2-216

2-216

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 4 JULI 2002 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Voordracht van kandidaten voor het ambt van assessor bij de afdeling wetgeving van de Raad van State

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Josy Dubié aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «de door de Verenigde Staten geuite dreigementen aan het adres van het Internationaal Strafhof» (nr. 2-1045)
Mondelinge vraag van de heer Vincent Van Quickenborne aan de vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer en aan de minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, over «het uitblijven van transparantie omtrent het vermogen van overheidsmanagers en politici» (nr. 2-1047)
Mondelinge vraag van de heer Jean-Marie Happart aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over «de aantasting van korenvelden door fusariose» (nr. 2-1042)
Mondelinge vraag van mevrouw Iris Van Riet aan de minister van Landsverdediging over «de (mogelijke) aanwezigheid van munitie in het fort van Haasdonk» (nr. 2-1040)
Mondelinge vraag van mevrouw Meryem Kaçar aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de onmenselijke uitwijzingsoperaties van asielzoekers» (nr. 2-1044)
Mondelinge vraag van de heer René Thissen aan de minister van Financiën over «het laattijdig versturen van de belastingaangifteformulieren aan de inwoners van de Duitstalige Gemeenschap» (nr. 2-1041)
Mondelinge vraag van de heer Louis Siquet aan de minister van Financiën over «het laattijdig versturen van de belastingaangifteformulieren aan de inwoners van de Duitstalige Gemeenschap» (nr. 2-1046)
Mondelinge vraag van de heer Jan Steverlynck aan de minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid, over «de omzetting van de richtlijn inzake elektronische handel» (nr. 2-1048)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de minister van Financiën over «de toepassing van een bonus-malussysteem in de personenbelasting» (nr. 2-833)

Vraag om uitleg van de heer Philippe Mahoux aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over «blaasworm bij de mens en de problemen die deze ziekte meebrengt voor de volksgezondheid» (nr. 2-825)

Vraag om uitleg van de heer Jean-Marie Happart aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over «de milieu-aspecten van blaasworm bij de mens» (nr. 2-826)

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 219 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (van de heer Olivier de Clippele, Stuk 2-468)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7, §2bis, 2º, van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, ingevoegd door de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten (van de heren Philippe Monfils en Jean-Marie Happart, Stuk 2-895)

Voorstel tot terugzending

Voorstel van resolutie over het culturele erfgoed van Famagusta (van mevrouw Fatma Pehlivan c.s., Stuk 2-1174)

Bespreking

Visumbeleid en administratieve praktijk ten aanzien van bevolkingsgroepen van buitenlandse oorsprong (Stuk 2-1011)

Bespreking

Samenstelling van commissies

Regeling van de werkzaamheden

Stemmingen

Ontwerp van bijzondere wet tot waarborging van een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten voor de verkiezingen van de Vlaamse Raad, van de Waalse Gewestraad en van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad (Stuk 2-1024)
Herziening van artikel 157 van de Grondwet (Stuk 2-697)
Wetsontwerp betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument (Stuk 2-1061) (Evocatieprocedure)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 219 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (van de heer Olivier de Clippele, Stuk 2-468)
Voorstel van resolutie over het culturele erfgoed van Famagusta (van mevrouw Fatma Pehlivan c.s., Stuk 2-1174)
Visumbeleid en administratieve praktijk ten aanzien van bevolkingsgroepen van buitenlandse oorsprong (Stuk 2-1011)

Wetsontwerp houdende wijziging van het Wetboek van vennootschappen alsook van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen (Stuk 2-1107) (Evocatieprocedure)

Artikelsgewijze bespreking

Stemmingen

Wetsontwerp houdende wijziging van het Wetboek van vennootschappen alsook van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen (Stuk 2-1107) (Evocatieprocedure)

Vraag om uitleg van de heer Josy Dubié aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «de politieke toestand in Tunesië en Algerije» (nr. 2-809)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over «het groeiend tekort aan het vaccin tegen rubella, mazelen en bof» (nr. 2-827)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over «de erkenning van de bijzondere beroepstitel voor verpleegkundigen in de intensieve zorg en de spoedgevallenzorg» (nr. 2-828)

Vraag om uitleg van mevrouw Mia De Schamphelaere aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over «de afschaffing van de bijzondere beroepstitels voor verpleegkundigen» (nr. 2-829)

Vraag om uitleg van mevrouw Mia De Schamphelaere aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over «het tekort aan bepaalde geneesheren-specialisten» (nr. 2-830)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
In overweging genomen voorstellen
Vragen om uitleg
Non-evocaties
Boodschappen van de Kamer
Arbitragehof - Arresten
Arbitragehof - Prejudiciële vragen
Deposito- en consignatiekas
Economische Overheidsbedrijven - NMBS
Europees Parlement