2-253

2-253

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 19 DECEMBER 2002 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2001, Begroting voor het dienstjaar 2002 en begrotingsramingen voor het dienstjaar 2003

Bespreking

De heer Jacques Devolder (VLD). - Het document werd naar de leden geŽ-maild en in gedrukte vorm verstuurd. Ik neem aan dat ik dit zeer omvangrijk stuk niet hoef voor te lezen. We zijn ter beschikking van de leden die vragen wensen te stellen. Op de vergadering van het Bureau van vorige donderdag zijn de belangrijkste zaken aan bod gekomen. Het betreft vooral de posten waar een stijging wordt voorgesteld, over dalende posten wordt meestal niet gesproken.

In het college van quaestoren heb ik samen met de collega's Moens en Dubiť intensief gewerkt aan de realisatie van de wensen van de leden. Ongeveer 80% heeft gevolg gekregen. Zo werd bijvoorbeeld de bankterminal op hun vraag geÔnstalleerd.

Momenteel buigt het College van Quaestoren zich over een recente vraag met betrekking tot de verdere verbetering van de toegankelijkheid voor gehandicapten, waar collega Moens destijds de aanzet toe gaf.

Tijdens de vergadering van het Bureau van 12 december 2002 werden heel wat technische opmerkingen gemaakt over de stijging van de uittredingsvergoedingen. We hebben inderdaad in een stijging van meer dan 104% voorzien. De heer Vandenberghe heeft daarover talrijke opmerkingen gemaakt. We willen ook voorzien in een reserve. De uittredingsvergoedingen moeten worden verdeeld tussen Kamer en Senaat a rato van de dienstjaren die de leden hebben gepresteerd. Daarover zullen we waarschijnlijk van mening verschillen. De heer Vandenberghe wees terecht op de situatie van de gemeenschapssenatoren. 2003 is een verkiezingsjaar. Iedereen weet wat dat betekent. Ook de wetgeving is gewijzigd. Bepaalde ministers zullen na de verkiezingen niet meer in functie of niet meer verkozen zijn. Met dat aantal hebben we geen rekening gehouden. Ook hier zal er een differentiŽle verdeling zijn over Kamer en Senaat.

De heer Thissen dringt reeds lang aan op de verbetering van de geluidskwaliteit in de vergaderzaal. Bij de herdenking van Victor Hugo hebben we kunnen vaststellen dat de audiokwaliteit te wensen overlaat. Hieraan zal worden gewerkt tijdens de periode dat de parlementaire activiteiten zullen stilliggen. Er werd een budget ingeschreven van 150.000 euro.

Wat de kantoorbenodigdheden betreft, zijn we het informaticatijdperk binnengetreden. De typemachines zijn verdwenen. De nieuwe apparatuur vergt grote uitgaven. In de begroting 2003 moet bijgevolg hiervoor een verhoging worden ingeschreven.

Sedert 2000 rijst er een probleem in verband met de post protocol en reizen. Er werd meer gereisd, onder meer omwille van ons Europees voorzitterschap in de tweede helft van 2001. De uitgaven voor annulaties van dienstreizen die de Senaat in 2002 heeft betaald, zijn niet verantwoord. De betrokken fracties zullen hierover een brief ontvangen.

Sommige senatoren hebben vragen gesteld over het pensioenfonds. Ze zullen aan de vzw die het pensioenfonds beheert, worden voorgelegd.

In 2003 is er een zeer belangrijk programma inzake uit te voeren werken omwille van de lange periode waarin de parlementaire activiteit zal stilliggen.

Er werden enkele opmerkingen gemaakt over de kwaliteit van het klassiek restaurant. Ik ben het er niet mee eens want ik heb vastgesteld dat de service, de kwaliteit en de tweetaligheid van het extern personeel er heel wat is verbeterd.

Ook werd aandacht besteed aan de verschillen in het statuut van de politieke medewerkers. De regionale assemblees zijn hier ver vooruit op de federale assemblees. Dit punt moet dan ook worden besproken op de vergadering van de voorzitters van de zeven parlementaire assemblees. Ik ben er zeker van dat de voorzitter van de Senaat een initiatief zal nemen.

De Quaestuur heeft grote inspanningen gedaan om de functionaliteit van de vergaderzalen te verbeteren. We willen meer zalen beter uitrusten voor opnames door de verschillende media.

De uitgaven voor het personeel zijn gestegen. Dit is het gevolg van afspraken die met de personeelsraad werden gemaakt en van de sociale aanpassingen voor de federale ambtenaren. De heer Vandenberghe heeft ook het probleem van de kinderopvang aangekaart. Het Bureau heeft hierover lang gediscussieerd. De Quaestuur heeft echter nog geen oplossing gevonden.

De eerste ondervoorzitter van de assemblee heeft altijd veel aandacht gehad voor de kledij van het personeel van de Senaat. In het Belgisch Staatsblad van vrijdag jongstleden werd een oproep gelanceerd om bedrijven te vinden die de nieuwe pakken voor het personeel willen maken. Er zal zowel een pak met een broek als een pak met een rok worden gemaakt, waarbij het natuurlijk jammer is dat geen enkel mannelijk personeelslid zich heeft opgegeven voor een pak met een rok.

De heer Vincent Van Quickenborne (VU-ID). - In de krant heb ik gelezen dat de regering heeft aangedrongen op matiging voor de begrotingen van Kamer en Senaat. Met voorbehoud voor de uitzonderlijke omstandigheden van uittredings- en ontslagvergoedingen voor respectievelijk senatoren en personeelsleden, vraag ik me af of de begroting die voorligt wel in overeenstemming is met die opmerking van de regering.

De heer Jacques Devolder (VLD). - Onze begroting is gebaseerd op de bedragen die vermeld staan in het officieel document van de Kamer waarin de dotaties zijn opgenomen voor de Kamer, de Senaat, het pensioenfonds, de politieke partijen enzovoort, bedragen die trouwens met het departement van Begroting werden besproken. Als aandachtig parlementslid moet de heer Van Quickenborne weten dat een begroting steeds een raming is.

In 2002 werd de dotatie aangepast, wat in 2003 eveneens mogelijk is. Het krediet voor reizen en protocollaire ontvangsten bijvoorbeeld kan gelet op de verkiezingen, in 2003 kleiner zijn, maar de uitgaven voor het personeel en de senatoren vormen een vast gegeven waaraan niet kan worden geraakt.

We werken op basis van trimesters. Als de minister van Begroting opmerkingen maakt, dan wordt daar in de volgende trimesters rekening mee gehouden. Vooralsnog gaan we uit van de gegevens in het officieel document over de begroting 2003.

De heer Jan Remans (VLD). - Ik heb dit jaar in een brief gevraagd om ongedierte, zoals insecten, parasieten en allergenen, in ons gebouw te bestrijden. Ik vind dat niet in de begroting terug. Werden er maatregelen in dit verband genomen?

De heer Jacques Devolder (VLD). - Midden 2002 heeft collega Remans hieromtrent al vragen gesteld. In bepaalde zalen waren inderdaad problemen, maar die zijn nu opgelost.

De pers toonde daarvoor heel wat belangstelling. Ik heb openlijk betreurd dat een zender wel een volledige ploeg wilde sturen om tijdens het weekend hierover opnames te maken, maar voor het overige weinig interesse betoonde voor het uitstekende werk dat we verrichtten.

Dat probleem is bediscussieerd. Sommige personen wilden bijvoorbeeld geen blindengeleidehonden toelaten, omdat die dieren parasieten zouden kunnen verspreiden.

Voor de bestrijding van ongedierte hoeft alleszins geen speciale post te worden ingeschreven, omdat dit gebeurt met de werkingsmiddelen.

-De bespreking is gesloten.

-Over de dotatie van de Senaat wordt later gestemd.