2-265

2-265

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 30 JANUARI 2003 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van de heer Armand De Decker aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «het vooruitzicht van een zogenaamde preventieve oorlog tegen Irak» (nr. 2-940)

Vraag om uitleg van de heer Georges Dallemagne aan de eerste minister over «het standpunt van de Belgische regering over de toestand in Irak» (nr. 2-942)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de eerste minister over «het standpunt van de regering inzake Irak na de State of the Union van de Amerikaanse president Bush» (nr. 2-949)

Moties

De voorzitter. - De heer Vandenberghe heeft een motie ingediend die luidt:

"De Senaat,

Gelet op de recente verklaringen in de beleidstoespraak van de president van de Verenigde Staten;

Gelet op de standpunten aangenomen door diverse Europese lidstaten;

Gelet op de recente en op til zijnde ontwikkelingen met betrekking tot de besluitvorming nopens een mogelijk militair antwoord in functie van de naleving door Irak van de VN-resolutie 1441 in de VN-Veiligheidsraad;

Gelet op de positie van België binnen de Europese Unie en de besluitvorming op regerings- en diplomatiek vlak aangaande de aan te nemen houding ten opzichte van de besluitvorming in de VN-Veiligheidsraad;

Gelet op het antwoord van de eerste minister,

1. Bevestigt uitdrukkelijk elke vorm van preventieve oorlogsvoering af te keuren om politieke problemen van regionale of internationale aard een oplossing te bieden, in welk geval steeds alle diplomatieke middelen in hun maximale efficiëntie moeten worden uitgeput;

2. Is van oordeel dat elke vorm van oorlog enkel aanvaardbaar is in uitzonderlijke omstandigheden, en bij direct en imminent gevaar voor de regionale en mondiale vrede en veiligheid;

3. Beveelt de regering aan, gelet op de recente ontwikkelingen op internationaal vlak, inzonderheid in de schoot van de VN-Veiligheidsraad, steeds de instemming van het Belgisch Parlement te vragen vooraleer een definitief standpunt in te nemen met betrekking tot de diplomatieke standpunten en de houding in de VN-Raad en in overige betrokken internationale organisaties."

De heren Mahoux, Moens, Monfils en mevrouw Leduc hebben een gewone motie ingediend.

-Over deze moties wordt later gestemd.