2-251

2-251

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 12 DECEMBER 2002 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Overlijden van een oud-quæstor

Verzoekschrift

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Philippe Monfils aan de minister van Sociale Zaken en Pensioenen over «de behandeling van hepatitis C» (nr. 2-1171)
Mondelinge vraag van de heer Josy Dubié aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «de toestand in Ivoorkust» (nr. 2-1169)
Mondelinge vraag van de heer Frank Creyelman aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de reorganisatie van de spoorwegpolitie en het eventueel openen van een vaste post van de spoorwegpolitie in het station van Mechelen» (nr. 2-1167)
Mondelinge vraag van de heer Louis Siquet aan de vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer over «de verplichte uitrusting van vrachtwagens met dodehoekapparatuur vanaf 1 januari 2003» (nr. 2-1165)

Regeling van de werkzaamheden

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Johan Malcorps aan de minister van Justitie over «de quota voor het opmaken van processen-verbaal voor verkeersovertredingen in Antwerpen» (nr. 2-1162)
Mondelinge vraag van mevrouw Mia De Schamphelaere aan de minister van Justitie over «de quota voor het opmaken van processen-verbaal voor verkeersovertredingen in Antwerpen» (nr. 2-1170)
Mondelinge vraag van de heer Alain Destexhe aan de minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, over «het Berlaymontgebouw» (nr. 2-1172)

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Slovenië inzake luchtvervoer, en met de Bijlage, ondertekend te Ljubljana op 23 maart 1994 (Stuk 2-1312)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Suriname inzake de instelling van luchtdiensten tussen hun onderscheiden grondgebieden, tussenliggende en verder gelegen punten, en met de Bijlage, ondertekend te Brussel op 14 december 1999 (Stuk 2-1313)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Tsjaad inzake luchtvervoer, en met de Bijlage, ondertekend te Brussel op 31 januari 1990 (Stuk 2-1314)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Estland inzake luchtvervoer, en met de Bijlage, ondertekend te Brussel op 3 februari 1999 (Stuk 2-1318)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Azerbeidzjan inzake luchtvervoer, en met de Bijlage, ondertekend te Bakoe op 13 april 1998 (Stuk 2-1319)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Slowakije inzake luchtvervoer, en met de Bijlage, ondertekend te Brussel op 28 september 2000 (Stuk 2-1320)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Tsjechische Republiek inzake luchtvervoer, en met de Bijlage, ondertekend te Brussel op 6 april 1998 (Stuk 2-1321)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Mexicaanse Verenigde Staten inzake luchtvervoer, en met de Bijlage, ondertekend te Mexico op 26 april 1999 (Stuk 2-1322)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzake rechtsbijstand (Stuk 2-1243) (Evocatieprocedure)

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 674bis van het Gerechtelijk Wetboek, om met het oog op rechtsbijstand het recht toe te kennen om in hoger beroep afschriften te verkrijgen van stukken uit het strafrechtelijk dossier (van mevrouw Clotilde Nyssens, Stuk 2-1278)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzake rechtsbijstand (Stuk 2-1243) (Evocatieprocedure)

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Jacques Devolder aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over «de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en de gevolgen voor de officina-apotheker» (nr. 2-1163)
Mondelinge vraag van de heer Francis Poty aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over «de atypische myoglobinurie» (nr. 2-1164)
Mondelinge vraag van de heer Georges Dallemagne aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over «de financiering van de opsporing van baarmoederhalskanker» (nr. 2-1168)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de minister van Justitie over «het moslimfundamentalisme in België»(nr. 2-924)

Vraag om uitleg van mevrouw Nathalie de T' Serclaes aan de minister van Justitie over «het psychopathologisch deskundigenonderzoek en de toepassing van probatiemaatregelen bij seksuele delinquentie van minderjarigen» (nr. 2-919)

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen met betrekking tot het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (Stuk 2-1259) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot bekrachtiging van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 23 oktober 2001 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 augustus 1998 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor Grondstoffen (Stuk 2-1344) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (Stuk 2-12)

Wetsontwerp tot versterking van de wetgeving tegen het racisme (Stuk 2-1258) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (Stuk 2-12)
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp tot versterking van de wetgeving tegen het racisme (Stuk 2-1258) (Evocatieprocedure)

Wetsontwerp houdende regeling van de autopsie na het onverwachte en om medisch onverklaarbare redenen overlijden van een kind van minder dan achttien maanden (Stuk 2-409) (Tweede behandeling)

Benoeming van een plaatsvervanger voor een extern lid niet-notaris van de Franstalige Benoemingscommissie voor het Notariaat (Stuk 2-1373)

Stemmingen

Wetsontwerp betreffende de bijzondere opsporingsmethoden en enige andere onderzoeksmethoden (Stuk 2-1260)
Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving betreffende de bescherming van de goederen van personen die wegens hun lichaams- of geestestoestand geheel of gedeeltelijk onbekwaam zijn die te beheren (Stuk 2-1087) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 49, tweede lid, en 52, vierde lid, van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming (Stuk 2-1223)

Benoeming van een plaatsvervanger voor een extern lid niet-notaris van de Franstalige Benoemingscommissie voor het Notariaat (Stuk 2-1373)

Uitslag van de geheime stemming

Stemmingen

Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 285 en 285bis van het Gerechtelijk Wetboek en tot invoeging van een artikel 43septies in de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken (Stuk 2-1224)
Wetsontwerp tot wijziging van artikelen 308 en 309 van het Gerechtelijk Wetboek (Stuk 2-1261)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzake rechtsbijstand (Stuk 2-1243) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen met betrekking tot het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (Stuk 2-1259) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot bekrachtiging van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 23 oktober 2001 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 augustus 1998 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor Grondstoffen (Stuk 2-1344) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (Stuk 2-12)
Wetsontwerp tot versterking van de wetgeving tegen het racisme (Stuk 2-1258) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Slovenië inzake luchtvervoer, en met de Bijlage, ondertekend te Ljubljana op 23 maart 1994 (Stuk 2-1312)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Suriname inzake de instelling van luchtdiensten tussen hun onderscheiden grondgebieden, tussenliggende en verder gelegen punten, en met de Bijlage, ondertekend te Brussel op 14 december 1999 (Stuk 2-1313)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Tsjaad inzake luchtvervoer, en met de Bijlage, ondertekend te Brussel op 31 januari 1990 (Stuk 2-1314)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Estland inzake luchtvervoer, en met de Bijlage, ondertekend te Brussel op 3 februari 1999 (Stuk 2-1318)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Azerbeidzjan inzake luchtvervoer, en met de Bijlage, ondertekend te Bakoe op 13 april 1998 (Stuk 2-1319)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Slowakije inzake luchtvervoer, en met de Bijlage, ondertekend te Brussel op 28 september 2000 (Stuk 2-1320)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Tsjechische Republiek inzake luchtvervoer, en met de Bijlage, ondertekend te Brussel op 6 april 1998 (Stuk 2-1321)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Mexicaanse Verenigde Staten inzake luchtvervoer, en met de Bijlage, ondertekend te Mexico op 26 april 1999 (Stuk 2-1322)

Regeling van de werkzaamheden

Vraag om uitleg van de heer Michel Barbeaux aan de minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen over «de verplichting voor Rijksambtenaren om een nieuwe dienstaanwijzing te aanvaarden» (nr. 2-922)

Vraag om uitleg van de heer Michel Barbeaux aan de minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen over «de hervorming van de specifieke loopbanen bij de FOD Financiën» (nr. 2-923)

Vraag om uitleg van mevrouw Erika Thijs aan de minister van Landsverdediging over «het vuurwerk dat in Zutendaal opgeslagen ligt» (nr. 2-910)

Vraag om uitleg van mevrouw Erika Thijs aan de minister van Landsverdediging over «de Koninklijke muziekkapel van de gidsen» (nr. 2-912)

Regeling van de werkzaamheden

Vraag om uitleg van de heer Johan Malcorps aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over «het risico op hart- en vaataandoeningen door blootstelling aan luchtvervuiling» (nr. 2-901)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
In overweging genomen voorstellen
Samenstelling van commissies
Vragen om uitleg
Evocaties
Boodschappen van de Kamer
Indiening van wetsontwerpen
Arbitragehof - Beroepen
Arbitragehof - Prejudiciële vragen
Europees Parlement