Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-59

ZITTING 2001-2002

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 2152 van mevrouw Taelman d.d. 3 juni 2002 (N.) :
Geadopteerde kinderen. ≠ Inschrijving in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister.

Ouders die kinderen hebben geadopteerd ondervinden in het gemeentehuis een verschillende behandeling wanneer zij hun kind aangeven naargelang de gemeente waar ze wonen. Sommigen kunnen hun kind bij de dienst burgerlijke stand onmiddellijk laten inschrijven in het bevolkingsregister, anderen worden gevraagd zich te wenden tot de Dienst Vreemdelingenzaken om hun kind te laten inschrijven in het vreemdelingenregister.

Bovendien krijgen ze later soms nog te kampen met een uitwijzingsbevel waardoor ze opnieuw het kindje moeten laten inschrijven in het vreemdelingenregister. De ouders voelen dit laatste als erg pijnlijk aan, want ze hebben een grote behoefte om als een gewone ouder bevestigd en behandeld te worden.

Blijkbaar is het lot dat de ouders te wachten staat afhankelijk van de gemeente waar men woont.

Een en ander is niet zonder gevolg omdat in het tweede geval men vaak via de rechtbank zijn gelijk moet halen, wat uiteraard opnieuw heel wat kosten met zich meebrengt.

Graag vernam ik van de geachte minister :

1. Hoe verklaart hij de verschillende behandeling, die afhankelijk is van de gemeente waar men woont ?

2. Gaf het ministerie van Binnenlandse Zaken reeds richtlijnen terzake ?

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid de volgende inlichtingen te verstrekken.

De behandelingswijze van dossiers over geadopteerde kinderen in verband met hun inschrijving in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister kan verschillend zijn.

Twee veronderstellingen zijn mogelijk :

1. De geadopteerde is Belg of wordt het automatisch op grond van adoptie (zie hoofdstuk II, afdeling 2, artikel 9, van het Wetboek van de Belgische nationaliteit). In dit geval is het de ambtenaar van de burgerlijke stand die, na onderzoek van de terzake dienende voorgelegde documenten, de betrokkene inschrijft in het bevolkingsregister.

2. De geadopteerde is een vreemdeling en wordt niet automatisch Belg op grond van adoptie. In deze omstandigheden, is de geadopteerde vreemdeling ofwel reeds in BelgiŽ en bezit hij een andere verblijfstitel ofwel is hij in het bezit van een afgeleverd visum met het oog op het doorlopen van de procedure van adoptie in BelgiŽ.

Het dossier zal dus noodzakelijkerwijs onderzocht worden door de algemene directie van de Dienst Vreemdelingenzaken, die met toepassing van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen het recht tot verblijf zal erkennen of de machtiging hiertoe zal verlenen. Wanneer het dossier een positieve beslissing krijgt, zullen er naar de gemeente onderrichtingen verstuurd worden om de betrokkene in te schrijven in het bevolkingsregister.

Er bestaat dus geen verschillende behandeling bij de inschrijving van geadopteerde kinderen naar gelang van de gemeente van verblijf, maar wel naar gelang van de nationaliteit van het kind.

De minister van Binnenlandse Zaken heeft terzake geen andere richtlijn gegeven dan deze die erin bestaat de van kracht zijnde wetten toe te passen.