2-197

2-197

Belgische Senaat

Handelingen

WOENSDAG 17 APRIL 2002 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Artikelsgewijze bespreking van het wetsvoorstel strekkende tot de wettelijke erkenning van behandelingen met vervangingsmiddelen en tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica (van de heer Philippe Mahoux c.s., Stuk 2-11)

(Voor de tekst aangenomen door de commissie voor de Justitie, zie stuk 2-11/6.)

-Artikel 1 wordt zonder opmerking aangenomen.

De voorzitter. - Artikel 2 luidt:

Op dit artikel hebben mevrouw van Kessel en de heer Vandenberghe amendement 27 ingediend (zie stuk 2-11/7) dat luidt:

De heer Hugo Vandenberghe (CD&V). - Zowel mevrouw van Kessel als ikzelf hebben dit amendement reeds uitvoerig toegelicht.

Ik klaag de beproefde tactiek van de meerderheid nogmaals aan. Ze wekt de indruk dat zij het monopolie heeft van de aandacht voor de volksgezondheid en dat de CD&V met zotskappen rondloopt om de burgers te diaboliseren. Dat is niet correct. Wij willen een zorgvuldige en controleerbare bescherming van de volksgezondheid.

De bewering dat het medisch korps immuun is voor fouten, misbruiken en geldzucht strookt geenszins met de werkelijkheid. De wet moet in voldoende waarborgen voorzien om misbruiken in te dijken. Onze houding heeft niets te maken met een diabolisering van de patiënt en de drugsgebruiker, maar heeft tot doel hen te beschermen.

M. Paul Galand (ECOLO). - Je n'ai pas dit que la position de M. Vandenberghe était diabolique. J'ai dit que, par son intervention, il diabolisait la position des défenseurs de la proposition de loi.

-De stemming over dit amendement en over artikel 2 wordt aangehouden.

-De aangehouden stemmingen en de stemming over het wetsvoorstel in zijn geheel hebben later plaats.