2-212

2-212

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 20 JUIN 2002 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de Mme Mimi Kestelijn-Sierens au ministre des Finances sur «les tensions entre la Belgique et l'Europe en ce qui concerne les fonds d'épargne-pension» (nº 2-1018)

M. le président. - M. Antoine Duquesne, ministre de l'Intérieur, répondra au nom de M. Didier Reynders, ministre des Finances.

Mevrouw Mimi Kestelijn-Sierens (VLD). - Enkele jaren geleden heeft de regering het initiatief genomen om pensioensparen aan te moedigen. Wie in ons land in een pensioenspaarfonds belegt, heeft recht op een belastingvermindering tot 590 euro, hetgeen meteen verklaart waarom pensioensparen in België zo populair is.

De Belgische regelgeving bepaalt evenwel dat een groot deel van het gespaarde bedrag in Belgische aandelen moet worden geïnvesteerd. De wet legt meer bepaald op dat pensioenspaarfondsen minstens 30% dienen te investeren in Belgische aandelen en maximaal 10% in aandelen van buitenlandse bedrijven die bovendien op Euronext Brussel moeten genoteerd zijn.

Volgens de Europese Commissie druist deze regelgeving in tegen de Europese regels van het vrije kapitaalverkeer. België werd hiervoor eind vorig jaar door Europa terechtgewezen. De minister van Financiën beloofde toen de regelgeving over de pensioenspaarfondsen in overeenstemming te brengen met de wensen van de Europese Commissie.

Tot op heden is dit nog niet gebeurd.

Volgens een artikel in de Financieel Economische Tijd van 17 mei 2002 zou de minister van Financiën de technische analyse van de Europese Commissie betwisten. Welke zijn volgens de minister de knelpunten van dit rapport?

Heeft de minister eventueel nog verdere argumenten om een wettelijk initiatief strekkende tot aanpassing van de Belgische regelgeving over de pensioenspaarfondsen aan de Europese regels van vrij kapitaalverkeer, te vertragen of af te wijzen?

Wanneer denkt de minister dat de Europese richtlijn in Belgisch recht zal worden omgezet?

De heer Antoine Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken. - Eind vorig jaar heb ik bij de Europese Commissie een voorontwerp van wet ingediend tot wijziging van de verplichtingen voor pensioenspaarfondsen om te beleggen in sommige aandelen, overeenkomstig het gemotiveerd advies dat we gekregen hebben.

In februari jongstleden werd dit ontwerp besproken op een vergadering met de diensten van de Commissie en mijn kabinet. Op die vergadering hebben de diensten van de Commissie bijkomende opmerkingen gemaakt.

Om er daaraan tegemoet te komen heb ik in mei een nieuw ontwerp ingediend dat, in de mate van het mogelijke, rekening houdt met die opmerkingen.

De tweede vraag is dus zonder voorwerp.

Mevrouw Mimi Kestelijn-Sierens (VLD). - Ik dank de minister voor dit antwoord. Ik ben blij te vernemen dat er vooruitgang is in deze zaak. We zouden wel graag weten wat de precieze inhoud is van het ontwerp en of het voldoet aan de eisen van de Europese Commissie. De 30% regel is natuurlijk belangrijk en we vernemen dat als die maatregel wordt afgeschaft, de "subsidiëring" van de Belgische beurs verdwijnt, omdat heel wat pensioenspaarfondsen beleggen op de Belgische beurs. Het is dus belangrijk te weten welke precieze maatregelen de minister van Financiën heeft voorgesteld.