Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-56

ZITTING 2001-2002

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 2109 van de heer Dallemagne d.d. 22 mei 2002 :
Dienst Vreemdelingenzaken. ­ Toegankelijkheid.

Uit het jaarverslag voor 2001 van het college van federale ombudsmannen blijkt dat 78 % van de klachten die aan uw ministerie zijn gericht, bestemd zijn voor de algemene directie van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Van de voornaamste verwijten die ten aanzien van die administratie worden geformuleerd is het de vooral kwestie van de moeilijkheden die de gebruikers ondervinden op het vlak van de toegankelijkheid van de dienst die mijn aandacht heeft getrokken.

Volgens het verslag heeft de dienst ernstige problemen met transparantie in haar contacten met de gebruikers. Die tekortkoming is des te ernstiger omdat de meerderheid van de personen die zich tot de dienst richten bestaat uit buitenlanders die niet noodzakelijk één van onze landstalen spreken en die niets afweten van hun rechten en plichten en de Belgische administratieve structuren.

Ik heb gemerkt dat de Dienst Vreemdelingenzaken over een website beschikt. Toegang tot het internet ligt momenteel echter nog niet binnen ieders bereik. Dat geldt zeker voor buitenlanders die zicht niet in België hebben gevestigd en die geen van onze landstalen spreken. Een eigen website maken was eigenlijk het minste wat men kon doen. Bovendien is de informatie die momenteel op de website te vinden is, zeer algemeen van aard en er wordt met geen woord gerept over het bestaan van de informatiedienst voor het publiek van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Het jaarverslag voor 2001 onderstreept dat ­ als men dan al weet heeft van het bestaan van de informatiedienst ­ die dienst vrijwel onmogelijk telefonisch te bereiken is. Alleen door zich ter plaatse te begeven kan men er zich toegang toe verschaffen. Bovendien zijn de kantoren van de dienst enkel open van 9 tot 11.

Gezien de noodzaak om de overheidsapparaten de nodige transparantie te verlenen en gezien de bijzondere situatie waarin de meerderheid van de gebruikers van de Dienst Vreemdelingenzaken verkeert, had ik graag geweten welke initiatieven de minister heeft genomen of denkt te nemen om de toegankelijkheid van de Dienst Vreemdelingenzaken te vergroten.