2-851/9

2-851/9

Belgische Senaat

ZITTING 2001-2002

16 MEI 2002


Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit-, en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie


Evocatieprocedure


TEKST GEAMENDEERD DOOR DE SENAAT EN TERUGGEZONDEN NAAR DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS


De in plenaire vergadering aangenomen tekst is dezelfde als de tekst die de commissie heeft geamendeerd na terugzending door de plenaire vergadering (stuk nr. 2-851/8).

Brussel, 16 mei 2002.

De voorzitter van de Senaat,

Armand DE DECKER.

De griffier van de Senaat,

Willy HENRARD.