2-253

2-253

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 19 DÉCEMBRE 2002 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de Mme Martine Taelman au ministre de l'Intérieur sur «le non-paiement des primes de la police locale» (nº 2-1166)

M. le président. - M. Didier Reynders, ministre des Finances, répondra au nom de M. Antoine Duquesne, ministre de l'Intérieur.

Mevrouw Martine Taelman (VLD). - De eenmaking van de politie, en in het bijzonder het gelijkschakelen van de statuten en de bekostiging ervan, hebben al veel inkt doen vloeien. Één probleem wordt thans wel zeer acuut, namelijk de belofte om voor het einde van het jaar 2002 de achterstallige premies te betalen aan de vroegere leden van de gemeentelijke politie.

In verschillende zones zouden diverse systemen van uitbetaling bestaan, maar wij vernemen dat de premies nergens zouden zijn betaald. Verschillende zones, zoniet alle, hebben reeds alle gegevens overgemaakt aan Binnenlandse Zaken om een uitbetaling mogelijk te maken.

Wat is de toestand van de uitbetaling van deze premies in België? Zijn er al zones waar de agenten volledig uitbetaald zijn?

Wat is de reden van de achterstand inzake betalingen? Wie is hiervoor verantwoordelijk?

Wat zijn de vooruitzichten inzake betaling, gezien de belofte om dit voor het einde van het jaar in orde te brengen? De minister van Binnenlandse Zaken zou heel wat mensen een gelukkig jaareinde kunnen bezorgen met een duidelijke uitspraak.

De heer Didier Reynders, minister van Financiën. - Eind oktober dit jaar werden de laatste politiezones bij het sociaal secretariaat van de GPI in berekening geplaatst. Daarmee is een correcte verloning van al het politiepersoneel, overeenkomstig het nieuwe statuut vanaf oktober en voor de toekomst gerealiseerd.

De verloning van het politiepersoneel moet wel nog worden geregulariseerd voor de periode die verlopen is tussen de inwerkingtreding van het nieuwe statuut op 1 april 2001 en de maanden waarin de verloning van dat personeel door het sociaal secretariaat werd overgenomen. Aangezien de politiezones vanaf 1 januari 2002 werden opgericht is dit ten vroegste januari 2002 en zoals hoger gesteld, ten laatste oktober 2002. Voor de regularisatie wordt er in twee fasen gewerkt.

In een eerste fase wordt de regularisatie 2002 gerealiseerd en in een tweede fase wordt de periode van 1 april 2001 tot 31 december 2001 geregulariseerd. De eerste fase, regularisatie 2002, is sedert augustus van dit jaar opgestart en komt nu na een periode van gegevensinzameling op kruissnelheid. Terwijl er vandaag 20 van de 196 zones reeds geregulariseerd zijn, wordt er verwacht dat rond de jaarwisseling nog bijkomend een negentigtal politiezones afgewerkt zullen zijn en dat er in de loop van februari 2003 opnieuw een zestigtal zones geregulariseerd zal kunnen worden.

Voor 22 zones zijn er nog problemen in verband met de informatie-uitwisseling. Deze zones werden deze week gecontacteerd om opnieuw de hangende problemen aan te kaarten en om ervoor te zorgen dat ook deze zones in de loop van het eerste kwartaal 2003 kunnen worden geregulariseerd.

De tweede fase, regularisatie 2001, start in het tweede kwartaal 2003 en wordt in de loop van het jaar 2003 afgewerkt.