2-254

2-254

Belgische Senaat

Handelingen

VRIJDAG 20 DECEMBER 2002 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Wetsontwerp tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (Stuk 2-1388) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking

Mevrouw Mimi Kestelijn-Sierens (VLD), rapporteur. - Dit ontwerp, goedgekeurd in de Kamer op 10 december en geëvoceerd door de Senaat, werd in de commissie besproken op 12 december.

Zoals gebruikelijk heeft de minister een korte inleiding gegeven en het ontwerp toegelicht.

De vennootschapsbelasting vermindert van meer dan 40% tot 33%. Ook het verlaagd tarief voor de KMO's wordt verminderd van 41% naar 34,5% en van 28% naar 24,25%, telkens exclusief de crisisbijdrage.

Die verlaging moet budgettair neutraal zijn. Om dat te bereiken, worden verschillende fiscale uitgaven of aftrekken verminderd en moet paal en perk worden gesteld aan bepaalde anomalieën in het bestaande fiscale stelsel. Zo worden de afschrijvingen pro rata temporis berekend, en niet meer fictief alsof ze hebben plaatsgevonden op 1 januari van het jaar van de investering. Het wetsontwerp voert ook de niet-aftrekbaarheid in van sommige gewestelijke belastingen en milieuheffingen en voert een voorheffing in van 10% op liquidatieboni.

De vzw's zullen beter worden gecontroleerd om te vermijden dat oneigenlijke vzw's ontsnappen aan de vennootschapsbelasting.

Inzake de aftrek voor definitief belaste inkomsten zullen de mazen van het net verder worden gedicht.

Belangrijk is dat een aantal van de maatregelen die moeten zorgen voor de budgettaire neutraliteit van de hervorming, niet van toepassing zal zijn op de kleine en middelgrote ondernemingen. Bovendien worden ten gunste van de KMO's specifieke maatregelen genomen, zoals de hervorming van investeringsreserves en de afschaffing van de belastingverhoging in geval van ontoereikende voorafbetalingen in de loop van de eerste drie boekjaren na de oprichting van een KMO.

De budgettaire neutraliteit zal worden onderzocht door het Rekenhof, dat einde 2005 zijn eerste verslag moet uitbrengen.

In de algemene bespreking werd tevredenheid geuit over het ontwerp. Er werden specifieke vragen gesteld over de invoering van de voorheffing op liquidatieboni door de heer Steverlynck en mijzelf. Door de heren Malcorps en de Clippele werden opmerkingen gemaakt met betrekking tot de aftrekbaarheid van de milieuheffingen.

De heer Steverlynck zette de positieve elementen van het ontwerp op een rij. De verlaging van de vennootschapsbelasting is gunstig voor het aantrekken van buitenlandse investeerders. De maatregelen ten gunste van de KMO's en de mogelijkheid voor het invoeren van ruling noemde hij ook positief.

Zoals kan worden verwacht van een lid van de oppositie, formuleerde hij ook kritiek, meer bepaald met betrekking tot de budgettaire neutraliteit, de niet gerealiseerde administratieve vereenvoudiging en de rechtsonzekerheid. Die kritiek vinden we terug in de zeventien amendementen die door hem werden ingediend. Ik veronderstel dat hij ze in openbare vergadering opnieuw indient en ze zelf zal toelichten, zodat ik in dit verband kan verwijzen naar het schriftelijk verslag.

Alle amendementen werden verworpen. Het wetsontwerp werd goedgekeurd met acht stemmen bij drie onthoudingen.

Als de voorzitter het toestaat, zou ik ook graag het standpunt van mijn fractie toelichten.

Allereerst wil ik eraan herinneren dat de belangrijkste reden voor deze ambitieuze hervorming van de vennootschapsbelasting terug te vinden is in het rapport van de Hoge Raad voor Financiën van april 2001. Uit dit rapport blijkt dat de fiscale druk op de vennootschappen in ons land vergelijkbaar is met die in de buurlanden, maar ons land lijdt onder een nominaal beduidend hoger tarief dan het gemiddelde. De verschillen inzake de nominale aanslagvoeten hebben een belangrijke weerslag bij de keuze van de lokalisatie van de investeringen.

Vermits de hervorming budgettair neutraal moet zijn, zullen verschillende fiscale uitgaven moeten worden verminderd, zullen anomalieën uit het fiscaal stelsel moeten verdwijnen en zullen misbruiken moeten worden uitgeroeid. De maatregelen hiervoor heb ik daarnet in mijn verslag al opgesomd.

Namens mijn fractie wil ik wel beklemtonen dat de maatregelen voor de KMO's ons bijzonder verheugen. Hierbij denk ik meer in het bijzonder aan de verlaging van de tarieven, de aanmoediging van de autofinanciering door een belastingvrijstelling voor gereserveerde winsten en de vrijstelling van een belastingverhoging, indien geen of onvoldoende voorafbetalingen gebeurden in de eerste drie boekjaren na de oprichting.

De hervorming is dus zeer KMO-vriendelijk en deze categorie van bedrijven blijft ook gespaard van bepaalde compenserende maatregelen die aanvankelijk wel van toepassing zouden zijn.

Persoonlijk - en met mij ook andere leden van de VLD-fractie - heb ik moeite met de invoering van een roerende voorheffing van 10% op de liquidatieboni. Ik heb geen probleem met een dergelijke maatregel voor de toekomst, omdat de vennootschap dan een voorheffing moet betalen, maar tezelfdertijd een verlaagd belastingpercentage kan genieten. Er had echter een onderscheid moeten worden gemaakt tussen de opgebouwde reserves van het verleden en de toekomstige activa. Vele KMO-zaakvoerders en zelfstandigen die onder vennootschapsvorm werken, beschouwen de reserves die ze hebben aangelegd, als een aanvullend pensioen en dat wordt nu door de invoering van de roerende voorheffing afgeroomd. Ook al is het percentage minimaal, toch betekent het een streep door hun rekening. Ik zeg dit mede namens de vele mensen die bij ons op deze maatregel hebben gereageerd.

De VLD-fractie is tevreden met het rulingsysteem en met de fiscale consolidatie voor binnenlandse vennootschappen. Beide maatregelen zullen niet alleen de rechtvaardigheid, maar ook de neutraliteit en doorzichtigheid van het belastingstelsel ten goede komen.

We zijn er dan ook vast van overtuigd dat het ontwerp tegemoet komt aan de bekommernis om de fiscale druk op bedrijven te verlagen en in de internationale context te nivelleren. We hopen en dringen er eigenlijk ook op aan dat wordt voortgegaan op de ingeslagen weg van de belastingverlaging, in de eerste plaats door de afschaffing van de crisisbelasting. In de personenbelasting wordt deze al geleidelijk afgeschaft, maar ook voor de bedrijven zou ze moeten verdwijnen. Uiteindelijk heeft een belastingverlaging ook een terugverdieneffect, waarmee nu in het kostenplaatje geen rekening is gehouden. Ik hoop ook dat er verder werk wordt gemaakt van de implementering van de conclusies van de werkgroep die de financiering van de KMO's wil bevorderen.

Tot slot wil ik de minister van Financiën feliciteren met zijn inspanningen om financiële misdrijven, zoals BTW-carrousels en kasgeldvennootschappen, die de overheid jaarlijks miljoenen euro kosten, te bestrijden. De uitroeiing ervan en een betere controle zijn eveneens belangrijke elementen in de discussie die hier vandaag wordt gevoerd.

De heer Jan Steverlynck (CD&V). - Het ontwerp dat we vandaag bespreken, vormt een van de paradepaardjes van de regering. Dat denkt ze althans zelf. De zogenaamde belastingverlagingen vormden de kern van de liberale eisen bij de regeringsonderhandelingen en het is dus zeker de moeite waard hier specifiek op in te gaan.

In dit licht wil ik de voorgestelde regeling toetsen aan twee pretenties die het ontwerp tot hervorming van de vennootschapsbelasting en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken heeft: ten eerste, het doen dalen van de belasting op de inkomsten van vennootschappen binnen een begrotingsneutraal kader waarbij enkel de oppervlakkige tarieven worden verlaagd, en, ten tweede, een vereenvoudiging van de administratieve verplichtingen voor de ondernemingen.

Het ontwerp houdt geen belastingverlaging in, maar gewoon een herschikking. De belastingverlaging zou de effectieve belastingdruk niet beïnvloeden. Misschien is dit op macro-economisch niveau wel juist, alhoewel ook bij de opbrengst van sommige maatregelen ernstige vragen kunnen worden gesteld. Ik kom daar straks op terug. De realiteit is echter dat de belastingverlaging voor bepaalde bedrijven een reële belastingverhoging betekent. Het schrappen van aftrekmogelijkheden die voor sommige sectoren, zoals de textielsector of de sector van de wasserijen, cruciaal zijn, heeft tot gevolg dat de belastingdruk op individuele bedrijven hoger zal zijn dan voorheen, zelfs als we rekening houden met een daling van het nominaal tarief. We kunnen ook verwijzen naar de verzekeringssector, die door de gewijzigde reglementering van de DBI moet vaststellen dat de verzekeringsinstellingen volgend jaar merkelijk meer belasting zullen betalen dan vandaag.

Met andere woorden, de verlagingen voor de ene sector, worden voor een groot deel betaald met een verhoging in een andere sector.

Wanneer het gaat over de niet-aftrekbaarheid van milieuheffingen, antwoordt de regering altijd dat bedrijven dan maar zelf installaties voor waterzuivering moeten bouwen en dat de kosten voor de financiering van dergelijke installaties wel aftrekbaar blijven. Dat is op dit punt niet afdoende. Voor kleinere bedrijven wegen de kosten voor dergelijke installaties bijzonder zwaar en niet elk individueel bedrijf kan ze plaatsen. De kosten kunnen te hoog liggen, maar ook stedenbouwkundige redenen kunnen dit beletten.

De regering heeft steeds voorgehouden dat de hele operatie geen invloed heeft op de begroting. We kennen allemaal de problemen die inzake de neutraliteit door de inspectie van financiën zijn opgeworpen. Volgens de inspectie moet er bij gebrek aan voldoende gegevens voor de meeste ramingen worden uitgegaan van heel wat veronderstellingen, zodat de betrouwbaarheid ervan relatief is. Het is trouwens opmerkelijk dat een reeks compensatiemaatregelen niets te maken heeft met het afbouwen van aftrekmogelijkheden. Ik verwijs hier naar de strijd tegen het onecht gebruik van de rechtspersoonlijkheid, de strijd tegen de kasgeldvennootschappen, de onderwerping van de onechte vzw's en de betere inning van de BTW, stilaan een echte klassieker.

Bovendien is de regering er zelf blijkbaar niet van overtuigd dat de hele herschikking van de belastingen neutraal zal zijn, aangezien er evaluaties zullen plaatsvinden die mogelijk zullen leiden tot bijkomende maatregelen. Reeds in 2005 zal dus moeten worden bijgestuurd, wanneer wordt vastgesteld dat een en ander niet budgettair neutraal is. Aangezien, door de economische situatie, de belastingontvangsten automatisch zullen dalen zal het Rekenhof het niet gemakkelijk hebben om te bepalen welk deel van de daling aan de hervorming te wijten zal zijn.

Het nefaste van de hele procedure is natuurlijk dat bedrijven in onzekerheid leven omtrent de belasting van hun inkomsten. Dat is het allerlaatste wat ze willen.

Er is geen nieuwe zuurstof. Deze week nog konden we vaststellen dat de economische toekomst er op korte termijn niet rooskleurig uitziet.

De concurrentiekracht van onze ondernemingen is gedaald. In de Davos-ranking, World Economic Forum, tuimelde België van de negentiende naar de vijfentwintigste plaats, het vertrouwen van de consumenten in de economie brokkelt verder af, de barometer voor de KMO's kleurt alsmaar donkerder, de orders in de industrie lopen verder achteruit. Met andere woorden, de economie verkeert nog steeds in ademnood. De recente verlaging van de groeiprognoses voor de Duitse economie, de motor van de hele Europese economie, bevestigt dit nogmaals.

Precies op een ogenblik waarop de bedrijven snakken naar werkelijke maatregelen, heeft de regering noch de budgettaire ruimte noch de politieke wil om een reële verlaging van de belastingdruk op onze bedrijven te realiseren.

Een ander project van de regering is de administratieve vereenvoudiging. Ook op dat punt lijkt me de voorliggende herschikking in de vennootschapsbelasting geen stap voorwaarts, integendeel. Ik geef drie duidelijke voorbeelden:

Ten eerste, lijkt de pro-ratering per dag van de afschrijvingen in geen geval een vereenvoudiging. Het hoeft weinig betoog dat het bewijzen van de pro-ratering een hele administratie zal vergen. Het veranderen van de afschrijvingsregels is trouwens als compensatiemaatregel een doorschuifoperatie, waarbij de budgettaire winst die in jaar één van de afschrijvingsperiode wordt gerealiseerd, in het laatste jaar moet worden betaald.

Ten tweede, de bepaling van het verlaagd tarief is een complexere aangelegenheid, die voor de ondernemingen voor bijkomende onzekerheid dreigt te zorgen.

Ten derde, de regeling van de investeringsreserve is eveneens erg complex en dreigt haar effect volledig te missen.

Onze vennootschapsbelasting zal dus na het goedkeuren van het ontwerp in geen enkel opzicht echt eenvoudiger worden.

De onzekerheid groeit. Ook hier kunnen een aantal voorbeelden worden aangehaald. Zo wordt het al dan niet in aanmerking komen voor het verlaagd tarief, hetgeen bepalend is om sommige voordelen te kunnen genieten zoals de niet pro-ratering per dag van de afschrijvingen, een hachelijk gegeven. Immers, precies de eventuele pro-ratering van de afschrijving zal bepalen voor welk tarief de onderneming in aanmerking komt. Er is hier sprake van een cirkelredenering en dus van onzekerheid over de juiste draagwijdte van het verlaagd tarief.

Precies aan dit verlaagd tarief worden een reeks belangrijke voordelen gekoppeld, waarmee vooral de KMO's moeten worden ondersteund.

In een recent artikel in fiscale actualiteit werd duidelijk aangetoond dat de gecreëerde verlaging ernstige gevolgen kan hebben. Één enkele fiscale controle waarbij bijvoorbeeld een uitgave van 100 euro wordt verworpen, kan maken dat een onderneming aan een ander, hoger tarief wordt onderworpen en hierdoor een hele reeks voordelen verliest. In de regeling zelf zit dus een grote onzekerheid, omdat de definitie van KMO juist aan het belastbaar inkomen is gekoppeld. In dit verband is het trouwens niet zinloos de definitie van wat een KMO is in de verschillende wetgevingen te stroomlijnen.

Een ander goed voorbeeld van inherente onzekerheid is de evaluatie door het Rekenhof, die bepalend zal zijn om correcties al dan niet door te voeren en dus bepaalde genoten voordelen af te bouwen. Op dit punt wordt het dus hopen op de goodwill van de volgende regering, welke haar samenstelling ook mag zijn. De wil bij de VLD om deze coalitie voort te zetten is in dit opzicht weinig geruststellend voor de bedrijfswereld.

Als laatste, misschien wel beste voorbeeld, kan ik verwijzen naar de retroactiviteit van de belasting van de liquidatieboni. Hier kunnen we gelukkig gerust zijn: de schending van het beginsel van niet-retroactiviteit is zo flagrant dat elke rechtbank deze bepaling buiten werking zal moeten plaatsen. Er kan hier zelfs enige voorbedachte rade bij de regering worden vermoed. Zoniet is dit opnieuw een absoluut dieptepunt inzake de legistieke blindheid van de regering.

Er is de investeringsaftrek met verplichte reservering van winst.

De maatregel werd reeds in het regeerakkoord in het vooruitzicht gesteld, en bouwt voort op een regeling die in 1981 werd ingevoerd maar reeds in 1982 werd afgevoerd.

In principe is het natuurlijk absoluut noodzakelijk te werken aan een betere financiering van KMO's, die duidelijk te kampen hebben met een gebrek aan mogelijkheden tot vorming van eigen werkingsmiddelen. De gekozen oplossing is echter totaal verkeerd. In plaats van de mogelijkheid te creëren om het eigen bedrijfskapitaal echt te versterken via een belastingvrije reserve en echte autofinanciering te bevorderen, wordt eigenlijk een investeringsaftrek gecreëerd die dan wordt gekoppeld aan een verplichte reservatie van winsten. Bedrijven en vooral kleinere bedrijven ondervinden moeilijkheden om externe middelen te vinden om hun eigenlijke bedrijfskapitaal te ondersteunen en dienen daarom een beroep te doen op eigen middelen, hun reserves. Teneinde hun groei in omzet te financieren moeten bijvoorbeeld uitstaande vorderingen op klanten en lonen worden voorgefinancierd, en moeten bedrijven dus hun eigen bedrijfskapitaal aanspreken. Dergelijke financiering kan niet of slechts moeilijk worden bekomen bij de financiële instellingen.

Het probleem doet zich veel minder voor bij investeringen in materiële vaste activa waarvoor wel externe middelen gevonden worden, omdat voorrechten en andere zekerheden voor de banken hier de nodige garanties bieden. De regering concentreert zich echter juist op deze vorm van investeringen. Ze ondersteunt dus in feite een nieuwe vorm van investeringsreserve door bepaalde winsten daarvoor vrij te stellen. Mijns inziens is dat een verkeerde keuze.

In de nieuwe formulering van artikel 207 zit trouwens een bijkomende rem op het succes van de maatregel, omdat in die bepaling een taxatiegarantie verscholen zit. De investeringsreserve leidt daardoor niet tot een definitieve aftrek en moet uiteindelijk toch in een belasting van de vennootschap uitmonden. Er is dus enkel sprake van een voorfinanciering van belastingen en niet van een echte belastingvermindering.

De administratieve verplichtingen die met de investeringsaftrek gepaard gaan zijn trouwens aanzienlijk. Ook dit zal bijkomende kosten opleveren.

Dit alles wijst erop dat de gekozen benadering er een is van aarzeling en window-dressing. Het gaat hier in feite om een schijnmaatregel, die de ondernemingen geen reële voordelen oplevert. Opnieuw kan hier worden verwezen naar de zuurstofnood van onze economie.

Daarom dient de CD&V-fractie opnieuw de amendementen in die een echte regeling voor autofinanciering willen inbouwen.

Een van de meest pijnlijke maatregelen van de herschikking is de liquidatieboni via de afschaffing van de vrijstelling voor de roerende voorheffing. Wij begrijpen perfect dat de verlaging van het tarief kan verantwoorden dat er een liquidatieaanslag wordt ingevoerd. Deze redenering kan echter niet opgaan voor de liquidatieboni die reeds werden belast aan het vroegere, hogere nominaal tarief, noch voor de boni die voor 2002 met terugwerkende kracht worden geheven terwijl de tariefverlaging slechts vanaf 2003 wordt toegepast. Het grote pijnpunt van de hervorming is dat het zogenaamde appeltje voor de dorst van heel wat zelfstandigen in één smak voor zowat 10% wordt opgegeten. Voor hen is er overduidelijk sprake van een reële belastingverhoging op hun zelf opgebouwd pensioen van 10%.

Ik hoop dat de VLD-fractie ons amendement dat we opnieuw zullen indienen, zal steunen. Ik heb immers gehoord dat ook zij die maatregel onaanvaardbaar vindt. Als ze ons amendement niet steunen, zullen de liberalen nogmaals bewijzen dat blauwe regeringen niet garant staan voor een verlaging van de belastingen maar eerder voor nieuwe belastingen.

Zoals ik reeds zei is de voorgestelde retroactiviteit van de afschaffing van de vrijstelling van de roerende voorheffing manifest problematisch, en getuigt van een gebrek aan respect voor elementaire juridische beginselen. Zoals de Raad van State reeds heeft gesteld, is de retroactiviteit ontoelaatbaar aangezien ze teruggaat tot 1 januari 2002, terwijl het bericht in het Staatsblad pas is gepubliceerd op 23 april 2002. Voor die periode zal de regering ongetwijfeld zelf in de geldbeugel mogen tasten. Ik hoop dat de groene en rode fracties hiervan op de hoogte zijn.

Er is ook de afschaffing van de aftrekbaarheid van gewestelijke belastingen, milieuheffingen en retributies.

Deze blinde compensatiemaatregel is absoluut onaanvaardbaar. Hij treft vooral bepaalde economische sectoren, zoals de textielsector, en zal grote economische gevolgen hebben. Het is niet ondenkbaar dat bedrijven zich zullen verplaatsen naar regio's waar de gevraagde milieu-inspanningen kleiner zijn of waar de aftrekbaarheid eventueel wel speelt.

Deze maatregel dreigt trouwens het perverse effect te hebben dat de inspanning op milieuvlak wordt afgebouwd. De Belgische textielbedrijven springen vandaag in de hele Europese Gemeenschap het meest efficiënt om met water.

De federale overheid schendt de federale loyauteit, die op zijn minst vereist dat rekening wordt gehouden met de spreiding van de lasten van de verlaging van de fiscale tarieven. Vooral Vlaanderen betaalt de rekening.

Ik wees er reeds op dat vooral de kleine ondernemingen het hardst zullen worden getroffen door deze nieuwe effectieve belasting, aangezien zij niet de financiële middelen hebben om bijvoorbeeld een eigen waterzuiveringinstallatie te financieren. Bovendien merk ik op dat het bouwen van dergelijke installaties niet betekent dat geen milieuheffingen meer moeten worden betaald!

Overigens worden economische stimuli die door de gewesten worden betaald, zoals expansiesteun, wel opgenomen in de belastbare basis. Logischerwijze moeten die uit de belastbare basis verdwijnen. Nu betalen bedrijven dubbel: ze worden belast op expansiesteun, en kunnen de milieuheffing niet aftrekken.

Samengevat kan over voorliggend ontwerp het volgende worden gezegd: globaal gezien is er sprake van een verschuiving van de belastingdruk; bepaalde bedrijven gaan meer betalen waarbij vooral de niet-aftrekbaarheid van de gewestelijke heffingen voor bepaalde sectoren erg pijnlijk is; er werd geen administratieve vereenvoudiging gerealiseerd en de onzekerheid is op vele vlakken groter geworden.

Hoewel de verlaging van een nominaal tarief op zich positief is, is mijn enthousiasme over de herschikking van de vennootschapsbelasting erg lauw.

M. Olivier de Clippele (MR). - L'orateur qui m'a précédé semble considérer que, sans être une augmentation de la fiscalité, la réforme qui nous est proposée se traduit par la création de nouvelles taxes ou d'une nouvelle forme de fiscalité.

Pour ma part, je constate que le taux de taxation passe de 39% à 33%, sans compter l'impôt de crise. C'est clair et visible. L'objectif de cette taxation est, bien sûr, d'attirer en Belgique les investissements étrangers dont notre pays vit essentiellement.

Je partage l'opinion de M. Steverlynck au sujet de la complexification de toutes les mesures compensatoires qui ont été prises. Il a raison de dire que les entrepreneurs ont besoins de sécurité juridique pour leurs investissements. Il faut répéter, à l'intention du gouvernement actuel comme du futur gouvernement, qu'il faut veiller à toucher au régime des taxations avec une main tremblante.

Les Anglais disent « Old taxes are good taxes ». Cependant, à l'occasion du vote de la réforme de l'impôt des personnes physiques, où l'on a réduit sensiblement l'impôt, je n'ai pas dit que « Old taxes are good taxes » puisque je souhaitais, bien évidemment, que cette réforme soit votée.

Je constate que l'objectif de la réforme est d'attirer une activité nouvelle et que les impôts compensatoires décidés touchent essentiellement des activités qui se déroulent bien sûr au sein de l'entreprise mais qui ne sont pas susceptibles de créer, pour autant de nouveaux investissements. Je pense, par exemple, aux boni de liquidation.

Je me souviens que c'est quasiment par inadvertance que cette taxation a disparu. Très régulièrement, dans le cadre de ma profession, j'ai été contacté pour préparer d'urgence un acte de liquidation en vue d'échapper à la taxation éventuelle des boni de liquidation.

C'était déjà le cas sous la précédente législature, dans la perspective de l'annonce de cette taxation par le gouvernement. Donc, depuis des années, toutes les entreprises s'attendent à un impôt. Le seule chose qui me surprend est que le taux de l'impôt soit de 10% alors que l'impôt sur les dividendes est de 25%. En dépit de sa légère rétroactivité, la mesure qui est prise ne surprend par les entreprises qui, bien au contraire, s'y attendent depuis de longues années. En outre, 10% me paraît un impôt raisonnable sur les boni de liquidation dès lors que les dividendes distribués sont taxés à 25% ou éventuellement à 15% s'il s'agit d'un certain pourcentage du capital souscrit en espèces et ce, avec des titres nominatifs, bien entendu.

Donc, globalement, cette réforme me paraît positive parce que notre pays a besoin d'investissements nouveaux, d'investissements venant de l'étranger. La Belgique est un pays ouvert sur l'étranger et le commerce extérieur est une activité vitale. Bien entendu, le taux facial de l'impôt des sociétés y est capital.

Un deuxième point sur lequel M. Steverlynck est moins intervenu mais qui tient fort à coeur à M. Zenner, Commissaire du gouvernement, chargé de la simplification fiscale, est le ruling. Les entreprises ont besoin de sécurité pour leurs investissements. Aussi, ce projet propose une amélioration du système de ruling qui existe déjà depuis de nombreuses années mais qui offrira désormais une garantie meilleure et plus spécifique dans le temps quant aux investissements à venir. Je crois savoir que des entreprises ont déjà fait usage de cette nouvelle possibilité.

Dès lors, mon groupe soutiendra sans hésiter cette nouvelle réforme.

M. René Thissen (CDH). - Je commencerai par un bref historique pour rappeler un certain nombre de propos tenus dans un passé récent.

Souvenons-nous des propos tenus il y a quelques mois par le premier ministre, lors de sa visite officielle au Japon, sur la réforme de l'impôt des sociétés. Le premier ministre nous annonçait alors que les taux nominaux seraient ramenés à 30% pour toutes les entreprises et à 15% pour les PME actives dans les nouvelles technologies, la recherche et l'Internet.

Souvenons-nous que, dans la foulée, le ministre des Finances considérait qu'il convenait de prendre en compte l'effet retour d'une diminution du taux nominal en ne la compensant pas totalement.

Souvenons-nous du plan d'action « Classes moyennes - PME 2001-2003 » élaboré par le ministre en charge des Classes moyennes, contenant quelques pistes fiscales à mettre en oeuvre rapidement.

Souvenons-nous de l'opposition du parti socialiste à toute réforme qui ne respecterait pas strictement le principe de neutralité budgétaire.

Souvenons-nous de la volonté d'Écolo d'instaurer une taxation des plus-values, non pas celles liées à un événement de dimension internationale, mais bien celles réalisées sur les actions.

Aujourd'hui, je dois bien constater que les déclarations des uns et des autres ont été un peu oubliées au profit d'un signal clair destiné au monde de l'entreprise et particulièrement à l'égard des PME qui sont, rappelons-le, le moteur de notre développement « durable » sur le plan économique, n'en déplaise à certains.

Quelle est le philosophie de la réforme ?

Réduire le taux de l'impôt des sociétés, créer un cadre légal permettant de développer la pratique du ruling, adapter le régime des centres de coordination aux exigences européennes sont autant de pas dans une bonne direction.

Il s'agit là d'un bon choix que le CDH partage et qui s'imposait à la Belgique, au moins pour deux raisons : d'une part, parce que notre pays affichait un taux facial de l'impôt des sociétés dans la fourchette supérieure des pays européens et, d'autre part, parce que la Belgique ne pouvait rester à l'écart de la tendance européenne à la réduction de l'imposition des bénéfices des entreprises.

Toutefois, je m'interroge sur la pertinence du choix de la neutralité budgétaire. En effet, si la motivation principale de la réforme est un problème de compétitivité de la Belgique du fait d'un taux nominal trop élevé, pourquoi ne pas avoir choisi d'affecter une partie des marges budgétaires disponibles en début de législature à la réduction de la pression fiscale nette sur les sociétés ? Pourquoi le gouvernement a-t-il choisi de mobiliser pratiquement tous les moyens budgétaires disponibles dans la réforme de l'impôt des personnes physiques ? Était-ce vraiment le bon choix pour améliorer la compétitivité de notre pays dans un contexte européen de plus en plus dépendant d'éléments fiscaux ?

L'objectif de cette réforme, comme l'a rappelé M. de Clippele, est d'appeler les investissements internationaux.

Si je me réjouis que la réforme soit orientée en faveur des PME, il n'en reste pas moins qu'elle risque de ne pas favoriser suffisamment l'attractivité de notre pays face à certains États membres de l'Union européenne, lesquels ont déjà démontré une habileté fiscale certaine en attirant les investisseurs belges et étrangers à coup d'ingénierie.

Alors que la déclaration de politique fédérale du 17 octobre 2000 annonçait que la réforme de l'impôt des sociétés viserait « à encourager les entreprises étrangères à investir davantage en Belgique », la principale mesure compensatoire de la réforme vise à modifier les règles d'amortissement des investissements et donc, qu'on le veuille ou non, à pénaliser l'investissement effectué chez nous en reportant dans le temps l'avantage fiscal qu'il génère.

J'en viens à la neutralité budgétaire et aux doutes que l'on peut avoir sur ce principe.

De sérieux doutes subsistent sur la neutralité budgétaire. Alors que le principe de cette neutralité budgétaire figurait dans l'accord de gouvernement, qu'il était proclamé par le parti socialiste et revendiqué par Ecolo, je ne crois que l'on puisse affirmer que cette réforme sera réellement neutre pour les finances publiques.

En dépit des modifications successives apportées au projet par le gouvernement, la neutralité budgétaire de la réforme de l'impôt des sociétés n'est, à mon sens, nullement garantie.

Il est évident que les mesures de compensation ne sont pas toutes crédibles, soit que leur rendement budgétaire ait été surévalué, dans les cas de la lutte contre les sociétés « de liquidité », de la meilleure perception des recettes TVA ou des mesures RDT, soit qu'elles ne feront sentir leurs effets bénéfiques qu'à court terme. À cet égard, soulignons la modification des règles d'amortissement.

En réalité, nous pouvons estimer raisonnablement que le pourcentage de compensation budgétaire effective s'élève à 65%, ce qui représente un coût budgétaire de quelque 415 millions d'euros. À terme, ce coût augmentera inévitablement, étant donné le caractère temporaire de la mesure qui concerne les investissements et qui constitue 45% de l'enveloppe compensatoire de la réforme.

Par ailleurs, le projet de réforme charge la Cour des comptes de réaliser une évaluation de l'impact budgétaire de la réforme en vue de garantir sa neutralité budgétaire. Au cas où la Cour des comptes devrait conclure au non-respect de la neutralité budgétaire, le gouvernement s'est engagé à prendre les mesures correctrices nécessaires afin de garantir l'objectif de neutralité. Cette garantie m'apparaît toutefois bien faible dans la mesure où les données définitives des recettes de l'impôt ne seront disponibles qu'avec un retard de plusieurs années et qu'il sera bien difficile à la Cour des comptes de parvenir à isoler les effets de la réforme de l'impact des évolutions conjoncturelles sur le produit de l'impôt des sociétés. Il s'agit donc d'une belle déclaration qui risque de n'être qu'un coup dans l'eau.

Je poursuivrai par quelques remarques sur les mesures compensatoires.

En ce qui concerne l'assujettissement des « fausses ASBL », l'intensification de la lutte contre les sociétés de liquidité et la lutte contre les abus de la personnalité juridique, je tiens à souligner que tant l'inspection des Finances que le Conseil d'État font remarquer qu'il relève de la compétence du ministère des Finances, et non pas du législateur, de prévoir la création d'une cellule spéciale chargée de lutter contre ces différents types d'abus. S'agit-il d'une des nombreuses avancées qu'Ecolo qualifie de significatives, mais qui s'apparentent plus à un recueil de bonnes intentions ?

Quant à l'imposition des bonis de liquidation, cette mesure vise, en réalité, à combler une lacune importante de notre législation fiscale. En effet, sous le régime fiscal actuellement en vigueur, en cas de liquidation d'une société belge, l'excédent que représentent les sommes réparties sur le capital social libéré restant à rembourser, communément appelé « boni de liquidation », est considéré comme un dividende distribué mais cette assimilation ne vaut que pour l'impôt des sociétés. Ces dividendes sont en effet exemptés tant du précompte mobilier que de l'impôt des personnes physiques. Il en résulte une différence de régime de taxation des sommes distribuées aux actionnaires ou associés selon qu'elles proviennent d'une société en activité ou d'une société en liquidation, différence qui est susceptible d'entraîner des dissolutions pour des motifs purement fiscaux.

Bien que l'entrée en vigueur de la mesure ait été fixée au 1er janvier 2002 afin d'éviter une vague de liquidations anticipées, il me semble qu'en réalité, le rendement budgétaire de la mesure est probablement surestimé. En effet, les reprises du groupe GIB par le Holding AvH et de Surongo par la Compagnie du Bois Sauvage démontrent bien qu'une fois supprimé l'attrait fiscal de la liquidation, les actionnaires des sociétés concernées recourent volontiers à d'autres scénarios.

En outre, au moment où le gouvernement justifie la création d'un cadre légal approprié en matière de ruling par la nécessité d'améliorer la sécurité juridique des contribuables et des candidats investisseurs, on peut évidemment regretter qu'il montre le mauvais exemple en faisant preuve d'arbitraire pour modifier rétroactivement la législation fiscale en instaurant un précompte mobilier sur les bonis de liquidation.

Si je peux comprendre qu'un précompte s'applique aux paiements ou à l'attribution de revenus qui ont lieu à partir de la date où le projet de loi a été porté à la connaissance par l'avis publié au Moniteur belge, je ne vois par contre aucune justification pour que cette décision entre en vigueur au 1er janvier 2002.

C'est donc à juste titre que le Conseil d'État conteste la décision gouvernementale de fixer l'entrée en vigueur anticipative de cette mesure au 1er janvier 2002. À l'instar du Conseil d'État, je considère en effet qu'il aurait mieux valu que les dispositions du projet relatives au précompte mobilier n'entrent en vigueur en ce qui concerne « les dividendes » attribués qu'à partir du 23 avril 2002, soit à la date de publication au Moniteur belge.

Concernant la révision des règles d'amortissement, à l'exception des PME, la déductibilité pro rata temporis et l'amortissement des frais accessoires au prix d'achat sont pratiqués au même rythme que l'investissement principal.

Je tiens à souligner le caractère temporaire de la révision des règles d'amortissements. En effet, tout investissement étant toujours déductible à 100%, toute modification de la durée d'amortissement ne fait que déplacer dans le temps la déductibilité de la dépense d'investissement.

De son côté, le gouvernement reconnaît que la mesure n'aura plus aucun impact après huit années, soit la durée moyenne d'amortissement d'un investissement, mais il souligne que la réforme devrait avoir un impact bénéfique sur le volume d'investissement.

Il est en tout cas assez révélateur d'observer que la mesure compensatoire la plus importante de la réforme n'aura qu'un effet temporaire ; le gouvernement évalue en effet son rendement à 525 millions d'euros, soit 44% du coût budgétaire. Après quelques années, la réforme représentera un coût budgétaire de plus en plus important à charge des pouvoirs publics.

Enfin, si la période de mauvaise conjoncture que nous traversons actuellement devait se prolonger, on peut s'attendre à un recul important des investissements des entreprises et donc à ce que le rendement de la mesure soit bien inférieur aux prévisions.

La non-déductibilité des impôts régionaux risque d'entraîner des effets pervers. Cette mesure consistant à interdire aux sociétés de déduire de leur bénéfice imposable les impôts qu'elles paient aux Régions n'est pas, en soi, une mesure favorable aux PME, dans la mesure où ces impôts sont pour une entreprise des charges généralement forfaitaires pénalisant davantage les plus petites entreprises.

De plus, cette mesure risque d'entraîner des effets pervers dans le chef des Régions qui pourraient être incitées à pratiquer de l'ingénierie fiscale, notamment par le biais des intercommunales. Cette éventualité est d'ores et déjà évoquée par Dirk Van Mechelen, ministre flamand du Budget. Celui-ci a en effet déclaré qu'il envisagerait, en cas d'échec, de transformer la taxe flamande sur l'environnement, laquelle sera non déductible à l'Impôt des sociétés, en une redevance d'environnement, qui sera bien entendu déductible à l'Impôt des sociétés et annulera ainsi les effets en matière de compensation de revenus pour l'État fédéral.

En bref, cette proposition ne fera qu'alimenter des discussions stériles ; elle risque de raviver inutilement des tensions communautaires et met à nouveau à mal le principe de la déductibilité des charges. C'est une complication supplémentaire, alors que le ministre vient d'annoncer dans la presse qu'il était en train de simplifier toutes les mesures de déductibilité des entreprises.

Je relève également un manque de simplification. Même le représentant de la majorité a reconnu à la tribune que la réforme ne simplifie en rien la législation fiscale existante et contribue dans une certaine mesure à la complexifier davantage.

C'est ainsi que, si la création de la réserve d'investissement pour les PME doit être saluée, il n'en reste pas moins qu'il subsiste un manque de transparence par le fait que cette mesure est instaurée parallèlement à l'exonération existante dont bénéficient les investissements.

Le gouvernement n'a-t-il pas gaspillé l'opportunité de simplifier notre législation fiscale ? Certes, on nous annonce la préparation d'un projet de loi reprenant les options avancées par le Conseil supérieur des Finances qui sera sur la table du prochain gouvernement mais cela ne concerne, semble-t-il, que l'impôt des personnes physiques.

J'en viens maintenant à la non-suppression de la cotisation complémentaire de crise à l'ISOC.

Évidemment, je regrette que la réforme ne supprime pas la cotisation complémentaire de crise de 3% alors qu'il eut été parfaitement justifié de l'abroger sans compensation budgétaire. Il aurait été plus cohérent d'abroger totalement la contribution complémentaire de crise que de laisser subsister un taux composé de décimales.

Enfin, je voudrais vous donner un aperçu d'un certain nombre de mesures dont nous pouvons considérer qu'elles ont été « oubliées ».

Au fil des annonces successives de réforme de l'impôt des sociétés, la coalition arc-en-ciel a modifié son projet à de nombreuses reprises, laissant de côté diverses mesures telles que la possibilité, pour les entreprises qui le souhaitent, de compléter leurs versements anticipés d'impôt par un dernier versement après la clôture de l'exercice comptable - mesure qui leur aurait permis d'éviter de payer des intérêts tout à fait injustifiés - ; le renforcement des mesures visant à éviter la sous-capitalisation, problème bien connu dans les PME ; l'intégration, dans la base imposable, des dividendes alloués par les sociétés coopératives agréées - hors exonération IPP - ; un tarif diminué pour les sociétés innovantes et celles qui investissent dans la recherche et Internet.

N'est-il pas étonnant que le gouvernement n'ait prévu aucune mesure visant à encourager la recherche et l'innovation ? On ne compte pourtant plus les études scientifiques qui démontrent que l'innovation est un facteur de croissance. L'importance du soutien public en matière de recherche et le retard accusé par la Belgique dans cette matière par rapport à ses voisins européens auraient pourtant dû l'encourager à approfondir les mesures incitatives.

Malgré les divers éléments que je viens de développer, il me semble que la réduction du taux nominal, l'instauration d'un système de ruling, l'adaptation des dispositions relatives aux centres de coordination ainsi que les mesures prises en faveur des PME sont autant de dispositions qu'il ne convient pas de balayer d'un revers de la main. Le monde des entreprises - particulièrement en ce concerne les plus petites d'entre elles - attend depuis longtemps une réforme qui soit un stimulant à leur développement.

C'est dans cet esprit, que mon groupe soutiendra la réforme proposée par le gouvernement. Celle-ci est en effet nécessaire pour préserver l'attrait de la Belgique en tant que terre d'investissement au sein de l'Union européenne. Nous espérons que le prochain gouvernement veillera à appliquer les mesures qui ont été omises afin de rendre nos entreprises encore plus performantes.

M. Didier Reynders, ministre des Finances. - De nombreux débats ont eu lieu à propos de cette réforme, mais je voudrais brièvement évoquer cinq éléments complémentaires. Tout d'abord, cette réforme s'intègre dans un certain nombre d'avancées en matière fiscale introduites depuis 1999. Nous avons d'abord instauré un stop fiscal en mettant fin à ce qui a été qualifié pendant une dizaine d'années, dans le courant des années nonante, de « rage taxatoire » et en inversant la tendance.

Pour la première fois en 1999, en pleine crise de la dioxine, le budget 2000 a été élaboré sans aucune augmentation d'impôts existants ou création d'impôts nouveaux, ce qui constitue à l'évidence une inversion de tendance. Nous avons tenté d'aller un peu plus loin par des mesures, que je ne rappellerai pas, touchant l'impôt des personnes physiques, mesures dont les répercussions se font sentir progressivement pour arriver à des effets définitifs, au plus tard, sur les revenus de 2004.

En ce qui concerne l'impôt des sociétés, la réforme a été lancée - je vais y revenir -, accompagnée de mesures spécifiques dans un certain nombre de secteurs.

De vermindering van de BTW-aanslagvoet in de bouwsector van 21% tot 6% voor renovatiewerken aan woningen die meer dan vijf jaar oud zijn, is van kracht sinds het jaar 2000 en blijft voor herhaling vatbaar in 2003. Het volstaat een koninklijk besluit te nemen. Ook in andere sectoren werden specifieke maatregelen genomen. Ik denk aan de koopvaardij, onder andere aan de zeevisserij en het wetenschappelijk onderzoek. Er wordt dus niet alleen een belangrijke inspanning geleverd voor de vennootschapsbelasting, er wordt ook een correct antwoord geformuleerd op zeer uiteenlopende specifieke problemen.

Met de hervorming van de vennootschapsbelasting worden de tarieven aanzienlijk verminderd, wordt een echte ruling - een voorafgaand akkoord met de belastingplichtige - ingevoerd, en ook een nieuw stelsel voor de coördinatiecentra. De aanslagvoeten verminderen met meer dan 6% tot gemiddeld 33, 99%. Voor de KMO's worden er bovendien bijkomende inspanningen gedaan.

Je tiens à préciser - et l'on pourrait débattre longuement des taux - que j'avais proposé un taux de 34% en matière d'impôt des sociétés. Après négociations, nous avons décidé de fixer ce taux à 33%, plus la cotisation de crise qui est maintenue, soit 33,99% : bon nombre d'entreprises préfèrent ce taux, cotisation de crise comprise, qu'un taux plus élevé, mais j'y reviendrai.

Le ruling est une disposition qui touche l'ensemble des contribuables, entreprises et particuliers. Aujourd'hui, en Conseil des ministres, nous avons adopté les projets d'arrêtés qui fixent au 1er janvier 2003 la mise en application de ce ruling dans pratiquement tous les types d'impôts et prévoient un accord à bref délai de la part de l'administration.

En ce qui concerne les centres de coordination, nous poursuivons la discussion avec la Commission européenne. Cependant, je le répète, notre objectif est de maintenir dans le système actuel les centres de coordination existants et de passer ensuite à une nouvelle règle.

Voilà pour le contenu de l'effort à réaliser en matière d'impôt des sociétés : diminution des taux, encouragement particulier des PME via les mesures figurant dans le projet, ruling pour tous les contribuables et évolution des centres de coordination.

J'en viens aux mesures dites de compensation : la neutralité budgétaire signifie, je l'ai rappelé depuis le début, que l'État ne doit rien perdre ni rien gagner. Un éventuel effet retour serait dès lors consacré à des diminutions complémentaires de la fiscalité sur les entreprises - je vous parlerai du type d'orientations.

Les mesures reprises dans le projet sont partiellement des mesures de trésorerie. Je pense, par exemple, à la mesure prise en matière d'amortissements, qui ne concerne que les grandes entreprises, et donc pas les PME au sens fiscal du terme. On a constaté qu'en Belgique, de nombreux entrepreneurs investissaient entre Noël et Nouvel An, peut-être parce qu'une disposition fiscale prévoit que même un investissement effectué le 31 décembre peut être amorti comme un investissement effectué le 1er janvier de la même année, à concurrence d'une année complète.

Nous avons modifié cette règle pour passer à un système pro rata temporis pour les grandes entreprises, ce qui, à terme, ne changera rien pour ces entreprises sur le plan fiscal : elles bénéficieront toujours d'un avantage fiscal complet en matière d'investissements, mais celui-ci sera décalé dans le temps. Comme vous l'aurez constaté dans la note provenant du ministre du Budget et relative à l'évaluation des compensations, cela représente plus de 40% des compensations. Donc, il y a essentiellement une mesure de trésorerie en la matière.

Je ne m'étendrai pas sur les mesures prises en matière de liquidation d'entreprises, déjà suffisamment explicitées par d'autres : un taux de 10% me paraît tout à fait raisonnable pour les boni de liquidation. Cependant, j'évoquerai deux éléments : le premier concerne le secteur textile dont on a déjà beaucoup parlé pour la déductibilité des impôts spécifiquement régionaux.

In de commissie heb ik altijd gezegd dat het aantal aftrekbare uitgaven kan worden uitgebreid tot de echte retributies. Op het overlegcomité met de gewesten heb ik trouwens bevestigd dat als een retributie rechtsreeks verband houdt met en in verhouding staat tot een geleverde dienst, een identieke redenering kan worden aangehouden: zo een retributie is aftrekbaar. Misschien moet het milieubeleid in de verschillende gewesten wel anders worden aangepakt. De federale overheid moet de fiscale behandeling van nieuwe gewestelijke retributies alleszins opvolgen.

De ministerraad heeft vandaag een nieuw koninklijk besluit betreffende de definitief belaste inkomsten (DBI) voor alle categorieën van financiële instellingen goedgekeurd.

L'idée a été évoquée que les dispositions susceptibles d'être prises en matière de revenus définitivement taxés pourraient avoir une influence sur l'exonération des plus-values sur actions. À ce sujet, je confirme que les modifications qui se trouvent à l'article 202, paragraphe 2, du Code d'impôts sur les revenus n'ont aucune influence sur l'exonération des plus-values sur actions. Il n'existe aucun lien entre les deux. Il n'est pas question que les dispositions que nous introduisons, qui permettent d'éviter l'application de la règle des revenus définitivement taxés, aient un quelconque impact en ce qui concerne l'exonération des plus-values sur actions.

Je remercie l'ensemble des intervenants qui, malgré certaines critiques, considèrent que la réforme va dans le bon sens. Je me réjouis surtout que les entreprises l'accueillent favorablement. Elle fait l'unanimité du côté des Classes moyennes et des fédérations de PME. La réaction de la FEB est aussi positive, même s'il faudra veiller dans l'un ou l'autre secteur à une évolution quant à certaines politiques, notamment en matière d'environnement.

Enfin, en ce qui concerne l'avenir, je confirme ce que j'annonce depuis l'ouverture des débats relatifs à l'introduction d'une réforme de l'impôt des sociétés, à savoir que ceci n'est qu'une étape. Nous devrons supprimer le plus rapidement possible la cotisation de crise et donc ramener le taux à 33%. L'étape suivante consistera à descendre à 30%. J'ai toujours proposé un taux de 34%, suivi d'une diminution à 30%. Actuellement, nous travaillons avec un taux un peu particulier, 33,99%, en raison du maintien de la cotisation de crise pour les entreprises mais, ce qui est important, c'est le taux à payer et non sa composition. Nous espérons que cette réforme aura un effet en matière de créations d'entreprises et de prises de risques. Si tel est le cas, nous irons vers un taux d'imposition des sociétés de 30%.

Dans une période où l'on s'interroge un peu sur la situation économique, je crois que s'adresser aux investisseurs, belges et étrangers, en leur disant que les taux d'imposition sur leurs investissements diminuent et qu'une sécurité juridique leur est enfin donnée à travers le ruling devrait être un message porteur.

M. René Thissen (CDH). - Je voudrais formuler quelques considérations, tout d'abord au sujet du « stop à la rage taxatoire », cette soi-disant nouveauté introduite à l'entrée en fonction de ce gouvernement. Ce n'est pas la première fois que j'entends le ministre s'exprimer à ce sujet, donnant d'ailleurs l'impression que ce que les libéraux qualifiaient, à l'époque, de « rage taxatoire » était un choix délibéré de la majorité en place pour boucler les comptes, comme si elle était composée de sadiques imposant des taxes par plaisir.

Ce n'est évidemment pas le cas. Les circonstances économiques étaient alors extrêmement difficiles et nous avons pris les mesures qui s'imposaient, de telle sorte qu'en 2000, le nouveau gouvernement a bénéficié d'une situation économique largement assainie et, la conjoncture générale s'étant améliorée, de recettes bien supérieures à celles des années précédentes.

Vous avez aussi évoqué un certain nombre de mesures prises sous votre ministère, par exemple la réduction de la TVA en matière de construction. Vous l'avez, certes, instaurée pour les bâtiments de plus de cinq ans, mais elle existait déjà pour ceux de plus de quinze ans. Laissons à César ce qui appartient à César !

Je reconnais que le taux nominal de 33 ou 34% donne lieu à un important phénomène d'appel. Vous vous êtes, je l'admets, toujours tenus à ce taux. Le premier ministre - c'est-à-dire le chef du gouvernement - avait pourtant annoncé un taux de 30%. C'est tout ce que j'ai voulu indiquer.

Quant à la neutralité budgétaire, vous dites qu'en cas d'effet retour supérieur aux mesures compensatoires, une redistribution est prévue. Selon moi, cet effet sera très lent à apparaître. Je suis convaincu qu'il ne se manifestera pas dans les prochaines années. Pourquoi ? Parce que les mesures compensatoires que vous avez prévues ne correspondent pas, en termes de chiffres, à la réalité.

Comme je vous l'ai déjà dit voici plusieurs mois, votre réforme ne sera pas neutre sur le plan budgétaire. Personnellement, cela ne me dérange pas, mais les autres partis de la majorité, qui en avaient fait de la réforme une condition sine qua non, ont été dupés, avec intelligence, par le ministre des Finances. Qu'il soit rendu hommage à ce dernier et que les autres partis soient blâmés !

En ce qui concerne les boni de liquidation, nous ne contestons pas l'accord relatif aux 10% mais les recettes risquent d'être bien moins significatives qu'espéré. Maintenant déjà, certaines sociétés ont mis en place l'ingénierie destinée à en éliminer les effets. L'effet retour de ces boni sera donc extrêmement faible. Enfin, il est vrai que les PME attendaient cette réforme depuis longtemps. Je me réjouis donc qu'elle soit mise en oeuvre.

M. Hugo Vandenberghe (CD&V). - Bien tard !

M. René Thissen (CDH). - Bien tard, en effet. Mais je m'en réjouis tout de même !

Il n'empêche que le rôle du politique est un peu différent de celui des chefs d'entreprise. Outre un soutien aux entreprises, il réside dans une analyse critique et dans le rappel de certaines de ses propres propositions, dignes d'être intégrées dans la réforme, afin d'apporter des éléments significatifs propices au développement des entreprises.

De heer Jan Steverlynck (CD&V). - De minister laat uitschijnen dat alle bedrijven zullen winnen bij deze belastinghervorming. De wijzigende regels van de DBI maken van heel wat bedrijven die vooral milieuheffingen betalen, zoals textielbedrijven en wasserijen, maar ook van bedrijven uit de financiële sector duidelijke verliezers.

Hij geeft ook de indruk dat de beroepsfederaties, onder meer het VBO, enthousiast zijn over deze maatregel. Ik heb de indruk dat de minister altijd maar de eerste zin leest van de communiqués. Het VBO vindt het jammer dat deze hervorming binnen een budgettair neutraal kader tot stand is gekomen en dat ze vooral een herverdelend effect heeft. Het wacht op andere structurele maatregelen zonder budgettaire compensaties. Dat is des te meer nodig omdat heel wat bedrijven op dit ogenblik naar nieuwe zuurstof snakken.

-De algemene bespreking is gesloten.