est pas mon habitude - de jouer le registre de l'émotion, à partir d'un roman paru récemment, que j'ai littéralement dévoré, tant l'histoire en est véridique et poignante, et le style, vibrant.

Il s'agit du livre de Soazig Aaron, intitulé Le Non de Klara, dont je vous lis le résumé : « Ce récit se présente sous la forme d'un journal, celui d'Angelika, l'amie et belle-soeur de Klara, qui revient d'Auschwitz à Paris après une déambulation à travers l'Europe en août 1945.

Le journal s'organise autour de la parole de Klara qui, jour après jour, pendant un mois, dévoile ce qu'elle a vécu.

Pas de lamentations, mais elle dit froidement, avec force et violence, sa stupeur et sa colère permanente, son incapacité à accepter les codes de la vie redevenue « normale ». Elle refuse de revoir sa fille de trois ans, parce qu'elle se sent détruite, et partira, au bout d'un mois, en Amérique.

Il existe peu de récits sur le retour des déportés et leur difficile réadaptation à la vie quotidienne. ».

Je me permets de vous recommander ce livre, qui nous plonge dans l'horreur d'Auschwitz.

Les deux propositions dont nous débattons nous semblent donc aller dans le sens de l'émotion suscitée par ce drame. Nous les approuverons sans réserve aucune.

Je voudrais, pour terminer, exprimer un regret et poser une question : pourquoi ne pas avoir associé l'opposition à la signature de la résolution initiale et pourquoi avoir mis aussi tardivement ce texte déposé en décembre à l'ordre du jour de la commission des Affaires institutionnelles ? Un traitement plus rapide aurait été moins suspect sur le plan électoral.

Je voudrais, pour terminer, lire un petit paragraphe de ce roman :

« Cela s'appelait Oswięcim. Eux ont inventé un autre nom en allemand. C'était un endroit pour les saints et pour les bêtes. Certains sont devenus des saints. Ils sont tous morts. Je ne jurerais de personne, mais peut-être... nous avons tous été des saints. Alors, nous sommes tous morts... mais si tout cela est réel, il faut imaginer que tout le reste du monde dormait. »

Les deux textes votés aujourd'hui nous permettront, espérons-le, d'y voir un peu plus clair dans le sommeil ou dans la culpabilité de notre pays.

De heer Frans Lozie (AGALEV). - Ik verheug me over dit initiatief en over de steun daarvoor van de hele Senaat. Het is belangrijk dat we dit onderzoek op wetenschappelijke wijze starten. De onafhankelijkheid daarvan en de toegang tot de archieven worden gegarandeerd. Het is ook goed dat het parlement dit onderzoek kan begeleiden.

Dit dossier toont nog maar eens aan hoe belangrijk het is om alle middelen in te zetten om een oorlog te voorkomen. Eens een oorlog is begonnen, zitten we met de miserie die we zelfs veel later nog altijd niet kunnen oplossen.

-De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter. - Ik herinner eraan dat de commissie voor de resolutie een nieuw opschrift voorstelt: Voorstel van resolutie betreffende het bepalen van de feiten en de eventuele verantwoordelijkheid van Belgische overheden bij de vervolging en de deportatie van de joden in België tijdens de Tweede Wereldoorlog.

-De stemming over het voorstel van resolutie in zijn geheel heeft later plaats.