2-204

2-204

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 16 MEI 2002 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Aanwijzing van deskundigen door de Senaat voor de aanstaande verkiezingen

Verzoekschriften

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Jacinta De Roeck aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de minister van Sociale Zaken en Pensioenen over «de communicatie tussen de arts en de patiënt» (nr. 2-976)
Mondelinge vraag van mevrouw Sfia Bouarfa aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de racistische misdaden die in Schaarbeek zijn gepleegd» (nr. 2-974)
Mondelinge vraag van mevrouw Meryem Kaçar aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de schietpartij in Schaarbeek op 8 mei 2002 waarbij een Marokkaans koppel werd vermoord» (nr. 2-981)
Mondelinge vraag van de heer Paul Galand aan de minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw, over «het standpunt van België met betrekking tot de liberalisering van de handel in diensten in het kader van de Algemene Overeenkomst over de Handel in Diensten, met het oog op de OESO-VS-Conferentie over de commercialisering van de educatieve diensten» (nr. 2-979)
Mondelinge vraag van de heer Ludwig Caluwé aan de minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid, over «de prijs per meeteenheid-aanduiding en de kleine handelszaken» (nr. 2-978)
Mondelinge vraag van mevrouw Mia De Schamphelaere aan de minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid, over «het dekken van lichamelijke schade aan een passagier die verzekeringsnemer is, wanneer deze veroorzaakt wordt door een Bob» (nr. 2-977)
Mondelinge vraag van mevrouw Mia De Schamphelaere aan de minister van Justitie over «het gebruik van minderjarigen als drugskoeriers in België» (nr. 2-962)
Mondelinge vraag van de heer Jacques D'Hooghe aan de minister van Justitie over «de recente ontwikkelingen inzake kansspelen» (nr. 2-965)
Mondelinge vraag van de heer Wim Verreycken aan de minister van Justitie over «de ontsnapping van een moordenaar uit de Antwerpse gevangenis» (nr. 2-973)
Mondelinge vraag van mevrouw Anne-Marie Lizin aan de minister van Justitie over «het gevolg dat moet worden gegeven aan de rechtmatige eisen van de gevangenisbewakers» (nr. 2-975)

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie (Stuk 2-851) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Stemmingen

Wetsontwerp tot wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 (Stuk 2-1105) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp ter vervanging van artikel 293 van het Wetboek van strafvordering teneinde de beschuldigde bijstand door een advocaat te verlenen (Stuk 2-1079) (Evocatieprocedure)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 19bis van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten (van mevrouw Meryem Kaçar c.s., Stuk 2-693) (Nieuw opschrift)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 november 1967 houdende oprichting van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (Stuk 2-1060) (Evocatieprocedure)

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 219 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (van de heer Olivier de Clippele, Stuk 2-468)

Voorstel tot verdaging

Regeling van de werkzaamheden

Stemmingen

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie (Stuk 2-851) (Evocatieprocedure)

Vraag om uitleg van de heer Josy Dubié aan de minister van Binnenlandse Zaken en aan de minister van Justitie over «het in Anderlecht georganiseerde protest tegen de antisemitische wandaden» (nr. 2-774)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Binnenlandse Zaken over «het jaarverslag 2000 van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen» (nr. 2-776)

Vraag om uitleg van mevrouw Meryem Kaçar aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de evaluatie van de migratieambtenaren» (nr. 2-778)

Vraag om uitleg van de heer Vincent Van Quickenborne aan de minister van Sociale Zaken en Pensioenen over «de omzetting van de detacheringsrichtlijn in het Belgisch recht en de impact daarvan op de betaling van het dubbel vakantiegeld» (nr. 2-781)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
In overweging genomen voorstellen
Vragen om uitleg
Evocaties
Non-evocaties
Boodschappen van de Kamer
Indiening van wetsontwerpen
Arbitragehof - Arresten
Arbitragehof - Beroepen
Arbitragehof - Prejudiciële vraag
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en Nationale Arbeidsraad
Handelspraktijken en bescherming van de consument
Nationale Arbeidsraad