2-197

2-197

Sénat de Belgique

Annales

MERCREDI 17 AVRIL 2002 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de Mme Erika Thijs au ministre de l'Intérieur et au ministre de la Justice sur «le Federal Computer Crime Unit» (nº 2-753)

Mevrouw Erika Thijs (CD&V). - In De Standaard van 6 februari 2002 stond te lezen dat de personeelsformatie van de Federal Computer Crime Unit niet ingevuld is. Voor 28 beschikbare plaatsen zouden er slechts 12 benoemingen zijn gedaan. Ook in de Senaat werd rond de problematiek van de kinderpornografie een aantal hoorzittingen georganiseerd. Gelet op het bijzonder nijpende karakter van die problematiek en van de wereldwijde omvang ervan is het uiteraard van belang dat de Federal Computer Crime Unit over voldoende personeel beschikt. Het opzoeken van cyberkinderpornografie vergt zeer veel tijd en zeer veel middelen; 12 mensen volstaan niet om deze taak te verrichten. Ik vernam dat een aantal mensen van de federale politie zelf, die zich in deze problematiek hebben gespecialiseerd, zich kandidaat hebben gesteld om voor de FCCU te werken. Blijkbaar is hun kandidatuur vruchteloos gebleken.

Om welke redenen werd de personeelsformatie van de FCCU nog niet ingevuld? Welke kwaliteiten vraagt men van de kandidaten? Is de minister van plan een benoemingsbeleid te voeren en spoedig een aanzienlijk aantal gespecialiseerde politiemensen te benoemen om op effectieve wijze cyberpornografie te bestrijden? Welke zijn de selectiemodaliteiten die voor deze politiemensen worden gevolgd? In hoeverre wordt er met de motivatie van de kandidaten rekening gehouden? Het blijkt immers dat er heel wat mensen gemotiveerd zijn om die taak op te nemen. Waarop wacht men dan? Dat de minister hier niet komt aandraven met het argument van geldgebrek! Ik laat me niet met een kluitje in het riet sturen.

De heer Marc Verwilghen, minister van Justitie. - Ik wil mevrouw Thijs geenszins met een kluitje in het riet sturen. Het geldelijke aspect is in deze problematiek niet aan de orde.

De FCCU-personeelsbezetting is gebaseerd op de taakbeschrijving die in 2001, in het raam van de reorganisatie van de capaciteit voor onderzoek van ICT-systemen en bestrijding van ICT-criminaliteit, werd opgesteld. De bevoegde ministers hebben de organieke tabel van alle diensten van de federale politie ter goedkeuring voorgelegd.

De organieke tabel `FCCU-personeelsbezetting' voorziet in 28 plaatsen, waarvan er op heden slechts 12 effectief bezet zijn. 10 op de 28 plaatsen in deze organieke tabel blijven `afhankelijk' van de eventuele overkomst van een contingent van 200 personeelsleden van het Calog naar de federale politie, waarbij de overdracht van hun loonmassa de bepalende sleutel is. De overige openstaande plaatsen konden nog niet worden ingevuld omdat de mobiliteitsregels pas eind 2001 gepubliceerd werden in het Belgisch Staatsblad.

Ondanks de beperking van 5% per mobiliteitsgolf per korps heeft de Directie voor de bestrijding van de economische en financiële criminaliteit prioriteit gelegd op de personeelsaanwerving voor de FCCU.

In deze eerste werving worden 5 plaatsen opengesteld op een totaal van 24 vacatures voor operationeel politiepersoneel voor alle centrale directies. Het gaat om 4 hoofdinspecteurs en 1 commissaris, waaronder 2 leden van de lokale politie.

In de beschreven profielen voor de opengestelde plaatsen wordt van de kandidaten een goede basiskennis vereist van PC-hardware en -software, internetwerking en -toepassingen en de gerechtelijke procedure. Vorming en ervaring inzake informatica worden als een meerwaarde aangezien in de selectieprocedure, maar zijn geen vereiste om zich kandidaat te stellen.

Afhankelijk van de reeds eerder vermelde overkomst van het personeel van het Calog, zullen in de volgende mobiliteitsgolven nog bijkomende plaatsen voor de FCCU worden opengesteld.

Er dient ook rekening te worden gehouden met de personeelscapaciteit van de 17 regionale Computer Crime Units die mee instaan voor de verdere afhandeling, onder meer van de dossiers kinderpornografie waarbij computersystemen worden gebruikt. Thans zijn er 61 leden in die CCU's en is er een engagement van de gerechtelijke directeurs om het aantal op termijn te verhogen tot 74.

Bij volledige bezetting zullen de regionale CCU's en de FCCU 102 operationele en administratieve personeelsleden tellen.

Alle kandidaten die voor de FCCU worden aangeworven zullen, net als de kandidaten voor de regionale Computer Crime Units, een basisopleiding krijgen in digitale opsporingen en forensisch onderzoek met ICT-materiaal. Die opleidingen worden thans door de FCCU uitgewerkt en zullen door de FCCU worden georganiseerd in 2002 en 2003.

Voor de wervingsprocedure voor de vacante plaatsen binnen de FCCU gelden dezelfde algemene voorschriften als voor alle andere vacatures bij de politie. Om het vereiste profiel te testen worden de kandidaten onderworpen aan een schriftelijke evaluatietest en een selectieinterview. De motivatie van de kandidaten wordt tijdens het selectieinterview nagegaan en is, naast de technische kennis, een belangrijke parameter voor de indienstneming.

Vandaag zitten we nog in een overgangsregeling met de kinderziekten van dien. Dankzij de inspanningen van het federale en het regionale niveau zal binnen afzienbare tijd het kader helemaal opgevuld zijn. Toch zien we dat zelfs in de huidige stand van zaken de Federal Computer Crime Unit op het terrein al uitstekende resultaten boekt.

Mevrouw Erika Thijs (CD&V). - Ik dank de minister voor zijn antwoord dat ook voor de kandidaten verduidelijking geeft.

Waar er vroeger slechts één meldpunt was, namelijk bij Child Focus, zal het aantal meldingen nu wel toenemen. Dat de mensen van de FCCU goed werk verrichten, hebben we in onze hoorzittingen kunnen vaststellen. Het is echter ook belangrijk dat ze goed worden begeleid en dat ze voldoende talrijk zijn. We moeten vermijden dat ze uitgeblust geraken.

Wat bedoelt de minister met `afzienbare tijd'? Het is belangrijk dat snel wordt gehandeld.

Wij hebben net een studiebezoek aan Moskou achter de rug. Het grootste deel van de Belgische, Spaanse en Franse kinderpornosites wordt aangeboden via Rusland. We moeten er dus voor zorgen dat er goede bilaterale betrekkingen zijn. De twaalf personen die vandaag de FCCU bemannen kunnen het werk niet aan. Daarom moet er op heel korte termijn bijkomend personeel worden aangeworven.

De heer Marc Verwilghen, minister van Justitie. - Ik wil nog verduidelijken dat er verschillende mobiliteitsgolven zijn en dat de betrokkenen uit verschillende centra komen. Er worden ook nog nieuwe ploegen georganiseerd. In principe moeten we in de loop van 2002 op kruissnelheid geraken, om dan in 2003 tot een volledige bezetting te komen.

Voor de internationale contacten, een probleem dat mij goed bekend is en zeer gevoelig ligt, hebben we een aantal regelingen getroffen, één op Europees niveau en één op internationaal niveau. Er is een grote uitwisseling van gegevens tussen de specialisten uit verschillende landen. Die uitwisseling verloopt hetzij via Europol hetzij via Interpol. Niet het vergaren van informatie is een probleem, wel de herkomst ervan en de verspreiding via de provider. Ik ben in Stockholm getuige geweest van het akkoord dat tijdens het Zweedse voorzitterschap werd bereikt tussen Interpol en Europol. We zien daar vandaag de gevolgen van. Alleszins ben ik het ermee eens dat we alleen door een volgehouden inspanning het probleem kunnen indijken.

-L'incident est clos.