2-247

2-247

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 28 NOVEMBRE 2002 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Projet de loi portant création de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes (Doc. 2-1327) (Procédure d'évocation)

Discussion générale

Mevrouw Iris Van Riet (VLD), rapporteur. - Namens de commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden zal ik hier verslag uitbrengen over de bespreking die we gehad hebben op 12 november in aanwezigheid van minister Onkelinx over de oprichting van het instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. Mevrouw Onkelinx begon met de toelichting over de taak van het instituut en deelde mee dat het instituut het statuut van instelling van openbaar nut van categorie B zal krijgen en ressorteert onder de minister die bevoegd is voor de gendergelijkheid. Overleg en samenwerking met de verenigingen en de instellingen die actief zijn op het vlak van de gelijkheid van vrouwen en mannen is nodig en samenwerking met de gemeenschappen en gewesten is mogelijk maar niet verplicht.

Om de onafhankelijkheid van het instituut te benadrukken wordt in de tekst gesteld dat de ter zake bevoegde minister aan het instituut geen andere dan positieve bevelen kan geven.

Het instituut zal de personeelsleden van de directie Gelijkheid van kansen van het federale ministerie van Tewerkstelling en Arbeid overnemen. De Regie der gebouwen zal de nodige lokalen ter beschikking stellen van het instituut.

De middelen van het instituut komen van de begroting van het departement Tewerkstelling en Arbeid. Het betreft het bedrag dat thans wordt toegewezen voor de gendergelijkheid. Daarnaast wordt een deel van de winst van de Nationale Loterij gereserveerd. Het instituut staat ook in voor de ondersteuning van de verenigingen die actief zijn op het stuk van de bevordering van de gendergelijkheid. De raad van bestuur heeft de wettelijke verplichting om ieder jaar in de begroting bedragen te reserveren om die ondersteuning te verlenen.

Tijdens de algemene bespreking vragen sommige commissieleden zich af of het instituut wel onafhankelijk kan optreden als het ressorteert onder de bevoegdheid van de minister bevoegd voor gendergelijkheid in de plaats van onder de eerste minister. In dit verband is het belangrijk dat goed wordt gewaakt over de informatieplicht van de bevoegde ministers tegenover het instituut. In feite zijn alle ministers "bevoegd", zo wordt gesteld verwijzend naar het Pekingrapport waarbij alle ministers verantwoording afleggen over hun beleid inzake gelijke kansen.

Tevens is er ongerustheid over het pluralistisch karakter van de instelling en over de ervaring en deskundigheid van de nog aan te wijzen directie. De subsidiëring van de verenigingen inzake gendergelijkheid moet gebeuren op democratische en transparante wijze. Verschillende leden pleiten voor een scheiding van het budget van het instituut en het budget bestemd voor de verenigingen die door het instituut zullen worden gesubsidieerd.

Er wordt ook op gewezen dat het instituut volledig autonoom moet zijn wanneer het een vordering in rechte instelt om te voorkomen dat het instituut rechter en partij is.

Verschillende leden wijzen ook op de noodzaak van een goede samenwerking met de gewesten en gemeenschappen en van een dialoog met het parlement. De vraag wordt gesteld of de raad van bestuur en het personeel paritair zullen worden samengesteld en of ook andere dan de traditionele vrouwenverenigingen door het instituut zullen worden ondersteund, bijvoorbeeld de Vereniging voor gescheiden mannen en hun kinderen. Tevens pleit een lid van de commissie er ook voor dat de allochtone vrouwen en hun organisaties zullen worden gerespecteerd.

De minister benadrukt in haar antwoord dat de bestuurder van het instituut via "assessment" overeenkomstig de Copernicushervorming zal worden benoemd en dat de andere leden van de raad van bestuur uit de directie Gelijkheid van kansen van het ministerie van Tewerkstelling en Arbeid zullen komen. Voor wat betreft het in rechte optreden van het instituut antwoordt de minister dat een en ander geregeld wordt door de specifieke strafwetten.

Bij de artikelsgewijze bespreking worden amendementen ingediend door de collega's De Schamphelaere, Nyssens en Willame-Boonen. De amendementen hebben vooral betrekking op de rol van het instituut voor wat betreft de ondersteuning van de verenigingen die op het terrein van gendergelijkheid actief zijn en op de wijze waarop de raad van bestuur wordt samengesteld. Alle amendementen worden verworpen.

Het geheel van het geëvoceerde ontwerp wordt aangenomen met 8 stemmen bij 2 onthoudingen.

Namens de VLD-fractie betreur ik dat zo weinig mensen aanwezig zijn voor de bespreking van een wetsontwerp over de oprichting van een dergelijk belangrijk instituut.

Sommige collega's reageren wel eens negatief wanneer ze horen dat er een instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen wordt opgericht. Ze vragen zich af waarvoor dat nodig is en of vrouwen met alle quota's en speciale beschermingsmaatregelen nog niet genoeg kansen krijgen? Ik begrijp hun reactie. De feiten spreken echter voor zich. Armoede komt vooral bij alleenstaande moeders met kinderen voor. Een op vijf vrouwen wordt door haar man geslagen. Vrouwen halen hogere diploma's, maar verdienen gemiddeld 10% minder dan mannen en functies met macht en invloed worden nog altijd in hoofdzaak door mannen uitgeoefend. Met andere woorden, er is nog altijd een kloof tussen het mooie principe dat vrouwen en mannen gelijke kansen hebben en de feitelijke situatie dat er nog altijd "niet objectief verklaarbare" verschillen bestaan tussen beide groepen.

De oprichting van een Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen is dus zeker geen luxe, maar gewoon een noodzaak. De verwachtingen rond dit instituut zijn hooggespannen, maar om enige kans op slagen te hebben, moeten enkele zaken goed in het oog worden gehouden.

Het instituut moet niet alleen degenen die het beleid voorbereiden of uitvoeren aanspreken, maar ook en vooral het ruime publiek. Het is van groot belang dat er geen jargon wordt gebruikt dat voor de doorsneeburger niet te begrijpen is. Als je bijvoorbeeld aan tien mensen op straat vraagt wat gendermainstreaming betekent, zouden vier goede antwoorden al een grandioos succes zijn.

De sluipende mechanismen die aan de basis liggen van de feitelijke ongelijkheid, de "niet objectiveerbare verschillen" tussen vrouwen en mannen zichtbaar maken voor het ruime publiek, dat wordt de grote uitdaging voor het instituut. Als het daarin slaagt, zal dit zowel de vrouwen als de mannen ten goede komen. Ook mannen ondergaan de zachte dwang van maatschappelijke verwachtingen en vooroordelen.

Bovendien is het ook van belang dat het instituut in rechte kan optreden bij discriminatie op grond van geslacht.

De bevoegde ministers en staatssecretarissen hebben een informatieplicht ten aanzien van het instituut. De prompte naleving van die plicht is een conditio sine qua non voor de goede werking van het instituut. De informatieplicht moet gelden voor alle ministers en staatssecretarissen want ze zijn allen bevoegd. Dat blijkt ook uit het Pekingrapport dat ieder jaar door de regering wordt opgesteld en waarin alle ministers erkennen dat ze een bevoegdheid hebben inzake gelijke kansen voor mannen en vrouwen.

Eind vorige maand kreeg ik de kans om een bezoek te brengen aan het Spaanse Instituto de la Mujer. Afgezien van het verschil in benadering - in Spanje wordt alleen de nadruk gelegd op gelijke kansen voor vrouwen - vertonen beide instituten opvallende gelijkenissen.

Het Spaanse instituut werkt met meerjarenplannen. Dat lijkt me ook een goed idee voor het Belgisch instituut. Ook de structurele samenwerking tussen het Spaanse nationale instituut en de zeventien Spaanse regio's en de Spaanse gemeenten is me opgevallen. Die gestructureerde samenwerking wordt als heel vruchtbaar en onontbeerlijk ervaren. Het lijkt me voor ons land niet anders te zijn. Daarom pleit ik ervoor dat de samenwerking van het instituut met de gemeenschappen, de provincies en de gemeenten gestructureerd wordt aangepakt.

Ook de samenwerking met de organisaties die op hetzelfde terrein actief zijn, moet aandacht krijgen. Soms vinden initiatieven elkaar niet, terwijl samenwerking alleen maar versterkend kan werken.

Tijdens de bespreking in de commissie werd duidelijk dat nogal wat ongerustheid bestaat over het feit dat het instituut een deel van zijn middelen moet gebruiken om organisaties te subsidiëren. Gevreesd wordt dat het instituut de middelen voor de eigen werking zal inzetten en dat er voor de derden niet veel meer zal overblijven. In dat verband wil ik benadrukken dat het instituut wettelijk verplicht is kredieten in de begroting voor te behouden voor de subsidiëring aan derden. Het komt mij voor, zoals ook de minister heeft gezegd, dat de organisaties evenveel rechtszekerheid hebben als nu. Nu hangen ze af van de politieke wil van de bevoegde minister. Hij moet een bedrag in zijn begroting willen inschrijven.

Tot zover mijn beschouwingen bij de oprichting van het instituut. Ik hoop dat de praktijk zal uitwijzen dat de bezorgdheid van sommigen ongegrond is en dat het instituut de verwachtingen zal inlossen.

Mme Clotilde Nyssens (CDH). - Bien entendu, mon groupe appuie l'initiative de la création d'un Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, qui soit différent des instituts et organes qui existent déjà. Pourquoi ? Parce que la dimension du genre féminin est spécifique et ne constitue pas une éventuelle discrimination parmi celles énumérées par ailleurs dans une proposition de loi de M. Mahoux, que nous allons voter incessamment. La moitié de la population est constituée de femmes et il est impensable de considérer que les femmes forment un groupe minoritaire, ce qui justifie un organe bien particulier, avec une action spécifique en vue de favoriser les politiques à l'égard des femmes.

Si nous approuvons l'idée de la création d'un institut, je me permets cependant d'insister sur quelques points indispensables pour que cet institut puisse fonctionner en bonne intelligence avec les nombreuses associations de femmes travaillant déjà sur le terrain. Il est évident que l'institut, qui sera doté de personnel venant du département, devra non seulement avoir les moyens de fonctionnement d'un nouvel organe mais devra aussi réserver une part importante de son budget aux subsides alloués à toutes les associations de femmes existant déjà. Il faudra donc pratiquer une stricte séparation entre, d'une part, le budget de cet institut et, d'autre part, les montants destinés aux subsides des différentes associations actives en matière d'égalité des chances.

Indépendamment de sa forme juridique, cet institut aura la personnalité juridique et dépendra en droit de la tutelle du ministre compétent. Je souhaite que cet institut garde une certaine indépendance puisque son rôle sera large et ses missions variées. Celles-ci peuvent être résumées comme suit. Cet institut rendra des avis sur la politique menée par le gouvernement et, en particulier, par les membres du gouvernement chargés des politiques à l'égard des femmes. Il devra éventuellement préparer la politique du ministre chargé de la politique de l'égalité des chances, à sa demande, sauf si le ministre garde au sein de son département une cellule à cet effet. Il devra surtout, et c'est là son originalité, coordonner l'ensemble des actions menées par les associations de femmes. Cet institut a pour mission principale de créer le réseau, de le coordonner et d'organiser la concertation de l'ensemble des femmes qui travaillent aux politiques familiales.

Quant à savoir s'il existe une possibilité de conflit d'intérêts, je pense fondamentalement que non, parce que cet institut a la personnalité juridique et le statut d'un organisme public relevant de la catégorie B. Il est évident que les moyens lui sont alloués par le gouvernement et que le ministre chargé de l'égalité des chances a, si je puis m'exprimer ainsi, autorité sur cet institut. Bien entendu, il devra avoir une certaine indépendance, ne fût-ce que pour prendre les initiatives de créer le réseau et d'exercer les missions de soutien aux associations.

Pour accomplir ses nombreuses missions, il devra évidemment disposer de moyens humains et financiers. Le ministre nous a annoncé en commission le montant du budget qui sera alloué à cet institut. Je souhaite que les moyens dont il disposera lui permettront de commencer peut-être modestement et de prendre, à l'avenir, une plus grande ampleur, vu que ses missions comprennent des études et des tâches que les associations de terrain n'accomplissent pas pour le moment.

Cet institut deviendra, à mon sens, un observatoire de la politique à l'égard des femmes.

Il faudra veiller à assurer une cohérence entre les avis et actions de cet institut et la politique du ministre. Je souhaite que ces deux composantes agissent en bonne intelligence. Si le ministre a pris l'initiative de créer un institut, c'est pour se donner un allié dans la politique à mener à l'égard des femmes et non pour s'en éloigner.

J'approuve le fait que toutes ces missions ne soient pas attribuées au Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, qui se préoccupe d'autres secteurs. Il a déjà de vastes compétences et son originalité consiste à se centrer sur les problèmes d'immigration, de racisme, de pauvreté. En chargeant trop la barque, on risque de porter préjudice à un centre qui fonctionne bien.

J'insiste sur le fait que la politique à l'égard des femmes ne peut, par définition, être assimilée aux politiques menées par le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme.

Je souhaite que cet institut constitue un nouvel incitant pour une politique de soutien et de coordination des associations de femmes, bien connues par ailleurs.

Mme Marie Nagy (ECOLO). - Je crois important de saluer la création de l'Institut pour l'égalité entre les hommes et les femmes.

C'est un pas considérable dans la concrétisation des engagements et du suivi de la Conférence de Pékin. Je rappelle que cet institut aura la possibilité d'ester en justice, compétence revendiquée de longue date par les mouvements féministes.

Beaucoup de travail attend cet institut puisque l'égalité hommes-femmes n'existe toujours pas dans notre pays, qu'il faut disposer de statistiques sexuées pour évaluer les politiques mises en oeuvre et déterminer les éléments pour lesquels il est nécessaire d'accentuer ou de corriger les décisions prises, que la parité n'est toujours pas atteinte à tous les niveaux de pouvoir ou dans les commissions consultatives, que l'égalité de salaires n'est toujours pas une réalité dans notre pays et que les femmes continuent à percevoir des salaires inférieurs à ceux des hommes. Enfin, comme l'a rappelé tout à l'heure Mme Lizin, la répudiation reste une réalité quelque peu occultée dans notre pays, ce qui est tout à fait contraire aux droits de la femme.

J'espère que l'institut pourra s'atteler à la lutte contre les inégalités et qu'il se verra attribuer de réels moyens budgétaires pour la mise en oeuvre des politiques et des compétences qui lui seront octroyées.

Je crois que même si ce n'est pas vraiment de la compétence du Sénat, vous pouvez compter que le groupe ECOLO appuiera le principe que cet institut soit doté d'un budget suffisant pour que son action soit effective. Je me réjouis que le Sénat vote aujourd'hui en faveur de la création de l'Institut pour l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est un signal important et la concrétisation d'une série de revendications auxquelles nous avions adhéré depuis la conférence de Pékin.

Mme Anne-Marie Lizin (PS). - Nous nous prononcerons en faveur de la proposition de création de l'institut. Nous remercions Mme Van Riet de son travail de rapporteuse qui a été très rapide et nous a permis de mener à terme ce projet de loi dans un délai très court.

Le conseil des femmes a participé à une série de concertation au sein de ASBL Amazone qui ont permis à toutes les composantes des mouvements féminins et féministes de s'exprimer par rapport à la création de cet institut. Il est vrai que les questions les plus inquiètes venaient des associations qui s'interrogeaient sur le maintien de leurs subsides. La réponse qui leur a été donnée me semble tout à fait satisfaisante. Nous approuverons certainement la création de cet institut. Pour ce qui me concerne, je me réjouis spécialement de la possibilité donnée à l'institut d'ester en justice. Cela manquait encore pour asseoir la capacité de faire valoir le droit des femmes dans de nombreux domaines.

Je rappelle que, pour nous, cet institut joue un rôle essentiel. En effet, déjà lors de la discussion sur la possibilité d'introduire la lutte contre la discrimination en fonction du genre parmi les missions de l'institut pour l'égalité des chances, nous pensions et nous persistons à penser que le genre n'est pas à considérer comme une source de discrimination parmi d'autres, il s'agit de la différence essentielle entre les humains. Que l'on soit jeune ou vieux, handicapé ou non, que l'on soit amateur ou non de cuisine japonaise, il y aura toujours des hommes et des femmes dans les deux catégories. C'est la clef pour comprendre notre exigence d'un institut spécifique pour combattre les inégalités entre les genres. La réponse apportée est bonne.

Cet institut récompense aussi la bonne qualité du travail du service pour l'égalité entre hommes et femmes du ministère.

Je n'ai qu'un seul petit regret. Il est interdit de cumuler un mandat au conseil d'administration de cet institut avec un mandat parlementaire. Pourtant, il y a à la Chambre et au Sénat une pépinière de talents qui auraient pu apporter bien des éclairages intéressants aux travaux de ce conseil d'administration. Après ce plaidoyer pro domo, je ne puis que souhaiter longue vie au nouvel institut.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Ik zal kort gaan. Er zijn al veel goede en belangrijke dingen gezegd over het Instituut voor gelijke kansen van vrouwen en mannen. De CD&V-fractie en ook ik persoonlijk zijn verheugd over de oprichting ervan. Het instituut heeft een belangrijke functie. Vele collega's hebben terecht benadrukt dat er in de waaier aan activiteiten nog een blinde vlek was, namelijk op het vlak van bijstand in rechte aan vrouwen en mannen die op basis van sekse worden gediscrimineerd. We hebben dit debat al meermaals gevoerd en deze taak wordt nu terecht opgedragen aan een specifiek instituut.

Het instituut heeft uiteraard nog meer taken, waaronder beleidsevaluatie en beleidsvoorbereiding. We gaan op dat gebied stap voor stap vooruit.

Bovendien is het een antwoord op een uitdrukkelijke vraag van Europa om in elk land van de Unie een dergelijk instituut op te richten.

Dat we ons verheugen over de oprichting ervan houdt ook verband met het feit dat we er zelf de aanzet toe hebben gegeven. Ik heb met de steun van verscheidene collega's in de Senaat op het einde van de vorige legislatuur en tijdens de huidige legislatuur wetsvoorstellen in die zin ingediend en in de Kamer heeft een van onze genderdeskundigen, mevrouw Van Haesendonck, een waardevolle tekst opgesteld.

Toch wil ik een paar kanttekeningen maken en heb ik namens de CD&V-fractie twee amendementen ingediend. Een ontwerp is nooit perfect en wellicht zal er in de toekomst nog aan moeten worden gewerkt. Dat is normaal, maar van bij het begin had ik twee grote opmerkingen en die wil ik kort toelichten.

Mijn eerste opmerking heeft te maken met de erkenning en de subsidiëring van de overkoepelende vrouwenbewegingen. Ik heb die opmerking enkele weken geleden ook al gemaakt tijdens het zogenaamde Pekingdebat. Een van de belangrijke punten voor de toekomst is een fikse verhoging van de steun aan de georganiseerde en vooral aan de overkoepelende vrouwenbewegingen in ons land. Ik denk hierbij aan de Nederlandstalige Vrouwenraad en de Conseil National des femmes, maar ook aan bepaalde andere, belangrijke koepels van vrouwenorganisaties. Ik heb het hier dus niet over de verdienstelijke, dynamische, positieve vrouwengroepen, die goed werk doen en ook steun verdienen, maar waarvoor al mogelijkheden bestaan, al moeten die ook worden uitgebreid. Prioritair moet nu werk worden gemaakt van een sterkere erkenning en waardering van het werk van de overkoepelende vrouwenbewegingen. Door mijn activiteiten in de vrouwenbeweging, als senator en gewoon als activiste, heb ik zicht op de structuur van de Nederlandstalige Vrouwenraad. Deze koepel beschikt over een budget van amper 2 of 2,5 miljoen oude Belgische franken voor de structurele werking. Gelukkig vragen en krijgen we zo nu en dan projectsubsidiëring. Ik weet dat de minister vanuit het departement van Werkgelegenheid en ook andere ministers geregeld projectsubsidiëring toekennen. We hebben echter nood aan een versterking van de vrouwenbeweging omdat een nieuwe feministische golf een nieuw hoofdstuk in de vrouwenbeweging moet schrijven en de mainstreaming moet waarmaken. Daarvoor is veel expertise nodig, niet alleen in het instituut, maar ook op het terrein en dat vergt meer middelen.

Het is niet uitgesloten dat dit in de toekomst kan worden gerealiseerd, maar het ware beter geweest nu wat meer financiële ademruimte te geven en de subsidiëring sterk te verhogen. Men had, naar analogie van het percentage van het BNP dat voor ontwikkelingssamenwerking wordt aangewend, een meerjarenplan kunnen opstellen voor de structurele financiering van het overkoepelend orgaan.

Nu wordt het grootste deel van het budget voor gelijke kansen aan het instituut toevertrouwd, dat op zijn beurt de fondsen zal verdelen en tegelijkertijd de organisatie zal moeten financieren. Het is ideologisch en principieel verkeerd de toelage voor de overkoepelende vrouwenbeweging toe te vertrouwen aan een instituut van experts. Dat is per definitie de taak van de politieke overheid. Ik vind deze aanzet niet terug in de tekst die nu voorligt. Wil men alle actoren in evenwicht houden, dan moet de toelage voor de werking van de vrouwenbeweging, die overigens drastisch moet worden verhoogd, door het parlement worden gecontroleerd. Het gaat hier niet om een technische, maar om een politieke beslissing en die kan niet aan experts worden toevertrouwd.

Een andere principiële bedenking gaat over de samenstelling van de raad van bestuur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. Ik heb in dat verband overigens een amendement ingediend op artikel 7 van het wetsontwerp. Volgens het ontwerp moeten de leden van de raad van bestuur worden aangewezen door de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de ministerraad. De CD&V-fractie vindt het beter deze taak toe te vertrouwen aan het parlement. Ik heb gezien dat de Raad van State zich bij ons standpunt aansluit. In het advies staat dat een te verregaande delegatie aan de Koning wordt verleend. De aanstelling van de leden van de raad van bestuur moet uiteraard gebeuren op basis van taalpariteit en pluralistische vertegenwoordiging. Daarnaast moet ook een beroep kunnen worden gedaan op ervaringsdeskundigen. Er moet in elk geval voldoende diversiteit zijn in de samenstelling van de raad van bestuur. Die kan beter worden gewaarborgd als de beslissing wordt genomen in het parlement. De ministerraad vertegenwoordigt immers een meer beperkte waaier van de maatschappelijke tendensen, richtingen en deskundigheden dan het parlement. Het parlement heeft de democratische roeping in contact te staan en voeling te hebben met de ruime democratische en emancipatorische strekkingen in de samenleving. De diversiteit van meningen moet ook aan bod kunnen komen in het bestuur van het instituut omdat het aldus een grote impact krijgt op het gelijkekansenbeleid, althans op de manier waarop de middelen daarvoor worden besteed.

We weten allemaal dat de besteding van de middelen ook de inhoudelijke klemtonen van het beleid heel sterk bepaalt. We hebben hieromtrent een amendement ingediend en ik ben echt nieuwsgierig hoe de Senaat zich daarover zal uitspreken.

Aangezien een debat in plenaire vergadering alleen over de hoofdzaken kan gaan, wil ik het hierbij houden. De komende maanden en jaren zullen we met andere problemen en moeilijkheden worden geconfronteerd. Dat is onvermijdelijk, omdat we lang niet aan alle mogelijke aspecten van de werking van het nieuwe instituut hebben gedacht.

Ik hoop dat de Senaat onze amendementen volgt. Om positief te eindigen onderstreep ik nog dat de CD&V-fractie zich verheugt over de oprichting van het instituut. Dat was een noodzaak en het is een belangrijke stap voorwaarts. We zullen ons inspannen om van dit instituut een succes te maken. De komende maanden en jaren zullen ons leren in welke mate het echt kan bijdragen tot een versterking van het gelijkekansenbeleid.

Mme Laurette Onkelinx, vice-première ministre et ministre de l'Emploi. - Je voudrais également remercier Mme Van Riet pour la qualité de son rapport mais aussi, comme je l'ai dit à maintes reprises, pour la manière dont elle a animé le Comité d'avis pour l'égalité des femmes et des hommes.

Le projet de loi qui vous est soumis n'est pas né du hasard. C'est en dialoguant avec les membres de la commission Émancipation sociale et à travers les réflexions émises à l'occasion de dépôts de propositions de loi que nous avons voulu doter la Belgique d'un organisme public qui fasse véritablement référence en matière d'égalité des droits entre les femmes et les hommes.

Avant d'être déposé au parlement, ce projet a fait l'objet de nombreux dialogues, notamment avec le Conseil de l'égalité des chances entre femmes et hommes, lequel a rendu un avis. De nombreuses concertations syndicales ont été menées et ont donné d'excellent résultats. Nous avons aussi voulu dialoguer avec les associations car nous savions que des espoirs et des craintes existaient ; il importait de rassurer et d'obtenir un enthousiasme commun de la part des associations pour cet institut.

Le 25 février dernier, nous avons tenu des tables rondes. Celles-ci nous ont permis d'obtenir un large feu vert pour proposer au parlement le projet dont nous discutons actuellement.

Je ne reprendrai pas l'ensemble des questions, mais simplement deux d'entre elles qui sont revenues de manière récurrente à travers tous les dialogues. La première est celle de l'indépendance de l'institut ; la deuxième est celle du rapport entre l'institut et les associations, avec notamment la question du budget.

Je ferai remarquer au passage que les questions sont parfois contradictoires. On m'interroge sur la réelle indépendance de l'institut, et les mêmes personnes me demandent par ailleurs si, en tant que ministre, je ne devrais pas conserver le soutien aux associations. Il faut choisir. Personnellement, dans le cadre du projet qui vous est proposé, j'ai clairement opté pour l'indépendance et l'autonomie de l'institut, en donnant à ce dernier la possibilité de travailler directement avec les associations et de les soutenir. Ce soutien est également protégé et encadré.

Outre son indépendance et son autonomie, l'institut bénéficie d'un pouvoir complet d'ester en justice, il soutient les associations et il remplit toutes les missions que Mme Van Riet a rappelées et qui seront chaque fois encadrées.

La question de l'indépendance est importante. On me demandait si cette autonomie ne serait pas contrariée par l'attribution, d'une part, de missions à exercer de manière indépendante - il s'agit de toutes celles visées à l'article 4 du projet - et, d'autre part, de tâches d'exécution de la politique de l'État fédéral. On me demandait en fait comment l'institut réagirait en ce qui concerne ses missions propres, et comment il pourrait gérer son autonomie alors que, par ailleurs, il est exécutant de la politique décidée par le gouvernement.

Je signale que le Centre pour l'égalité des chances et de lutte contre le racisme a également ces deux missions et qu'il les exerce avec fruit. Il n'y a pas de contradiction. Ce sont des missions complémentaires qui ne posent pas de problème particulier. Cela dit, le gouvernement a veillé à protéger les missions indépendantes avec les garanties reprises dans le texte.

Pour les missions indépendantes, le ministre ne peut donner à l'institut que des injonctions positives.

En d'autres termes, il ne peut pas interdire d'agir mais on peut obliger à agir sur certains thèmes. La responsabilité de l'Institut et la responsabilité ministérielle sont ainsi clairement délimitées.

Deuxièmement, les responsabilités au sein de l'Institut font également l'objet d'une répartition claire. L'article 8 du projet prévoit les responsabilités respectives du conseil d'administration et de la direction. Chaque niveau de décision est ainsi identifié, responsabilisé et protégé. J'ai déjà dit en commission que je voulais que ce conseil d'administration soit véritablement le reflet de notre société démocratique.

Enfin, le rapport annuel d'activité sera transmis au parlement. Cela doit être un rapport d'activité circonstancié.

Il y a donc trois grandes garanties pour que cette indépendance soit réelle mais que, dans le même temps, l'Institut puisse être un organisme public au service de politiques d'égalité des chances du gouvernement et du parlement.

Le rapport entre l'Institut et les associations suscite beaucoup de questions. Je me rends compte en écoutant, notamment Mme de Bethune, que des inquiétudes subsistent et que certaines associations se demandent si elles ne vont pas perdre leurs subventions.

Pourquoi a-t-on voulu que l'Institut puisse décider lui-même des subventions à accorder aux institutions ? Parce que, comme je le dis depuis le début de me réponse, nous avons fait le choix d'un organisme public qui soit la véritable référence en matière de lutte contre les discriminations et les inégalités subies par les femmes en raison de leur appartenance à un sexe.

Cet Institut aura donc pour mission principale d'informer le public et on voit, dans une autre matière, que le Centre pour l'égalité des chances et de lutte contre le racisme a pu, grâce à cette compétence, oeuvrer véritablement pour la diffusion d'un message antiraciste. L'Institut aura aussi pour mission de formuler des recommandations aux autorités publiques, de développer des études et des instruments statistiques et, surtout, comme le rappelait Mme Lizin tout à l'heure, il aura la possibilité d'agir en justice sur la base des lois qui protègent le principe d'égalité.

Nous sommes toutes d'accord pour dire que l'Institut doit - il a d'ailleurs intérêt à le faire - s'appuyer sur des organisations féminines existantes mais, ici, il doit veiller à la coordination des initiatives qui sont aidées par les fonds publics et pouvoir coopérer à certaines associations « coupoles » par voie de convention. Je pense par exemple à Amazone qui apporte un soutien logistique aux associations. Il est indispensable que l'Institut continue cette coopération avec une asbl telle qu'Amazone. Il en va de même pour des associations comme le Nederlandstalige Vrouwenraad et le Conseil francophone des femmes de Belgique ou encore des conventions avec des centres de recherche ou des universités.

Il n'y a aucun problème. On va continuer à travailler comme on le fait déjà actuellement en s'appuyant sur ces importantes institutions publiques ou privées.

Pour ce qui concerne le budget, l'Institut va gérer l'actuel budget de l'égalité des chances qui est de 3,2 millions d'euros.

On me demande si ce budget permettra de donner aux associations les moyens qu'elles réclament ou si l'Institut va engloutir les trois quarts du budget pour son propre fonctionnement.

Comme je l'ai déjà dit, le projet de loi interdit expressément cette dérive potentielle par l'article 4, quatrièmement, et par l'article 11 relatif au budget. Il est en effet précisé que l'Institut assure, à charge de ses moyens, le soutien des projets ponctuels visant la promotion des femmes et des hommes et le financement des conventions poursuivant le même objectif.

Sur le plan pratique, les interventions récurrentes en faveur des associations représentent actuellement 40% environ du budget de l'égalité des chances. À hypothèse constante, l'Institut dispose d'une marge non négligeable pour sa propre politique et pour son fonctionnement.

Je rappelle en outre qu'il bénéficie du transfert du personnel de la direction de l'égalité des chances et qu'il sera logé à charge de la Régie des bâtiments. Par ailleurs, on a prévu des moyens supplémentaires en provenance de la Loterie nationale - en l'occurrence, quelque 75000 euros -, outre le plan pluriannuel d'augmentation du budget que nous avions négocié au début de la législature.

Voilà un certain nombre de garanties pour les associations - garanties législatives, factuelles - beaucoup plus nombreuses que celles actuellement existantes. Comme je l'ai dit à mes collègues, je pourrais actuellement faire ce que je veux dans le cadre de la politique en matière d'égalité des chances. Si je voulais mettre fin au soutien accordé à des associations qui rendent pourtant des services considérables à cette juste cause, je le pourrais, alors que l'Institut ne le pourra plus : j'ai fourni à celui-ci un cadre qui n'était d'ailleurs pas nécessaire à mes yeux.

D'après mes collègues du Sénat, il semblerait que j'aie eu raison de travailler dans ce sens.

Voilà donc un nouveau projet pour l'égalité entre les hommes et les femmes.

Le Sénat vient encore d'être saisi directement du projet visant à constituer obligatoirement des gouvernements mixtes, après la parité sur les listes électorales, l'augmentation du nombre de femmes dans les différents comités d'avis, la loi sur le harcèlement ainsi que la loi antidiscrimination qui sera votée la semaine prochaine.

J'espère que ce flot de nouveaux petits projets pourra activement concourir à la réalisation de notre objectif commun.

-La discussion générale est close.