Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-56

ZITTING 2001-2002

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Financiën

Vraag nr. 1959 van de heer Istasse d.d. 14 maart 2002 (Fr.) :
« Société régionale wallonne du transport ». ­ Overheidssubsidies. ­ BTW. ­ Bijzonderheid.

In het kader van haar nieuwe politiek op het vlak van transport heeft de SRWT beslist om 65-plussers gratis vervoer aan te bieden.

Op het moment dat de resultatenrekeningen worden opgemaakt, stelt men vast dat de cijfers van de vervoersinkomsten voor het jaar 2001 rekening houden met een verlies aan inkomsten ingevolge die beslissing. De inkomsten uit tickets en kaartjes zijn bijvoorbeeld met 4,77 % gedaald vergeleken met dezelfde periode in 2000.

Om dat verlies te compenseren heeft het Waalse Gewest aan de SRWT een subsidie van 160 miljoen frank toegekend.

Vreemd genoeg wil de BTW-administratie dat de SRWT die subsidie als vervoersinkomsten beschouwt, waarop 6 % BTW moet worden betaald. Er zal dus slechts 150,4 miljoen frank als vervoersinkomsten worden ingeschreven in plaats van 160 miljoen.

Kan u me zeggen waarom de BTW-administratie dat wil ?

Is het volgens u normaal dat er BTW wordt geheven op overheidsgeld ?

Antwoord : Overeenkomstig artikel 26, eerste lid, van het BTW-Wetboek wordt voor de leveringen van goederen en de diensten de belasting berekend over alles wat de leverancier van het goed of de dienstverrichter als tegenprestatie verkrijgt of moet verkrijgen van degene aan wie het goed wordt geleverd of de dienst wordt verstrekt, of van een derde, met inbegripvan de subsidies die rechtstreeks met de prijs van die handelingen verband houden.

Dergelijke subsidies maken bijgevolg deel uit van de maatstaf van heffing in de zin van wat voorafgaat, wanneer de volgende drie voorwaarden vervuls zijn :

­ de subsidie moet een tegenprestatie of een element van de tegenprestation van de levering of de dienst vormen; dit is onder meer het geval wanneer de subsidie wordt verleend aan ondernemingen waarvan de van hun produkten bekomen verkoopprijs beneden de rentabiliteitsdrempel ligt of wanneer de subsidie aan de leverancier of dienstverrichter wordt verleend als direct compensatie van een aan laatstgenoemden opgelegde verkoopprijs;

­ de subsidie moet betaald worden aan de producent, aan de leverancier of aan de dienstverrichter;

­ de subsidie moet betaald worden door een derde.

In het arrest van 22 november 2001, in de zaak C-184/00 (Office des produits wallons tegen Belgische Staat) gewezen door het Hof van Justitie van de Europese gemeenschappen, werd nog benadrukt dat alleen een onderzoek, geval per geval, van de omstandigheden die aan de basis liggen van de betaling van de subsidie, toelaat te besluiten of deze subsidie een tegenprestatie of een element van de tegenprestation van het goed of de dienst in kwestie vormt.

Ik ben bijgevolg bereid de situatie van SWRT te laten onderzoeken indien ze mij de juridische en feitelijke elementen waarover ze beschikt, laat kennen.