Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-50

ZITTING 2001-2002

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Sociale Zaken en Pensioenen (Pensioenen)

Vraag nr. 1829 van de heer Steverlynck d.d. 18 januari 2002 (N.) :
Zelfstandigen. Gewaarborgd minimumpensioen. Koppeling aan het gewaarborgd inkomen voor bejaarden. Inkomensgarantie-uitkering.

Sinds 19 januari 1993 zijn de bedragen van het gewaarborgd minimumpensioen in de regeling der zelfstandigen gekoppeld aan de evolutie van het gewaarborgd inkomen voor bejaarden (artikel 131bis, 1ter, van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen).

Deze koppeling heeft tot gevolg dat telkens wanneer het bedrag van het gewaarborgd inkomen verhoogd wordt, ook de bedragen van het gewaarborgd minimumpensioen in de regeling der zelfstandigen deze beweging volgen.

Sinds 1 juni 2001 werd het stelsel van het gewaarborgd inkomen voor bejaarden vervangen door de inkomensgarantie-uitkering. Artikel 131bis, 1ter, werd vooralsnog niet aangepast en dit heeft voor gevolg dat de minimumpensioenen van de zelfstandigen niet langer de evolutie volgen van het gewaarborgd inkomen voor bejaarden.

Aangezien ik ervan overtuigd ben dat het noodzakelijk is dat de minimumpensioenen voor zelfstandigen gekoppeld worden aan wat de overheid aan bejaarden minimaal wil garanderen (de huidige inkomensgarantie-uitkering), wil ik de geachte minister vragen :

Waarom werd naar aanleiding van de invoering van de inkomensgarantie-uitkering niet tegelijk artikel 131bis, 1ter, van de wet van 15 mei 1984 aangepast ?

Wil men de minimumpensioenen in de regeling der zelfstandigen loskoppelen van de inkomensgarantie voor ouderen, of betreft het veeleer een vergetelheid bij de invoering van de inkomensgarantie-uitkering ?

Is de geachte minister zinnens de wet alsnog aan te passen, en, zo ja, in welke zin ?