2-211

2-211

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 13 JUNI 2002 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Verzoekschriften

Overlijden van een oud-senator

In memoriam H.K.H. Prinses Lilian, Prinses van Belgiė

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Philippe Monfils aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over «het jongste falen van de mobiele urgentiegroep (MUG)» (nr. 2-1007)
Mondelinge vraag van de heer Ludwig Caluwé aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over «de inplanting van windmolens op de Vlakte van de Raan» (nr. 2-1013)
Mondelinge vraag van de heer Jean Cornil aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over «het behoud van de bijzondere beroepstitel gegradueerde verpleger in intensieve zorg en spoedgevallenzorg» (nr. 2-1011)
Mondelinge vraag van de heer Patrik Vankrunkelsven aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «de beperking van het aantal Europese ministerraden» (nr. 2-1008)
Mondelinge vraag van de heer Jean-Marie Dedecker aan de minister van Financiėn over «de informatie met betrekking tot de eigendomsstructuur van de bouwgronden in Vlaanderen» (nr. 2-1009)
Mondelinge vraag van mevrouw Marie Nagy aan de minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, over «de Financietoren» (nr. 2-1012)
Mondelinge vraag van mevrouw Clotilde Nyssens aan de minister van Justitie over «de betaling van het ereloon van gerechtsdeskundigen» (nr. 2-1015)
Mondelinge vraag van de heer Johan Malcorps aan de minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, over «de erkenning van gemeenten als toeristische gemeenten» (nr. 2-1014)

Vraag om uitleg van de heer Michel Barbeaux aan de minister van Financiėn over «de uitvoering van Lambermont-bis en van het op 5 juni 2001 (H. Bonifatius) bereikte akkoord over de herschikking van de schulden van de scholen» (nr. 2-806)

Inoverwegingneming van voorstellen

Wetsontwerp betreffende de sluiting van ondernemingen (Stuk 2-1136) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 219 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (van de heer Olivier de Clippele, Stuk 2-468)

Voorstel tot terugzending

Vraag om uitleg van mevrouw Mia De Schamphelaere aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over «de reclame voor vermageringspillen» (nr. 2-811)

Stemmingen

Wetsontwerp tot wijziging van de faillissementswet van 8 augustus 1997, het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van vennootschappen (Stuk 2-877) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp betreffende de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van Belgiė, de afgevaardigden en de instellingen belast met het beheer van de materiėle en financiėle belangen van de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen (Stuk 2-1116) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp betreffende de sluiting van ondernemingen (Stuk 2-1136) (Evocatieprocedure)

Regeling van de werkzaamheden

Vraag om uitleg van de heer Georges Dallemagne aan de vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer en aan de minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, over «de uitbreiding van de nationale luchthaven te Zaventem» (nr. 2-793)

Vraag om uitleg van de heer Georges Dallemagne aan de minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen over «de problemen bij de toepassing van de wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in de openbare sector» (nr. 2-805)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
In overweging genomen voorstellen
Vragen om uitleg
Non-evocatie
Boodschappen van de Kamer
Indiening van wetsontwerpen
Arbitragehof - Arresten
Arbitragehof - Prejudiciėle vragen
Nationale Delcrederedienst
Europees Parlement