2-223

2-223

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 18 JUILLET 2002 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de Mme Iris Van Riet à la vice-première ministre et ministre de la Mobilité et des Transports sur «la vente de brouilleurs de radar par la voie de l'internet» (nº 2-1059)

M. le président. - Mme Magda Aelvoet, ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, répondra au nom de Mme Isabelle Durant, vice-première ministre et ministre de la Mobilité et des Transports.

Mevrouw Iris Van Riet (VLD). - Met 1.500 verkeersslachtoffers per jaar geniet België een erg kwalijke reputatie in Europa. Ik juich dan ook toe dat de regering van het terugdringen van het aantal slachtoffers én van het verhogen van de verkeersveiligheid topprioriteiten heeft gemaakt.

Het is dus verwerpelijk dat een Nederlandse firma via het internet radarverstoorders en speciale folie die de nummerplaat onleesbaar maakt voor verkeerscamera's, te koop aanbiedt. Ik kan hier aan de minister en aan geïnteresseerde collega's overigens een afdruk tonen van het internetbeeld met als titel: `Eén jaar garantie tegen snelheidsovertredingen.'. Via een GSM-nummer voor enerzijds Nederlandstaligen en anderzijds Franstaligen worden in ons land potentiële belangstellenden geronseld. Hiermee worden eigenlijk verkeersovertredingen aangemoedigd.

Is de minister op de hoogte van dit soort praktijken?

Zo ja, is zij bereid hiertegen op te treden? Welke middelen heeft zij hiervoor ter beschikking?

Mevrouw Magda Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu. - Mevrouw Durant heeft op 22 mei jongstleden in de Kamercommissie voor de Infrastructuur geantwoord op een identieke vraag van de heer Leterme.

De minister is op de hoogte van het bestaan van radarverstoorders en ontwijksystemen. Op grond van de wet op de radioberichtgeving, de wegverkeerswet en de wet betreffende de technische vereisten van voertuigen kunnen de Belgische politiediensten daartegen optreden.

Zodra de diensten kennis krijgen van websites met verboden publiciteit doen ze daarvan aangifte bij de Federal Computer Crime Unit. Het is de bedoeling daarvan testcases te maken en de bestaande wetgeving op basis daarvan te evalueren.

Eventueel kan daaraan ruchtbaarheid worden gegeven om tot ontrading te komen. Meer details prijsgeven kan echter het lopende onderzoek schaden en op een sisser doen uitlopen.

Enig realisme is wel geboden. De toestellen en ontwijksystemen die worden aangeprezen, zijn niet noodzakelijk effectief. Een toestel dat radiogolven detecteert, kan verkeerdelijk verwittigen voor een controle en niet effectief zijn voor snelheidsmetingen bij verkeerslichten of voor onbemande camera's omdat die laatste metingen gebeuren op basis van de lusdetectie en niet op basis van het dopplereffect in het domein van de microgolven.

Mevrouw Iris Van Riet (VLD). - Had ik geweten dat die vraag al in de Kamer was gesteld, dan zou ik ze hier niet hebben gesteld. Anderzijds ben ik de minister dankbaar voor het antwoord.

Ik heb die publiciteit nauwelijks een week geleden ontvangen. Blijkbaar heeft de aanpak van de minister nog niet het verhoopte ontradende effect gehad.

Mevrouw Magda Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu. - Ik dank mevrouw Van Riet voor die informatie. Ik zal ze aan minister Durant bezorgen.