Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-49

ZITTING 2001-2002

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu (Volksgezondheid)

Vraag nr. 1811 van mevrouw De Schamphelaere d.d. 14 januari 2002 (N.) :
VZW Uilenspiegel. ≠ FinanciŽle ondersteuning. ≠ Criteria.

Onlangs besliste de federale overheid om de patiŽntenvereniging VZW Uilenspiegel financieel te ondersteunen.

Graag had ik van de geachte minister antwoord verkregen op volgende vragen :

1. Op basis van welke wettelijke of reglementaire criteria werd deze beslissing genomen ?

2. Moet de VZW de te ontvangen som ook verantwoorden naar haar doelstellingen toe ?

3. Waarom kunnen andere patiŽntenverenigingen in de geestelijke gezondheidszorg, zoals de VZW Sarah, niet op dezelfde steun rekenen ?

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid het volgende te antwoorden betreffende.

1. Op 27 maart 2001 werd een omzendbrief (ref. PSY/JoH/CIRC/074/2001) betreffende de indiening van projecten tot verbetering van de kwaliteit van de zorgverlening overgemaakt aan alle overlegplatforms geestelijke gezondheidszorg.

In die omzendbrief werd onder andere aangekondigd dat 20 % van het beschikbare zorgvernieuwingsbudget zou besteed worden aan kleinschalige pilootprojecten met betrekking tot activering, bevordering van de reÔntegratie van patiŽnten met een psychiatrische problematiek in de samenleving, destigmatisering of patiŽntenparticipatie in de zorgverlening. Hierbij werd expliciet vermeld dat een ingediend projectvoorstel, of met andere woorden pilootproject, betreffende de hierboven vermelde onderwerpen, een subsidie zou kunnen ontvangen van maximum 24 789,35 euro of 1 miljoen frank.

Het percentage van 20 % van het totale zorgvernieuwingsbudget resulteerde in een budget van 743 680,57 euro of 30 miljoen frank. Bijgevolg konden maximum 30 kleinschalige pilootprojecten financieel ondersteund worden, en dit met een maximum bedrag van telkens 24 789,35 euro of 1 miljoen frank per project.

Gezien echter de overlegplatforms geestelijke gezondheidszorg gezamenlijk 137 voorstellen tot kleinschalige pilootprojecten hebben ontvangen, bleek een selectie noodzakelijk. Uiteindelijk werden dertig voorstellen tot kleinschalige pilootprojecten geselecteerd. Onder die geselecteerde kleinschalige pilootprojecten bevindt zich onder meer het projectvoorstel van de VZW Uilenspiegel. In het kader van de hierboven vermelde omzendbrief werd echter geen projectvoorstel ingediend door de VZW Sarah.

2. Jawel, de VZW dient de te ontvangen som te verantwoorden naar haar doelstellingen toe, want alle geselecteerde kleinschalige pilootprojecten, in het kader van het zorgvernieuwingsbudget, hebben een contract van het federale ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu ontvangen met daarin een eenduidige weergave van de doelstellingen die nagestreefd dienen te worden, de vereisten inzake rapportering aan het federale ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu alsook van de wijze waarop het geselecteerde pilootproject zal worden geŽvalueerd.

3. De patiŽntenverenigingen hadden het recht om, in het kader van het zorgvernieuwingsbudget, een projectvoorstel in te dienen. Immers, in de omzendbrief waarvan sprake in de eerste paragraaf van het antwoord op de eerste vraag, werd immers aan de overlegplatforms geestelijke gezondheidszorg gevraagd de nodige informatie over te maken aan hun leden. Ook de gestelde voorwaarden tot indiening van een kleinschalig projectvoorstel, in het kader van het zorgvernieuwingsbudget, verhinderden de patiŽntenverenigingen niet een projectvoorstel in te dienen. Het is raadzaam dat de patiŽntenverenigingen meer naambekendheid bij de overlegplatforms geestelijke gezondheidszorg verwerven, zodat ook zij op de hoogte worden gesteld telkens een reeks pilootprojecten wordt uitgeschreven door de federale overheid.