Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-57

ZITTING 2001-2002

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 2152 van mevrouw Taelman d.d. 3 juni 2002 (N.) :
Geadopteerde kinderen. Inschrijving in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister.

Ouders die kinderen hebben geadopteerd ondervinden in het gemeentehuis een verschillende behandeling wanneer zij hun kind aangeven naargelang de gemeente waar ze wonen. Sommigen kunnen hun kind bij de dienst burgerlijke stand onmiddellijk laten inschrijven in het bevolkingsregister, anderen worden gevraagd zich te wenden tot de Dienst Vreemdelingenzaken om hun kind te laten inschrijven in het vreemdelingenregister.

Bovendien krijgen ze later soms nog te kampen met een uitwijzingsbevel waardoor ze opnieuw het kindje moeten laten inschrijven in het vreemdelingenregister. De ouders voelen dit laatste als erg pijnlijk aan, want ze hebben een grote behoefte om als een gewone ouder bevestigd en behandeld te worden.

Blijkbaar is het lot dat de ouders te wachten staat afhankelijk van de gemeente waar men woont.

Een en ander is niet zonder gevolg omdat in het tweede geval men vaak via de rechtbank zijn gelijk moet halen, wat uiteraard opnieuw heel wat kosten met zich meebrengt.

Graag vernam ik van de geachte minister :

1. Hoe verklaart hij de verschillende behandeling, die afhankelijk is van de gemeente waar men woont ?

2. Gaf het ministerie van Binnenlandse Zaken reeds richtlijnen terzake ?