Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-55

ZITTING 2001-2002

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Sociale Zaken en Pensioenen

Vraag nr. 2061 van de heer Destexhe d.d. 23 april 2002 (Fr.) :
In-vitrobevruchting. RIZIV. Terugbetalingen.

Vandaag de dag doen meer een meer paren een beroep op in-vitrobevruchting. De kostprijs daarvan varieert naargelang van de gebruikte methode en kan oplopen tot 1 300 euro.

Wordt dit methode terugbetaald door het RIZIV ?

Indien ja, op welke voorwaarden ?

Indien neen, bent u dan van plan een tussenkomst van het RIZIV in overweging te nemen ?

Antwoord : Een aantal aspecten van in vitro fertilisatie worden door de ziekteverzekering terugbetaald, zoals de gynecologische honoraria en technische prestaties, medicatie, medische beeldvorming en klinische biologie. De laboratoriumonkosten voor de feitelijke eicelfertilisatie blijven momentel ten laste van de verzekerde. De kostprijs hiervan varieert, maar kan inderdaad 1 300 euro bedragen.

Het is onze bedoeling deze laboratoriumonkosten eveneens teurgbetaalbaar te maken. Daartoe dienen de wettelijk vastgelegde procedures te worden gevolgd. In dit verband worden in overleg met wetenschappelijke experten een aantal pistes uitgewerkt die moeten toelaten dit op een budgettair haalbare manier te kunnen verwezenlijken. Op basis van deze gegevens kan dan een gestructureerde aanvraag worden gericht aan te technische raad van het RIZIV, die bevoegd is om wijzigingen aan de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen voor te stellen. De daaropvolgende afweging van de budgettaire prioriteiten is een bevoegdheid van de Nationale Commissie geneesheren-ziekenfondsen.