2-193

2-193

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 21 MAART 2002 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Verzoekschrift

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Christine Cornet d'Elzius aan de vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid over «de reïntegratie van zelfstandigen in het beroepsleven» (nr. 2-912)
Mondelinge vraag van de heer Didier Ramoudt aan de minister van Sociale Zaken en Pensioenen over «de RSZ-schulden van rusthuizen en voetbalploegen» (nr. 2-925)
Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de minister van Landsverdediging over «de afslanking van de geestelijke begeleiding in het leger» (nr. 2-934)

Vraag om uitleg van de heer René Thissen aan de minister van Sociale Zaken en Pensioenen over «de onderbrekingen in de uitbetaling van de pensioenen» (nr. 2-750)

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Frans Lozie aan de Eerste minister over «de maatregelen die hij heeft aangekondigd naar aanleiding van zijn werkbezoek aan Charleroi ter bestrijding van de criminaliteit in de stad» (nr. 2-927)

Vraag om uitleg van de heer François Roelants du Vivier aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «de teruggave van de marmeren beelden van het Parthenon en de ratificatie van de Overeenkomst van de UNESCO betreffende de maatregelen te nemen voor het verbieden en beletten van de invoer, uitvoer en vervoer van onwettige eigendom van culturele goederen» (nr. 2-754)

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Mia De Schamphelaere aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de visumplicht voor Belgen die naar de Verenigde Staten reizen en de perikelen van de jongste weken» (nr. 2-933)

Wetsontwerp inzake de consulaire bevolkingsregisters en de identiteitskaarten (Stuk 2-990) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, over «het evaluatiesysteem voor het personeel van Belgacom» (nr. 2-929)
Mondelinge vraag van de heer Vincent Van Quickenborne aan de minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, over «de toekomst van Belgacom» (nr. 2-931)
Mondelinge vraag van de heer Jurgen Ceder aan de eerste minister over «het standpunt van de federale regering ten aanzien van het rapport Nabholz-Haidegger» (nr. 2-926)
Mondelinge vraag van de heer Michel Barbeaux aan de minister van Financiën over «de toekenning van een premie aan personeelsleden van het ministerie van Financiën die zijn aangewezen voor een buitendienst die gelegen is op het grondgebied van een grote agglomeratie» (nr. 2-930)

Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 11 oktober 2001 tussen de federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het meerjarig investeringsplan 2001-2012 van de NMBS (Stuk 2-933)

Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven (Stuk 2-934) (Evocatieprocedure)

Artikelsgewijze bespreking

Stemmingen

Verslag over het eventuele bestaan van een netwerk voor het onderscheppen van communicaties, «Echelon» genaamd (Stuk 2-754)
Wetsontwerp ertoe strekkende het Belgische recht in overeenstemming te brengen met het Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, aangenomen te New York op 10 december 1984 (Stuk 2-1020) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 11 oktober 2001 tussen de federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het meerjarig investeringsplan 2001-2012 van de NMBS (Stuk 2-933)
Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven (Stuk 2-934) (Evocatieprocedure)

Regeling van de werkzaamheden

Stemmingen

Wetsontwerp inzake de consulaire bevolkingsregisters en de identiteitskaarten (Stuk 2-990) (Evocatieprocedure)

Vraag om uitleg van mevrouw Clotilde Nyssens aan de minister van Justitie over «de opsplitsing per taalrol van de gerechtsdeurwaarders in het gerechtelijk arrondissement Brussel» (nr. 2-749)

Vraag om uitleg van mevrouw Nathalie de T' Serclaes aan de minister van Binnenlandse Zaken en aan de minister van Justitie over «de maatregelen die genomen werden voor het verhoor van slachtoffers van seksuele agressie» (nr. 2-748)

Vraag om uitleg van de heer Jan Remans aan de minister van Financiën over «de herschatting van de kadastrale inkomens» (nr. 2-709)

Vraag om uitleg van de heer Olivier de Clippele aan de minister van Financiën over «het nadeel dat voor de werknemers ontstaat wanneer de curator de ingehouden bedrijfsvoorheffing niet betaalt» (nr. 2-746)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
Indiening van voorstellen
In overweging genomen voorstellen
Vragen om uitleg
Evocaties
Boodschappen van de Kamer
Arbitragehof - Arresten
Arbitragehof - Beroepen
Economische Overheidsbedrijven - NMBS
Europees Parlement