2-1375/1

2-1375/1

Belgische Senaat

ZITTING 2002-2003

4 DECEMBER 2002


Voorstel tot wijziging van artikel 9 van het Reglement van de Senaat, wat de benoeming van de leden van het Bureau betreft

(Ingediend door de heren Philippe Mahoux en Jean-François Istasse)


TOELICHTING


Dit voorstel van wijziging van het Reglement strekt ertoe te voorkomen dat fracties die daden stellen of aanmoedigen die in strijd zijn met de grondbeginselen en -waarden van de democratie, die democratie misbruiken om hun eigen doelstellingen te verwezenlijken.

De vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van vereniging moeten beschermd worden opdat zij kunnen blijven voortbestaan en uitgebouwd worden. Zij mogen geen instrument worden voor wie de grondvrijheden wil bedreigen of vernietigen.

Dat is precies wat wordt bepaald in artikel 17 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden van 4 november 1950 en in de Aanvullende Protocollen bij dat verdrag die in België van kracht zijn.

« Geen der bepalingen van dit Verdrag mag worden uitgelegd als zou zij voor een Staat, een groep of een persoon een recht inhouden enige activiteit aan de dag te leggen of enige daad te verrichten met als doel de rechten of vrijheden die in dit Verdrag zijn vermeld teniet te doen of deze verdergaand te beperken dan bij dit Verdrag is voorzien. »

Dezelfde bepaling bestaat met betrekking tot artikel 5.1 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten van New York van 19 december 1966, waarin dezelfde grondvrijheden worden bevestigd op het niveau van de Verenigde Naties.

In het Reglement van de Senaat moet dus een regel worden opgenomen waarmee lijsten en partijen die een bedreiging vormen voor de grondvrijheden en -rechten geweerd worden in de geledingen van de assemblee die deze waarden verdedigt.

Daarom wordt voorgesteld dat fracties die zich op welke wijze dan ook vijandig opstellen tegenover deze grondwaarden, niet kunnen deelnemen aan de samenstelling van het bureau van de Senaat.

Philippe MAHOUX.
Jean-François ISTASSE.

VOORSTEL


Artikel 9, eerste lid, van het Reglement van de Senaat wordt aangevuld als volgt :

« Worden uitgesloten van benoemingen politieke fracties waarvan de lijst of de partij, door het programma of door de handelingen of de gedragingen van de leden, kandidaten of mandatarissen, duidelijk en door middel van verscheidene met elkaar overeenstemmende tekenen aantoont dat ze vijandig staat tegenover de rechten en vrijheden die gewaarborgd worden door het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden van 4 november 1950, goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955, en door de Aanvullende Protocollen bij dat verdrag die in België van kracht zijn. »

10 oktober 2002.

Philippe MAHOUX.
Jean-François ISTASSE.