Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-55

ZITTING 2001-2002

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Sociale Zaken en Pensioenen

Vraag nr. 2123 van de heer Verreycken d.d. 27 mei 2002 (N.) :
Ziekenhuizen. ­ Overconsumptie. ­ Ziekenfondsen. ­ Controle.

De minister verklaarde tegenover de media dat de mutualiteiten een controleopdracht zullen krijgen teneinde de kosten voor het RIZIV binnen de perken te houden. Nochtans bestaat de mening dat de mutualiteiten zelf zouden kunnen bijdragen tot het verminderen van het kostenplan voor het RIZIV door achterstallige terugbetalingen uit te voeren.

Kan de geachte minister mij meedelen per mutualiteit, voor de laatste 10 jaren :

1. het bedrag dat elke mutualiteit ontving aan jaarlijkse voorschotten;

2. de teruggevorderde bedragen door het RIZIV na de afrekening;

3. welke vorderingen werden kwijtgescholden gedurende dezelfde periode per jaar ?

Antwoord : In antwoord op de gestelde vragen, heb ik de eer het geachte lid het volgende mee te delen :

1. De jaarlijkse voorschotten die het RIZIV overeenkomstig artikel 202 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, voor de jaren 1991 tot 2000 (laatst gesloten dienstjaar) aan de verzekeringsinstellingen heeft gestort, worden als bijlage 1 bij dit antwoord gevoegd.

2. Sinds de invoering van de financiële verantwoordelijkheid van de verzekeringsinstellingen in het jaar 1995 wordt de lopende rekening van de verzekeringsinstellingen elk jaar, na het afsluiten van de rekeningen, financieel aangezuiverd. Verzekeringsinstellingen die in de loop van een dienstjaar teveel voorschotten hebben ontvangen ten opzichte van de in rechten werkelijk verschuldigde bedragen, dienen die teveel ontvangen voorschotten, terug te storten. De sinds 1995 effectief van de verzekeringsinstellingen teruggevorderde bedragen gaan als bijlage 2 bij dit antwoord.

Hierbij dient opgemerkt dat in jaren waarin het budget aanzienlijk werd overschreden, geen terugvorderingen van de verzekeringsinstellingen dienen te gebeuren. Voor die jaren heeft het RIZIV immers te weinig voorschotten betaalt en dient het verschil door het RIZIV, via het globaal beheer, aan de verzekeringsinstellingen te worden bijbetaald. Een dergelijke situatie heeft zich in het jaar 1996 voorgedaan. In een aantal dienstjaren dienen enkel van bepaalde verzekeringsinstellingen bedragen te worden teruggevorderd.

3. Vóór 1995 werd de lopende rekening van de verzekeringsinstellingen financieel niet aangezuiverd. De lopende rekening op 31 december 1994 vertoonde een gecumuleerde schuld van de verzekeringsinstellingen tegenover het RIZIV van 54 397,5 miljoen frank (ongeveer 1 348 478 801,38 euro). Voor de aanzuivering van deze lopende rekening dd. 31 december 1994 werden in artikel 200, § 3, van de bovenvermelde gecoördineerde wet, de volgende maatregelen genomen :

­ de terugvorderbare voorschotten ten belope van 2 770 en 2 066 miljoen frank (68 666 506,36 en 51 214 802,22 euro) die door de Staat via het RIZIV aan de verzekeringsinstellingen in 1974 en 1979 werden toegestaan, dienen door de verzekeringsinstellingen niet meer te worden terugbetaald;

­ de schuld van de verzekeringsinstellingen welke voorvloeit uit terugvorderbare voorschotten die ten belope van 720 miljoen frank (ongeveer 17 848 333,78 euro) door de Staat in 1970 en 1971 zijn toegestaan, worden overgenomen door het RIZIV;

­ de verzekeringinstellingen verwerven in rechte het speciaal reservefonds ten belope van 848 196 293 frank (ongeveer 21 026 236,88 euro);

­ het gecumuleerd boekhoudkundig tekort van de verzekeringsinstellingen ten belope van 63 338,8 miljoen frank (1 570 127 838,69 euro) wordt overgenomen door het RIZIV.

Na toepassing van bovenvermelde maatregelen, vertoont de lopende rekening van de verzekeringinstellingen op 31 december 1994 een schuld van het RIZIV ten overstaan van de verzekeringsinstellingen ten belope van 4 233,5 miljoen frank (ongeveer 104 945 723,71 euro). Slechts één verzekeringsinstelling met name de kas der geneeskundige verzorging van de NMBS diende eind 1994 een bedrag aan het RIZIV terug te betalen van 72 963 615 frank (ongeveer 1 808 720,77 euro). Dit bedrag is voor het dienstjaar 1994 opgenomen in de tabel met de door het RIZIV teruggevorderde bedragen (bijlage 2).

Jaarlijks aan de verzekeringsinstellingen toegekende voorschotten (in franken)

LCM
­
ANC
LNM
­
UNN
LSM
­
UNS
LLM
­
LNL
1991 175 253 892 000 19 947 290 000 131 394 358 000 29 054 318 000
1992 194 812 690 841 22 048 774 237 145 050 095 439 33 128 081 572
1993 206 521 584 519 22 934 809 900 152 441 430 319 33 649 128 630
1994 218 101 120 163 23 359 575 913 152 167 100 347 33 148 519 243
1995 227 676 063 248 25 276 030 138 164 876 132 371 36 930 237 277
1996 233 664 245 204 25 559 739 938 164 255 749 695 37 485 422 982
1997 238 747 963 776 26 016 481 279 169 109 676 130 38 127 921 834
1998 251 635 725 488 23 880 458 607 177 325 981 096 39 499 822 097
1999 264 930 765 452 24 956 373 634 186 658 533 221 41 038 569 850
2000 276 659 758 583 26 084 705 550 196 673 891 978 43 100 294 190
LOZ
­
UNL
HKZIV
­
CAAMI
NMBS
­
SNCB
Totaal
­
Total
1991 61 209 357 000 4 207 485 000 6 230 000 000 427 296 700 000
1992 67 093 265 347 4 022 992 564 8 340 500 000 474 496 400 000
1993 69 730 297 473 4 328 607 212 9 004 200 000 498 610 058 053
1994 69 624 753 593 4 933 682 288 7 218 662 073 508 553 413 620
1995 76 090 291 668 5 227 336 534 8 789 952 865 544 866 044 101
1996 76 202 504 923 5 029 046 269 9 213 017 586 551 409 726 597
1997 78 088 850 946 5 234 139 036 10 084 943 555 565 409 976 556
1998 86 050 794 593 5 462 687 635 10 183 170 316 594 038 639 832
1999 90 383 997 354 5 952 987 112 10 366 490 689 624 287 717 312
2000 94 185 028 085 5 407 961 185 10 517 437 072 652 629 076 643

Jaarlijks aan de verzekeringsinstellingen toegekende voorschotten (in euro)

LCM
­
ANC
LNM
­
UNN
LSM
­
UNS
LLM
­
LNL
1991 4 344 430 501,81 494 480 402,78 3 257 181 053,99 720 237 729,89
1992 4 829 280 460,31 546 574 836,25 3 595 697 942,71 821 223 690,99
1993 5 119 536 352,82 568 539 086,61 3 778 924 348,33 834 140 110,16
1994 5 406 585 543,42 579 068 761,03 3 772 123 885,95 821 730 327,62
1995 5 643 942 182,50 626 576 420,32 4 087 172 560,44 915 476 668,93
1996 5 792 385 335,71 633 609 402,55 4 071 793 675,62 929 239 363,06
1997 5 918 407 427,29 644 931 724,64 4 192 119 368,91 945 166 493,57
1998 6 237 886 695,01 591 981 105,73 4 395 796 248,78 979 175 012,75
1999 6 567 462 126,88 618 652 342,57 4 627 144 172,92 1 017 319 573,18
2000 6 858 216 271,81 646 622 960,15 4 875 418 431,33 1 068 428 384,55
LOZ
­
UNL
HKZIV
­
CAAMI
NMBS
­
SNCB
Totaal
­
Total
1991 1 517 340 325,58 104 300 828,71 154 437 665,93 10 592 408 508,70
1992 1 663 198 603,54 99 727 380,68 206 755 594,34 11 762 458 508,82
1993 1 728 568 922,41 107 303 369,91 223 208 287,58 12 360 220 477,81
1994 1 725 952 557,96 122 302 789,25 178 945 958 54 12 606 709 823,77
1995 1 886 229 060,26 129 582 287,86 217 897 239,83 13 506 876 420,14
1996 1 889 010 754,19 124 666 800,59 228 384 740,32 13 669 090 072,04
1997 1 935 772 050,65 129 750 917,48 249 999 220,50 14 016 147 203,04
1998 2 133 143 478,12 135 416 489,26 252 434 198,30 14 725 833 227,95
1999 2 240 560 768,72 147 570 695,81 256 978 591,64 15 475 688 271,71
2000 2 334 785 859,29 134 059 856,00 260 720 454,74 16 178 252 217,85

Door het RIZIV teruggevorderde bedragen na afsluiting van de lopende rekening (in franken)

LCM
­
ANC
LNM
­
UNN
LSM
­
UNS
LLM
­
LNL
1991 ­ ­ ­ ­
1992 ­ ­ ­ ­
1993 ­ ­ ­ ­
1994 ­ ­ ­ ­
1995 307 621 091 282 909 705 2 957 862 963 147 800 593
1996 ­ ­ ­ ­
1997 ­ 310 411 963 ­ 770 373 756
1998 ­ ­ ­ 377 621 129
1999 ­ ­ ­ ­
2000 ­ 15 546 376 1 162 785 504 260 432 418
LOZ
­
UNL
HKZIV
­
CAAMI
NMBS
­
SNCB
Totaal
­
Total
1991 ­ ­ ­ ­
1992 ­ ­ ­ ­
1993 ­ ­ ­ ­
1994 ­ ­ 72 963 615 72 963 615
1995 789 316 217 311 451 548 162 231 094 4 959 193 211
1996 ­ ­ ­ ­
1997 ­ 233 140 772 17 787 397 1 331 713 888
1998 ­ 544 227 312 263 540 311 1 185 388 752
1999 ­ 163 744 990 324 442 384 488 187 374
2000 232 453 873 ­ 203 257 852 1 874 476 023

Door het RIZIV teruggevorderde bedragen na afsluiting van de lopende rekening (in euro)

LCM
­
ANC
LNM
­
UNN
LSM
­
UNS
LLM
­
LNL
1991 ­ ­ ­ ­
1992 ­ ­ ­ ­
1993 ­ ­ ­ ­
1994 ­ ­ ­ ­
1995 7 625 727,65 7 013 148,40 73 323 507,57 3 663 881,00
1996 ­ ­ ­ ­
1997 ­ 7 694 911,56 ­ 19 097 066,58
1998 ­ ­ ­ 9 360 983,27
1999 ­ ­ ­ ­
2000 ­ 385 384,59 28 824 699,71 6 455 951,01
LOZ
­
UNL
HKZIV
­
CAAMI
NMBS
­
SNCB
Totaal
­
Total
1991 ­ ­ ­ ­
1992 ­ ­ ­ ­
1993 ­ ­ ­ ­
1994 ­ ­ 1 808 720,77 1 808 720,77
1995 19 566 637,92 7 720 682,20 4 021 603,77 122 935 188,51
1996 ­ ­ ­ ­
1997 ­ 5 779 408,77 440 938,05 33 012 324,97
1998 ­ 13 491 042,66 6 532 993,66 29 385 019,60
1999 ­ 4 059 132,27 8 042 716,62 12 101 848,89
2000 5 762 380,99 ­ 5 038 630,54 46 467 046,84