2-231

2-231

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 10 OCTOBRE 2002 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Prise en considération de propositions

M. Philippe Mahoux (PS). - Les rentrées parlementaires sont marquées par de mauvaises traditions auxquelles il convient de réagir. La proposition de loi contenue dans le document 2-1294/1 concerne les faits de collaboration et les faits de guerre. Comme je l'ai déjà précisé à plusieurs reprises, nous ne pouvons admettre la prise en considération de ce type de proposition de loi qui prévoit l'amnistie et un règlement collectif de faits de guerre et de faits de collaboration.

M. Philippe Monfils (MR). - Le groupe MR partage évidemment l'opinion exprimée par M. Mahoux. On peut créditer M. Verreycken d'au moins une qualité : son obstination. Mais nous sommes également obstinés. Chaque fois qu'il dépose une proposition de ce type, nous nous opposons à la prise en considération de celle-ci. Nous estimons qu'il est inacceptable de présenter ce genre de texte et nous voterons une fois encore contre la prise en considération.

De heer Wim Verreycken (VL. BLOK). - De heer Monfils bevestigt dat de folklore van de dappere Galliërs nog altijd niet is verdwenen en dat verheugt me. Er zijn blijkbaar nog altijd Oude Belgen die volhouden dat de oorlog, die in 1945 is beëindigd, nog voortduurt. Het schijnt verschrikkelijk te zijn om de verbanning van landgenoten te beëindigen.

Ik beriep me voor dit voorstel op het voorstel dat vier collega's uit de Senaat, met name de heren Dubié, Cornil, Lozie en mevrouw Nagy hebben ingediend. Volgens hen is het in een democratische samenleving onbestaanbaar om mensen, ongeacht de strafbare daden die ze lang geleden hebben gepleegd, uit hun land te verbannen. Op basis van deze tekst, die trouwens zonder problemen in overweging werd genomen, heb ik dus dit voorstel ingediend. Ik dacht dat het niet alleen onbestaanbaar is om vreemdelingen te verbannen, maar dat het in een democratische samenleving net zo zeer onbestaanbaar zou zijn voor landgenoten.

Ik meende dat de argumentatie zo absoluut was dat ze niet kon worden beperkt tot één groep, in casu de vreemdelingen, maar tot alle landgenoten moest worden uitgebreid. Dit heeft helemaal geen betrekking op één of andere oorlog of op de één of andere strijd van de Oude Belgen tegen de slechte Menapiërs. Het heeft alles te maken met enige coherentie in de wijze waarop de Senaat de in overwegingneming behandelt. Ik stel voor de commissie haar verantwoordelijkheid te laten nemen en dit voorstel in overweging te nemen.

Mevrouw Jeannine Leduc (VLD). - De VLD-fractie is vanuit haar democratische overtuiging altijd bereid geweest elk voorstel in overweging te nemen. Met de inhoud van dit voorstel kunnen we echter in het geheel niet akkoord gaan.

M. le président. - Nous votons sur la prise en considération de la proposition de loi 2-1294.

Vote nº 1

Présents : 58
Pour : 24
Contre : 34
Abstentions : 0

-La proposition de loi n'est pas prise en considération.