2-208

2-208

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 30 MAI 2002 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Projet de loi modifiant la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et modifiant les articles 29 et 31 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre (Doc. 2-427) (Deuxième examen)

Discussion générale

M. le président. - La parole est à M. de Clippele pour un rapport oral.

M. Olivier de Clippele (MR), rapporteur. - Ce projet avait déjà été adopté par le Sénat le 1er février 2002 et transmis à la Chambre des représentants. Le 17 mai 2002, la Chambre a renvoyé le texte amendé au Sénat et la commission des Finances l'a examiné lors de sa réunion du 29 mai 2002, en présence du ministre de l'Économie et de la Recherche scientifique chargé de la Politique des grandes villes.

Le ministre a d'abord rappelé que la Chambre avait voté des modifications au texte mais que l'esprit restait identique au texte voté par notre assemblée.

Pour rappel, les trois objectifs de la proposition initiale étaient : premièrement, mieux lutter contre la non-assurance en utilisant la base de données du Fonds commun de garantie automobile ; deuxièmement, favoriser l'accès à l'assurance dans les cas les plus difficiles par la création d'un bureau de tarification ; troisièmement, limiter les possibilités de résilier le contrat après sinistre.

La Chambre a adopté six amendements majeurs. Le premier amendement préconise une plus grande souplesse en matière de détection des véhicules non assurés. Il est proposé de convoquer l'automobiliste au poste de police afin de vérifier sa situation d'assurance plutôt que d'entamer une procédure pénale.

Le deuxième amendement concerne une réduction du risque d'engorgement du Bureau de tarification.

Le troisième amendement a été introduit par le gouvernement. Il permet de moduler les seuils en fonction des différents critères d'âge.

Le quatrième amendement vise la désignation d'une ou plusieurs entreprises volontaires ou désignées par le Bureau de tarification lorsqu'il y a un refus de risque plutôt que de retourner auprès de l'entreprise qui avait refusé le conducteur.

Le cinquième amendement concerne les délais de préavis en cas de refus d'assurance. Ce délai est porté de un mois à trois mois. L'assuré aura donc un temps plus long pour trouver un autre assureur. Cependant, en cas de fraude, le délai pourra être ramené à un mois.

Enfin, le sixième amendement rappelle qu'en assurance automobile, l'assureur ne peut résilier le contrat que si l'assuré est en tort. Actuellement, il peut le faire dans tous les cas. En outre, l'assureur ne peut résilier la garantie responsabilité civile si le dommage n'affecte qu'une garantie accessoire.

J'en viens aux interventions. M. Monfils a estimé que le texte tel qu'amendé par la Chambre ne posait pas problème.

Mevrouw Thijs pleitte voor een recht op verzekering voor iedereen. Zij schat dat er slechts een 25.000 personen een beroep kunnen doen op het tariferingsbureau. De voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen zijn immers te streng. Ten minste drie verzekeringsmaatschappijen moeten een dekking hebben geweigerd en een voorstel van een premie dat met een weigering wordt gelijkgesteld, moet vijfmaal meer bedragen dan de laagste premie voor een identiek voertuig. Vooral de jongeren beneden de 23 jaar en de ouderen van boven de 70 worden benadeeld. Uit statistieken zou blijken dat zij het meeste ongevallen veroorzaken.

De heer Ramoudt meende dat velen niet weten dat bij de ondertekening van de polis de gebruikelijke bestuurder van het voertuig moet worden vermeld. Indien wordt nagelaten dat dit de zoon of dochter is, kan dit tot grote problemen leiden. Bij een ongeval is de wagen dan eigenlijk niet verzekerd en kan men de verzekerde aanspreken omdat hij een valse verklaring aflegde.

M. Thissen a suggéré de prévoir des franchises différentes au lieu de moduler les primes d'assurance en fonction des circonstances.

De minister besloot dat het vinden van een evenwicht tussen enerzijds liberalisering van de sector en het volledig laten spelen van de concurrentie en anderzijds het voorkomen dat geen enkele categorie van de bevolking daarvan het slachtoffer wordt, een moeilijk oefening is. Daarenboven laat de Europese Commissie niet meer toe om tarieven vast te leggen. Segmentering is de droom van alle verzekeraars. Zij kunnen dan hun klanten kiezen in functie van een aantal criteria zoals inkomen en solvabiliteit. Dit kan op termijn leiden tot een onrechtvaardige maatschappij waarin nog slechts enkele categorieën van de bevolking door de verzekering worden gedekt.

En ce qui concerne les votes, les deux amendements présentés par Mme Thijs ont été rejetés par huit voix contre trois. Le projet a été approuvé par neuf voix pour et deux abstentions.

Mevrouw Erika Thijs (CD&V). - Ik dank de rapporteur voor het uitstekende verslag.

De werkelijkheid is onthutsend. Ik kreeg gisteren een aantal getuigenissen van jongeren over hun zoektocht naar een verzekering. Ik raad de minister aan eens op de website van Jong-CD&V te gaan kijken. Ik geef enkele voorbeelden.

Veerle uit Brugge heeft een autoverzekering bij OMOB op naam van haar moeder die een bonus-malus nul heeft. Ze is wel geregistreerd als bestuurder.

Een Brusselse vijfentwintigjarige jonge vrouw wilde een autoverzekering afsluiten. Sommige maatschappijen weigerden. Bij de andere kostte de verzekering meer dan vijftigduizend frank. Ze vond een oplossing door te auto te laten verzekeren op naam van haar moeder die op het platteland woont. Kostprijs: 36.000 frank. Voordien reed ze met de gezinswagen waarmee ze nog nooit een ongeval had veroorzaakt.

Koen, 22 jaar, kocht een tweedehands wagentje voor amper 2.000 frank. Hij schafte zich een verzekering aan op naam van zijn vader voor 15.000 frank. Na een jaar besloot hij toch de verzekering op zijn naam zetten en mocht toen 27.000 frank betalen. Later schafte hij zich een kleine nieuwe wagen aan en betaalde hij 55.000 frank voor de verzekering, één zesde van de aankoopprijs. Inmiddels werd hij aangereden en werd hij ook nog het slachtoffer van vandalisme. De verzekering heeft gemeld dat hij na nog zulk een ongeval geen verzekering meer zou krijgen.

Dat is slechts een greep uit de vele reacties die we binnenkregen. Ik zou ook tientallen voorbeelden kunnen geven van 70-plussers met precies dezelfde problemen: ze vinden geen verzekering of betalen buitensporige premies. Ik hoop dat mijn vader, die volgende maand 70 wordt, geen brokken maakt, zoniet dreigt hij problemen te krijgen om een verzekeringsmaatschappij te vinden.

De prijzen van de autoverzekering zijn de jongste jaren met 15 procent gestegen. De rentabiliteit van de verzekeraars staat steeds meer onder druk. Het bonus-malussysteem wordt onder impuls van de Europese Commissie afgeschaft en moet plaatsmaken voor een ongebreidelde segmentering. De segmentering jaagt de premies van jongeren en ouderen omhoog en sluit hele groepen uit de samenleving uit van een verplichte verzekering. Jongeren betalen premies die snel kunnen oplopen tot meer dan 1.000 euro voor een gewone auto en soms tot tienmaal de waarde van hun voertuig. Voor ouderen geldt net hetzelfde.

Inzake verzekerbaarheid brengt dit ontwerp belangrijke verbeteringen aan. Ook de controle en handhaving van het verzekerd zijn, evenals de opzegtermijnen na schade, zijn belangrijke stappen. Geraamd wordt dat zo'n 25.000 bestuurders via de tariferingsregeling opnieuw toegang zullen krijgen tot de autoverzekering. Uit recente cijfers van de Federatie van verzekerings- en financiële tussenpersonen blijkt evenwel dat er minimaal 100.000 mensen onverzekerd rondrijden. Als we rekening houden met de valse verklaringen, liggen de cijfers nog veel hoger.

Eén voertuig op acht, dus ongeveer 600.000 wagens, rijdt zonder of met een valse verzekering. De hoge tarieven en de strenge risicoselectie worden als de voornaamste redenen voor de niet-verzekering aangegeven.

Het probleem is des te groter voor twee bijzondere groepen: jongeren en ouderen. Dit is de zwakke plek van het wetsontwerp. De factor leeftijd wordt gelijkgeschakeld met alle andere factoren die een invloed hebben op de beoordeling van het risico, zoals regio, verleden schade, vermogen van de wagen enzovoort. Dit is volgens ons geen goede keuze. Jongeren en ouderen kunnen volgens de voorgestelde regeling slechts een beroep doen op het Tariferingsbureau als ze wegens hun leeftijd drie keer door een verzekeringsmaatschappij worden geweigerd of als ze vijf maal meer zouden moeten betalen dan iemand met een `normale' leeftijd met eenzelfde voertuig die de minimumpremie betaalt.

Jongeren en ouderen zullen dus nog steeds premies moeten ophoesten van 1.500 euro of meer. Dit betekent ook dat ze onverzekerd zullen blijven rondrijden. Als ze een aanrijding hebben, zullen de ouders voor de kosten moeten opdraaien of zal de tegenpartij zeer lang op een vergoeding via het waarborgfonds moeten wachten. De solidariteit tussen de generaties, die geldt in de ziekteverzekering, zou ook hier moeten meespelen. Een andere mogelijkheid is een financiering door de meeropbrengsten uit de stijgende belasting op verzekeringen, die 27% bedraagt.

Men kiest echter voor het behoud van een verregaande segmentering op basis van leeftijd. De samenleving geeft aan jongeren de boodschap dat het risico dat ze lopen hun eigen schuld is en dat ze dus maar zelf moeten betalen. Over de hervorming van de rijopleidingen, de onveiligheid op de weg tijdens de weekends, de vraag naar meer mobiliteit van 70-plussers en de gebrekkige bereikbaarheid van landelijke gebieden met het openbaar vervoer tijdens de weekends wordt zedig gezwegen. Nochtans zijn dat de echte problemen. Grote verklaringen volstaan niet, er moeten concrete maatregelen worden genomen voor deze twee leeftijdsgroepen.

Het met veel tamtam aangekondigde recht op een autoverzekering is een lege doos. Voor jongeren en ouderen wordt het de facto moeilijk om een autoverzekering te krijgen. Dit is voor CD&V onaanvaardbaar. Om die reden zullen we onze twee amendementen opnieuw indienen. Die strekken ertoe de factor leeftijd niet volledig te laten meetellen als segmenteringscriterium, maar slechts voor een meerpremie van 25%. Bovendien willen we een deel van de premies voor bepaalde jongeren via een tussenkomst van het Tariferingsbureau mee financieren uit extra belastinginkomsten die de overheid uit de stijgende premies haalt. België heeft een zeer hoge belasting op verzekeringen, waardoor de meerpremie nog hoger ligt.

Een ander probleem, dat tijdens de bespreking van dit wetsontwerp niet aan bod is gekomen, zijn de lange termijnen voor de uitbetaling van de vergoedingen voor een ongeval. Iedereen kent wel iemand die bij een ongeval was betrokken. Soms moet vijf tot zeven jaar worden gewacht op de uitbetaling van een vergoeding. Collega Jos Ansoms heeft in de Kamer hieromtrent een wetsvoorstel ingediend. Wij betreuren het dat dit thema tijdens de bespreking niet aan bod is gekomen. De minister mag dit probleem nochtans niet uit het oog verliezen.

Ik besluit. Het voorliggend ontwerp betekent enkele reële stappen vooruit, maar we betreuren het dat jongeren en ouderen ook na de goedkeuring ervan opgezadeld zullen blijven met torenhoge premies voor hun autoverzekering, louter op basis van hun leeftijd.

Met dit wetsontwerp hebben de politici een belangrijke kans gemist. Laten we bij een volgende bespreking beide voormelde groepen niet uit het oog verliezen.

De heer Monfils, die in zekere zin ook de geestelijke vader is van dit ontwerp, heeft gisteren al aangekondigd na dit wetsontwerp de draad opnieuw te zullen opnemen. Ik ben er zeker van dat hij woord zal houden en dat dit onderwerp in latere besprekingen opnieuw zal worden aangesneden.

M. Philippe Monfils (MR). - Pour commencer, je voudrais, moi aussi, remercier notre excellent rapporteur, M. de Clippele, qui a exposé clairement une matière relativement compliquée. En effet, ce projet provient d'une proposition de loi dont je suis l'auteur et qui, après ajout d'un chapitre important concernant le Bureau de tarification, a été soumise à la Chambre, où elle a fait l'objet d'un accord politique - disons-le - entre le gouvernement, d'une part, et une forte majorité parlementaire, d'autre part, visant à amender le texte. Nous devons, aujourd'hui, examiner ces amendements.

(M. Jean-Marie Happart, vice-président, prend place au fauteuil présidentiel.)

Je voudrais remercier les sénateurs qui ont bien voulu recevoir ma proposition, y travailler et en étendre la portée. Je remercie également le ministre qui, dès le départ, a accompagné ce texte de façon à lui donner la caution gouvernementale, ce qui est important par rapport à des dispositions largement administratives.

La première proposition avait pour objet de lutter contre la non-assurance. Nous en avons déjà débattu voici quelques mois. Des milliers d'accidents sont causés par des personnes non assurées, ce qui est une source de problèmes.

On s'est rendu compte qu'il était possible de répondre immédiatement - même imparfaitement - au refus de compagnies d'assurances d'assurer certaines personnes et aux excès commis dans la présentation des primes à une partie de la population.

Chaque fois qu'une proposition ou un projet est déposé sur un sujet particulier, on revoit l'ensemble de la problématique. C'est ce qui s'est produit ici. Il n'était pas question de revoir la totalité de la loi relative aux assurances, mais de prévoir des systèmes limités pour une problématique bien précise et de remédier immédiatement au refus d'assurer certaines personnes. C'est dans ce cadre qu'ont été évoqués le droit à l'assurance et le droit à la mobilité. Nous estimons que tout qui possède un permis de conduire a évidemment le droit de conduire. Il n'appartient pas aux compagnies d'assurances d'empêcher quelqu'un d'exercer ces droits particuliers.

Je ne vois pas d'objection à ce que nous ayons, dans les mois à venir, un débat de fond sur l'avenir de l'assurance, mais nous ne pouvions bien entendu revoir l'ensemble du système à partir de cette proposition-ci, même si les objectifs en ont été étendus.

Le texte tel qu'il nous est revenu de la Chambre ne nous satisfait peut-être pas entièrement, madame Thijs. Les sénateurs m'ont en effet semblé plus sages, dans la mesure où ils avaient estimé que les seuils au-delà desquels un recours pouvait être exercé auprès du Bureau de tarification devaient être fixés par arrêté royal. Nous avions renvoyé le texte au gouvernement en lui proposant de négocier avec les compagnies et, en dernière analyse, de fixer les seuils en question. Cela n'a pas été fait. Nos collègues de la Chambre ont visiblement choisi une voie différente, en fixant des seuils. Même si, comme vous, je trouve ces plafonds extrêmement élevés, il faut quand même rappeler qu'ils concernent la prime la plus faible pour un véhicule de la même catégorie, dans un lieu déterminé, sans prise en considération de l'âge de la personne.

Au départ, certains croyaient que le plafond de quatre ou cinq fois la prime de base était fixé par rapport à la prime imposée éventuellement aux demandeurs, c'est-à-dire essentiellement aux jeunes. On arrivait évidemment à des montants catastrophiques. Ici, ce l'est moins.

J'ajoute qu'il y a une soupape. Le ministre nous l'a garanti hier et j'en suis heureux. Elle réside dans le fait que le Roi peut fixer des règles propres à répartir le résultat de la gestion des sinistres entre les entreprises d'assurances, membres du fonds. Le ministre a signifié très clairement que si une assurances exagère, en quelque sorte, et s'arrange pour fixer des plafonds tels que, systématiquement le bureau de tarification et le fonds de garantie doivent intervenir, une sanction sera possible. Elle se fera par une répartition faite sur le dos de la compagnie d'assurances qui aurait jouer un jeu contraire à l'application normale de la législation que nous allons, j'espère, voter dans quelques instants.

Certes, le texte n'est pas impeccable ; une série de problèmes peuvent se poser à partir de ce que l'on appelle la segmentation. Ils ne pouvaient être abordés dans cette proposition.

Tout le système des compagnies d'assurances doit peut-être faire l'objet d'une analyse. Je le répète, je ne vois pas d'objection à ce qu'un jour prochain, dans les mois qui viennent, nous fassions venir un certain nombre de représentants des compagnies d'assurances, pour nous parler de la manière dont ils conçoivent leur segmentation qui est à l'origine des difficultés que l'on connaît, pas seulement à l'égard des jeunes et des personnes âgées - je ne suis plus l'un et je ne suis pas encore l'autre, du moins j'espère - mais à l'égard d'autres personnes.

Je pense que l'on pourrait réfléchir à cette segmentation qui, poussée au maximum par les calculs actuariels, risque de créer un certain nombre de difficultés.

Sur ce point, ce projet apporte une amélioration puisqu'il fallait trouver une solution au problème des personnes non assurées. Le bureau de tarification pourra intervenir. Mais il reste une réflexion à mener pour les catégories de la population qui sont l'objet de l'application aveugle des systèmes actuariels et de la segmentation.

L'autre modification me semble tout à fait justifiée. Au départ, nous voulions trois mois de résiliation, sauf cas grave. La Chambre avait envisagé un mois, mais en donnant trop de possibilités aux compagnies d'assurances. Le texte final voté à la Chambre me convainc tout à fait, puisqu'il s'agit d'un délai de trois mois, réduit à un mois, s'il existe une possibilité de fraude de la part de l'assuré, avec plainte entre les mains d'un juge d'instruction. Par conséquent, une compagnie d'assurances qui n'est pas certaine que l'assuré a voulu frauder y regardera à deux fois. En effet, en cas d'acquittement ou de non-lieu, la compagnie d'assurances sera priée de payer des dommages et intérêts à la personne. Sur ce plan-là, les critiques qui avaient été portées à la première position de la Chambre me semblent avoir été rencontrées.

J'espère, monsieur le ministre, que vous prendrez rapidement toutes les mesures pour faire appliquer administrativement le système d'informatisation permettant de lutter contre la non-assurance. Nous avons par ailleurs un début de solution par le bureau de tarification. Je pense que nous avons amélioré la situation de l'usagé en ce qui concerne les délais de résiliation. La démarche me semble positive, même si tout n'est pas parfait. Je reste toujours optimiste et je me refuse à considérer que nous sommes en état de choc, parce que nous n'avons pas réussi à aller jusqu'au bout d'une problématique. C'est un chemin important qui n'est pas totalement accompli. Il s'agira, dans les prochains mois, de réfléchir à la problématique globale, non pas nécessairement pour modifier le système, mais en tout cas pour approfondir le débat qui a commencé en commission. C'est aussi un élément intéressant. À partir de cette proposition, on a réussi à lancer un débat qui sera sûrement extrêmement approfondi dans les prochaines semaines.

Je termine en remerciant tous les sénateurs et le ministre d'avoir bien voulu m'accompagner dans le combat qui aboutira, je l'espère, au vote de ce projet de loi qui était initialement une proposition.

M. René Thissen (CDH). - Le cdH considère que ce projet de loi constitue une avancée, encore que limitée, pour tenter de résoudre les problèmes de l'assurance de la responsabilité civile des conducteurs. Nous prenons acte du fait qu'il y aura une suite à cette proposition, devenue projet de loi, et qu'un véritable débat sera mené sur la problématique de l'assurance en général.

Pour quelle raison soutenons-nous le projet qui nous est soumis ? Parce qu'un certain nombre de personnes qui ne parvenaient plus à s'assurer auront l'occasion de le faire. Comme je l'ai dit en commission, j'aurais préféré que l'on cherchât une solution afin de ne pas moins assurer les jeunes, moyennant une augmentation des franchises, ce qui éviterait un des effets pervers restés sans solution, à savoir la cherté des primes d'assurances. Même si on en limite maintenant le montant, dans la pratique, on constatera qu'un certain nombre de personnes continueront à ne pas s'assurer parce que la prime sera trop élevée. Si on avait pu instaurer un système comportant une franchise nettement plus élevée, notamment pour tous les jeunes conducteurs, en maintenant les primes, on aurait sans doute davantage réalisé les objectifs entièrement louables qui ont été fixés. Je me réjouis que l'on mette en place un système pour détecter tous les non-assurés qui circulent sur la route. On nous a parlé aujourd'hui d'environ 10% mais j'ai déjà entendu dire que ce chiffre serait plutôt de l'ordre de 20%, ce qui est énorme. En tout cas, cela représente un risque considérable pour toute la population. Donc, oui à la solidarité, mais il faut aussi trouver un système dans lequel la responsabilité des gens soit réellement engagée. Le système des franchises me semble aller dans cette direction-là.

Mme Thijs a déposé quelques amendements qui apportent des précisions et des améliorations au texte et auxquels nous pouvons souscrire. Je pense toutefois que ces amendements n'ont que peu de chance d'être retenus. Nous soutiendrons cependant le projet parce qu'il va dans le bon sens.

(M. Armand De Decker, président, prend place au fauteuil présidentiel.)

De heer Charles Picqué, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid. - Ik verwijs naar de antwoorden die ik eerder gaf. Natuurlijk was ik gevoelig voor het probleem van de jonge bestuurders en daarom heb ik een amendement ingediend, dat de mogelijkheid biedt de drempels te moduleren volgens verschillende criteria, onder andere de leeftijd. Zo heb ik geprobeerd te komen tot een evenwichtig ontwerp.

Voor wat de betalingstermijnen betreft, kan ik mevrouw Thijs meedelen dat in de Kamer een ontwerp werd ingediend om de betaling te versnellen. Dat is een manier om het probleem van de termijnen op te lossen.

-La discussion générale est close.