2-251

2-251

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 12 DÉCEMBRE 2002 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de Mme Erika Thijs au ministre de la Défense sur «l'entreposage de pièces de feu d'artifice à Zutendaal» (nº 2-910)

Mevrouw Erika Thijs (CD&V). - Op de terreinen van FN in Zutendaal werd bijna drie jaar geleden 109 ton illegaal vuurwerk opgeslagen nadat het door het gerecht in Turnhout in beslag werd genomen. Omwille van veiligheidsredenen werd het meteen in bunkers opgeslagen. Intussen heeft de rechter beslist dat dit illegaal vuurwerk vernietigd moet worden.

De minister van Justitie rekende hiervoor op de ontmijningsdienst van het leger, DOVO, omdat in België geen enkel bedrijf het vuurwerk kan vernietigen. DOVO mag dit momenteel niet omdat het geen vergunning heeft zoals bepaald in de Vlaamse VLAREM-milieureglementering. Volgens Justitie kan deze vergunning zonder enig probleem bekomen worden bij OVAM. Volgens bepaalde bronnen is de minister evenwel de mening toegedaan dat dit niet tot het takenpakket van het leger behoort. Dit zou betekenen dat de Belgische staat een buitenlandse firma in dienst moet nemen om dit illegaal vuurwerk te vernietigen. Kostprijs voor de belastingbetaler: circa 116.000 euro.

Zopas las ik in de krant dat vannacht jacht werd gemaakt op een vrachtwagen die volgeladen was met vuurwerk. Als vuurwerk in beslag wordt genomen dan moet er ook iets mee gebeuren. Ofwel moeten we het zelf vernietigen, ofwel moeten we een buitenlandse firma aanstellen.

Heeft de minister van Justitie de minister van Landsverdediging reeds formeel gevraagd om DOVO in te schakelen? Zo ja, wanneer? Is de minister bereid DOVO deze taak te laten uitvoeren? Zo neen, waarom niet? Heeft de minister reeds toestemming verleend aan DOVO om de VLAREM-vergunning aan te vragen? Zo ja, wanneer?

Volgens bepaalde bronnen zou de vernietiging van het illegaal vuurwerk, zoals door de rechtbank bevolen, 116.700 euro kosten. Hoeveel zouden de kosten bedragen indien DOVO deze taak zou uitvoeren? Zoals de gebeurtenissen in Enschede reeds hebben aangetoond, houdt de opslag van vuurwerk heel wat risico's in voor de omwonenden. Hoewel het opgeslagen vuurwerk in Zutendaal aan een reeks veiligheidsvoorschriften voldoet, is deze basis toch niet echt geschikt voor deze specifieke taak. Indien DOVO deze taak niet kan of mag uitvoeren, welke oplossing ziet de minister dan voor dit probleem? Wordt het opgeslagen vuurwerk geregeld gecontroleerd op de veiligheid? Zo ja, door wie?

De heer André Flahaut, minister van Landsverdediging. - De minister van Justitie heeft inderdaad op 24 september 2002 de interventie van DOVO gevraagd.

Defensie beschikt niet over installaties om vuurwerk op een milieuvriendelijke en wettelijke manier te vernietigen. Men dient te beschikken over een speciale gesloten oven, uitgerust met een systeem om de rook die verschillende zware metalen kan bevatten te recupereren en te verbranden. Vermits Defensie niet over de geschikte installatie beschikt, is het nutteloos een zogenoemde vergunning aan OVAM te vragen en is het onmogelijk de kosten van de vernietiging te becijferen.

De oplossing bestaat erin een beroep te doen op een erkende firma die over geschikte installaties beschikt. De Duitse firma E.S.T. van Rothenburg kan onder andere eventueel de vernietiging van vuurwerk uitvoeren. Het vuurwerk ligt in een burgeropslagplaats, in FN Zutendaal, gestockeerd. De controle hierop is dus een bevoegdheid van het ministerie van Economische Zaken.

Vous devez savoir, madame, que je refuse que l'armée soit la bonne à tout faire dans cet État.

Mevrouw Erika Thijs (CD&V). - Blijkbaar heeft de minister van Justitie al een hele tijd geleden dit antwoord bezorgd. Is het echt zo moeilijk om de kosten te berekenen? DOVO moet dat als gespecialiseerde firma toch makkelijk kunnen.

De heer André Flahaut, minister van Landsverdediging. - Dat is niet het werk van DOVO.

Mevrouw Erika Thijs (CD&V). - Dat begrijp ik. Maar de rechtbank heeft geoordeeld dat het vuurwerk moet worden vernietigd.

M. André Flahaut, ministre de la Défense. - Le véritable problème est le suivant : le ministre de la Justice a envie que l'on détruise cela sur le compte du ministère de la Défense alors que je ne dispose pas des spécialistes pour le faire.

Mevrouw Erika Thijs (CD&V). - De enige oplossing is dus dat ik mijn vraag richt naar de minister van Justitie.

De heer André Flahaut, minister van Landsverdediging. - Dat is inderdaad wat u moet doen.

Mevrouw Erika Thijs (CD&V). - Ondertussen blijft het probleem, telkens als er een vrachtwagen aangeslagen wordt, maar aanslepen. Zo schuift de overheid de problemen de hele tijd voor zich uit. Ik ben alleszins blij dat het nu duidelijk is dat de minister van Justitie hiervoor bevoegd is en dat hij het probleem moet oplossen, wat het ook mag kosten.

-L'incident est clos.