2-1209/2

2-1209/2

Belgische Senaat

ZITTING 2002-2003

12 DECEMBER 2002


Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 90, 3º, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde de financiële situatie van sommige ouderen te verbeteren door de opheffing van de belastbaarheid van onderhoudsgelden aan bloedverwanten in opgaande lijn


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN DE HEER D'HOOGHE

Opschrift

Het opschrift wijzigen als volgt :

« Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 99 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde de financiële situatie van sommige ouderen te verbeteren door de opheffing van de belastbaarheid van onderhoudsgelden. »

Verantwoording

Met deze amendementen wordt de doelstelling van de indiener duidelijker omschreven. Het is inderdaad niet de bedoeling om onbeperkt alle tussenkomsten in opgaande lijn vrij te stellen. Deze maatregel is een sociale maatregel en moet werkelijk tegemoet komen aan echt behoeftigen wiens eigen inkomen (in vele gevallen een minimumpensioentje) duidelijk ontoereikend is om de gewone kostprijs van een opname in een rust- en verzorgingstehuis te betalen. In die gevallen worden de naaste verwanten soms rechtstreeks aangesproken door de instelling om de tekorten bij te passen. Een nieuwe belastingheffing bij de behoeftige creëert een nieuw tekort zodat een cascade van belastingheffingen ontstaat. Met dit voorstel wordt dit pervers effect vermeden. Verder wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen de situatie waarin de uitkering van een bloed- dan wel van een aanverwant afkomstig is.

Nr. 2 VAN DE HEER D'HOOGHE

Art. 2

Dit artikel vervangen als volgt :

« Art. 2. ­ Artikel 99 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wordt aangevuld met het volgende lid :

« De uitkeringen voor de opname of verzorging betaald aan een rust- of verzorgingstehuis worden tot maximaal 1 000 euro per maand niet in aanmerking genomen. »

Verantwoording

Zie de verantwoording bij het amendement nr. 1.

Nr. 3 VAN DE HEER D'HOOGHE

Art. 3 (nieuw)

Een artikel 3 (nieuw) toevoegen, luidende :

« Art. 3. ­ Deze wet treedt inwerking vanaf het aanslagjaar 2003. »

Verantwoording

Zie de verantwoording bij het amendement nr. 1.

Jacques D'HOOGHE.