2-251

2-251

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 12 DÉCEMBRE 2002 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de Mme Erika Thijs au ministre de la Défense sur «la Musique royale des Guides» (nº 2-912)

Mevrouw Erika Thijs (CD&V). - Een tijdje geleden kregen vele parlementsleden een noodbrief van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen. Ik heb daarop gereageerd door telefonisch contact op te nemen om even te horen wat nu precies hun probleem was.

Deze Muziekkapel bestaat al 170 jaar en is samengesteld uit bijzonder getalenteerde musici. Dat heb ik persoonlijk al meerder malen kunnen constateren. Het grote harmonieorkest van de Muziekkapel van de Gidsen heeft een heel hoog kwaliteitsniveau bereikt en wordt al decennia internationaal erkend als één van de beste harmonieorkesten in de wereld. De Muziekkapel is een prima ambassadeur en de faam die ze opgebouwd heeft, is goed voor het imago van ons land.

Elke dag opnieuw worden er van de musici zware inspanningen gevraagd. Zij kunnen vandaag repeteren op een centraal gelegen plek in Brussel. Om in een orkest al deze talenten samen te brengen zijn er natuurlijk faciliteiten nodig en is het speciaal statuut en de weloverwogen rekruteringswijze van uitzonderlijk belang.

Nu wordt de Muziekkapel eerstdaags overgebracht naar Heverlee. Dit schept natuurlijk een probleem voor de leden, die uit bijna alle hoeken van het land komen, van wie sommigen van West-Vlaanderen via Brussel naar Leuven zouden moeten rijden. De Koninklijke Muziekkapel zou beter in de regio Brussel-Hoofdstad blijven, ook al omdat daar de meeste militaire en burgerlijke plechtigheden plaatsvinden en omdat daar het centrum ligt van het culturele leven van België. Zo argumenteert men bij de Muziekkapel. Daarenboven zullen alle militaire kapellen tot éénzelfde niveau herleid worden. Deze degradatie betekent het van het harmonieorkest van de gidsen.

Ik heb het antwoord dat de minister in de Kamer gaf gelezen, maar omdat ik nadien nog brieven heb gekregen, wil ik graag een antwoord op volgende vragen. Heeft hij advies ingewonnen bij onpartijdige experts uit de muziekwereld omtrent de actuele en culturele waarde van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen? Indien ja, wat is hun conclusie? Is hij voldoende op de hoogte van de gevolgen van een verhuizing naar Heverlee, zoals het verlies aan waardevolle musici voor wie de nieuwe locatie moeilijk bereikbaar is?

Het wetsvoorstel dat het statuut van de militaire muzikanten wil wijzigen, heeft tot doel alle muzikanten van de Belgische Strijdkrachten op hetzelfde niveau te brengen. Denkt de minister niet dat dit nefaste gevolgen heeft voor de toekomst van deze bijzondere muziekkapel of heeft hij reeds maatregelen op het oog om dit te voorkomen?

Naast het feit dat Heverlee minder goed bereikbaar is voor de muzikanten, moeten er ook grote werken worden uitgevoerd, opdat het orkest de bioscoopzaal als repetitiezaal zou kunnen gebruiken. Op hoeveel worden de kosten van die werken geraamd? Wegen zij op tegen een eventueel behoud van de huidige locatie in Brussel?

Zal de minister ook in de toekomst rekening houden met de specifieke manier van rekruteren van de Muziekkapel van de Gidsen. Precies door deze unieke rekrutering slaagde de Muziekkapel erin hooggeschoolde muzikanten aan te trekken en het niveau van het orkest zeer hoog te houden. Zal de minister er in zijn ontwerp voor zorgen dat deze vorm van rekruteren in de toekomst mogelijk blijft?

Vermits het departement Landsverdediging niet beschikt over muzikale experts, is de oprichting van een commissie met grote personaliteiten uit de muziekwereld wenselijk. Deze commissie zou een onpartijdige mening over de waarde van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen kunnen formuleren, evenals over de mogelijke gevolgen van het wetsontwerp voor de verdere werking en het niveau van de Muziekkapel. Is de minister bereid een dergelijke commissie op te richten? Zo neen, waarom niet? Zo ja, wanneer wordt ze geïnstalleerd en welke timing krijgt ze opgelegd?

M. André Flahaut, ministre de la Défense. - Si vous saviez le nombre de militaires qui déménagent, sans parler de ceux qui devront se rendre en Afghanistan prochainement, et qui ne se plaignent pas ! J'ai beaucoup moins de problèmes avec ces 43.000 militaires qu'avec la petite centaine que vous évoquez !

De oprichting van een adviescommissie lijkt mij niet opportuun.

J'ai recueilli un certain nombre d'avis mais je ne n'ai nul besoin de m'entourer de quarante-six commissions pour obtenir des avis qui iraient dans le sens voulu par un lobby ou par un autre ! Je prends mes décisions et je les assume : de façon générale, c'est le discours qui est compris au sein de la Défense.

Op basis van precieze voorwaarden werd het kwartier van Heverlee als nieuwe standplaats weerhouden. Dit kwartier biedt niet alleen de nodige infrastructuur, maar bevindt zich ook in de nabije omgeving van Brussel. De andere mogelijke standplaatsen zijn volledig bezet. In het raam van het mobiliteitsplan werden maatregelen genomen om het personeel met militaire transportmiddelen tussen de stations en de kwartieren te vervoeren. Deze maatregelen moeten het verplaatsingsprobleem van onze militairen zo veel als mogelijk oplossen.

Het eenheidsstatuut voor de militaire muzikanten zal geen nadelige invloed hebben op de faam en de kwaliteit van de drie muziekkapellen, maar zal er integendeel toe bijdragen. Om ervoor te zorgen dat de militaire muzikanten over de nodige artistieke kwaliteiten beschikken, worden ze gerekruteerd via examens van het niveau "eerste prijs" in de koninklijke conservatoria. Daarna wordt een selectieproef georganiseerd, namelijk het spelen van een muziekstuk. De eisen die nu aan de kandidaat-muzikanten worden gesteld, zijn nu duidelijk hoger dan voorheen. Daarenboven blijven de eigenschappen van de verschillende muziekkapellen bepaald door de respectieve kapelmeesters, zonder enige tussenkomst vanwege de militaire overheid. Bijkomende maatregelen worden dan ook niet in het vooruitzicht gesteld.

Dans le cadre de la réorganisation de la Défense, qui fut de grande ampleur, il a été décidé d'occuper au maximum les grands quartiers militaires dans le but de rentabiliser les moyens. C'est ainsi que les services de la Direction des ressources humaines et du département d'état-major Santé, Environnement, Qualité de la vie et Bien-être ont été installés - quoi de plus logique ! - dans le quartier Reine Astrid à Neder-over-Heembeek, de façon à regrouper tout ce qui touche les militaires dans leur statut, avant leur recrutement, pendant et après leur service, ainsi que ce qui concerne le service social, la famille et la santé. À la suite des changements intervenus, l'espace disponible ne permettait plus de maintenir la Musique des Guides dans le quartier. L'espace n'était plus suffisant : la salle de cinéma occupée sera utilisée à une autre fin.

Le choix d'un autre emplacement semblait la solution la plus indiquée. L'endroit devait satisfaire à un certain nombre de conditions, notamment en ce qui concerne la proximité de l'emplacement initial : la distance de vingt kilomètres n'est pas énorme si l'on considère que la Musique de la Marine est partie à Ostende et la Musique de la Force aérienne à Beauvechain. Je m'étonne que personne ne m'ait reproché d'avoir fait déplacer la Musique des Guides de Bruxelles-Capitale en Région flamande ! Jusqu'à présent, on ne m'a pas encore fait remarquer qu'il y avait deux Musiques en Flandre et une seule en Wallonie, mais j'ai l'impression que l'on ne va pas tarder ! Quoi qu'il en soit, ma décision est prise et elle sera exécutée.

Il faut également disposer de l'infrastructure nécessaire pour héberger la musique et fournir les capacités d'entraînement indispensables. Nous sommes allés examiner la situation sur place. Nous avons retenu une salle conforme à leurs souhaits en attendant une autre salle encore mieux aménagée. Le chef adjoint de musique s'est rendu sur les lieux et a estimé que cela pouvait convenir.

Par ailleurs, la ville de Louvain a aussi proposé qu'un théâtre soit mis à disposition de la musique des Guides pour lui permettre de se produire régulièrement. Je ne vois pas ce nous pourrions offrir de mieux, d'autant plus que dans ce qui est offert à Heverlee, le corps des trompettes ne devra plus répéter dans une salle de douches. Mettez 35 trompettes dans une salle de douches et vous verrez ce que cela donne... Il n'est pas étonnant que certains militaires souffrent de surdité !

Les travaux d'infrastructure nécessaires pour héberger la musique à Heverlee sont estimés à environ 175.000 euros. Les nouvelles installations offriront plus de possibilités à la musique que l'espace disponible dans la situation actuelle. Voilà pour la localisation. Cela fait partie du mouvement général. J'ignore comment je pourrais travailler si tous les militaires casernés en Allemagne adoptaient le même comportement pour ne pas revenir en Belgique. Il y a aussi des mutations qui sont opérées ; nous essayons de tenir compte, dans toute la mesure du possible, des situations personnelles. Il n'y a pas de mesures vexatoires : j'apprécie autant la musique des Guides que les autres musiques.

En ce qui concerne le recrutement, il est prévu que, parallèlement aux officiers chefs de musique qui, comme auparavant, doivent être en possession d'un diplôme universitaire ou de l'enseignement supérieur de type long - recrutement spécial sur diplôme - quelques sous-officiers musiciens seront recrutés. Plus aucun volontaire ne sera donc recruté. Les sous-officiers musiciens qui seront recrutés devront au minimum être porteurs d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court, niveau 2+. Il s'agira aussi d'un recrutement spécial sur diplôme. La formation des musiciens militaires comprendra une formation de base, suivie d'une formation professionnelle complémentaire dispensée au sein même des orchestres ou, si nécessaire, dans une institution militaire étrangère ou multinationale.

Avec le statut unique, les musiciens militaires ont la possibilité de passer d'une musique vers une autre. Ces passages s'effectueront à la demande du musicien concerné ou lorsqu'un besoin spécifique existera dans une des musiques. Par la force des choses, il devra être tenu compte des compétences du musicien concerné.

En ce qui concerne l'avancement, les officiers chefs de musique seront promus comme les officiers subalternes. Une possibilité est également de commissionner l'officier chef de musique au grade de major chef de musique. Les sous-officiers chefs de musique seront promus comme les sous-officiers niveau 2+, à l'exception de la promotion au grade d'adjudant-major sous-chef de musique, qui s'effectuera par le biais d'un concours organisé parmi tous les sous-officiers musiciens ayant réussi les examens de musicien premier sergent-major.

J'ajoute que quand je suis arrivé à la tête du département, la tendance était manifestement à la suppression des musiques militaires. La volonté était de supprimer deux des trois musiques pour n'en conserver qu'une seule. En clair, il était question de supprimer la musique de la Force aérienne et la musique de la Force navale, tout en conservant leurs meilleurs éléments pour étoffer les rangs de la musique des Guides.

J'ai opté pour une autre démarche, considérant que les musiques offrent une excellente vitrine de la Défense et constituent un élément de lien avec la société civile. J'ai donc décidé de faire organiser des examens pour l'ensemble des musiques et de les renforcer. Aujourd'hui, elles sont complètes. Nous avons ainsi recruté beaucoup de jeunes musiciens et, surtout, de jeunes musiciennes. Nous allons ensuite veiller à les installer dans de bonnes conditions, à Ostende pour la musique de la Marine, à Beauvechain pour la musique de la Force aérienne. Il subsistait un problème en ce qui concerne la musique des Guides dont les locaux, situés à Neder-Over-Heembeek, cessaient d'être disponibles mais cela faisait partie d'un plan global.

En ce qui concerne les statuts, il faut se rendre compte que les musiciens sont, indépendamment de leurs qualités artistiques, des militaires. Ils sont à l'intérieur d'une structure et jouissent d'un même statut. Il faut leur donner le même statut. Avant, une musique bénéficiait d'un statut privilégié alors que d'autres étaient discriminées. C'était anormal. Je n'ai pas diminué le statut des musiciens des Guides ; j'ai augmenté le statut des musiciens des marins et de la force aérienne. J'ai assuré une égalité de traitement.

Apparemment, celle-ci n'est pas toujours perçue de la même façon par tout le monde. Il ne m'appartient pas de me prononcer sur les qualités musicales de chaque formation, mais il m'incombe de veiller, sur le plan administratif, à ce que chaque musicien de l'armée ait les mêmes chances et le même statut pour son barème, sa pension, etc. C'est cette démarche que l'on conteste aujourd'hui, et je trouve cela anormal et regrettable. Il s'agit d'un combat d'arrière-garde qui traduit une forme de conservatisme, de refus du changement et de la modernité, ce qui est dommage pour des musiciens.

Mevrouw Erika Thijs (CD&V). - Ik kan daar weinig op zeggen want de minister komt erg overtuigend over. Ik vraag mij alleen af of hij dit plan met de mensen zelf besproken heeft. Ik denk toch dat men niet zomaar contact opneemt met alle parlementsleden. Dan moet er toch een ernstig probleem zijn. Als men vooruit wil, moet men de niveaus optrekken, ook die van de andere muziekkapellen. In dat opzicht vind ik de berichten van de muziekkapel toch een beetje vreemd. Of gaat het alleen om enkele personen?

M. André Flahaut, ministre de la Défense. - Nous avons rencontré les musiciens. Un problème s'est posé avec le chef de musique, problème qui a été traduit devant la justice militaire. J'ai refusé, malgré les suggestions de certains, de prendre des dispositions visant à sanctionner le chef de musique, tant que la procédure devant la justice militaire n'était pas terminée. J'ai refusé de participer à la chasse aux sorcières. À la lecture des arrêts qui ont été rendus, certaines décisions devront peut-être être prises sur le plan disciplinaire. Je n'ai pas bougé pour ne pas créer un sentiment de persécution.

J'ai souvent rencontré des musiciens de la Musique des Guides. Contrairement à ce que l'on veut faire croire à l'extérieur, ils ne sont pas opposés à un déménagement à Heverlee qui améliorerait leurs conditions de travail. Je suis convaincu qu'une analyse de cette problématique donnera un tout autre résultat dans un an. Ceux qui nous écrivent aujourd'hui, madame Thijs, seront peut-être les premiers à se féliciter de cette judicieuse idée. Peut-être certains iront-ils jusqu'à en revendiquer la paternité ; c'est fréquent en politique et dans certains milieux. J'ai rencontré les représentants des trompettes. Je n'ai pas inventé qu'il leur arrivait de répéter dans les douches. Ils auront désormais de bonnes conditions de répétition.

Le problème réside simplement dans le fait que cette harmonisation place sur un pied d'égalité des catégories de personnes qui ont toujours considéré qu'ils étaient militaires, mais plus tout à fait... Pour ma part, je travaille pour l'ensemble de l'entreprise et il m'incombe de veiller à une égalité de traitement.

-L'incident est clos.