Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-45

ZITTING 2001-2002

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Sociale Zaken en Pensioenen (Pensioenen)

Vraag nr. 1644 van mevouw de Bethune d.d. 30 oktober 2001 (N.) :
Overlevingspensioen. ­ Uitoefenen van beroepsactiviteiten.

Bij het overlijden van de echtgenoot of echtgenote kan, mits de partijen op het ogenblik van het overlijden minstens één jaar gehuwd zijn en de partner de leeftijd van 45 jaar bereikt heeft of kinderen ten laste heeft, de overlevende een overlevingspensioen genieten. Het pensioenbedrag wordt berekend op basis van de opgebouwde rechten van de overleden partner.

Momenteel kan de gerechtigde weduwe of weduwnaar slechts een beperkte beroepsactiviteit uitoefenen op straffe van verval van het overlevingspensioen.

Deze regelgeving dateert van de periode van ééninkomensgezinnen. Om diverse redenen vormen ééninkomensgezinnen momenteel een minderheid.

Graag kreeg ik van de geachte minister een antwoord op volgende vragen :

1. Hoeveel personen genoten in 2000 een overlevingspensioen in combinatie met inkomsten uit arbeid ?

a) Hoeveel van deze personen hebben één of meer kinderen ten laste ?

b) Hoeveel van deze personen hebben geen kinderen ten laste ?

2. Hoeveel bedroegen de respectieve aantallen in 1999 en in 1998 ?

3. Hoeveel bedraagt het gemiddelde overlevingspensioen dat uitgekeerd wordt per gerechtigde ?

4. Wat is de gemiddelde duur van de overlevingspensioenuitkering voor de gerechtigden behorende tot de actieve bevolking ?

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid het volgende mee te delen.

In 2000 bedroeg het aantal gerechtigden op een overlevingspensioen met een beroepsactiviteit 10 674.

De gegevens in verband met het aantal gerechtigden met kinderlast, en betreffende de jaren 1998, 1999 en 2000, zullen later worden meegedeeld.

In 2000 bedroeg het gemiddeld overlevingspensioen werknemer 20 773 frank per maand. Dit is evenwel het rekenkundig gemiddelde, verkregen door de totale uitgaven inzake overlevingspensioenen werknemer te delen door het totaal aantal gerechtigden.

Als slechts rekening gehouden wordt met de overlevingspensioenen toegekend op basis van een volledige loopbaan als werknemer, dan bedraagt in 2000 het gemiddeld uitgekeerd overlevingspensioen werknemer 34 991 frank per maand voor een weduwe.

De gemiddelde duur van de overlevingspensioenuitkering voor de gerechtigden behorende tot actieve bevolking, is geen beschikbaar gegeven.