2-226

2-226

Belgische Senaat

Handelingen

VRIJDAG 19 JULI 2002 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Regeling van de werkzaamheden

Mevrouw Mia De Schamphelaere (CD&V). - Normaal stond nu de algemene bespreking van het onderdeel Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden op de agenda. De politiehervorming is daar een belangrijk onderdeel van. Op dit ogenblik is de vertegenwoordiger van de Vereniging van Waalse steden en gemeenten te gast in de commissie om te spreken over de bijkomende dotatie waartoe de regering heeft beslist. Ik zou hem graag horen. Zolang we niet weten wat in de commissie voor de Binnenlandse Zaken over dat onderwerp wordt gezegd, kunnen we de bespreking van dit deel niet aanvatten. (Instemming)

Mevrouw Erika Thijs (CD&V). - De diensten hadden ons meegedeeld dat de amendementen bij het onderdeel Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging onmiddellijk na de algemene bespreking van dat onderdeel aan bod zouden komen. De lijst van amendementen met de verantwoording ligt nog niet op de banken.

De heer André Geens (VLD). - Ik vind dat een eigenaardige procedure. Normaal bespreken we toch eerst de hele programmawet, en pas daarna de amendementen. De programmawet is één ondeelbaar geheel.

Mevrouw Mia De Schamphelaere (CD&V). - Ik vraag een schorsing van vijf minuten. Wij hadden deze regeling van de werkzaamheden niet verwacht.

(De vergadering wordt geschorst om 14.29 uur. Ze wordt hervat om 14.37 uur.)