2-227

2-227

Belgische Senaat

Handelingen

VRIJDAG 19 JULI 2002 - AVONDVERGADERING

(Vervolg)

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 69 van de wetten op de Raad van State, geco÷rdineerd op 12 januari 1973 (van mevrouw Jeannine Leduc c.s., Stuk 2-1226)

Algemene bespreking

Mevrouw Iris Van Riet (VLD), rapporteur. - Ik verwijs naar het schriftelijk verslag.

Mevrouw Mia De Schamphelaere (CD&V). - Ook dit voorstel werd deze week in der haast in de commissie voor de Binnenlandse Zaken behandeld. Het betreft een uitbreiding van de personeelsformatie van de Raad van State.

De Raad van State is een belangrijke instelling in ons rechtsbestel, waarmee te weinig rekening wordt gehouden. We weten dat de werkdruk er is gestegen en staan dus achter die uitbreiding, alleen betreuren we dat niet even kon gewacht worden met deze toezegging. De regering heeft immers een ontwerp voorbereid over de betere organisatie van het werk verricht door de Raad van State. We hebben ook een wetsvoorstel klaar van collega D'Hooghe. De personeelsuitbreiding is maar een element van die nieuwe visie en het is wel een teken dat we het werk van de Raad van State zeer belangrijk achten. De goedkeuring ervan vandaag, zonder de reorganisatie van de diensten van de Raad van State, vinden wij haastwerk.

De heer Wim Verreycken (VL. BLOK). - Dat is ook mijn mening. De creatie van twee nieuwe plaatsen, zal de werkdruk niet verminderen.

Het zou bijvoorbeeld veel beter zijn de Raad van State optimaal te informatiseren.

Het Vlaams Blok zal zich onthouden omdat we de indruk hebben dat het voorstel als enige bedoeling heeft twee bijkomende benoemingsplaatsen te creŰren. Gezien de recente aanwinsten van de partij van de indienster kan ik dat wel begrijpen. We hoeven daar echter niet aan mee te doen. Bovendien zou het ook beter zijn het voorstel onder te brengen in een meer algemene visie op de Raad van State, in de plaats van aan lapwerk te doen.

Mevrouw Jeannine Leduc (VLD). - Het gaat noch om lapwerk, noch om benoemingen. Sedert jaren al klaagt men over de te grote werkdruk bij de Raad van State. Zowel de voorzitter als de eerste voorzitter moeten de vrijheid krijgen hun werk beter te organiseren en de werking van de Raad van State te verbeteren. De uitbreiding van het aantal leden past perfect in het ontwerp dat later door de regering zal worden ingediend. Ik heb ook gevraagd dat de regering haar ontwerp in mijn voorstel zou inpassen.

-De algemene bespreking is gesloten.