2-261

2-261

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 16 JANUARI 2003 - OCHTENDVERGADERING

(Vervolg)

Wetsontwerp houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie (Stuk 2-1376) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking

De heer Johan Malcorps (AGALEV), corapporteur. - Ik verwijs naar het schriftelijk verslag.

De heer Ludwig Caluwé (CD&V). - We hebben hier te maken met een bijzonder merkwaardig wetsontwerp. Om mezelf ervan te overtuigen dat het wel degelijk om een wetsontwerp gaat, moet ik in de discussie erover telkens opnieuw het stuk ter hand nemen. De tekst van het ontwerp vertoont immers alle kenmerken van een intentieverklaring, een wilsuiting die in het beste geval de basis kan zijn voor een resolutie waarin het parlement de uitvoerende macht vraagt om in de toekomst iets te realiseren. De regering maakt een wet voor een relatief verre toekomst, voor het jaar 2015, maar ze weet nog niet op welke manier ze aan een aantal essentiële behoeften in de samenleving zal kunnen tegemoetkomen.

Ik wijs de niet-groene leden van de meerderheid erop dat de regering met het ontwerp veel verder gaat dat wat er in het paarsgroene regeerakkoord staat. Daarin staat namelijk dat de regering zal onderzoeken of een eventuele uitstap uit de kernenergie in de toekomst mogelijk is. Dat onderzoek is niet gebeurd, maar de regering heeft wel een beslissing genomen en een wetsontwerp ingediend. De staatssecretaris zegt dat deze beslissing nodig is om het proliferatierisico te verminderen, om de problemen inzake kernafval op te lossen en om een oplossing te vinden voor de veiligheidsrisico's die de kerncentrales veroorzaken. Ik kom daar straks op terug.

Sommige kerncentrales zullen in 2015 dus definitief gesloten worden en er zullen er geen andere in de plaats komen. Dat zal tot gevolg hebben dat er geen alternatief is voor een aanzienlijk percentage van onze elektriciteitsvoorziening. Hoe kan dit gat gedicht worden? Zullen we moeten bezuinigen op de verlichting? Moeten we terugkeren naar het elektriciteitsverbruik van enkele tientallen jaren geleden? Ik wijs erop dat de sterke lampen in deze zaal dan niet meer zullen kunnen branden, dat de medewerkers van de verslaggeving geen laptops meer zullen kunnen gebruiken, maar dat ze terug met de pen zullen moeten schrijven. Er zullen bijkomende jobs komen voor de tolken, want de simultane vertaling zal niet meer door iedereen kunnen worden beluisterd en elke senator zal een individuele tolk nodig hebben. Ik maak er natuurlijk een karikatuur van, maar er worden geen alternatieven gegeven voor het elektriciteitsverbruik, dat voor 57% van de kernenergie komt. De regering maakt er op die manier zelf een karikatuur van.

De heer Johan Malcorps (AGALEV). - Dat facet is in de commissie uitvoerig aan bod gekomen. We hebben tot in de details besproken welke alternatieven er zijn op het vlak van energiebesparing, energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, aankoop van gas, STEG-centrales. De staatssecretaris heeft duidelijk gezegd dat het op dit ogenblik onmogelijk is de percentages op te geven. Europa verbiedt dat zelfs. Voor een deel zullen die percentages door de markt worden bepaald.

Het is poujadistisch te blijven volhouden dat er geen alternatieven zijn. Heel wat landen in Europa en in de rest van de wereld slagen erin een hoog welvaartspeil te behalen zonder het gebruik van kernenergie. Daarenboven is de uitstoot van CO2 er doorgaans geringer dan in België.

De heer Ludwig Caluwé (CD&V). - Het is even poujadistisch te beweren dat de percentages niet mogen worden vastgelegd omdat de productie vrij is en er dienaangaande geen bijkomende voorschriften mogen worden opgelegd. Het resultaat van dat alles zal zijn dat de markt in 2015 veel minder aan regels zal zijn gebonden. Zo zal het mogelijk zijn in Frankrijk elektriciteit aan te kopen die er op basis van kernenergie wordt geproduceerd, wat veel goedkoper is dan op basis van gas.

De heer Olivier Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling. - Ik zal straks uitweiden over de vergunning die ik heb verleend voor de bouw van een warmtekrachtkoppelinginstallatie bij BASF te Antwerpen, die hetzelfde vermogen zal hebben als Doel 1, namelijk iets minder dan 400 megawatt. Het probleem van Doel 1 is daarmee dus al opgelost.

De heer Ludwig Caluwé (CD&V). - Nog een geluk dat BASF er is! Ik hoop dat BASF na de implementatie van het Kyoto-verdrag in 2015 nog over voldoende exploitatiemogelijkheden in de Antwerpse haven zal beschikken.

Wind- en waterenergie zijn duur en kunnen maar in beperkte mate aan de behoeften tegemoetkomen. De productie van elektriciteit op basis van gas zal het ons nog moeilijker maken de normen van Kyoto te halen. We hebben het verdrag van Kyoto geratificeerd en kunnen sancties oplopen als we de beoogde doelstellingen niet bereiken. Blijkbaar is het de wil van de meerderheid de lat nog hoger te leggen, hoewel niemand ons daartoe verplicht. Integendeel, slechts een beperkt aantal landen heeft plannen om uit de kernenergie te stappen. Sommige landen, zoals Finland, bouwen zelfs nieuwe centrales. De angst voor kernenergie is dus zeker niet algemeen. Het voorbeeld van België zal niet leiden tot een Europees verbod, maar zal tot gevolg hebben dat de tekorten op de Belgische markt zullen worden aangevuld dankzij de overcapaciteit in Frankrijk.

De regering verantwoordt de uitstap uit de kernenergie met het argument dat we proliferatie moeten voorkomen. We mogen echter niet denken dat ons voorbeeld zal worden gevolgd door landen zoals Noord-Korea. Dat verband kan helemaal niet worden aangetoond. Dat terroristen Belgisch plutonium zouden gebruiken voor de productie van een zogenaamde vuile bom is evenmin een realistisch scenario. De verwerking van kernafval is weliswaar een probleem, maar volgens de AMPERE-commissie zijn er oplossingen mogelijk. Er zijn dus voldoende oplossingen, zodat we dit probleem aankunnen.

Er is wel een veiligheidsrisico, namelijk het risico op een zeer grote ramp, maar dat risico wordt berekend als zijnde één op 100.000 jaar. Zo was er Tsjernobyl, maar dat is een ander soort van centrale dan de centrales in ons land.

Dit ontwerp is het resultaat van een koehandel om de groenen in de coalitie te houden. Ze moeten immers met iets naar de verkiezingen kunnen gaan. De liberalen en de socialisten zeggen echter publiekelijk dat ze het ontwerp wel zullen goedkeuren, maar dat ze erop zullen terugkomen zodra de groenen geen deel meer uitmaken van de regering. Ze zullen die boodschap ook wel meegeven in hun kiescampagne. 2015 is immers nog ver weg en ondertussen kunnen ze gerust op hun beslissing terugkomen.

Dat is een merkwaardige manier van regeren. Als dit de manier is om met deze coalitie verder te gaan, zullen we de komende jaren nog veel soortgelijke grapjes meemaken. Er zullen ontwerpen worden goedgekeurd, niet omdat de regeringspartners het menen, maar omdat ze iedereen toch wel iets moeten gunnen, met de idee dat de zaak achteraf toch nog kan worden rechtgezet. Als dit nog lang duurt, wordt het grapje natuurlijk ernst. Als het perspectief om de kerncentrales in 2015 te sluiten een paar jaar in stand wordt gehouden, zullen er geen studenten kernenergie meer zijn en zullen er geen werknemers meer zijn die nog een carrière willen beginnen in kerninstallaties.

De heer Olivier Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling. - De heer Caluwé zegt tegenstrijdige zaken: het is een spel, maar het is onherroepelijk. Het is het één of het ander. Ik ben het niet met hem eens. De heer Bodson verklaarde in Le Soir van 29 september 2002 nog dat degenen die denken dat de uitstap herroepelijk is, zich vergissen. Ik citeer: "Ceux qui pensent que la décision est réversible, qu'on a roulé les Écolos, se trompent".

De heer Ludwig Caluwé (CD&V). - Niet ik, maar de coalitiepartners van de groenen zeggen dat het een grapje is en dat ze het wel zullen rechtzetten. Ik wil alleen zeggen ze die zaak snel moeten rechtzetten, want anders zal het geen grapje meer zijn, maar wel ernst en zullen we inderdaad in een onherroepelijk scenario terechtkomen. Ik ben het alleen niet eens met de werkwijze van de partijen die iets goedkeuren en dan verklaren dat het niet ernstig is en dat ze het wel zullen veranderen.

Mevrouw Iris Van Riet (VLD). - Het wetsontwerp dat we vandaag bespreken heeft een belangrijke impact op onze samenleving en roept tal van vragen op. Waarom worden de centrales gesloten? Waar moet onze energie vandaan komen? Hoever staan we met de alternatieve energiebronnen? Biedt de liberalisering van de energiemarkt een oplossing? Wat zal de invloed zijn op onze energiefactuur? Zal de regeringsbeslissing om de kerncentrales te sluiten de veiligheid niet in het gedrang brengen omdat de noodzakelijke investeringen niet meer worden gedaan? Zal onze knowhow niet verloren gaan? Wat zullen de sociaal-economische gevolgen zijn?

De voor- en nadelen van de sluiting van de kerncentrales, de gevolgen voor economie en milieu en de sociale gevolgen werden grondig besproken. Tegen de heer Caluwé wil ik zeggen dat de beslissing voor de uitstap wel degelijk in het regeerakkoord is opgenomen.

Het komt er vooral op aan om een evenwicht te vinden tussen de verschillende belangen: de economie - het gaat immers om onze welvaart -, het milieu - het gaat om onze gezondheid en onze leefomgeving -, het belang van de tewerkstelling - het gaat om onze veiligheid - en het behoud van onze knowhow.

Vertrouwen in de vooruitgang van wetenschap en techniek is een kenmerk van onze maatschappij. Daarom verwondert het mij dat er zoveel negatieve reacties zijn op de beslissing om de kerncentrales geleidelijk te sluiten. Ik vraag me af waarom velen zo sceptisch zijn. Sommigen besluiten meer dan twintig jaar vóór de ontmanteling van de laatste kerncentrales dat de sluiting van die kerncentrales economisch niet haalbaar en ecologisch onverantwoord zou zijn. Het lijkt wel of de tijd zal stilstaan en de ontwikkeling van alternatieve energie niet mogelijk is. Het lijkt wel of kernenergie milieuvriendelijk is en geen risico's inhoudt op korte en op lange termijn.

Natuurlijk begrijp ik de ongerustheid en het scepticisme. Onze elektriciteitsbevoorrading mag niet in het gedrang komen. Natuurlijk mogen we de concurrentiepositie van onze bedrijven niet in gevaar brengen. Natuurlijk moeten we bezorgd zijn om het mogelijke banenverlies. Wat de energievoorziening betreft heeft de staatssecretaris reeds verwezen naar concrete maatregelen die werden genomen om de sluiting van Doel I op te vangen.

Waarom zouden we de komende twintig jaar geen belangrijke vooruitgang kunnen boeken inzake duurzame hernieuwbare energie? We moeten die prille economische sector dan wel een kans geven en werk maken van een wettelijk kader. Ik geef toe dat de deelstaten wat dit betreft een belangrijke verantwoordelijkheid dragen.

Van de uitbouw van hernieuwbare energie werd totnogtoe onvoldoende werk gemaakt. In 2002 werd het quotum van 1,4% van onze energievoorraad, niet gehaald. De producenten botsen naar eigen zeggen op een complex kluwen van regels en op gespreide verantwoordelijkheid over verschillende beleidsniveaus en bij verschillende overheden. De sociale ondersteuning en aanvaarding van hernieuwbare energie zijn nog onvoldoende. Er zijn voorbeelden dat het kan, zoals in Eeklo waar met ruime steun en financiële participatie van de bevolking windmolens werden gebouwd. Dit project kreeg trouwens de Belgacomprijs voor goede dialoog tussen burger en overheid.

Natuurlijk is aan hernieuwbare energie een prijskaartje verbonden, maar ook het bergen van radioactief afval kost geld. Investeren in hernieuwbare energie is niet alleen nodig om de kernenergie af te bouwen maar ook om de broeikasgassen te verminderen zoals opgenomen in het Kyoto-protocol.

Ook energiebesparing is nodig. De regering voorziet in een belastingvermindering, onder meer voor de vervanging van oude stookketels, de installatie van zonne-energie, het plaatsen van dubbele beglazing. De effecten van deze maatregelen moeten goed worden opgevolgd. Want, als wordt geïnvesteerd in dubbele beglazing maar de ramen worden opengelaten dan heeft die investering natuurlijk geen zin. Ik vraag me af of we niet beter de belastingvermindering koppelen aan het meten van een verminderd energieverbruik. Indien een gezin er bijvoorbeeld in slaagt minder te verbruiken dan het vorige jaar, heeft het recht op belastingvermindering bovenop de lagere factuur voor het minder verbruik. Dat is een ecobonus!

De kerncentrales mogen dan al neutraal zijn op het vlak van het broeikaseffect, milieuvriendelijk zijn ze niet. Het hoog radioactief afval dat nu tijdelijk is opgeslagen zal, als het van de Europese Commissie afhangt, uiterlijk in 2018 definitief geborgen moeten zijn. Uiterlijk in 2008 moeten de lidstaten een site aanduiden voor de berging van hoogradioactief afval. De vraag waar dit in ons land zal zijn, is nog niet beantwoord, evenmin als de vraag of we afval met een halveringstijd van honderden jaren wel definitief kunnen bergen.

We moeten aandacht blijven hebben voor de veiligheid. Al behoren de kerncentrales in België tot de veiligste ter wereld, dat betekent nog niet dat we op dat vlak op onze lauweren mogen rusten. Zelfs met de sluiting in het vooruitzicht moeten we evenveel blijven investeren in veiligheid. Naast de permanente verbeteringswerken en de dagelijkse controles door de veiligheidsinstanties moeten de kerninstallaties verder om de 10 jaar aan een veiligheidsherziening worden onderworpen. Telkens wanneer nodig moeten de installaties aan de technische evoluties, evenals aan de nieuwe normen en voorschriften worden aangepast.

Het wetenschappelijk en technologisch potentieel moet op peil worden gehouden, wat impliceert het voortzetten van onderzoek en ontwikkeling op nucleair gebied. Dit houdt eveneens in dat de overheid blijft beschikken over bekwame studiebureaus en controleinstellingen. De OESO, diverse ministeries in Europese lidstaten en ook de Europese Commissie zijn ongerust over de mogelijke verdwijning van kennis en vaardigheden inzake nucleaire wetenschappen. De Europese Commissie financiert het European Nuclear Engineering Network (ENEN) dat universitaire instellingen en onderzoekscentra van 17 landen groepeert. Het Studiecentrum voor Kernenergie coördineert het project.

De pool van uitmuntendheid die voor België wordt uitgewerkt, draagt de naam BNEN (Belgian Nuclear Engineering Network). Dit nieuwe interuniversitaire programma is officieel ingehuldigd op 29 november 2002. Vijf Belgische universiteiten en het Studiecentrum voor Kernenergie pakken samen de mogelijke verdwijning van de nucleaire kennis aan. Dat is een positieve ontwikkeling. We moeten voorbereid zijn op een geval van overmacht waardoor we verplicht zouden zijn onze kerncentrales open te houden.

Vanzelfsprekend moet er aandacht zijn voor de sociale gevolgen van de kernuitstap. Het amendement dat door de Kamer eenparig werd aangenomen en dat voorziet in een sociaal begeleidingsplan voor de betrokken werknemers wanneer tot de sluiting wordt overgegaan, is belangrijk. Ook de afvalberging, de bewaking van de sites waar het radioactief afval zich bevindt, en de ontmanteling van de centrales zullen werkgelegenheid creëren.

De nucleaire sector beperkt zich niet tot het opwekken van elektriciteit, maar heeft ook andere medische, biologische en industriële toepassingen. Er zullen ook vervangende jobs ontstaan in de sector van de hernieuwbare energie en in de alternatieven die worden uitgewerkt.

Het is duidelijk dat er geen pasklaar scenario voorhanden is voor de nucleaire uitstap. We hebben nog geen zicht hoe in een vrije energiemarkt de vraag naar en de prijs van energie zullen evolueren. De commissie die moet waken over de bevoorradingzekerheid, zal aan de alarmbel trekken wanneer er een probleem rijst, zodat de regering kan bijsturen.

Er zijn op het moment nog vele onzekere factoren. Dat heeft onder meer te maken met het feit dat de regering de moed heeft om op lange termijn een beslissing te nemen. Ze geeft hiermee aan dat België een voortrekker wil zijn op het gebied van duurzame energieproductie, met de garantie van bevoorrading en zonder de concurrentiepositie van de bedrijven uit het oog te verliezen. Precies omdat met al die elementen is rekening gehouden, heeft de beslissing kans van slagen. De VLD zal het ontwerp dan ook goedkeuren.

M. Jean-Marie Happart (PS). - Ce débat, extrêmement intéressant et important pour le bien-être de nos concitoyens, touche à son terme. Je tiens à préciser d'emblée que je ne suis ni pour ni contre le nucléaire. Je suis par contre favorable à une production permettant aux plus défavorisés d'obtenir de l'énergie électrique au prix le plus raisonnable.

Quand on observe ce qui se passe à l'étranger, on se rend compte que les premiers pays qui ont décidé de supprimer leurs centrales, envisagent aujourd'hui d'en reconstruire. Cependant, personne n'osera affirmer que les centrales constituent la panacée.

Toutefois, la production d'électricité nucléaire n'entraîne pas de rejets de CO2 dans l'atmosphère. Le nucléaire est donc une bonne chose lorsqu'il s'agit de respecter le Protocole de Kyoto. On peut certes remplacer l'énergie nucléaire par d'autres énergies mais je ne pense pas que brûler davantage d'énergies fossiles - que ce soit du gaz, du charbon ou du pétrole - soit raisonnable. On peut aussi produire de l'électricité autrement, au moyen d'éoliennes ou de centrales hydrauliques. Cependant, personne ne connaît actuellement le pourcentage d'électricité qui pourra être produit dans notre pays grâce à ces systèmes.

M. Olivier Deleuze, secrétaire d'État à l'Énergie et au Développement durable. - Je me suis engagé à ce que la Belgique en produise 6% pour 2010. Grâce aux projets d'éoliennes en mer du Nord, on atteint déjà 3%.

M. Jean-Marie Happart (PS). - C'est très bien. On continuera donc à implanter des éoliennes. Elles ne me dérangent pas plus que les antennes GSM. Lorsque l'on mènera des enquêtes sur les nuisances, les vibrations et les ondes engendrées par les éoliennes, on aura peut-être des surprises. Je n'en sais rien : je ne suis pas technicien. Je sais que l'on adopte parfois des attitudes à géométrie variable : quand on pense qu'une solution est la bonne, on se préoccupe peu des influences tandis que dans le cas contraire, on accorde beaucoup d'importance aux influences, qu'elles soient positives ou négatives.

M. Olivier Deleuze, secrétaire d'État à l'Énergie et au Développement durable. - Il faudra quand même m'expliquer comment les éoliennes feront vibrer l'eau de la mer du Nord...

M. Jean-Marie Happart (PS). - J'observe que l'on implantera des éoliennes ailleurs qu'en mer du Nord. Je répète que je n'y suis ni favorable ni opposé. Je pense la même chose des antennes GSM. Je sais simplement que tout le monde possède un GSM et que, pour que celui-ci fonctionne, une bonne couverture doit être assurée par des antennes. De nombreuses enquêtes sont consacrées sur les nuisances éventuelles de ces antennes. J'attends donc que l'on mène les mêmes recherches sur les éoliennes. Je ne suis pas plus opposé aux éoliennes qu'aux centrales nucléaires.

On aurait peut-être dû mettre davantage l'accent sur la recherche ou obliger les producteurs d'électricité à s'impliquer beaucoup plus dans la recherche sur le traitement des déchets. Les problèmes les plus importants engendrés par le nucléaire sont en effet la sécurité générale - bien que les centrales belges sont, grâce à leur mode de construction, probablement les plus sûres du monde - et la production de déchets. On n'a cependant pas encore trouvé de solution pour résoudre ce dernier problème. Je peux considérer qu'il y a un problème, une interrogation.

Mon propos porte sur la garantie de la production d'énergie : ou bien le nucléaire, ou bien les combustibles fossiles. Pour respecter Kyoto, il ne faut plus utiliser de combustibles fossiles, ou le moins possible. Cela nous met devant une première interrogation.

La deuxième interrogation porte sur les alternatives. Il y a évidemment les éoliennes. Mais encore faut-il qu'il y ait du vent. Pour l'énergie hydraulique, il faut de l'eau, une pression suffisante. Nous allons nous retrouver liés aux caprices du temps et de la nature - heureusement, on ne les contrôle pas encore - avec des périodes de vent faible, avec des périodes sans eau ou avec trop peu d'eau. La production de quantités suffisantes d'énergie sera aléatoire.

Le message qu'il faut donner à la population est qu'en modifiant le type de production d'énergie, on prend un risque d'avoir des carences en énergie à certains moments.

M. Olivier Deleuze, secrétaire d'État à l'Énergie et au Développement durable. - Pas plus qu'au Danemark, en Grèce, en Italie, au Portugal, tous pays qui ne produisent pas le moindre kWh à partir du nucléaire. Les Allemands ont pris la même décision que nous et pourtant ils ne sont pas l'exemple même de l'irrationalité en Europe. Ne vous inquiétez pas, monsieur Happart.

M. Jean-Marie Happart (PS). - Les Allemands ont décidé de voter l'autorisation de la publicité pour le tabac lors des Grands prix de formule 1. Ils ont fait marche arrière à ce sujet. (Sourires)

M. Olivier Deleuze, secrétaire d'État à l'Énergie et au Développement durable. - Ce n'est pas ainsi qu'ils produisent de l'électricité.

M. Jean-Marie Happart (PS). - Ne prenez donc pas l'Allemagne en exemple. En Italie, au Portugal, le problème de l'énergie électrique et du chauffage est tout de même moins important que dans nos pays, surtout après les périodes de gel que nous venons de subir.

M. Olivier Deleuze, secrétaire d'État à l'Énergie et au Développement durable. - La part du chauffage électrique en Italie, ce n'est rien, des peanuts. Je vous assure que FIAT, ce n'est pas une PME, ne sous-estimez pas la force de l'économie italienne.

M. Jean-Marie Happart (PS). - Je ne sous-estime rien. Je vous fais part de mon point de vue, sinon à quoi servirait-il que je sois parlementaire ? J'exprime ma crainte. Dans les endroits où l'on a supprimé les centrales nucléaires aux États-Unis, on réfléchit à leur remise en route. Peut-on garantir avec des méthodes de production aléatoires l'approvisionnement en électricité à un prix raisonnable ?

Il y a quelques années, il a été décidé de créer une agence fédérale pour la sécurité alimentaire. C'est une bonne chose. Va-t-on créer une agence pour la sécurité de l'approvisionnement en énergie électrique à un prix raisonnable ?

M. Olivier Deleuze, secrétaire d'État à l'Énergie et au Développement durable. - Elle existe. Elle a été créée par une loi d'avril 1999 et porte le nom de « Commission pour la régulation de l'électricité et du gaz ».

M. Jean-Marie Happart (PS). - C'est bien. Il est bizarre que l'on n'en ait jamais entendu parler. Je vous fais confiance.

M. Olivier Deleuze, secrétaire d'État à l'Énergie et au Développement durable. - Moi, j'en ai entendu beaucoup parler.

M. Jean-Marie Happart (PS). - Je ne la connais pas. Il y a peut-être un problème de communication de la part de votre ministère.

Je sais aussi et j'observe que dans les faits, il est évidemment facile maintenant de garantir des productions d'électricité puisque les centrales nucléaires y pourvoient. Quand nous n'aurons plus ces centrales, que va-t-il se passer ? On va soit revenir aux combustibles fossiles, soit utiliser des productions alternatives qui sont dépendantes du climat et sont donc aléatoires. Le paysan que je suis, proche de la nature, sait combien celle-ci est capricieuse et aléatoire. Je crois qu'il faut oser dire à la population qu'en changeant de type de production, il y a un risque de manque de production électrique.

Il n'y a pas longtemps, on a vu une pénurie d'électricité en Allemagne et les Allemands, malgré leur décision de supprimer les centrales, ont été contents de pouvoir faire appel à l'électricité produite par les centrales nucléaires françaises pour compenser leur déficit momentané.

M. Olivier Deleuze, secrétaire d'État à l'Énergie et au Développement durable. - Voulez-vous savoir ce qui s'est réellement passé en Allemagne ? Quand il n'y a pas de vent, les éoliennes ne fonctionnent pas. Pour la Belgique, nous nous sommes donné comme objectif de produire 6% de notre quantité d'énergie de cette façon en 2010, pas 6% en puissance installée. On connaît les statistiques de vent, on connaît donc en moyenne combien un parc d'éoliennes produit par an.

La capacité de production d'électricité de l'Allemagne permet largement à celle-ci de subvenir à ses propres besoins ; il peut même y avoir surproduction. En France, à certaines époques de l'année, les centrales nucléaires produisent au-delà des besoins des Français. En vertu de la directive de 1996 et de la loi d'avril 1999 élaborée sous le précédent gouvernement, dont je n'étais pas membre, le marché de l'électricité est ouvert, et rien ni personne ne peut empêcher BASF ou BMW, par exemple, d'acheter l'électricité sur le marché européen au prix le plus bas. Le prix diminue quand il y a une baisse d'activité industrielle, puisque les centrales nucléaires ne sont pas modulables. C'est ce qui s'est produit en France et c'est la raison pour laquelle les Allemands n'ont pas mis leurs propres centrales en fonctionnement à ce moment-là.

M. Jean-Marie Happart (PS). - Je ne dis pas le contraire, mais cela veut dire qu'ils pouvaient recourir à l'électricité d'origine nucléaire en cas de pénurie. Peu importe l'emballage du moment pourvu que le contenu soit là. Il faut savoir ce que l'on veut.

M. Olivier Deleuze, secrétaire d'État à l'Énergie et au Développement durable. - Ce sont les conséquences de la loi que vous avez votée en 1999.

M. Jean-Marie Happart (PS). - Je suppose que votre parti a voté contre, mais, de toute façon, ce qui me préoccupe, c'est l'objet du vote de cet après-midi. Je me pose de nombreuses questions, notamment sur la sécurité d'approvisionnement en énergie électrique. On préconise évidemment le développement de celle-ci chaque fois que c'est possible, puisque c'est en principe la plus propre ou la moins sale et en tout cas la plus sûre. Je suis évidemment tout à fait d'accord. Mais vous ne pouvez me convaincre de l'absence de risques de pointes de consommation et de périodes de manque d'électricité. Va-t-on dire aux gens qu'ils risquent d'avoir une moyenne quotidienne de 22 heures de courant et de connaître des jours sans ou avec peu d'électricité ? En effet, des choix devront être faits entre le bien-être des gens, d'une part, et l'industrie et les hôpitaux, d'autre part, ce qui me paraît normal. Il y aura donc un risque de manque d'énergie pour la population.

On a vu les pointes de consommation en électricité lors de la dernière vague de froid. On aurait pu effectivement dire aux gens de s'habiller chaudement et de baisser leur chauffage.

M. Olivier Deleuze, secrétaire d'État à l'Énergie et au Développement durable. - Pensez-vous que le Parti socialiste va voter une loi qui risque d'aboutir à des coupures de courant et à devoir faire un choix entre l'industrie wallonne et le bien-être des Wallons ? Est-ce cela que vous êtes en train de dire ?

M. Jean-Marie Happart (PS). - Permettez-moi de m'interroger, et je me prononcerai tout à l'heure. Mon parti est une chose, mon vote en est une autre. Je ne sais pas encore comment je voterai tout à l'heure, je dois encore réfléchir. Mais je reste sur ma faim, vous ne répondez pas à mes questions objectives.

Je crois qu'on met la charrue avant les boeufs, que l'on tire des plans sur la comète. On prévoit une suppression progressive des centrales sur une période de 40 ans, sans alternatives de production, sauf celle du retour à la consommation d'énergie fossile. C'est contraire à Kyoto. Donc, pour le moment, on hésite entre Kyoto et les centrales nucléaires pour la production d'électricité. D'un côté comme de l'autre, je ne vois pas de solution efficace, sauf peut-être celle d'un changement de style de vie. Mais j'imagine mal que les consommateurs acceptent de diminuer leur chauffage de trois degrés et de remettre un pull supplémentaire ! Cela ne fait pas partie du comportement actuel. On le fera peut-être pour d'autres raisons, mais, pour le moment, à mon avis, les consommateurs opteront pour le confort avec l'énergie nucléaire et non pour une vie plus rude, sans cette énergie.

M. Olivier Deleuze, secrétaire d'État à l'Énergie et au Développement durable. - Vous pensez que le confort est moindre au Danemark qu'en Belgique ?

M. Jean-Marie Happart (PS). - Les choses sont différentes. Je parle de la Belgique que je connais, je n'ai pas la prétention de connaître le monde. Je regarde autour de moi et j'essaie d'être perméable aux informations que je reçois d'un côté comme de l'autre. Je pose des questions mais je reste sur ma faim quant aux réponses. Si un système alternatif de production d'électricité avait été mis sur pied pour compenser la perte de production des centrales nucléaires, on aurait fait un choix.

Ici, on choisit de supprimer à terme l'énergie nucléaire en disant toutefois que si la nécessité se fait sentir, on peut surseoir à la suppression des centrales nucléaires. En attendant, je ne vois toujours pas de résultat dans la recherche d'une solution alternative. On tire des plans sur la comète et on verra bien. De toute façon, dans quarante ans, on ne sera plus là pour le voir. Mais gouverner, c'est aussi prévoir et le bien-être de nos citoyens doit demeurer au centre de nos préoccupations.

M. René Thissen (CDH). - Avant d'aborder le fond du problème, je voudrais faire une remarque quant à la forme.

Si le Sénat donne l'impression, aujourd'hui, de ne pas trop se préoccuper du nucléaire, ce n'est pas parce que ce sujet n'intéresse pas les sénateurs. C'est simplement parce qu'il existe un accord de majorité tellement bétonné qu'il n'a même pas été possible de changer une virgule en commission. J'y reviendrai tout à l'heure lorsque nous déposerons un amendement.

Je constate d'ailleurs que ce sujet est si peu important que même le rapporteur a considéré qu'il suffisait de se référer à son rapport écrit pour introduire le débat. C'est dire l'intérêt que cette assemblée porte à un certain nombre de problèmes.

M. François Roelants du Vivier (MR). - Le débat en commission a quand même été bien alimenté, monsieur Thissen.

M. René Thissen (CDH). - Oui, mais le débat en séance plénière est aussi important.

M. François Roelants du Vivier (MR). - Tout à fait.

M. René Thissen (CDH). - En commission, il y avait tout juste le nombre de sénateurs requis pour assurer le quorum, encore qu'à plusieurs reprises, ce ne fut même pas le cas ; par ailleurs, les rapporteurs n'étaient pas présents à tout moment.

M. François Roelants du Vivier (MR). - C'est la qualité du débat qui compte.

M. René Thissen (CDH). - Oui, la qualité du débat compte. Vous vous êtes d'ailleurs arrangé pour l'écourter. En effet, des auditions avaient été demandées et elles ont été réduites puisqu'elles ont été bâclées en une demi-journée.

Je me permettrai quand même d'être un peu plus complet dans mon intervention parce qu'il est nécessaire de rappeler certaines choses et de redresser un certain nombre de constats. Même si cela a été fait à la Chambre, je pense que le rôle de notre assemblée est d'approfondir la réflexion et d'essayer d'améliorer les textes qui nous sont présentés, même si nous savons qu'il n'y a aucun espoir de faire changer quoi que ce soit.

Lors des auditions à la Chambre, la représentante de Mme Loyola de Palacio, commissaire européen à l'Énergie et au Transport, a qualifié la décision que la Belgique s'apprêtait à prendre comme l'une des décisions les plus importantes pour son économie en ajoutant, je cite : « C'est un tournant qui demande une réflexion approfondie, non émotionnelle mais rationnelle ».

Nous avons tous reçu, ces derniers jours, des appels à la raison et au réalisme émanant des milieux scientifiques et économiques qui, eux, ne sont pas uniquement animés par des ambitions politiques.

Je reprendrai notamment une citation du professeur Berger, éminent climatologue, qui disait au premier ministre : « Sortir du nucléaire en ce début de vingt et unième siècle est non seulement un anachronisme mais est et restera pour longtemps encore la plus grande erreur jamais commise par un gouvernement en Belgique ». C'est dire l'importance et la gravité du sujet. Ne vous en déplaise, je prendrai encore une fois le temps d'en montrer la portée et les conséquences négatives pour l'économie et la qualité de vie des citoyens.

M. Olivier Deleuze, secrétaire d'État à l'Énergie et au Développement durable. - M. Berger, que j'estime beaucoup et qui a d'ailleurs été mon directeur de mémoire à l'université, est effectivement un remarquable climatologue mais il ne voit qu'une facette du problème, à savoir le réchauffement climatique. Les radiologues, eux, voient exclusivement l'autre facette du problème, le danger de la radioactivité. Il incombe aux responsables politiques de considérer les deux facettes du problème.

M. René Thissen (CDH). - Nous devons certes tenter de faire la synthèse mais, en commission, chacun s'est accordé à dire que le réchauffement climatique est le défi numéro un du vingt et unième siècle. Il importe de prendre en considération les dangers que présentent les radiations mais le réchauffement climatique constitue le problème numéro un. Par conséquent, l'intervention de M. Berger vient tout à fait à son heure et mérite une grande attention.

L'Union européenne - en particulier, la Belgique - consomme de plus en plus d'énergie et importe toujours davantage de produits énergétiques. Donc, aujourd'hui, en 2003, la dépendance est en croissance continue. La stratégie à long terme de la sécurité d'approvisionnement du pays doit viser à assurer, pour le bien-être des citoyens et le bon fonctionnement de l'économie, la disponibilité physique et continue des produits énergétiques sur le marché, à un prix accessible à tous, dans le respect des préoccupations environnementales - nous y sommes très sensibles - et la perspective du développement durable auquel nous tenons, nous aussi.

La sécurité d'approvisionnement ne vise pas à optimaliser l'autonomie énergétique ou à réduire la dépendance. Elle tend à diminuer les risques qui y seraient liés. Parmi les objectifs à poursuivre, figurent l'équilibre et la diversification des sources d'approvisionnement, que ce soit par produit ou par région géographique.

Les préoccupations environnementales relatives aux dommages causés par la chaîne énergétique, que ceux-ci soient d'origine accidentelle ou liés aux émissions polluantes, ont mis en exergue les faiblesses des combustibles fossiles et les grandes difficultés de l'énergie nucléaire.

Quant à la lutte contre le changement climatique, c'est un défi et un combat à long terme au niveau international. Il convient de rappeler que les objectifs fixés par le protocole de Kyoto ne sont qu'une première étape alors que les émissions de gaz à effet de serre continuent d'augmenter régulièrement en Belgique. L'inversion des tendances est une tâche extrêmement ardue. Le retour à une croissance économique soutenue, l'évolution de la structure de notre consommation énergétique, principalement celle de l'électricité et des transports à la suite de notre mode de vie, contribuent bien entendu à l'accroissement des émissions de CO2. En 2000, en gros, l'énergie nette totale produite était de 80.000 GWh : 50% de combustibles nucléaires, environ 25% de combustibles gazeux, 14 à 15% de combustibles solides et 1,4% de déchets. Les éoliennes représentaient, quant à elles, un pourcentage insignifiant : moins de 1%, ce qui correspond à moins de 15 GWh.

Peut-on fermer les yeux sur une dépendance accrue au pétrole en provenance des pays producteurs de l'OPEP ? Peut-on supporter que les hausses de prix du pétrole perturbent nos économies ? Peut-on accepter les risques conséquents au réchauffement climatique ? Telles sont les vraies questions.

M. Olivier Deleuze, secrétaire d'État à l'Énergie et au Développement durable. - On ne produit pas de l'électricité avec du pétrole. Le pourcentage, en Belgique, s'élève à peine à 1 ou 2%.

M. René Thissen (CDH). - Je le sais, mais le combustible sert à actionner du matériel produisant de l'électricité. Ce système génère des déchets et participe donc également au réchauffement climatique.

M. Olivier Deleuze, secrétaire d'État à l'Énergie et au Développement durable. - Je ne suis pas d'accord avec vous. La Belgique, qui produit peut-être 2% d'électricité à partir du pétrole, en produit, par contre, entre 20 et 25% à partir du gaz, dont les prix, sans être indépendants de ceux du pétrole, fluctuent toutefois beaucoup moins, car les compagnies gazières ont conclu des contrats à long terme avec les pays producteurs de gaz, ce qui n'est pas le cas en ce qui concerne le pétrole.

Mais la production d'électricité à partir du pétrole est donc, en Belgique, une activité totalement marginale.

M. René Thissen (CDH). - S'agissant de 2%, vous considérez que l'activité est marginale, mais vous ne tenez pas le même discours au sujet des éoliennes, qui correspondent à un pourcentage de 6% !

L'abandon de la filière nucléaire et son remplacement par d'autres moyens de production revêtent donc une importance capitale dans notre pays, puisqu'il est, après la France et la Lituanie, l'État le plus nucléarisé du monde, avec près de 60% d'électricité d'origine nucléaire.

Cela place la Belgique parmi les pays où la production de gaz à effet de serre est la plus limitée par kilowatt. Il apparaît que les sources d'énergie renouvelables ne fourniront au maximum qu'une quinzaine de pour-cent de l'électricité d'ici 2020. Cette perspective impliquerait d'ailleurs une politique beaucoup plus volontariste et, de surcroît, coûteuse, car, dans le meilleur des cas, l'abandon du nucléaire entraînera une perte de 2 à 2,2% du PIB.

M. Olivier Deleuze, secrétaire d'État à l'Énergie et au Développement durable. - Veuillez m'excuser, mais c'est inexact. L'étude 2001 du Bureau du plan fait effectivement référence, pour l'après-2025, à une perte de 2% du PIB, en supposant que, dans le cas de la Belgique, l'objectif de Kyoto ait doublé et atteint 15%.

Mais, comme elle l'indique explicitement, cette étude ne prend pas en compte les systèmes d'échange de CO2 existant à l'intérieur de l'Union européenne. Or, ces mécanismes nous amènent à diviser par deux le coût de l'opération, ce qui porte le pourcentage en question à 1%. Je tenais à rétablir la vérité.

M. René Thissen (CDH). - Je me base pour ma part sur les déclarations de M. Bernard Lacrosse, responsable du contrôle et de la surveillance à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire.

Enfin, parler du secteur de l'énergie sans aborder le problème du réchauffement climatique me semble une aberration. Les deux questions sont en effet intimement liées puisque les principales sources de gaz à effet de serre restent la combustion des combustibles fossiles et la consommation d'énergie. Comme on le sait, la Belgique s'est engagée, dans le cadre d'accords internationaux conclus à Kyoto, à réduire ses émissions de CO2 de 7,5% par rapport à celles de 1990. La politique énergétique de notre pays doit évidemment tenir compte de cette donne.

Je voudrais rappeler brièvement les avantages et les inconvénients du nucléaire. L'utilisation du nucléaire permet sans aucun doute de diminuer les émissions annuelles de gaz à effet de serre de 35 millions de tonnes. Un scénario prévoyant une centrale supplémentaire...

M. Olivier Deleuze, secrétaire d'État à l'Énergie et au Développement durable. - Il ne s'agit pas de 35, mais bien de 16 millions de tonnes. En effet, la prise en compte du chiffre de 35 millions présuppose que l'on n'utilise pas les meilleures techniques disponibles sur le marché. Or, le rapport AMPERE, que, comme moi, vous aurez certainement lu attentivement, mentionne un chiffre de 16 millions. Il part en effet de l'hypothèse que des turbines gaz/vapeur - comme il en existe dans le Hainaut et à Vilvorde - auront été substituées aux centrales nucléaires. Le chiffre de 35 millions est donc devenu obsolète, car les techniques de production d'électricité ont évolué.

M. René Thissen (CDH). - Je parle de la situation actuelle et pas de ce qui se passera en 2015. Un scénario qui prévoirait une centrale supplémentaire permettrait de ramener les émissions à 25% de celles de 1990. En 1998, les émissions de CO2 auraient été supérieures de 16,5 millions de tonnes si les centrales nucléaires avaient été remplacées par les unités turbines gaz-vapeur ou gaz naturel. C'est ainsi que je vous rejoins. Cette augmentation aurait été de 40 millions de tonnes par an si le charbon avait supplanté l'atome.

M. Olivier Deleuze, secrétaire d'État à l'Énergie et au Développement durable. - Elle eût été bien supérieure encore si l'on avait opté pour la suie ou la tourbe...

M. René Thissen (CDH). - Je rappelle - et ce n'est pas moi qui l'ai inventé - que le charbon produit de 990 ou 1180 grammes de CO2 par kWh, le pétrole, de 760 à 960, le gaz naturel, de 350 à 800 et le nucléaire, zéro.

Les grosses unités de production offrent de l'électricité à un prix de revient plus abordable. Les sources d'énergie renouvelables étudiées ou déjà utilisées sont nettement plus onéreuses que l'atome. On peut donc se poser la question de savoir si cette hausse de prix n'entraînera pas une distorsion de concurrence face aux entreprises étrangères. Par exemple, l'électricité nucléaire coûte entre 1,22 franc et 1,70 franc par kilowatt contre 1,74 franc et 4,76 francs pour d'autres formes d'énergie. Le nucléaire reste le moins cher, même si on y inclut le coût des déchets et du démantèlement. Je ferai d'ailleurs remarquer que, pour toutes les estimations de coût calculées pour les autres systèmes, le coût du démantèlement des installations et du traitement des déchets n'a jamais été inclus.

M. Olivier Deleuze, secrétaire d'État à l'Énergie et au Développement durable. - Permettez-moi deux remarques, monsieur Thissen. Lorsque j'accorde une concession pour des éoliennes en mer du Nord, je demande également que des provisions soient placées sur un compte bancaire afin de garantir que ces installations seront bien démantelées à la fin de la concession, soit vingt ans plus tard. C'est la seule méthode de production d'électricité qui présente une couverture aussi forte. De plus, comme je l'ai dit en commission, l'Office français d'Évaluation technologique a déclaré - et on ne peut prétendre qu'il soit spécifiquement antinucléaire - que la méthode employée par le rapport AMPERE pour évaluer le coût de production de l'électricité par voie nucléaire était mauvaise parce qu'elle ne tenait pas compte des accidents et de la prolifération. Une fois de plus, ce que vous dites n'est pas conforme aux faits.

M. René Thissen (CDH). - Pouvez-vous me dire quel est le montant prévu pour le démantèlement des unités TGV ?

M. Olivier Deleuze, secrétaire d'État à l'Énergie et au Développement durable. - Savez-vous quelle est la différence au niveau des difficultés entre le démantèlement d'une éolienne en mer du Nord et le démantèlement d'une unité TGV sur le sol ? Cette dernière ne pose aucun problème particulier de démantèlement. En effet, elle ne présente aucune matière chaude ni radioactive. Une fois que l'usine est arrêtée, on n'est confronté qu'à de la matière inerte, du béton et de l'acier. De plus, elle se trouve sur le sol, ce qui ne nécessite pas la mise en oeuvre de moyens logistiques particuliers. Les usines TGV - et je vous signale qu'on en construisait déjà en Belgique bien avant les élections de juin 1999 - n'ont jamais impliqué la prévision du coût de leur démantèlement, ce qui est bien normal.

M. René Thissen (CDH). - Selon moi, ce n'est pas normal. Il faut comparer les choses comparables. Le démantèlement des unités TGV devrait aussi être prévu.

Pour revenir au nucléaire, les coûts sont extrêmement stables dans le temps et la sécurité d'approvisionnement est assurée. Les ressources et les réserves d'uranium sont réparties entre de nombreux pays situés dans différentes régions du monde, comme les États-Unis, le Canada et l'Australie, ce qui permet la diversité et la sécurité de l'approvisionnement en combustible. Sa forte teneur en énergie, sa stabilité et sa faible part dans le coût de production de l'électricité font qu'il est possible et rentable de conserver des réserves stratégiques de combustibles sur les sites des réacteurs, ce qui assure ainsi une très grande sécurité et laisse beaucoup de temps pour trouver une solution en cas d'interruption de l'approvisionnement.

J'en viens maintenant aux inconvénients de l'utilisation de l'énergie nucléaire. Il y en a, c'est clair. Le parc électronucléaire belge produit, par an et par habitant, 500 grammes de déchets, dont seulement 5 grammes ont un taux élevé de radioactivité. De son côté, l'industrie produit une centaine de kilos de déchets toxiques par an et par habitant. La totalité des déchets issus de l'énergie nucléaire représente un volume inférieur à 1% de la totalité des déchets toxiques.

Différentes solutions ont été envisagées pour le stockage de ces déchets radioactifs depuis nombre d'années. Dès les années septante, certains ont considéré qu'il fallait véritablement mener des actions très importantes pour essayer d'éliminer les déchets et, peut-être, la production responsable de ceux-ci. Cette attitude était tout à fait compréhensible. Comme je l'ai souligné en commission, je faisais moi-même partie de ces personnes.

La situation a toutefois évolué depuis lors. En 1970, les responsables ne se posaient pas la question du réchauffement climatique. En outre, les technologies disponibles à l'époque n'étaient certainement pas ce qu'elles sont aujourd'hui. À l'heure actuelle, de grands progrès sont réalisés tous les jours dans le domaine de la gestion des déchets nucléaires et les scientifiques belges ne sont d'ailleurs pas en reste dans ce domaine.

La solution de stockage qui semble la plus prometteuse pour l'instant reste l'enfouissement géologique. Néanmoins, ce problème de déchets nécessite encore de longues recherches. Il faut préciser qu'aucune des solutions envisagées jusqu'ici n'a encore créé un état irréversible. J'ai ainsi appris à un colloque que les super accélérateurs de particules permettraient véritablement de réaliser des progrès significatifs.

Il n'est donc pas illusoire de croire aujourd'hui que les technologies nucléaires peuvent évoluer et évolueront sans doute demain vers des méthodes de production encore plus respectueuses de l'environnement, produisant moins de déchets ou des déchets moins dangereux. Pour ce faire, il faut bien entendu donner à la science le temps et les moyens financiers et humains pour accomplir son travail.

Le deuxième grand inconvénient de cette filière de production d'électricité reste la sûreté des installations. Dans les pays de l'OCDE, les installations répondent à des normes strictes et sont soumises à un ensemble de réglementations très dures, de sorte que les centrales sont parvenues à un niveau de sûreté tout à fait remarquable.

Depuis le milieu des années quatre-vingt, des améliorations apportées à la conception des installations et au processus d'exploitation ne cessent d'abaisser le risque d'accidents et de diminuer les conséquences environnementales de tout problème potentiel.

On l'a déjà dit, pour les réacteurs occidentaux - je le souligne - la probabilité d'un incident majeur est de 1 pour 100.000 années de fonctionnement par réacteur, ce qui signifie que, statistiquement, avec toute la relativité qui s'impose dans ce domaine, le risque probable d'accident majeur est de 1/14.286 ans.

La référence à Tchernobyl, qui est certes un accident majeur que nous regrettons tous, n'est toutefois pas pertinente, étant donné la vétusté des installations et la mauvaise qualité de l'entretien de cette centrale. C'est comme comparer un avion produit au cours de la première guerre mondiale à un Airbus d'aujourd'hui. Même s'il s'agit de deux avions, il est évident que l'Airbus est incomparablement plus sûr que le coucou de la première guerre mondiale.

En guise de comparaison, l'Organisation mondiale du Travail recense chaque année plus de 11.000 morts dans les seules mines de charbon. De même la rupture du barrage de Morvi en Inde en 1979 a fait plus de 30.000 morts.

J'en viens maintenant à la critique du projet du gouvernement, après avoir replacé le débat dans ses perspectives. Mme Van Riet a évoqué la déclaration gouvernementale, précisant que la sortie du nucléaire n'était pas seulement une préoccupation des écologistes mais était bel et bien inscrite dans la déclaration gouvernementale.

Je vous rappelle ce qui a été dit à l'occasion de cette déclaration gouvernementale : « Le gouvernement est prêt à s'engager dans la sortie progressive de l'énergie nucléaire à terme et ce, en respectant les objectifs fixés par la Conférence de Rio et le Protocole de Kyoto quant aux émissions de CO2. »

Retenez bien cela, madame Van Riet.

Afin de laisser aux scientifiques le temps nécessaire à la mise au point de nouvelles sources massives d'énergie alternative, renouvelables et propres, la Belgique s'inscrit dans un scénario au terme duquel la désactivation des centrales nucléaires sera entamée dès qu'elles auront atteint l'âge de 40 ans.

Le gouvernement consultera l'Agence européenne pour l'Environnement et interrogera une commission d'experts internationaux qu'il aura désignés, sur la faisabilité et la mise en oeuvre de ce scénario. Cependant, on soumet aujourd'hui à notre vote un projet qui nous semble hautement contestable, aberrant et irréaliste.

Mevrouw Iris Van Riet (VLD). - Mijnheer Thissen, de laatste kerncentrale beginnen we pas over 23 jaar te ontmantelen. We hebben dus nog voldoende tijd om alternatieven uit te dokteren.

M. René Thissen (CDH). - Il est exact qu'il y a un délai pour le démantèlement, mais vous ne voulez pas mesurer l'importance de la phrase suivante : « ... en respectant les objectifs fixés par la Conférence de Rio et le Protocole de Kyoto ». Je vais d'ailleurs vous en faire la démonstration dans quelques minutes.

Le gouvernement arc-en-ciel nous demande d'approuver, sans aucun amendement, un projet de loi consistant à supprimer la source d'approvisionnement de près de 60% de l'électricité belge, sans avoir aujourd'hui élaboré de manière satisfaisante des réponses à la question essentielle de savoir comment compenser cette fermeture, tant en matière de sécurité d'approvisionnement et de dépendance énergétique qu'en matière de respect des engagements environnementaux.

Il faut savoir que la politique énergétique d'un pays est l'une des politiques les plus importantes, puisqu'elle est source d'instabilité économique, politique et sociale si elle est mal menée.

Concernant la sécurité d'approvisionnement, monsieur Deleuze, vous vous voulez rassurant en argumentant que la Belgique sera prête à compenser l'arrêt du nucléaire et qu'une évaluation de la situation aura lieu chaque année. Vous ajoutez qu'il faut à peine trois ou quatre ans pour construire une centrale au gaz. Encore faut-il avoir du gaz et pouvoir en importer de Russie via l'Ukraine, de la région de la Mer Caspienne ou encore de régions très lointaines, ce qui fera évidemment monter notre dépendance énergétique en la matière. Nous attendons donc à très brève échéance un plan alternatif de production d'électricité et la démonstration d'un réel volontarisme en ce qui concerne le renouvelable. Il est temps pour nous d'obtenir des réponses claires aux questions portant sur le prix, l'impact environnemental et l'emploi.

Concernant le respect des engagements du Protocole de Kyoto, monsieur le secrétaire d'État, vos arguments sont de plusieurs ordres. Vous nous dites que si les centrales sont remplacées par des centrales au gaz, celles-ci produiront 16 Mt de CO2 supplémentaires par an. Vous estimez que cette augmentation peut être neutralisée par une diminution de la demande et une meilleure gestion de la consommation. Il faut savoir que jamais un pays, hormis l'ex-URSS, où l'économie s'est totalement effondrée, n'a réussi à faire baisser sa demande énergétique. En effet, depuis une vingtaine d'années, la demande croît régulièrement de 2,6% par an en Belgique. Selon le programme indicatif publié par la CREG et selon un scénario business as usual, la croissance tendancielle de la demande est estimée à 1,9% par an entre 2002 et 2011, alors qu'avec une politique draconienne de l'énergie, cette croissance s'élèverait encore à 1,3% par an.

Vous dites que le protocole de Kyoto sera respecté puisqu'il intervient en 2008-2012 alors que la première centrale ne sera fermée qu'en 2014.

M. Olivier Deleuze, secrétaire d'État à l'Énergie et au Développement durable. - Vous avez raison sauf qu'en ce qui concerne le réchauffement climatique, il ne s'agit pas d'électricité mais de consommation totale d'énergie. En effet, le gasoil que l'on emploie pour chauffer des bâtiments ou le pétrole comptent autant pour le protocole de Kyoto que les lampe. La seule chose qui compte pour Kyoto, c'est l'évolution de la consommation totale d'énergie en Belgique. Les chiffres réels sont bien différents que ceux que vous citez. Le Bureau du Plan prévoit, pour les années à venir, entre 1,1 et moins 0,3% par an. Entre 1980 et 2000, la consommation totale d'énergie a d'ailleurs augmenté de 0,9% par an en Belgique.

J'admets qu'au sein de cette quantité totale d'énergie, on observe un glissement vers l'électricité mais heureusement, en ce qui concerne le réchauffement climatique, ce n'est pas d'électricité dont il s'agit mais d'énergie totale, y compris le chauffage, les voitures, etc.

M. René Thissen (CDH). - L'énergie totale est bien entendu le critère de référence mais l'électricité reste l'un des moyens importants de produire de l'énergie et le fait de mener une politique ou une autre à ce niveau aura des répercussions considérables.

M. Olivier Deleuze, secrétaire d'État à l'Énergie et au Développement durable. - Il s'agit d'un cinquième.

M. René Thissen (CDH). - C'est déjà extraordinairement important.

Vous nous dites que le protocole de Kyoto sera respecté puisqu'il intervient en 2008-2012 alors que la première centrale ne sera fermée qu'en 2014. Par conséquent, la fermeture de centrales n'aura encore eu aucun impact à ce moment-là.

Or, chacun s'accorde à dire que l'on ne va pas se contenter de Kyoto I. Il y aura un Kyoto II, bien plus strict, et probablement un Kyoto III, un Kyoto IV, et leur application mettra la Belgique d'autant plus en difficulté qu'elle aura déjà bien du mal à respecter ses engagements, même avec le nucléaire.

Sortir du nucléaire revient à augmenter les émissions de CO2 actuelles de 20%, tous secteurs confondus.

Dès lors, on ne peut pas ne pas se soucier de l'interdépendance nucléaire - Kyoto à l'heure actuelle ...

M. Olivier Deleuze, secrétaire d'État à l'Énergie et au Développement durable. - Il ne s'agit pas de 20%. Ce sont 16 millions de tonnes de CO2 sur un total actuel de 140 millions. En divisant 16 par 1,40, on n'obtient pas 20 mais 11 ou 12.

M. René Thissen (CDH). - ... d'autant plus que les émissions du secteur électrique représentent aujourd'hui environ 17% du total des émissions de CO2 mais sans le nucléaire, ce pourcentage monterait à 30%.

Le professeur Berger nous dit encore à ce propos que pour limiter le réchauffement global de 1 à 2 degrés, ce qui n'est pas énorme, le calcul des experts montre que les émissions globales planétaires doivent être dès à présent réduites de plus de 50%. Nous en sommes vraiment très loin.

Vous nous dites également, monsieur le secrétaire d'État, que l'existence de mécanismes de flexibilité devrait permettre à la Belgique de racheter des quotas d'émissions de CO2. Pour réaliser cet objectif, le gouvernement a prévu dans son tout nouveau budget la création d'un Fonds Kyoto afin de permettre à la Belgique de rencontrer les objectifs environnementaux internationaux. Ce nouveau fonds sera destiné au rachat de permis d'émissions et à la mise en oeuvre d'une politique d'utilisation rationnelle de l'énergie mais on ne prévoit d'y investir que 25 millions d'euros par an, chiffre avancé officiellement par le gouvernement et qui nous semble totalement insuffisant. Il sera financé par un prélèvement sur le transport d'électricité plutôt que sur le réseau de distribution pour que chaque consommateur contribue à ce fonds. Il vous en saura certainement gré.

M. Olivier Deleuze, secrétaire d'État à l'Énergie et au Développement durable. - Peu importe cette mesure car, grâce aux nouvelles dispositions relatives à la régulation des tarifs de transport en Belgique, ceux-ci seront inférieurs, en fin de législature, à ce qu'ils étaient en début de législature. J'ajoute que, d'après les dernières études du comité de contrôle, les prix de l'électricité en vigueur en Belgique sont enfin en train de rejoindre ceux qui sont pratiqués dans les pays voisins. Enfin, la facture dont devaient s'acquitter les personnes les plus démunies qui bénéficient d'un tarif social spécifique et qui devaient jusqu'à présent payer 20.000 francs, va diminuer de 25%. C'est la différence entre la politique de monopole que vous avez menée et la politique de régulation du marché que mène le gouvernement actuel.

M. René Thissen (CDH). - Cela n'a rien à voir avec ce que je venais d'expliquer.

M. Olivier Deleuze, secrétaire d'État à l'Énergie et au Développement durable. - Si, puisque vous affirmez que le Fonds Kyoto entraînera une augmentation du prix de l'électricité. Vous faites des déclarations incantatoires alors que j'expose des faits.

M. René Thissen (CDH). - Vous dites vous-même que ce Fonds engendrera un coût supplémentaire et que le prix aurait pu être différent.

M. Olivier Deleuze, secrétaire d'État à l'Énergie et au Développement durable. - Vous demandez une augmentation de ce Fonds mais, en même temps, vous regrettez son existence. Concilier l'un et l'autre est très difficile.

M. René Thissen (CDH). - Je ne regrette rien du tout. Je constate simplement que vos propos sont contradictoires. Je voudrais simplement préciser que la manière dont l'électricité était produite auparavant et les coûts de fourniture de cette dernière pouvaient évidemment être améliorés. Le prix de l'électricité payé par les consommateurs belges est un des plus élevés d'Europe et il convient évidemment de prendre des dispositions...

M. Olivier Deleuze, secrétaire d'État à l'Énergie et au Développement durable. - Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais, heureusement, les choses changent. Vous constaterez que les prix de l'électricité rejoignent enfin ceux qui sont pratiqués par nos pays voisins.

M. René Thissen (CDH). - Ce n'est pas grâce à vous !

M. Olivier Deleuze, secrétaire d'État à l'Énergie et au Développement durable. - C'est la différence entre une politique de monopole telle que vous l'avez menée et une politique de régulation du marché que nous avons menée, y compris par le biais du représentant du gouvernement au sein du comité de contrôle. Et je peux vous assurer que c'était une première.

M. René Thissen (CDH). - N'essayez pas de vous attribuez quelque chose qui ne vous revient absolument pas. La libéralisation du secteur de l'électricité a été décidée par l'Europe et tous les gouvernements sont obligés de la mettre en oeuvre dans certains délais. On pouvait aimer ou détester l'ancien système. Aujourd'hui, un nouveau système entre en vigueur. Comme tout le monde, je me réjouis de la libéralisation qui va permettre, je l'espère, une baisse des prix.

M. Olivier Deleuze, secrétaire d'État à l'Énergie et au Développement durable. - La réduction du prix de l'électricité pour les plus démunis n'a rien à voir avec l'ouverture du marché. En effet, les plus démunis sont toujours des clients captifs : ils n'ont pas le choix. Le consommateur individuel ne peut pas choisir son fournisseur d'électricité. Par conséquent, la diminution des prix de l'électricité pour le consommateur individuel et, en particulier, pour les plus démunis n'a rien à voir avec l'ouverture du marché mais est due à la volonté du gouvernement de mettre fin à ces prix élevés pratiqués jusqu'à présent en Belgique.

M. René Thissen (CDH). - Si vous aviez été présent au sein de toutes les assemblées, vous sauriez que, durant la législature précédente, des propositions concrètes avaient déjà été faites. En Région wallonne, elles entendaient assurer des fournitures minimales d'électricité à tout le monde et donc aux plus démunis. Il ne s'agit pas d'une prérogative d'ECOLO ou du gouvernement actuel. Nous y avions pensé et nous avions fait des propositions concrètes avant vous.

J'en reviens à l'existence des mécanismes de flexibilité qui devraient permettre à la Belgique de racheter des quotas d'émissions. Selon un éminent spécialiste, nos émissions, en 2000, auraient dû être inférieures de 3,75% à nos émissions de 1990. Or, elles étaient supérieures de 6,7%. Tout dépassement des objectifs qui n'aura pas été compensé par une contribution à l'assainissement de la situation dans un autre pays, fera l'objet d'une amende, par le biais de l'achat obligatoire de permis d'émettre. Ces permis sont aujourd'hui cotés à la bourse de Londres et valent environ 75 euros par tonne de CO2.

Si nous devions aujourd'hui payer la note, elle s'élèverait déjà à 1,1 milliard d'euros, c'est-à-dire 110 euros pour chacun des habitants de ce pays. La commission européenne et l'agence européenne de l'environnement prévoient que, dans les conditions actuelles, nos émissions atteindront 31,8 millions de tonnes au-dessus de l'objectif fixé à Kyoto. Quelle que soit la situation, il faut s'attendre à payer entre 1,3 et 2,4 milliards d'euros simplement pour ne pas avoir respecté nos engagements.

Même si vous vous y êtes référé à plusieurs reprises, je considère que vous n'avez pas tenu compte du rapport de la commission « AMPERE » pour rédiger votre projet de loi. Pour rappel, cette commission était composée de professeurs d'université et d'experts internationaux et avait été chargée par le gouvernement de faire des recommandations en matière de choix de modes de production de l'électricité en tenant compte de toutes les exigences de la société et de l'environnement au 21ème siècle. En considérant les contraintes environnementales internationales, le protocole de Kyoto et les possibilités de maîtrise de la demande, la commission « AMPERE » a tiré, dans son rapport, les principales conclusions suivantes : la commission est d'avis qu'il convient de maintenir l'option électronucléaire ouverte pour le futur dans un contexte de renchérissement des hydrocarbures et eu égard à l'absence d'émission de gaz à effet de serre.

La commission a rappelé qu'il n'existait aucune contrainte technique pour sortir du nucléaire tout en soulignant qu'il n'y avait pas non plus d'obligation d'y rester, qu'il s'agissait donc d'un choix politique.

Le coût de production donne l'avantage aux filières nucléaire, TGV et éolienne à la côte. La position la plus avantageuse est occupée par la production d'électricité nucléaire en raison de son coût faible et de son coût externe négligeable.

Le second groupe d'experts internationaux indépendants désigné par vous-même en vue d'un examen critique des conclusions du rapport « AMPERE », qui ne semblaient pas vous agréer, a largement confirmé les conclusions et les données du rapport « AMPERE » tout en considérant les prévisions de production d'énergie renouvelable fort optimistes, une dizaine de pour-cent, et en insistant sur le fait que le réseau belge ne pourrait supporter une charge supplémentaire sans modification importante.

En outre, le projet prévoit de recourir aux centrales en cas de force majeure. Comment faire pour relancer cette filière dans l'urgence quand nous en aurons vraiment le besoin, sachant que la construction d'une centrale nucléaire prend une dizaine d'années ? Comment faire face à un défaut éventuel d'ingénieurs et de main-d'oeuvre qualifiée ? La perte du savoir-faire nucléaire belge, qui a été évoquée à de nombreuses reprises, est une des conséquences importantes d'un tel projet. Ce savoir-faire est reconnu bien au-delà de nos frontières et son abandon pourrait avoir des conséquences sur l'économie du pays si l'on devait, un jour, avoir recours au savoir-faire étranger. Ce laisser-aller entraînerait une forte dépendance technologique vis-à-vis de pays comme la France qui affirment leur volonté de poursuivre dans la voie du nucléaire. De plus, peu de personnes acceptant d'investir dans un domaine dont l'avenir est à ce point compromis, nous serons inévitablement confrontés à un arrêt progressif de la recherche et du développement. Il faut savoir que 900 diplômés sortant de l'enseignement supérieur chaque année sont occupés dans le nucléaire en Belgique.

Dès lors, comment inciter des jeunes à se lancer dans des études nucléaires ? Comment assurer le renouvellement des générations nécessaires pour maintenir les centrales en bon état de fonctionnement jusqu'à leur démantèlement complet qui nécessitera une vingtaine d'années ?

Il y a donc là un risque réel de manque en ressources humaines qualifiées qui pourrait encore accroître le problème de la sécurité nucléaire pendant la période intermédiaire que vous nous proposez.

Sur ce point, le gouvernement belge semble être à contre-courant par rapport à la commission européenne, puisque celle-ci a annoncé mi-juin sa volonté de doter la recherche nucléaire d'une enveloppe de 1,23 milliard d'euros afin d'examiner la problématique de la gestion des déchets notamment et celle de la fusion nucléaire.

M. Olivier Deleuze, secrétaire d'État à l'Énergie et au Développement durable. - Dans mon budget, certains montants sont prévus pour soutenir la recherche en matière de fusion nucléaire. Et je souhaite comme vous que cette fusion soit un jour au point.

M. René Thissen (CDH). - Le seul problème est que nous sommes en train de créer les conditions pour que plus personne ne s'intéresse au sujet et pour que plus aucun ingénieur en sciences nucléaires ne sorte de nos universités.

Financer la recherche et le développement dans ce domaine est une priorité de l'Europe. Un éminent commissaire européen, M. Philippe Busquin, l'a confirmé.

Le risque est que, dans le cadre de l'arrêt des centrales et de la libéralisation du marché de l'électricité, et par souci de compétitivité, les producteurs d'énergie nucléaire ne fassent plus tous les investissements techniques nécessaires au maintien du niveau de sécurité des installations. Il faudra donc veiller particulièrement à ce point au cours des prochaines années.

La durée de vie de 40 ans est aléatoire. La sécurité des centrales nucléaires fait l'objet d'une réévaluation approfondie tous les dix ans et on vérifie l'état des installations. L'exploitant est donc tenu de procéder aux améliorations éventuellement nécessaires pour pouvoir poursuivre son travail pendant les dix années suivantes. Les technologies et les nouvelles réglementations sont prises en compte dans cette analyse, de sorte que le niveau de sûreté des centrales est constamment amélioré. Dans cette optique, aucune durée de vie absolue n'est fixée a priori ; seules des considérations économiques ou politiques peuvent fixer l'espérance de vie de ces centrales. On a d'ailleurs parlé d'une durée de vie de 60 ans. Je pense que la période de 40 ans, fixée au départ en termes de précaution, peut être réexaminée. Si on avait tenu le même raisonnement dans d'autres circonstances, il n'y aurait plus d'Atomium aujourd'hui, ni de Tour Eiffel, parce qu'au départ, on avait prévu que ces monuments étaient construits pour un certain nombre d'années et qu'ils seraient ensuite démolis. On a continué à les entretenir et ils existent toujours.

Chez nous, le potentiel le plus important pour les énergies renouvelables se trouve essentiellement du côté de l'énergie éolienne. La promotion de celle-ci doit impérativement passer par une législation claire, avec des systèmes d'incitation, ce qui n'est pas le cas actuellement. Un régime de subsides, au moins pour une période provisoire, est nécessaire pour combler l'écart entre le prix de l'électricité habituelle et celui de l'électricité verte, aujourd'hui beaucoup plus chère.

En Wallonie, les administrations concernées par les demandes de permis d'urbanisme pour éoliennes n'ont toujours pas reçu de directives précises de la part des ministres compétents. Un cadre propice à l'implantation de ces engins est la condition sine qua non à leur promotion.

Je voudrais faire une incise par rapport à vos déclarations, monsieur le secrétaire d'État. Vous avez cité le cas du Danemark à de nombreuses reprises.

C'est vrai qu'il y a une trentaine d'années, le Danemark a choisi d'investir dans un programme très important de développement. Je pense que le pourcentage de couverture actuel des besoins du Danemark est d'environ 20%. Mais le Danemark est un pays complètement entouré par la mer du Nord, les vents y sont extrêmement puissants, les endroits qui permettent l'implantation d'éoliennes sont très nombreux ; c'est un pays qui comprend de très grandes étendues de terrains inhabitées. Il n'est pas du tout comparable à la Belgique qui a une densité de population élevée, dont le relief géographique est très varié et où la force du vent est différente.

M. Olivier Deleuze, secrétaire d'État à l'Énergie et au Développement durable. - Je suis totalement d'accord avec vous, monsieur Thissen. C'est pourquoi l'objectif donné par la Belgique au niveau européen n'est pas du tout le même que l'objectif danois - parce que cet objectif-là, nous ne pouvons l'atteindre. Il est de 6% d'électricité en 2010, ni plus ni moins.

M. René Thissen (CDH). - C'est exact, mais je vous dis qu'il faudra faire plus parce que Kyoto I va faire des petits. On ne pourra pas se contenter des objectifs actuels de Kyoto I. La réduction du réchauffement climatique reste un enjeu majeur et les mesures prévues aujourd'hui ne seront pas suffisantes. Il en faudra beaucoup d'autres et, si on donne trop d'importance aux éoliennes en Belgique, on va encore se tromper dans le choix des politiques que l'on va mener.

Je ne reviendrai pas sur les inconvénients des éoliennes, mais il y en a. Ce n'est pas la panacée et même la commission AMPERE parle aujourd'hui d'une implantation maximale de 2500 éoliennes alors que, si nous voulons faire comme le Danemark, certains calculs en prévoient près de 7000. Vous imaginez : 7000 éoliennes installées en Belgique ! On circulerait en permanence en dessous de ce type d'engins, lesquels ne sont pas très jolis, a-t-on dit, font du bruit, risquent de tuer les oiseaux, empêchent de pêcher en mer du nord, etc. Je ne souscris pas à chacun de ces arguments qui ont déjà été avancés, je vous rassure.

Pour terminer, étant donné que l'énergie renouvelable n'arrivera jamais à compenser à elle seule le manque laissé par l'arrêt du nucléaire, trois grandes options s'offrent à nous.

Tout d'abord, la production accentuée à partir de centrales au gaz avec, pour conséquence, la forte dépendance de la Belgique vis-à-vis de pays économiquement et politiquement instables comme la Russie et la Sibérie.

En ce qui concerne la production à partir de charbon, chacun sait que les rejets de CO2 sont colossaux et que ce n'est pas envisagé pour le moment.

Quant à l'importation quasi totale de l'énergie, si nous n'atteignons pas les objectifs, il y a de fortes chances pour que cette énergie importée soit, elle aussi, d'origine nucléaire puisqu'il est clair que la France serait désireuse de nous fournir en électricité. Il est inconcevable de mettre la Belgique en difficulté énergétique pour consommer une énergie que nous pourrions fournir nous-mêmes. En outre, le réseau belge est déjà à saturation. Il ne pourrait supporter une délocalisation accrue, sauf au prix de la construction de bon nombre de lignes à haute tension supplémentaires, avec les inconvénients environnementaux, financiers et de santé que nous connaissons.

J'en viens à présent au potentiel que représente la réduction de la demande. Nous pensons que ce potentiel est plus que limité. Dès lors, il sera plus que jamais impossible d'atteindre les objectifs de Kyoto, ainsi que d'autres normes plus restrictives encore, en sortant maintenant du nucléaire. Toute solution de remplacement conduirait inexorablement à des rejets beaucoup plus importants de CO2 dans l'atmosphère, ce qui va à l'encontre du développement durable, principe pourtant prôné avec force par l'arc-en-ciel dans sa déclaration gouvernementale de juillet 1999.

Nous ne pouvons pas nous donner le droit d'accroître les risques climatiques encourus par la planète toute entière au nom du mythe fondateur d'un parti politique. En l'absence d'autres sources d'énergie, massives et propres, l'énergie nucléaire et propre peut largement contribuer à réaliser les engagements de Kyoto et donc au développement durable, comme nous le répète le professeur Berger dans sa lettre ouverte au premier ministre. Il écrit : « Au contraire, la conversion des centrales thermiques actuelles en centrales nucléaires - personnellement, je ne vais pas jusque là - se solderait par une diminution des émissions de CO2 de 30 mégatonnes. Cela nous placerait en position plus favorable par rapport à notre objectif puisque nous serions alors 10 points en dessous de Kyoto.

Au marché du permis d'émettre, la vente de ce boni nous rapporterait 2,5 milliards d'euros. Le bon sens et le réalisme, le souci de l'environnement et la gestion des ressources naturelles, en bon père de famille, demandent que l'on conserve la diversité des modes de production d'électricité sans négliger aucune solution. Il s'agit simplement d'appliquer le principe de précaution afin que notre avenir soit réellement durable. »

Loyola de Palacio, vice-présidente de la Commission européenne de l'énergie et des transports, a déclaré : « Le problème de la filière nucléaire chez nous n'est pas tant celui de la sûreté des centrales que celui des déchets. Il est vain de nier ce handicap mais nous avons des pistes très sérieuses de recherches de haut vol en Europe afin de diminuer, à la fois, la quantité et la nocivité de ces déchets. Au prix d'un réel développement technologique, le problème deviendra contrôlable. À l'inverse, celui du réchauffement climatique, lui, n'est ni contrôlé ni contrôlable à brève échéance. Les catastrophes naturelles qui y sont liées commencent à faire des victimes par milliers. Je n'exclus pas que l'on puisse renoncer au nucléaire dans 50 ans mais, aujourd'hui, ce n'est pas réaliste. En outre, le nucléaire à l'avantage de la sécurité d'approvisionnement et de la stabilité des prix. »

En conclusion, nous ne sommes évidemment pas à tout prix pour le nucléaire mais nous exigeons des garanties supplémentaires avant de décider l'abandon de cette filière de production. Nous exigeons aussi le respect des engagements pris à Kyoto, que l'on garantisse la sécurité d'approvisionnement et que l'on puisse assurer la fourniture d'énergie à un prix plus ou moins constant. C'est le sens des amendements que nous avons déposés en commission et que nous allons déposer à nouveau en séance plénière.

Nous pensons, par ailleurs, que l'accent doit aussi absolument être mis sur l'utilisation rationnelle de l'énergie. Tout doit être mis en oeuvre afin de maîtriser cette consommation au maximum. Nous pensons que les énergies renouvelables doivent être poussées au maximum de leurs possibilités, avec des incitants et des moyens supplémentaires pour la recherche et le développement.

Malgré tous ses défauts, ses lacunes, son aberration, vous allez voter ce projet au seul motif qu'il figure dans l'accord de majorité arc-en-ciel pour satisfaire aux exigences d'Ecolo. Décider aujourd'hui de se passer du nucléaire, c'est s'offrir un luxe que l'on ne peut se payer, c'est mentir à la population en jouant sur des peurs injustifiées. C'est aussi manquer à notre plus élémentaire sens des responsabilités.

M. François Roelants du Vivier (MR). - Comme le disait le grand poète français René Char, celui qui vient au monde pour ne rien troubler ne mérite ni égards ni patience. Cet aphorisme ne peut en vérité qu'inspirer des égards et de la patience à l'égard du gouvernement, qui a lancé tant de chantiers depuis sa mise en place, en 1999.

Bousculer les certitudes, favoriser la culture du débat, nourrir sans cesse celui-ci, tels ont été, ces dernières années, les leitmotivs de l'équipe ministérielle, mais aussi du parlement et, singulièrement, du Sénat.

Le projet de loi que nous examinons aujourd'hui consacre une fois de plus, à travers la remise en question d'une forme d'énergie, cette culture du débat qui permet à chacun d'exercer son sens critique, et je ne manquerai pas à cette obligation, au nom du groupe MR.

Le projet de loi, plus communément appelé « Loi sur la sortie du nucléaire », fait donc partie de l'accord de gouvernement conclu en juillet 1999. Le MR, formation politique responsable et loyale, se prononce dès lors en faveur de ce texte.

Mme Magdeleine Willame-Boonen (CDH). - Vous allez donc le voter par fidélité !

M. François Roelants du Vivier (MR). - Nous allons le voter en vertu de la loyauté qui caractérise notre parti, dès lors qu'il a conclu un accord de gouvernement avec d'autres formations.

Qu'il me soit permis de rappeler également les conditions qui ont paru - au gouvernement et à nous-mêmes - essentielles à la mise en oeuvre et à la viabilité de cette loi. De cette dernière, je dirai d'emblée qu'elle constitue un défi considérable, que, une fois de plus, avec toutes les autres composantes du gouvernement, nous sommes prêts à relever honnêtement. Et si à l'impossible nul n'est tenu, rien n'empêche de mieux gérer, maîtriser et économiser l'énergie, de faire appel aux énergies renouvelables et de diversifier nos sources d'énergie tout en répondant aux objectifs de diminution des émissions de gaz à effet de serre, question sur laquelle je reviendrai plus tard.

La sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité se pose en Belgique - d'autres l'ont dit avant moi - de façon particulièrement prégnante, et c'est en cela qu'il est en effet difficile de comparer notre situation à celles du Danemark ou du Portugal, par exemple.

Notre pays est extrêmement dépendant du nucléaire : près de 60% de l'électricité produite sur le territoire national est d'origine nucléaire et, comme l'a dit M. Thissen, ce pourcentage n'est guère dépassé que par la France et la Lituanie. Nous sommes donc le troisième pays le plus nucléarisé au monde, pour ce qui concerne l'utilisation pacifique de cette énergie, bien sûr.

Pendant les années septante, qui correspondent à l'âge d'or de l'énergie nucléaire, certains caressaient même le rêve du « tout nucléaire », au risque, pour reprendre l'expression populaire, de mettre tous leurs oeufs dans le même panier.

Avec le recul, on peut en effet penser que nous n'avons pas assez diversifié nos sources de production d'électricité et que nous payons notre choix par des mesures à prendre dans les années à venir et dont les effets ne seront pas indolores.

Celui qui vous parle a contesté l'énergie nucléaire dès les années 1970 et la critique qu'il en faisait reste, à ses yeux, valable. Le problème des déchets et de la radiotoxicité, tant de l'uranium que de certains produits de fission, reste important et préoccupant. Le risque d'accidents, bien que très faible, pourrait néanmoins conduire à des conséquences incalculables. La politique de l'offre, conséquence de la structure de production électronucléaire, n'a pas favorisé la maîtrise de la demande d'énergie, au contraire.

Il y a donc un certain nombre d'arguments qui plaident en faveur de la réduction de notre dépendance énergétique à l'égard du nucléaire. Ces raisons, essentiellement environnementales, ne doivent toutefois pas nous amener à inverser les priorités de l'agenda environnemental mondial. Et je comprends, à cet égard, les inquiétudes de mon ami André Berger, au travers de la lettre qu'il vient d'adresser au Premier ministre.

La préoccupation prioritaire de la communauté internationale en matière d'environnement, c'est la menace de réchauffement climatique et son cortège de conséquences, parmi lesquelles l'élévation du niveau des mers, en raison des émissions de gaz à effets de serre.

Le gouvernement a bien intégré cette préoccupation, puisque l'accord de gouvernement du 7 juillet 1999, concernant le secteur de l'énergie et de l'électricité, précise que le gouvernement est prêt à s'engager dans la sortie progressive de l'énergie nucléaire tout en respectant les objectifs fixés par la Conférence de Rio et le Protocole de Kyoto, quant aux émissions de CO2. Ces termes sont importants, car ils indiquent la volonté du gouvernement de conditionner la sortie du nucléaire dans le strict respect, non seulement du Protocole de Kyoto, mais également de la Conférence de Rio, qui ont fixé les objectifs. Or, ces objectifs dépassent évidemment la nécessité de réduire de 5% les émissions de gaz à effet de serre, un pourcentage fixé à l'échelle mondiale par le Protocole de Kyoto.

Le réchauffement attendu du climat mondial est évalué à 2, voire 3,5 degrés centigrades, pour la fin de ce siècle, selon les estimations. Or, les dispositions du Protocole de Kyoto permettent une réduction de cette élévation de température de 0,1 degré centigrade.

Dès lors, les scientifiques appellent, à juste titre, à de nouvelles réductions de gaz à effet de serre par rapport aux émissions de 1990 - puisque c'est toujours l'aune de calcul des pourcentages - et ce, à concurrence, non pas de 5% mais de 50%. La question se pose donc - et c'est tout le défi qui est lancé - de savoir par quels moyens nous allons réduire ces émissions de gaz à effet de serre, au-delà même des obligations de Kyoto I, si tant est que l'on puisse penser qu'il sera suivi par Kyoto II, III, IV, etc.

À cet égard, si l'on devait remplacer les 5.700 MW nucléaires produits par les centrales au gaz de type TGV, cela équivaudrait à, non pas 16 mais plutôt 17 millions de tonnes de CO2 émises en surplus selon le calcul effectué par les experts du groupe international chargé d'évaluer les conclusions du rapport AMPERE.

Hors nucléaire, notre marge de manoeuvre est inexistante au regard des conditions d'offre d'énergie. C'est essentiellement au niveau de la demande que l'on peut agir et, principalement, sur les économies d'énergie dans les bâtiments et les transports. Une couverture de 10% de la production d'électricité par les énergies renouvelables est le maximum qui puisse être obtenu pour 2010.

Or, rappelons-nous que dans son dernier Livre vert sur la sécurité de l'approvisionnement énergétique de l'Europe, la Commission européenne est beaucoup plus ambitieuse puisqu'elle envisage même de faire passer de 12 à 24% la proportion d'électricité issue des énergies renouvelables pour l'année 2010. Nous en sommes donc vraiment loin.

De plus, le Bureau du Plan, dans son étude sur les perspectives énergétiques de la Belgique, parue en 2001, indique qu'en cas de scénario dit « Kyoto croissant » - c'est sur ce point que portait l'altercation entre M. Thissen et le secrétaire d'État -, soit une réduction des émissions de 13,6% par rapport au niveau de 1990, le coût de la réduction pour le pays jusqu'en 2030 est évalué à 1,9% du PIB.

Nous nous interrogeons donc sur la pertinence du rythme de désengagement du nucléaire prévu dans le projet de loi, notamment si nous voulons respecter nos engagements internationaux quant à l'objectif essentiel consistant à lutter contre le réchauffement climatique mais aussi à le faire dans des conditions budgétaires acceptables.

Je partage volontiers l'avis de certains experts sur le fait que, le potentiel de maîtrise des consommations d'énergie étant élevé - quelque 30% de la consommation finale totale d'énergie, selon un expert entendu au Sénat -, c'est à la mise en oeuvre d'une politique rigoureuse de maîtrise de consommation d'énergie qu'il faut s'atteler.

Une telle pétition de principes doit toutefois encore être traduite dans les faits. Cela demande beaucoup d'efforts dans différents secteurs, beaucoup d'investissements et, inévitablement, beaucoup de temps. Car, ne nous leurrons pas, la place des énergies conventionnelles va demeurer pour longtemps encore incontournable. Se passer du nucléaire, l'une de ces énergies dites conventionnelles, doit pouvoir se faire en respectant la sécurité des approvisionnements.

Lors des travaux en commission, monsieur le secrétaire d'État a souligné que la sécurité des approvisionnements énergétiques était une priorité, tant pour lui et ses prédécesseurs que pour ses successeurs. Nous en prenons évidemment acte. L'article 9 du projet de loi apporte en outre une garantie ultime à cet égard.

Enfin, si la sécurité d'approvisionnement conduit à remplacer demain 5.700 MW de nucléaire par 5.700 MW de centrale au charbon - j'espère que cela n'arrivera pas -, on ne pourra alors pas dire que le choix opéré aura été judicieux, compte tenu de l'augmentation des émissions de CO2 provoquées par celui-ci.

Deux autres points doivent, nous semble-t-il, être évoqués, au-delà de la question des émissions de gaz à effet de serre et de la sécurité d'approvisionnement. Le premier est la question de la sécurité des centrales nucléaires existantes. Il ne serait pas concevable qu'un quelconque relâchement de cette sécurité puisse avoir lieu jusqu'à la fin du démantèlement des installations.

Il y a en effet un risque que les exploitants, voire le personnel des centrales, soient tentés d'accorder moins d'attention au respect scrupuleux de toutes les règles de sécurité vis-à-vis d'unités dont la mort est programmée à relativement brève échéance. Une sécurité sans faille jusqu'à la fin du démantèlement des centrales est donc une exigence vraiment fondamentale pour nous.

Corollaire de cette question de la sécurité, l'expertise nucléaire dont dispose notre pays ne peut pas s'éteindre. Le risque existe là aussi de voir, par l'effet psychologique qu'entraîne le désengagement de l'électronucléaire, se tarir des vocations de scientifiques et de techniciens spécialisés en matière nucléaire.

C'est pourquoi nous insistons particulièrement pour que l'on veille à maintenir des filières de haut niveau dans notre enseignement ainsi que dans notre recherche et que les vocations dans ce domaine soient notablement encouragées.

Le MR considère donc que le retrait progressif du nucléaire doit être envisagé avec l'assurance d'une sécurité d'approvisionnement énergétique pour notre pays, dans le respect scrupuleux de nos obligations internationales en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, avec une garantie totale de sécurité pour les centrales nucléaires jusqu'à la phase ultime de leur démantèlement et en maintenant une capacité élevée d'expertise dans le domaine nucléaire.

Il faut, nous dit-on, avancer hardiment dans la voie de la sortie du nucléaire. Soit, avançons donc, mais pas à l'aveuglette, pas dans une sorte d'idéologie mécanique nourrie par une guerre de religion contre une technologie qui pourrait se transformer en guerre contre toutes les technologies.

Avançons, mais s'il faut adapter son rythme à celui de la société, voire remettre en question une partie des choix et des certitudes à la base de cette loi, soyons aussi prêts à le faire, car reconnaître l'erreur, c'est parfois se grandir.

C'est donc avec une vigilance attentive que mon groupe votera en faveur de ce projet de loi.

De heer Frank Creyelman (VL. BLOK). - Ik trap een open deur in als ik zeg dat de symboolwaarde van dit dossier voor de groenen bijzonder groot is. Mijn collega Hagen Goyvaerts heeft in de Kamer terecht beklemtoond dat de afbouw van de kerncentrales een ideologisch fetisj is voor de groenen. De ideologie haalt de bovenhand, terwijl een rationele, economische, technisch-wetenschappelijke en ecologische analyse in feite aan de basis van het debat zou moeten liggen.

De meerderheid verkiest een emotioneel symboolgeschenk aan de groenen boven een rationele analyse. Het debat over de kernenergie en de kerncentrales is altijd al een debat geweest tussen voor- en tegenstanders met alle vooroordelen van dien.

Door sommigen werd de indruk gewekt dat kernenergie op zijn minst gelijkstaat met gezondheidsrisico's zoals kanker en met grote catastrofes. De nucleaire sector wordt gelijkgesteld met atoomraketten en met een Apocalyps. De groenen hebben aan die apocalyptische paniekzaaierij trouwens een deel van hun succes te danken.

Maar wat dit betreft is de ene groene de andere niet. In Finland, waar de groenen ook mee in het bestuur zitten, werd zelfs besloten om een nieuwe, vijfde, kerncentrale te bouwen. De redenen daarvoor gaan gedeeltelijk ook op voor ons land, namelijk de afhankelijkheid van het buitenland verminderen en de uitstoot van broeikasgassen terugdringen.

De definitieve sluiting van de kerncentrales mag dan een ideologische overwinning voor de groenen worden ...

De heer Johan Malcorps (AGALEV). - Mijnheer Creyelman, u verwijt ons een louter ideologische benadering. Gaat u naast de concentratiekampen nu ook het kernongeval in Tsjernobyl ontkennen? Zijn daar geen doden gevallen? Werden daar geen 5 miljoen mensen besmet? Zullen daar niet nog eens 50.000 kankers bijkomen? Dat is geen ideologie, dat is de werkelijkheid. Ook dichter bij huis zijn er trouwens nucleaire ongevallen gebeurd. Dat kunt u toch niet ontkennen?

Andere sprekers hebben ten minste die feiten erkend. Wat u hier zegt is ronduit belachelijk.

De heer Frank Creyelman (VL. BLOK). - Mijnheer Malcorps, u weet perfect dat die centrale in Tsjernobyl van een totaal ander type was dan onze centrales en intussen is de technologie ook geëvolueerd.

De heer Johan Malcorps (AGALEV). - Zoals ik al in de commissie heb gezegd, heeft het Internationaal Atoomagentschap in Wenen in 1986, enkele weken vóór het ongeval in Tsjernobyl, met de hand op het hart verklaard dat die reactor perfect veilig was. Diezelfde deskundigen verklaren vandaag dat onze reactoren perfect veilig zijn.

We kunnen toegeven dat de kans op een ongeval gering is, maar als er een ongeval gebeurt in Doel of Tihange is de ramp niet te overzien. Het is hier dus geen kwestie van ideologie, maar van gezond verstand om die verschrikkelijke risico's te vermijden.

De heer Frank Creyelman (VL. BLOK). - Het komt er hier vooral op aan niet te overdrijven, zoals de groenen voortdurend doen.

De definitieve sluiting van de kerncentrales mag dan misschien een ideologische overwinning zijn voor de groenen, ze zal grote ecologische en economische gevolgen hebben voor de maatschappij. De maatschappelijke keuzes zullen anders moeten worden ingevuld en de consequenties van die keuzes zijn vandaag zeker nog niet duidelijk. Als men weet dat zowat 55% van de elektriciteitsproductie door kernenergie wordt geleverd, dan is het de vraag hoe we in 2015 de bevoorrading zullen waarborgen.

Door de economische vooruitgang blijft de behoefte aan energie groeien. Hoe zal de maatschappij die toenemende vraag naar energie opvangen en hierbij rekening houden met milieu en ecologie? Niemand heeft een pasklaar antwoord en toch wordt ervan uitgegaan dat het antwoord tegen 2015 wel gekend zal zijn.

Het is eveneens merkwaardig dat in de discussie rond de sluiting van de kerncentrales en daarbij aansluitend de thematiek van de doelstellingen van Kyoto, met geen woord wordt gerept over de sluiting van de klassieke centrales die elektriciteit produceren uit steenkool. Uit ecologisch standpunt zou de sluiting van de traditionele centrales een meer logische beslissing zijn geweest, zeker als we weten dat in 2001 het aandeel van steenkool in de energievoorziening nog steeds 14,3 procent bedroeg.

Het is dus op zijn minst vreemd dat de regering in haar discours over de vervanging van klassieke energiebronnen door alternatieve of hernieuwbare energiebronnen, de sluiting van de oudere centrales niet vooropstelt. Door de sluiting van die oudere centrales zou men megatonnen CO2 uit de lucht kunnen houden en de Kyoto-normen dichter kunnen benaderen.

In die context is de uitstap uit de kernenergie eigenlijk een stommiteit, want het is een energievorm die geen enkele impact heeft op het broeikaseffect. Men mag dan wel beweren dat de nucleaire uitstap compatibel is met de eisen van het Kyoto-protocol, maar de emissie van broeikasgassen neemt onverminderd toe. Niemand weet wanneer het point of no return zal worden bereikt.

Aangezien de Kyoto-doelstellingen vóór 2012, dus vóór de sluiting van de eerste kerncentrale, moeten worden gehaald, zullen er problemen ontstaan. Bovendien zullen de Kyoto-verplichtingen niet volstaan om het broeikaseffect te verminderen en zullen er op termijn nog veel strengere reductienormen volgen. Als we dan weten dat de evolutie van de CO2-uitstoot in ons land hoger ligt dan in onze buurlanden en dat die uitstoot een stuk boven het Europese gemiddelde ligt, is het sluiten van de kerncentrales helemaal onlogisch.

De afschaffing van de kernproductie vraagt in ieder geval om geloofwaardige en betrouwbare alternatieven en vooral om voorwaarden inzake de bevoorradingszekerheid. Die alternatieven zijn er niet omdat er geen echt energiebeleid is en evenmin een langetermijnplanning voor onze energiebevoorrading. Weet er al iemand met welke energiebronnen we in 2012 zullen werken? De problematiek doorschuiven naar de industrie lijkt ons toch wat al te gemakkelijk.

Het Vlaams Blok behoort niet tot de grote voor- of tegenstanders van atoomenergie "om het symbool", maar is wel realistisch. De kernenergie is voorlopig onontbeerlijk voor de energiebevoorrading van Europa, zeker als we de Kyoto-norm willen halen. Het afschrijven van kernenergie zou betekenen dat Europa 35% van zijn elektriciteitsproductie uit conventionele en hernieuwbare energiebronnen moet halen. Dat is gewoon onhaalbaar.

Er is nog een ander aspect aan het sluiten van de kerncentrales, namelijk het economische. Alle CO2-zuivere alternatieven voor kernenergie zijn duurder en er is weinig potentieel om deze oplossingen in ons land te gebruiken. De discussie die over de batterij windmolens voor de Vlaamse kust werd gevoerd, ligt bij iedereen nog vers in het geheugen; Nochtans is dat nu precies de enige alternatieve energievorm die voor ons land echt in aanmerking komt. Ook al nemen de alternatieve energievormen in de loop van de komende decennia toe, dan nog kunnen we tegen 2020 hoogstens een toename van 6 tot 10% realiseren. Wij zijn niet tegen windenergie om elektriciteit op te wekken, maar we vragen wel om realistisch te zijn. Voor België, met zijn hoge bevolkingsdichtheid, zijn beperkte oppervlakte en vrije ruimte, is dat niet werkbaar.

Welke oplossing stelt de regering uiteindelijk voor om de sluiting van de kerncentrales op te vangen? We moeten de vraag naar energie terugdringen. Terecht. Maar hoe dat moet gebeuren wordt er niet bijgezegd. In alle Europese landen is het elektriciteitsgebruik de voorbije 40 jaar alleen maar toegenomen. Alle mogelijke inspanningen om de gewoontes van verbruikers te veranderen, hebben nagenoeg niets uitgehaald. Wij geloven niet dat een rationeler energiegebruik door de industrie en de gezinnen de nucleaire energiebevoorrading kan compenseren.

De keuze voor of tegen kernenergie is in verschillende landen in Europa aan de orde. De meeste landen kiezen voor een beperkt behoud van kernenergie.

Het land met het hoogste volume aan elektriciteit op basis van kernenergie is Frankrijk. De theoretische termijn van de uitbating van de Franse kerncentrales eindigt in 2020. Toch wordt de nucleaire optie in Frankrijk absoluut nog niet in twijfel getrokken.

Alleen in Duitsland wil de roodgroene regering de kerncentrales dicht na een productie van 2600 miljard kilowattuur, wat eveneens neerkomt op een sluiting in 2020. De Duitse piekmomenten van energiegebruik moeten wel worden gedekt door de import van elektriciteit uit kernenergie geproduceerd in de vroegere Oostbloklanden of van de Poolse steenkoolcentrales. Zijn die centrales dan veiliger en minder milieubelastend? Wij denken het tegenovergestelde. Ze staan nog veel verder af van het West-Europese veiligheidsconcept en de vervuilingsgraad van de klassieke steenkoolcentrales is enorm. Ik herinner mij de heisa in Duitsland over de zure regen die de wouden kapot maakte, onder meer als gevolg van de Poolse bruinkoolcentrales. Waar zit hier enige logica?

Het is natuurlijk mogelijk dat het symbooldossier van de groenen een verborgen Groot-Franse agenda heeft. Is het misschien de bedoeling om na de sluiting van de Belgische kerncentrales stroom aan te kopen in Frankrijk dat met een overcapaciteit zit? Dat is niet ondenkbaar. Toeval of niet, de hoofdaandeelhouder van Electrabel is het Franse Suez Lyonnaise des Eaux. Die groep is erop uit om zoveel mogelijk Europese energieproducenten op te kopen om zijn positie op de energiemarkt te verstevigen. Het Franse plan wordt onder andere gefinancierd door het afromen van de winsten van Electrabel, die worden overgeheveld naar hoofaandeelhouder Suez. Op termijn maakt ons land zich volledig afhankelijk van stroomvoorziening vanuit het buitenland, meer bepaald vanuit Frankrijk. Dat is geen verstandige keuze. Het is ronduit belachelijk kerncentrales in eigen land af te bouwen om vervolgens afhankelijk te worden van kerncentrales in het buitenland, die soms niet ver van de Belgische grens verwijderd liggen. Als er daar iets misloopt, ontsnappen we niet aan de catastrofe.

Door nu al de sluiting van onze kerncentrales aan te kondigen zal er in de komende jaren een probleem van kennisoverdracht en nucleaire expertise zijn. Hoe kunnen we technici en ingenieurs nog motiveren voor een nucleair-technologische studierichting als de regering vandaag het einde van het atoomtijdperk aankondigt?

Het zal intussen iedereen duidelijk zijn dat het Vlaams Blok de uitstap uit de nucleaire energie niet genegen is. Ik denk dat we genoeg argumenten hebben aangebracht die ervoor pleiten om dat niet te doen.

De heer Johan Malcorps (AGALEV), corapporteur. - Ik wil hier het standpunt van de Agalev-fractie vertolken.

Het debat over de uitstap uit kernenergie heeft als gevolg dat iedereen op dit ogenblik als één man - één vrouw - achter de inspanningen van de Belgische regering staat om de doelstellingen van Kyoto te realiseren en het broeikaseffect te bestrijden. De jongste weken heb ik in dat verband sterke verklaringen gehoord van het VBO, het Vlaams Economisch Verbond, Electrabel, de chemische industrie en partijen zoals CD&V en CDH.

Het gaat niet om de keuze voor kernenergie, dan wel voor andere energiebronnen. Het zijn twee zijden van dezelfde medaille: het nucleair risico, het broeikaseffect, de negatieve effecten van kerncentrales en van klassieke centrales op fossiele brandstoffen hebben allebei te maken met een grootschalige manier van elektriciteitsproductie, een verhoging van het aanbod, een aanbodsgericht en energieverspillend elektriciteits- en energiemodel waardoor ons land al jaren wordt geplaagd. Om het broeikaseffect op een fundamentele manier te bestrijden en om het probleem van de ioniserende straling en het nucleair risico op te lossen, moeten we afscheid nemen van dat verspillende, aanbodgerichte energiemodel en maatregelen nemen om de vraag te beïnvloeden. De heer Thissen en andere senatoren hebben terecht gezegd dat we die uitdaging moeten aannemen omdat we geen andere keuze hebben. Als we alle punten van het klimaatsplan, zowel op federaal als op gewestelijk niveau willen realiseren, moet de verspilling van energie een halt worden toegeroepen, anders zullen we de Kyoto-doelstellingen nooit halen.

Uitstap uit de kernenergie en de eerste Kyoto-verbintenisperiode hebben overigens niets met elkaar te maken. De uitstap uit de kernenergie is gepland tegen 2015 terwijl de eerste Kyoto-verbintenisperiode einde 2012 eindigt. Het gaat daarbij uiteraard om Kyoto II.

Europa neemt een neutraal standpunt in bij de discussie voor of tegen kernenergie. Dat heeft de heer Busquin duidelijk gezegd. Binnen de Europese Unie bestaat er een zeker pluralisme ter zake. Verscheidene Europese landen hebben geen kernenergie of zijn uit de kernenergie gestapt terwijl andere landen, zoals Frankrijk, voluit de kaart van de kernenergie blijven trekken.

Er bestaat dus een meningsverschil. Dat betekent dat men bij de lastenverdeling waarover opnieuw moet worden onderhandeld in de aanloop naar Kyoto II, rekening houdt met landen die beslist hebben uit kernenergie te stappen. Zoals ook in de vorige verbintenisperiode rekening werd gehouden met het Zweedse scenario, kunnen de Duitsers of de Belgen bij een volgende onderhandelingsronde vragen dat daarmee rekening wordt gehouden en kan dit ook ter sprake worden gebracht in de algemene lastenverdeling die op Europees niveau na Kyoto II tot stand zal komen. We kunnen evenwel niet vooruitlopen op de resultaten van die onderhandelingen.

Kernenergie vertegenwoordigt 58% van de elektriciteitsproductie. Dat is bijzonder veel, maar die elektriciteitsproductie dekt maar 20% van de totale primaire energieproductie. Dat betekent dat we uitkomen op ongeveer 12%, of 16 miljoen ton van de 140 miljoen ton CO2-uitstoot. Dat is niet weinig en het is een belangrijke bijkomende uitdaging. We moeten echter niet doen alsof kernenergie voorziet in de totale primaire energieproductie.

De toename van kernenergie in de tweede helft van de 20ste eeuw in Frankrijk en België, heeft niet gezorgd voor een daling van de CO2-uitstoot. We kunnen ook proefondervindelijk nagaan hoe het de vorige decennia was. We hebben inderdaad kernenergie uitgebouwd, maar wat was daarvan het gevolg? Dat is niet zomaar een marginale opmerking. België en Frankrijk zijn de kampioenen van de kernenergie met een aandeel van meer dan 50% in de elektriciteitsproductie. Ze zijn ook de kampioenen van het olieverbruik en de CO2-uitstoot. Meer kernenergie leidt dus niet tot minder CO2-uitstoot. Ze stegen beide, en dat is ook een illustratie van het feit dat dit twee aspecten zijn van hetzelfde probleem, namelijk een totaal aanbodsgericht, verspillingsgericht elektriciteitsenergiemodel. Dat moeten we grondig durven aanpakken, anders zullen we het probleem niet kunnen oplossen.

Het IPCC, het Intergovernmental Panel on Climate Change, heeft in 1996 al onderzocht of kernenergie op wereldniveau een oplossing kan bieden voor het klimaatprobleem. Daarbij werd vastgesteld dat als er tegen 2100 wereldwijd nood is aan 47% elektriciteit door kernenergie, er 7000 nieuwe reactoren in honderd jaar tijd zouden moeten bijkomen, dus 70 nieuwe reactoren per jaar of 1 nieuwe reactor om de vijf dagen. Ook wie gelooft dat kerncentrales perfect veilig zijn, dat er maar om de zo veel duizend jaar een ongeluk gebeurt, moet beseffen dat het onmogelijk is één nieuwe centrale om de vijf dagen op wereldschaal in gebruik te nemen. Daarvoor zijn er onvoldoende investeringsmiddelen en bovendien rijzen er veiligheids- en proliferatieproblemen. In de commissie werd er immers voldoende op gewezen dat er een band is tussen kernenergie en kernwapens. De weerspannige houding van Noord-Korea en de dreigende kernoorlog tussen India en Pakistan verzinken hierbij in het niet. In de Verenigde Staten werd in 1990 in een studie al aangetoond dat elke dollar die geïnvesteerd wordt in energie-efficiëntie en energiebesparing zevenmaal meer reductie van CO2-uitstoot tot gevolg heeft dan elke dollar die geïnvesteerd wordt in kernenergie en nieuwe kerncentrales.

Onze boodschap is zeer duidelijk: er is geen tegenstelling tussen de twee problemen; ze moeten tegelijk worden aangepakt en we moeten ons wat dat betreft niet in de val laten lokken. Kernenergie staat een effectieve aanpak van het broeikasprobleem in de weg, leidt de aandacht af van veel efficiëntere maatregelen, legt beslag op belangrijke investeringsmiddelen die we nodig hebben om een echt antibroeikasbeleid te voeren en houdt een aanbodsgericht en energieverspillend energiemodel in stand.

Tot slot wil ik nog reageren op een aantal punten die hier tijdens het debat werden gezegd. De heer Caluwé blaast warm en koud tegelijk. Hij beweert enerzijds dat dit geen serieuze wet is maar een politiek pamflet, hoogstens een resolutie, maar anderzijds waarschuwt hij voor de zware gevolgen op het terrein. Elke wet kan uiteraard in de toekomst worden herzien, maar de reacties die we vanuit de sector krijgen maken duidelijk dat deze wet au sérieux wordt genomen en dat het niet gaat om een vrijblijvende intentieverklaring.

Als CD&V zegt dat het deze wet ongedaan wil maken en ten koste van alles de kernenergie weer wil invoeren, is dat een belangrijke politieke verklaring waaruit blijkt dat ze in de toekomst niet met ons willen samenwerken: wij zullen deze wet immers blijven verdedigen.

Ik was dan ook blij dat een aantal coalitiepartners conform het regeerakkoord constructieve voorstellen hebben gedaan en hebben mee gezocht naar oplossingen.

Dan kom ik tot het punt dat door mevrouw Lizin in de commissie aan de orde is gebracht, zij het dat ze hier nu niet aanwezig is..

M. René Thissen (CDH). - Elle n'a pas osé venir !

De heer Johan Malcorps (AGALEV). - We moeten de nucleaire veiligheid in de overgangsfase ernstig nemen. Het is de taak van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle om daarop toe te zien. We zullen inderdaad een stuk nucleaire expertise moeten behouden, alleen al om de fouten uit het verleden te herstellen. Het nucleair afval moet op een veilige manier worden geborgen, de centrales moeten worden ontmanteld. Zolang de centrales open blijven, mogen we geen enkel veiligheidsrisico lopen en moeten we over de nodige, goed opgeleide experts en ingenieurs beschikken, die kunnen voorkomen dat met de veiligheid een loopje wordt genomen.

Wat de werkgelegenheid betreft, staat er in het wetsontwerp een sociale clausule waar onze fractie volledig achter staat. Ten gronde, wil ik wijzen op een studie naar de effecten op de werkgelegenheid die destijds door staatssecretaris Jan Peeters werd besteld. Daaruit blijkt dat het grootste potentieel aan nieuwe arbeidsplaatsen te verwachten valt van investeringen in energiebesparing, alternatieve energie, het verminderen van het energieverbruik en het tegengaan van energieverspilling. Duizenden nieuwe jobs kunnen gecreëerd worden, naast de jobs die we nog decennialang zullen moeten handhaven in de nucleaire sector om de uitstap op een veilige manier mogelijk te maken. Men moet een gehele afweging maken: kiezen voor een klimaatbeleid en voor een alternatief energiebeleid en voor energiebesparing betekent ook dat duizenden zeer zinvolle jobs kunnen worden gecreëerd.

De heer Patrik Vankrunkelsven (VU-ID). - Uit de uiteenzetting van mevrouw Van Riet bleek al dat de VLD het ontwerp zal goedkeuren. Zelf wens ik een meer genuanceerd standpunt te vertolken. Vijf jaar geleden zou ik het ontwerp enthousiast hebben goedgekeurd. Ik ben altijd een fervent tegenstander geweest van kernenergie. Hoe fascinerend het verschijnsel van de kernsplijting voor natuurkundigen ook moge zijn en hoe enorm veel energie erdoor kan worden opgewekt, toch zijn er heel zware argumenten tegen. Allereerst het veiligheidsprobleem omdat menselijke factoren grote catastrofes kunnen uitlokken. Als NIRAS-bestuurder word ik wekelijks geconfronteerd met de problematiek van het radioactief afval dat wordt gecreëerd voor tienduizenden jaren. Ik heb zelf ooit gezegd dat kernenergie een collectieve vergissing is, waardoor de mensheid wordt opgezadeld met afval waarvoor vele komende generaties zorg zullen moeten dragen. Stoppen met kernenergie leek me dan ook de beste oplossing. Vandaag voel ik me echter verplicht enige twijfel daaromtrent te uiten. Ik huiver argumenten te gebruiken die ook worden gebruikt door de energielobby, die ik jaren heb bestreden en om een aantal facetten zal blijven bestrijden. We moeten durven toegeven dat nieuwe elementen zijn opgedoken, dat de opwarming van de aarde en de daarmee gepaard gaande catastrofes zoals overvloedige regenval, windhozen, orkanen, een probleem zijn die ons de jongste jaren overspoelen. We weten dat we vandaag, met de kerncentrales, de Kyoto-norm onmogelijk kunnen halen en dat we zuivere lucht met het buitenland zullen moeten verhandelen. Ik heb staatssecretaris Deleuze dan ook gevraagd wat er zal gebeuren als we onze kerncentrales sluiten. Elektriciteit kopen die hoogstwaarschijnlijk met kernenergie zal zijn opgewekt, of onze capaciteit zelf garanderen? De staatssecretaris antwoordde dat hij zich niet kon voorstellen dat ons land niet de capaciteit zou hebben om de stroompieken op te vangen. De enige mogelijkheid daartoe waarover we vandaag beschikken, zijn centrales die met fossiele brandstoffen worden gestookt. We zullen dan ook meer CO2 produceren en meer zuivere lucht moeten kopen in het buitenland. De alternatieve energiebronnen zullen de komende vijf jaar het verlies aan capaciteit niet kunnen compenseren.

De heer Johan Malcorps (AGALEV). - U gebruikt een drogreden als u zegt dat kerncentrales door andere centrales moeten worden vervangen. Goede alternatieven zijn energiebesparing en een grotere energie-efficiëntie. Megawatt vervangen door megawatt. De vervanging van kerncentrales door andere centrales is slechts een onderdeel van het alternatief.

De heer Patrik Vankrunkelsven (VU-ID). - Ik geef dat toe. De staatssecretaris heeft me geantwoord dat onze huidige capaciteit moet worden behouden, tenzij ons verbruik met 10% of meer wordt verminderd. Energiebesparende maatregelen leiden vaak tot nieuwe ontwikkelingen en ook tot nieuwe toepassingen. Desondanks neemt het energieverbruik toe.

We moeten ons trouwens afvragen welke centrales best worden gesloten: de CO2-centrales of andere. Ik ben het met de heer Malcorps eens dat afval een enorm probleem is. Ik heb dan ook aangegeven dat de mensheid er verkeerd heeft aan gedaan om ooit met kernenergie te beginnen. Het radioactief afval zal nog tienduizenden jaren blijven bestaan.

Is het gevaarlijker om de massa van het radioactief afval te vergroten, waardoor het probleem zelf van het bestaan van kernenergie niet groter wordt, of moet er meer CO2 in de atmosfeer worden gestoten, wat aan de basis ligt van de opwarming van de atmosfeer en de aarde? Als fervent tegenstander van kernenergie meen ik dat we dit probleem moeten durven aanpakken. Ik heb de vraag gesteld maar er geen antwoord op gekregen.

Het plaatsen van windmolens leidt tot enorme problemen inzake ruimtelijke ordening. Heel wat mensen ondervinden er hinder van. Ik heb dan ook vraagtekens bij de zoektocht naar ernstige energieproducerende alternatieven.

Ik hoor sommigen ook graag voorstellen om wagens op waterstof te laten rijden, maar daarvoor is elektriciteit nodig.

Ik steun de groenen en de staatssecretaris in hun pogingen het energiegebruik te doen dalen. Dit kan niet alleen door een vermindering van het elektriciteitsgebruik, maar ook door een betere isolatie van woningen.

Ik ben er meer dan ooit voorstander van om meer middelen vrij te maken voor het onderzoek naar alternatieve energiebronnen. Ik vraag me af wat het beste is. Vandaag het voorliggend wetsontwerp goedkeuren en hopen dat de energiesector middelen zal investeren in alternatieve energiebronnen? Of had de overheid met de energieproducerende nijverheid een convenant moeten sluiten waarbij de kerncentrales langer mogen blijven bestaan als de sector bereid is voor elke kilowattuur die in die centrales wordt geproduceerd, bijkomende middelen te investeren in energiebesparing en de ontwikkeling van alternatieve energieopwekking? Misschien was het beter het laatste geweest. Nu wordt via artikel 9 aan een volgende regering volmacht gegeven om de wet ongedaan te maken. Een onherroepelijke wet waarin de producenten verplicht worden middelen te investeren in energiebesparing en alternatieve energiebronnen zou beter zijn geweest.

De heer Olivier Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling. - Ik heb de heer Caluwé reeds gezegd dat hij de verklaringen van de heer Bodson in "Le Soir" van eind september 2002, over de onherroepelijkheid grondig moet lezen. De wet is onherroepelijker dan sommigen wensen. De liberalisering van de markt zet de sector onder druk en ik zie niet in met welke argumenten een investeerder over de streep kan worden gehaald om zijn geld in kerncentrales te steken als hij dat geld kan investeren in even rendabele productiemiddelen, die meer zekerheid bieden.

De heer Patrik Vankrunkelsven (VU-ID). - Ik betreur het dat de staatssecretaris argumenten van de tegenstanders, die op alle mogelijke manieren hebben geprobeerd deze wet tegen te houden, gebruikt.

Ik vrees dat wij verplicht zullen zijn CO2-producerende centrales te moeten bijbouwen, wat naar ik veronderstel toch niet de bedoeling kan zijn van de groenen en de milieubeweging. Daarom meen ik dat we met een alternatief, met meer druk op en convenanten met de sector om middelen te investeren in alternatieve energie, verder zouden zijn gekomen dan met de symbolische wet van vandaag.

Mme Magdeleine Willame-Boonen (CDH). - Mon collègue René Thissen a exposé tous les arguments de fond qui nous incitent à considérer que ce projet de loi est assez inepte. Je voudrais pour ma part parler du travail en commission et expliquer que, pendant une journée et demie, au Sénat - chambre de réflexion paraît-il - nous avons vu comment on fait de la politique autrement.

En nous battant beaucoup, nous avons eu droit à une demi-journée d'auditions, à quinze minutes de réponses du secrétaire d'État, à deux heures de discussion générale et à deux heures de discussion des articles, vite fait bien fait.

M. Olivier Deleuze, secrétaire d'État à l'Énergie et au Développement durable. - Rappelez aussi certains faits un peu gênants commis par certains commissaires qui ont relu des choses qui avaient été dites auparavant.

Mme Magdeleine Willame-Boonen (CDH). - Je vais en parler. Vous vous êtes beaucoup répété durant la journée et demie durant laquelle nous vous avons entendu. Tout cela à partir d'un engagement pris par le premier ministre lors de la formation du gouvernement, en 1999. À quelques mois des élections, on s'est donc soudainement rappelé des engagements pris vis-à-vis des Écolos. On a donc décidé de faire passer, à toute vitesse, une loi vis-à-vis de laquelle certains sont pour le moins sceptiques.

Monsieur le secrétaire d'État, en tant qu'ancien président de Greenpeace et militant antinucléaire de la première heure, vous devez être heureux aujourd'hui. Il s'agit probablement d'un grand moment pour vous, pour ECOLO et pour Agalev. Mais il ne s'agit certainement pas d'un grand moment pour la Belgique. Le professeur Berger y a même consacré une lettre adressée au premier ministre. Qui est-il, ce professeur Berger ? Il est maître en sciences météorologiques du Massachusetts Institute of Technology, docteur en sciences de l'Université Catholique de Louvain où il enseigne la météorologie et la climatologie, docteur honoris causa des universités d'Aix-Marseille III et de Toulouse, membre des Académies des Sciences de Paris, des Pays-Bas et de Belgique, membre du Conseil scientifique de l'Agence européenne de l'Environnement et du Conseil de l'Environnement de Gaz de France, titulaire du Prix quinquennal du Fonds national de la Recherche scientifique et du Prix Latsis de la Fondation européenne de la Science et, enfin, président honoraire de la Société européenne de Géosciences. Mais, bien sûr, c'est un crétin puisqu'il n'est pas membre de Greenpeace.

M. Olivier Deleuze, secrétaire d'État à l'Énergie et au Développement durable. - C'est votre droit de dire des inepties. Mais ne les mettez pas dans ma bouche !

Mme Magdeleine Willame-Boonen (CDH). - Je n'ai jamais affirmé que vous aviez dit tout cela de M. Berger. Mais, puisque vous estimez qu'il n'a absolument pas raison lorsqu'il affirme qu'il s'agit d'une catastrophe pour la Belgique, je suppose que, pour vous, le Professeur Berger est un crétin.

Vous êtes donc partisan de la méthode Coué. Vous affirmez partout que c'est un choix réaliste et définitif. « Réaliste » signifie en principe « qui colle au réel ». Or, votre projet s'appuie sur des hypothèses improbables, relève de l'utopie voire du mensonge à la population. Il ne tient compte ni des contraintes économiques ni des effets pourtant bien perceptibles du réchauffement climatique ni des particularités de la Belgique ni de la croissance de demande. À une exception près, les quelques personnes que nous avons auditionnées nous ont répété cela de long en large.

Qui suis-je, en effet, avec mon humble formation universitaire mais sans rapport avec le nucléaire, pour dire cela ? J'ai entendu, j'ai écouté, j'ai lu les rapports de la Chambre et je trouve qu'il n'a pas été du tout tenu compte des auditions. C'est grave de voter un projet qui prenne le contre-pied des avis émis lors des auditions. Nous l'avons constaté avec la loi dite snelrecht.

À l'appui de votre affirmation, entre autres, vous invoquez sans cesse l'exemple de l'Allemagne. Comme l'a dit mon collègue René Thissen, dans ce pays, l'électricité d'origine nucléaire ne représente que trente pour-cent de l'électricité produite et les possibilités d'installer des éoliennes sont beaucoup plus grandes. Vous dites aussi qu'il s'agit d'un choix définitif, c'est-à-dire d'un choix qui ne sera pas remis en cause. C'est en tout cas ainsi que j'entends « définitif ». Or de conversations de couloir, des informations publiées dans la presse, on peut conclure que vos partenaires de la majorité ne partagent pas votre enthousiasme et qu'à la première occasion, on a l'intention de remettre cette option en question. M. Roelants du Vivier a déjà dit, je l'ai noté, « Reconnaître ses erreurs, c'est parfois se grandir ». Nous verrons.

Qu'est-ce qui prouve que la majorité prochaine ne changera pas d'avis ? On ne pourra donc pas dire qu'il s'agit d'un arrêt total du nucléaire. L'hémicycle est d'ailleurs désert, preuve de l'enthousiasme de la majorité. Même Mme Lizin est absente. La majorité traîne les pieds. Dès lors au prochain gouvernement, certains écouteront mieux les messages des spécialistes et la sortie sera moins définitive qu'aujourd'hui.

M. Olivier Deleuze, secrétaire d'État à l'Énergie et au Développement durable. - Au risque de lasser, mais il semble que l'on ne m'entende jamais, je répéterai donc ce que j'ai dit voici dix minutes, alors que vous étiez présente, et que j'avais déjà exprimé auparavant ce matin.

Nous avons pu lire les propos de M. Philippe Bodson qui confirmait effectivement le caractère irréversible de cette loi. Cette irréversibilité est due au fait que dans un marché ouvert, la pression est accrue sur la rentabilité des investissements et que, bien entendu, à partir du moment où un gouvernement, bien ou mal inspiré, décide de proposer au parlement de voter une loi de sortie du nucléaire, il crée par ce fait même une incertitude dans le secteur. Cela a pour conséquence que les investisseurs n'ont plus de raisons particulières de faire de gros investissements pour allonger la durée de vie des centrales ou pour en construire de nouvelles alors qu'il leur est très possible de mettre de l'argent dans d'autres techniques de production de l'électricité, par exemple la filière gaz, qui leur offrent les mêmes garanties de rentabilité avec une sécurité financière bien supérieure. C'est la raison pour laquelle cette loi est bien plus irréversible que vous ne semblez le dire ou l'espérer.

Mme Magdeleine Willame-Boonen (CDH). - Sauf si elle est modifiée dans les six mois. Les investisseurs changent aussi facilement d'avis.

M. le président. - Pourriez-vous conclure ?

Mme Magdeleine Willame-Boonen (CDH). - Non, je ne vais pas encore conclure.

J'en reviens à mon introduction où je faisais référence à la nouvelle culture politique. Jusqu'à présent je ne vois pas grande différence par rapport à ce qui a toujours été fait. Des décisions ont été prises rapidement lors de la constitution du gouvernement. Les écolos veulent qu'on arrête le nucléaire ? OK, nous arrêterons le nucléaire à la fin de la législature !

Je voudrais, monsieur le secrétaire d'État, souligner votre attitude permanente durant les travaux en commission où vous avez fait preuve d'autoritarisme flagrant. Certes cela vous étonne, vous n'avez pas ce sentiment. C'est peut-être un manque de lucidité. Mais durant tout le travail en commission, vous êtes apparu comme un ayatollah dogmatique et pontifiant qui escamote le débat en s'opposant à des auditions parlementaires et qui fait de l'obstruction dans la diffusion du programme indicatif de la CREG. En effet, vous avez refusé que nous puissions entendre la CREG sous prétexte qu'elle était sous votre tutelle, ce qui est faux.

Dans un premier temps, vous vous êtes arrangé pour que la CREG ne parle pas de son programme indicatif. Il a fallu que, moi, je pose la question pour qu'on en parle et que l'on se rende compte que le projet ne l'enthousiasmait guère. Enfin, vous avez dicté l'ordre du jour de la commission et imposé votre timing. Si ce n'est pas être autoritaire, alors je ne sais pas ce que c'est !

Il est vrai, monsieur le secrétaire d'État, qu'à la veille des élections, vous avez besoin d'un bilan pour Écolo et d'un bon tract électoral. Je me rappelle que, pendant un quart d'heure, vous avez été photographié avec pour fond la tapisserie d'une salle de commission du Sénat, alors que vous répondiez après certaines auditions. Je trouve que c'était quand même un peu culotté de votre part, si je puis m'exprimer ainsi, monsieur le secrétaire d'État. Bien sûr, cela fera un très bel effet, surtout si vous portez ces photos à Porto Alegre où vous pourrez dire que, grâce à vous, la Belgique, pionnière en la matière, va définitivement arrêter le nucléaire. Certains pays, dont deux européens, sont revenus sur la même décision qu'ils avaient prise.

Je voulais à présent m'adresser à l'ensemble de mes collègues, mais comme ils sont très peu nombreux, à part Écolo et Agalev, cela devient un peu ridicule. Je reviendrai simplement sur deux éléments. Tout d'abord, la fameuse interview de M. Bodson dans Le Soir des samedi 28 et dimanche 29 septembre 2002. Ce dernier était en vacances mais on lui avait demandé de rester à domicile. Il était en quelque sorte consigné. Dans cette interview, M. Bodson a quand même dit des choses un peu gênantes. Et je ne suis pas sûre que quelqu'un ait plus d'expérience que lui en la matière parmi tous les sénateurs. Il dit : « Nous ne pouvons pas évaluer la sortie du nucléaire uniquement au niveau belge. »

Comme M. Bodson est absent et que son groupe lui a probablement dit de ne pas venir, de se taire et de ne pas voter, je me saisis des documents que j'ai.

M. François Roelants du Vivier (MR). - Que l'on s'entende bien, madame Willame. Le groupe MR n'a jamais dit à M. Bodson de ne pas participer à la présente séance. M. Bodson connaît ce dossier. Cela dit, c'est moi qui défend la position du MR au Sénat.

Mme Magdeleine Willame-Boonen (CDH). - Cela, je l'avais compris, monsieur Roelants du Vivier. Je poursuis la lecture de l'interview de M. Bodson.

« Je terminerai par deux choses. Nous ne pouvons évaluer la sortie du nucléaire uniquement au niveau belge. Nous devons réfléchir au niveau européen. Que se passerait-il si tous les pays européens prenaient la même décision ? Á cet égard, je pense que nous devons dire à nos concitoyens que nous prendrions un très grand risque. On peut imaginer que la Belgique se passe du nucléaire et même qu'elle ne construise plus de centrale. Il suffirait qu'elle importe de l'électricité. Mais si toute l'Europe abandonnait le nucléaire, on devrait choisir entre Charybde et Scylla, c'est-à-dire remplacer le nucléaire par du charbon européen, très polluant, ou par du gaz, que l'on doit importer de Russie via l'Ukraine, de la Région de la mer Caspienne, de régions politiquement encore instables, ou sous forme liquide, de pays extrêmement lointains. Dans cette deuxième hypothèse, moins polluante, la dépendance énergétique de l'Europe, en matière électrique, monterait à 85%. »

Vous reprenez des propos de M. Bodson qui vous arrangent, monsieur le secrétaire d'État, mais je peux en citer d'autres qui vous conviennent peut-être moins.

Pour terminer, monsieur le président, je voudrais, en réaction à l'intervention de M. Malcorps, à nouveau citer un extrait du Courrier international sur le réchauffement planétaire et les effets de serre, comme je l'ai fait en commission. « L'énergie nucléaire est probablement la plus sale de toutes les énergies, mais le réchauffement de la planète touche déjà des millions de personnes et va prochainement apporter son lot de catastrophes. »

On peut lire dans la revue scientifique Nature : « En comparaison, la catastrophe de Tchernobyl apparaîtrait comme un pique-nique dominical.

Par rapport au réchauffement de la planète que vous allez susciter à la suite de toutes les formules de remplacement du nucléaire, monsieur le secrétaire d'État, je trouve que tout cela est totalement irresponsable.

J'aurais voulu parler davantage, monsieur le président, mais, puisque vous me demandez de conclure, je m'arrêterai ici.

De heer Johan Malcorps (AGALEV). - Ik vind het argument van mevrouw Willame-Boonen over wat ze un pique-nique dominical noemt, toch wel bijzonder luguber. De ramp van Tsjernobyl was echt afgrijselijk: ze maakte al duizenden slachtoffers, ze zal ook in de toekomst nog duizenden mensen kanker doen krijgen en er zullen nog heel wat kinderen met misvormingen worden geboren. Ik betreur daarom ten zeerste de ongelukkige uitlatingen van mevrouw Willame-Boonen zowel hier als tijdens onze commissievergaderingen. (Onderbrekingen)

M. Michel Guilbert (ECOLO). - L'énergie nucléaire ne s'inscrit pas dans une perspective de développement durable. Quelles que soient les garanties de sécurité que l'on puisse offrir, les réacteurs présentent des dangers et même si les risques d'accidents sont faibles, leurs conséquences sont incalculables, non seulement à l'échelle de notre pays mais bien au-delà. De plus, la production d'énergie nucléaire génère des déchets que nous laisserons aux milliers de générations qui nous succéderont.

L'énergie nucléaire n'est donc pas aussi propre que certains se plaisent à l'affirmer.

Les mêmes défenseurs du nucléaire se révèlent être aussi de grands environnementalistes, soucieux de trouver des solutions au réchauffement climatique et affirmant - c'est un des points positifs de ce débat - leur volonté de s'attaquer à la production de gaz à effet de serre.

De ce point de vue, constatant que tout le monde est d'accord, je voulais vous féliciter de cette unanimité que vous avez suscitée autour du problème de Kyoto, monsieur le secrétaire d'État. Il reste à espérer que celle-ci trouvera une application concrète dans différentes dispositions qui devront être prises par la suite.

Mme Magdeleine Willame-Boonen (CDH). - Monsieur le Président, vous permettrez que je m'en aille parce que je me trouve uniquement en présence d'écolos ou ex-écolos.

M. Michel Guilbert (ECOLO). - Je voulais que vous écoutiez, madame Willame, parce qu'à vous entendre aujourd'hui, certains arguments avancés en commission vous ont visiblement échappé. Il me semblait donc important de tenter de vous les faire entendre.

Mme Magdeleine Willame-Boonen (CDH). - Cela devient de l'incantation.

M. Michel Guilbert (ECOLO). - Alors, évidemment que nous voulons appliquer Kyoto. Nous avons été les premiers à le dire. Toutefois, il faut bien constater que le choix de la filière nucléaire n'est pas celui d'une forme de production économe en énergie, qu'elle soit électrique ou autre. On le constate, les pays les plus nucléarisés sont aussi ceux qui maîtrisent le moins leur consommation énergétique. La Belgique est le troisième pays le plus nucléarisé au monde, mais c'est aussi - après le Luxembourg - celui qui émet le plus de CO2 par habitant, soit 12 tonnes par an. Notre consommation d'énergie est l'une des plus élevées au monde.

Quand on examine l'argumentation du Professeur Berger pour qui nous avons la plus grande estime, quoiqu'en pense Mme Willame-Boonen, nous lisons que, globalement, l'Europe respecte sa promesse de diminuer les émissions de gaz à effet de serre, mais que la Belgique qui aurait dû être 3,75% en dessous de ses émissions de 1990 est, en réalité, 6,70% au-dessus. C'est vrai, mais cela indique bien que le nucléaire n'entraîne pas automatiquement le respect des normes de Kyoto et que les pays sans énergie nucléaire parviennent à maîtriser, et même à diminuer, leurs émissions de gaz à effet de serre. C'est donc bien la preuve que le nucléaire n'implique pas automatiquement une diminution des émissions de CO2.

Nucléaire signifie donc, en général, non maîtrise des consommations, voire gaspillage. Pourquoi ? Parce que la surabondance et la centralisation des moyens de production génèrent une surconsommation, et donc un gaspillage dans tous les domaines.

Je peux à nouveau rappeler le double langage pratiqué par les distributeurs d'électricité qui nous disent d'économiser l'énergie et d'avoir une attitude d'utilisation rationnelle de l'énergie et qui, en même temps, demandent de consommer un maximum.

Il faut rappeler que la production de gaz à effet de serre et le réchauffement climatique consécutif sont surtout dus à une énergie consommée pour les déplacements et pour le chauffage de nos maisons, les consommations d'énergie fossile concernant 70% des émissions de gaz à effet de serre. C'est donc uniquement sur cette partie que le nucléaire peut intervenir à raison de 14 à 15% puisque la production nucléaire en Belgique représente 57% de la production d'électricité, mais seulement 14% des besoins totaux en énergie. Le nucléaire n'est donc en soi qu'une réponse extrêmement limitée au problème de l'effet de serre, sans compter l'attitude globale qu'il implique, peu ou pas soucieuse d'économie d'énergie, et sans rappeler les nuisances que je citais tout à l'heure.

La sortie progressive du nucléaire, et donc le choix d'une autre politique énergétique, devrait nous permettre de réaliser d'importantes économies d'énergie. Différentes études - elles furent rappelées au cours des auditions auxquelles nous avons procédé - ont fait apparaître qu'il était possible, à l'horizon 2020, de diminuer de 30% les consommations d'énergie finale. Cette politique d'économie d'énergie, qui devra être mise en oeuvre, réclamera une autre politique d'aménagement du territoire. Il s'agit d'un domaine qui relève de l'autonomie des régions mais il est évident que les parlementaires de communautés et de régions auront un travail de persuasion à fournir pour repenser la densification des noyaux d'habitat et les zones urbanisées. Tout le monde en convient à la suite des récentes inondations : une autre politique doit être menée en matière d'aménagement du territoire et de transport.

Encore une fois, j'ai été heureux d'entendre la FEB soutenir le protocole de Kyoto. J'espère qu'elle prônera dès demain une autre politique de transport auprès de ses entreprises. Il faudra tout doucement songer à favoriser les voies d'eau ou les voies ferrées et à mettre fin au just in time, générateur d'un trafic excessif sur nos routes et donc d'une pollution excessive. Sortir du nucléaire revient à entrer dans une vraie politique d'utilisation rationnelle de l'énergie.

Un argument souvent utilisé pour défendre le nucléaire est qu'il est trop tôt et que l'on ne sait précisément pas dans quelle voie s'engager. L'éolien ne sera pas suffisant, jamais personne n'a dit le contraire. En matière de production combinée, il faut bien reconnaître que nous sommes loin de la moyenne européenne et que le potentiel à développer reste énorme, d'autant que la production combinée présente un rendement énergétique tout à fait remarquable, de l'ordre de 85%, et que les centrales TGV, les turbines gaz-vapeur offrent elles aussi des potentialités importantes, avec des rendements qui restent très positifs, alors que le nucléaire se caractérise par de grosses unités de production à faible rendement puisque deux tiers de l'énergie est perdue en chaleur.

Cette sortie du nucléaire nous tirera du « confort de l'autruche » dans lequel nous vivons et nous obligera à chercher réellement d'autres solutions. Il faudra investir dans la recherche ce qui, il faut bien le dire, n'a jamais été fait sérieusement jusqu'à présent en raison de l'existence des centrales nucléaires. À cet égard, je rappellerai le texte de l'accord gouvernemental. Il stipule que la Belgique s'inscrit dans un scénario de désactivation des centrales de plus de quarante ans « afin de laisser aux scientifiques le temps de la mise au point de nouvelles sources massives d'énergies alternatives, renouvelables et propres ». L'approvisionnement électrique sera de toute façon garanti par le développement d'énergies renouvelables, de productions combinées et de centrales TGV, par une meilleure gestion de la demande et donc par une diminution des consommations.

Il est légitime de se poser la question de la sécurité et des investissements dans les centrales nucléaires. Il faut rappeler que le projet en discussion ne remet pas en cause les réglementations en vigueur, notamment en matière d'assurances, de responsabilités ou de gestion de déchets contaminés. La responsabilité civile des exploitants est engagée jusqu'au terme des opérations de démantèlement. Enfin, l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire qui a été, quoi qu'en disent certains, consultée par le ministre de tutelle, se prononcera formellement chaque année sur l'état de sûreté des centrales nucléaires dans la perspective de leur désactivation.

Reste la question de l'emploi. Le nombre d'emplois par kWh produit ne dépend pas du combustible mais de la taille de l'installation. Plus on s'oriente vers une politique énergétique basée sur une production combinée, sur les énergies renouvelables ou sur l'utilisation rationnelle de l'énergie, plus les unités de production sont petites et plus l'emploi y est important. Selon certaines études, pour 35 millions d'euros investis, le nucléaire créerait 300 emplois et les techniques d'utilisation rationnelle de l'énergie, 700 emplois. Ces techniques génèrent donc un emploi plus important mais aussi plus diffus et mieux réparti sur le plan régional.

En conclusion, je dirai que cette sortie progressive du nucléaire marque l'entrée de la Belgique dans le club des pays qui vivent et vivent bien sans énergie nucléaire, l'entrée dans une autre culture de l'énergie sans doute, dans une autre politique de l'énergie en tout cas, qui marque une réorientation structurelle vers une politique énergétique réduisant les risques et l'héritage négatif pour les générations futures, qui déconcentre la production et augmente l'emploi, qui investit dans les énergies renouvelables et dans la recherche et qui génère non seulement une attitude, mais surtout des actions concrètes en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie, et ce dans tous les secteurs, et donc une réelle capacité de respecter Kyoto.

M. Olivier Deleuze, secrétaire d'État à l'Énergie et au Développement durable. - Je veux d'abord me réjouir de l'important investissement qui sera fait à l'usine BASF à Anvers et pour lequel j'ai décidé d'octroyer le permis. Il s'agit d'une centrale de production combinée qui sera construite par un consortium formé par Electrabel et la société allemande RWE, à raison de 50% pour chacun des partenaires, sur le site de BASF, au port d'Anvers. BASF sera le client vapeur et partiellement électricité. C'est l'aspect « partiellement électricité » qui rend cet investissement possible, car beaucoup plus rentable, en raison de l'ouverture du marché de l'électricité. En effet, en cas de surplus, l'électricité peut être rejetée dans le réseau. A contrario, si la quantité d'électricité produite est trop faible par rapport aux besoins en chaleur, il est tout à fait possible d'acheter, à un prix compétitif, l'électricité complémentaire nécessaire. Il s'agit donc d'un investissement de 400 MW électriques et 300 tonnes de vapeur par heure, ce qui correspond à la centrale de Doel 1. Par conséquent, on peut en quelque sorte se dire que le problème de Doel 1 est résolu.

La société BASF ne fait pas mystère qu'elle a dans ses cartons un projet pour une deuxième centrale de même puissance. Si ce projet était réalisé, nous pourrions dire, d'une certaine manière, que la question des centrales Doel 1 et 2 est résolue, dans le port d'Anvers.

Il s'agit de machines à gaz naturel, à haut rendement calorifique, de production combinée chaleur/électricité. Par conséquent, l'hypothèse selon laquelle le remplacement des centrales nucléaires, puissance pour puissance, par d'autres types de production, entraînerait un surcroît de 16 millions de tonnes de CO2 n'est pas exacte. On sait que la quantité sera moindre, puisque cette machine a un rendement beaucoup plus élevé qu'une turbine gaz-vapeur.

Je tiens également à vous rappeler quels sont les dangers du nucléaire.

Le premier est le risque d'accident qui n'est pas nul. J'en veux pour preuve le fait que le gouvernement précédent a fait distribuer des pilules d'iode aux populations vivant aux alentours des centrales. De plus, les conséquences de ces accidents seraient quasi illimitées. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les compagnies d'assurance, comme vous le savez certainement, refusent de couvrir l'entièreté des dommages potentiels dus à un accident de ce type.

Le deuxième danger réside dans le problème des déchets. En tant que ministre de tutelle de l'ONDRAF, je suis tout à fait convaincu que les compétences de cet organisme sont au sommet sur le plan international. Néanmoins, comment garantir le comportement de déchets qui restent radioactifs pendant des dizaines de milliers d'années ?

Enfin, il y a le problème de la prolifération. Sur les quarante ans d'âge que compteront les centrales, à peu près 5.000 tonnes de matières sont charriées. On multiplie d'autant la probabilité que ces matières soient détournées à des fins négatives.

Une énergie nucléaire qui aurait résolu ces trois problèmes rencontrerait mon assentiment. Je ne suis pas antinucléaire ; je suis contre la production d'électricité par fission nucléaire car cette technique me semble dangereuse. C'est la raison pour laquelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai décidé de continuer à soutenir activement les recherches en matière de fusion nucléaire ; j'espère qu'un jour, elles aboutiront.

Le rapport AMPERE indique d'ailleurs qu'il faut maintenir l'option nucléaire ouverte. Cela ne signifie pas « maintenir les centrales ouvertes », mais « maintenir la possibilité future de recourir à ce type d'énergie ». Si, par exemple, des technologies comme la fusion nucléaire étaient mises au point et qu'elles ne posaient pas le type de problème que j'évoque à présent, tout le monde serait, je le suppose, d'accord d'y recourir.

L'évolution de la demande future fait l'objet de scénarios contrastés, mais ceux-ci ne posent aucun problème en termes de sécurité d'approvisionnement. Que la demande d'électricité augmente ou diminue de 2% par an, il faudra, de toute manière, produire de l'électricité en 2025 et après, car nous en consommerons. Nous ne devons évidemment pas nous attendre à ce que la consommation d'électricité diminue à raison de la quantité actuellement produite par les centrales nucléaires, à savoir 46 TWh/an.

Par conséquent, quelle que soit l'évolution de la demande d'électricité, il va falloir partiellement, voire totalement, substituer d'autres moyens à ces centrales.

La question, s'agissant d'évolution de la demande, ne porte donc pas sur la sécurité d'approvisionnement, mais sur le réchauffement climatique. Précisons que cette dernière question n'est pas particulièrement liée à l'électricité, mais à la consommation d'énergie totale, en ce compris le chauffage non électrique, l'automobile, etc. Le Bureau du plan estime l'évolution de cette énergie totale, pour les années à venir, à un chiffre oscillant entre plus 1% et moins 0,3% par an.

Les mesures d'économie sont importantes à cet égard, mais par rapport à l'énergie totale. Par exemple, la décision récemment prise par le gouvernement d'accorder aux particuliers qui investissent dans des chaudières performantes, dans du double vitrage ou dans l'isolation de leur toit, des primes - maximum 590 euros par an et par habitation - allant jusqu'à 40% net de leur investissement, est le prototype même de la mesure liée, non à la production d'électricité, mais au problème du réchauffement climatique. Comme vous l'aurez probablement lu à la page 53 du rapport AMPERE, on a constaté, entre 1990 et 1997, une consommation significative d'énergie par habitant dans des pays tels que l'Autriche, le Danemark, l'Allemagne et la Suède, qui ont alors entamé une mise en oeuvre active des politiques d'utilisation rationnelle de l'énergie.

Waardoor zullen de kerncentrales worden vervangen? Uiteraard zal het energieverbruik rationeler moeten zijn, maar een rationeel verbruik kan natuurlijk geen energiebronnen vervangen.

Door het vrijmaken van de markt is het nu mogelijk dat de producenten en de verdelers van elektriciteit niet meer dezelfde zijn. De installaties voor warmtekrachtkoppeling die een rendement hebben van ongeveer 85%, zullen rendabeler zijn dan vroeger. Dat is de reden waarom BASF in dergelijke installaties investeert.

De werken voor de bouw van de eerste windmolenparken in de Noordzee zullen op het einde van de lente starten. De geplande projecten vertegenwoordigen een geïnstalleerd vermogen van 700 megawatt effectief geproduceerde elektriciteit. Als er rekening wordt gehouden wordt met windstille periodes, vertegenwoordigt dat ongeveer drie procent van ons elektriciteitsverbruik. België heeft zich voorgenomen zes procent van zijn verbruik te produceren met groene energie tegen 2010. Zo wordt dus de helft van de doelstelling bereikt.

Een andere alternatieve energiebron is dus warmtekrachtkoppeling. Het potentieel voor WKK schommelt tussen 5.000 en 18.000 gigawattuur. Het potentieel voor groene elektriciteit schommelt, naargelang de studie, tussen de 8.000 en de 11.000 gigawattuur. Groene energie en WKK hebben dus een gezamenlijk potentieel van 13.000 tot 29.000 gigawattuur. Dat is 30% tot 60% van de hoeveelheid elektriciteit die nu door de kerncentrales wordt geproduceerd. Een deel van die elektriciteit zal dus in elk geval door gascentrales moet worden geproduceerd, tussen 40% en 70%. Het cijfer van 16 megaton CO2 zal in feite lager liggen, aangezien de kerncentrales niet uitsluitend zullen worden vervangen door gascentrales.

Die cijfers zijn niet in het ontwerp opgenomen omdat dit verboden is door de Europese richtlijn van 1996. Politici die deze richtlijn in het Europees Parlement hebben goedgekeurd of die de wet van april 1999, die deze richtlijn in nationale wetgeving omzet, in het Belgisch Parlement hebben goedgekeurd, vragen me nu waarom die cijfers niet in de wet staan. Ze hebben zélf de wetgeving die dat verbiedt, goedgekeurd.

Je voudrais aussi souligner qu'il n'existe aucun lien entre la quantité d'électricité nucléaire française importée en Belgique et la question de savoir si la Belgique sort ou pas du nucléaire. Pourquoi ? Parce qu'il n'est aucunement question, pour aucun pays d'Europe, à l'exception du Grand-Duché de Luxembourg, de dépendre structurellement de l'étranger pour son électricité. Aucun gouvernement européen ne pourrait assumer un tel choix.

Il est par conséquent clair que la Belgique investira sur son sol dans des centrales de production d'électricité qui permettront à notre pays de répondre aux besoins, y compris aux pics des besoins. Comme vous le savez, ces pics sont toujours observés le soir, un jour de semaine et en hiver. Il n'existe aucun lien entre la quantité d'énergie nucléaire française importée en Belgique et la sortie du nucléaire. Cette importation énergétique est une conséquence fatale, c'est-à-dire obligatoire et mécanique, de l'ouverture du marché de l'électricité. La situation serait de toute façon la même avec ou sans nucléaire en Belgique.

En ce qui concerne l'emploi, je viens de dire que la Belgique aura sur son sol une capacité installée en production d'électricité lui permettant de répondre à ses besoins. Il s'agit en effet d'une obligation politique et stratégique. Il y aura donc toujours un secteur de l'électricité en Belgique qui offrira toujours de l'emploi. Les problèmes de reconversion ne se posent pas de la même manière que dans un secteur ou une entreprise que l'on ferme. L'entreprise continuera à produire une certaine quantité d'électricité en Belgique mais en utilisant d'autres techniques de production, comme toute entreprise modernise ses techniques de production année après année de manière à rester compétitive.

Il s'agit en outre d'une sortie progressive du nucléaire entre 2015 et 2025. Par conséquent, nous avons le temps d'organiser, avec les employeurs et les travailleurs, cette reconversion progressive.

Enfin, le nombre d'emplois dans le secteur n'est pas fonction du combustible mais de la taille des installations. Plus les installations sont petites, plus le nombre d'emplois par kWh produit est élevé. Comme les politiques d'économies d'énergie, les techniques alternatives de production d'électricité et la question de la production combinée induisent plutôt des installations de petite taille, il n'y a aucune raison de croire que la politique de sortie du nucléaire aboutira à une diminution de l'emploi dans le secteur. Au contraire.

Quant au réchauffement climatique, je vous rappelle que lorsqu'on parle de réchauffement climatique, on prend en considération la demande totale d'énergie et pas seulement la demande d'électricité. La part de l'électricité est de 22 millions de tonnes de CO2, alors qu'aujourd'hui, les rejets de CO2 représentent globalement 150 millions de tonnes. Je ne dis pas que la part de l'électricité est négligeable. Tout comme M. Roelants du Vivier, je pense qu'il faut aussi faire des efforts dans ce domaine. Toutefois, si la norme de Kyoto ne concernait que la production d'électricité, on ne parlerait même pas du Protocole de Kyoto.

Je vous rappelle que la fermeture des centrales nucléaires n'entraînera même pas une augmentation de 16 millions de tonnes de CO2 puisque d'autres techniques qui ne produisent pas de rejets de CO2 ou en produisent moins que les turbines gaz-vapeur, sont disponibles et seront utilisées.

Je signale en passant que dans son dernier rapport de septembre 2002, l'Agence internationale de l'énergie évalue l'évolution du nucléaire au niveau international de la manière suivante : aujourd'hui, 17% de l'électricité est d'origine nucléaire ; elle sera de 9% en 2030. C'est du moins le chiffre retenu par l'Agence dans son évaluation.

Wat de prijzen betreft, zijn er drie verschillende aspecten.

Ten eerste, hoeveel kost de productie van elektriciteit zonder kernenergie? Zal de elektriciteit duurder worden als de kerncentrales worden gesloten? Natuurlijk niet! De elektriciteitsprijs wordt immers door de markt bepaald. De markt zal in België tegen 2015 volledig vrij zijn. De Europese richtlijn legt dat immers op.

Ten tweede, stellen wij vast dat in Denemarken, Oostenrijk en Italië, landen die geen kernenergie hebben, de elektriciteit niet systematisch duurder is dan in België. De productie van elektriciteit met gas of via warmtekrachtkoppeling is niet duurder dan kernenergie, anders zou BASF niet in warmtekrachtkoppeling hebben geïnvesteerd. Doel ligt net aan de overzijde van de Schelde.

Ten derde, is het echte gevaar dat er in Europa opnieuw kartelvorming optreedt. Het aantal elektriciteitsproducenten neemt zienderogen af en het directoraat-generaal van commissaris Monti zal er dus moeten op toezien dat er geen nieuwe kartels worden gevormd. Kartelvorming zal in elk geval een verhoging van de elektriciteitsprijs met zich brengen in de vijftien lidstaten.

Hoeveel zal het België kosten om de doelstelling van Kyoto te verwezenlijken, te weten de vermindering van de CO2-uitstoot met 7,5% tussen 2008 en 2012. Volgens de jongste studie van PriceWaterhouseCoopers zal dat ons land 0,1% van ons bruto binnenlands product kosten, dus ongeveer 10 miljard frank. Als lid van de regering weet ik dat een goede onderhandeling op een avond in Lambermont gemakkelijk een besparing van 10 miljard frank per jaar kan opleveren. Er zijn voorbeelden van besparingen die het veelvoud van dit cijfer bedroegen en die geen sociale of economische drama's hebben veroorzaakt.

Hoeveel zal het kosten om na de sluiting van de kerncentrales de CO2-uitstoot met 15% te verminderen? Dat is een verdubbeling van de Kyoto-doelstelling. Volgens de cijfers van het Planbureau zal dat ongeveer 2% van het bruto binnenlands product kosten. De studie van het Planbureau dateert van 2001 en stelt uitdrukkelijk dat geen rekening wordt houdt met gehouden met de handel in CO2-quota in Europa. Uit de modellen blijkt dat deze handel de kost kan doen dalen met 50%, wat neerkomt op 1% van het bruto binnenlands product. Dat betekent natuurlijk niet dat het ook effectief 1% zal zijn. Niemand weet hoeveel het precies zal zijn. Dit percentage geeft alleen een idee van de grootteorde.

Je souhaite encore parler de la sécurité et de l'irréversibilité.

Dès l'annonce de l'ouverture du marché de l'électricité, au début des années 1990, quand la directive de 1998 était en gestation, il y a eu une pression sur les prix dans le secteur. Ce dernier a dès lors mis en oeuvre certains plans de modernisation ou d'augmentation de la compétitivité, comme les plans Nuke 21, Transform 2003, etc. Ces plans n'ont aucun rapport avec la sortie du nucléaire, mais concernent directement l'ouverture du marché.

Dans un tel contexte, il convient d'être très attentif à la question de savoir si les investissements en matière de sécurité continuent à être réalisés. C'est précisément la mission de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. Vous aurez pu lire, à la page 224 du rapport de la Chambre, que l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire a été consultée par son ministre de tutelle. De surcroît, depuis juillet 2001, existe une loi obligeant les producteurs d'électricité à avoir des comptes séparés pour le nucléaire et le non-nucléaire. Ces comptes séparés permettront un meilleur contrôle de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire sur les investissements de sécurité effectués.

Il a été convenu qu'à l'occasion de son rapport annuel, et si le parlement le désire, l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire viendra devant lui faire état de la nécessité de ces investissements et de l'effectivité ou non de ceux-ci.

Je rappelle également que la responsabilité légale de l'exploitant nucléaire est engagée jusqu'à la fin du démantèlement et qu'au cours de cette législature, cette responsabilité a été multipliée par trois, passant de 100 à 300 millions d'euros par site.

Enfin, je pense qu'il n'entre ni dans la culture - je sais que ce propos sera controversé dans certains milieux - ni dans l'intérêt stratégique d'une société comme Electrabel de prendre consciemment des risques importants avec la sécurité des centrales nucléaires, par exemple en négligeant certains investissements.

Je ne nie pas que certains problèmes se posent du fait de certains plans d'entreprise de type Nuke 21 ou Transform 2003 et qu'il faut y être très attentif. Je ne nie pas que certains problèmes peuvent se poser du fait du recours massif ou très important à la sous-traitance dans les secteurs industriels, mais il ne faut pas confondre cela avec une espèce de politique du pire de la part de responsables de ces centrales. Il n'y aura donc pas de guerre de religion.

Enfin, en ce qui concerne l'irréversibilité, au risque de me répéter car la réflexion est formulée en ma présence suffisamment de fois par jour pour que je redise la chose suivante : il est bien évidemment et heureusement possible dans une démocratie, sous un prochain gouvernement, de modifier une nouvelle fois cette loi. Si ce n'avait pas été le cas, qu'aurais-je fait depuis juillet 1999 ?

Il est clair que le signal aux investisseurs est univoque : en 2025, en Belgique, 46 térawattheures d'électricité ne seront plus produits par les centrales nucléaires ; ils seront donc produits par d'autres dispositifs, à des conditions rationnelles telles que prévues par le marché, parce que c'est ce que prévoient les directives européennes. Les investissements effectués dans d'autres secteurs que le nucléaire seront dès lors aussi rentables que ceux consentis dans ce dernier, mais beaucoup plus sûrs parce que la probabilité qu'une famille politique, pour une raison que l'on partage ou non, demande la fermeture de certains types de production d'électricité n'existera plus.

-De algemene bespreking is gesloten.