2-193

2-193

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 21 MARS 2002 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Questions orales

Question orale de Mme Mia De Schamphelaere au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et au ministre de l'Intérieur sur «l'obligation de visa pour les Belges qui se rendent aux États-Unis et les péripéties des dernières semaines» (nº 2-933)

Mevrouw Mia De Schamphelaere (CD&V). - Enige tijd geleden konden we vernemen dat België is opgenomen op de shortlist van zes landen waarvoor de VS de herinvoering van de visumplicht overwegen. Na een eerste grondig onderzoek en selectie is België aangehouden als een risicoland, waarvan vervalste of gestolen paspoorten geregeld opduiken bij illegalen of zelfs terroristen. De New York Times Magazine maakte zelfs gewag van België als wereldhoofdplaats van de paspoortenfraude.

Bronnen vertellen ons dat een diepgaand onderzoek door de Bush-administratie nog steeds aan de gang is en bepalend zal zijn voor de uiteindelijke herinvoering van de visumplicht.

Eerder dit jaar was er de rel rond de moordenaars van Afghaans verzetsleider Massoud en gisteren werd in de pers melding gemaakt van een nieuw incident. Een genaturaliseerde Algerijn, werkzaam als controleur bij de MIVB, zou zijn Belgisch paspoort hebben verkocht of ter beschikking gesteld van het Al Qaida-netwerk. Ik kan ook verwijzen naar de perikelen rond de naturalisaties van vorige week in de Kamer. Deze elementen zullen ongetwijfeld doorwegen in de Amerikaanse beslissing.

Ik stelde hierover reeds vragen in november van vorig jaar en vraag nu opnieuw naar de stand van zaken met betrekking tot de herziening van de VS-visumplicht voor Belgen. Is de minister nog steeds van oordeel dat er geen probleem is, ondanks de herhaalde incidenten van de jongste weken? Denkt de minister dat de grondige bijsturing van de snel-Belg-wet een bepalende factor zal zijn? Worden inmiddels andere maatregelen genomen?

De heer Antoine Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken. - Ik kan alleen maar bevestigen dat de VS nog geen beslissing hebben genomen over een eventuele herinvoering van een visumplicht ten aanzien van Belgische onderdanen Een procedure is evenwel nog steeds lopende. Door de Amerikaanse overheden werden bijkomende vragen gesteld, waarop zal worden geantwoord zodra we over alle inlichtingen van de andere departementen beschikken.

Het incident met de genaturaliseerde Algerijn, die zijn Belgisch paspoort ter beschikking zou hebben gesteld van het Al Qaida-netwerk, heeft niets te maken met de problematiek van de paspoorten, maar wel met deze van de naturalisatie. De snel-Belg-wet behoort niet tot mijn bevoegdheid, maar tot deze van de minister van Justitie, tot wie mevrouw De Schamphelaere zich desgevallend kan wenden.

Zoals u weet, heb ik eind vorig jaar beslist dat ook de paspoorten van de Belgen in het buitenland centraal zullen worden aangemaakt. Sinds de invoering van het nieuw hyperbeveiligd paspoort in maart van vorig jaar is ons geen enkel geval van vervalsing bekend, wat volgens mij een sterke indicatie is van de hoge kwaliteit en de betrouwbaarheid van het document dat wordt afgeleverd.

Mevrouw Mia De Schamphelaere (CD&V). - Ik stel vast dat het moeilijk is zicht te krijgen op de regeringsvisie. De minister van Binnenlandse Zaken verwijst voor een deeloplossing naar de minister van Justitie, die eveneens bevoegd is voor de snel-Belg-wet, die niets te maken heeft met de materie van de Belgische paspoorten. Hoe meer Belgen er zijn, hoe meer Belgische paspoorten er echter in omloop komen.

De uitspraak dat zich geen nieuwe incidenten hebben voorgedaan, vind ik merkwaardig. We lezen er immers bijna wekelijks over. Een duidelijk regeringsstandpunt lijkt me dan ook aangewezen te zijn vóór onze burgers worden geconfronteerd met een visumplicht voor de Verenigde Staten.