Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-47

ZITTING 2001-2002

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Sociale Zaken en Pensioenen

Vraag nr. 1679 van mevrouw de Bethune d.d. 23 november 2001 (N.) :
Begroting 2002. ­ Genderaspecten.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 1674 aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 2462).

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid het volgende op haar vragen te antwoorden.

1. Vooreerst wens ik te vermelden dat het eindevaluatieverslag van de cel « mainstreaming » die als pilootproject werd opgezet in 2001 om de uitvoering van de « gender mainstreaming » te verzekeren in de verschillende vormen van het beleid van de federale regering, door de deskundigen werd ingediend op 30 november 2001. De resultaten worden nu onderzocht door de regering om dan te beslissen over de modaliteiten van voortzetting van deze voorziening, onder meer wat betreft het eventueel bepalen van nieuwe strategieėn.

Wat mijn bevoegdheidsdomein betreft, heb ik voor 2002 als strategische doelstelling vooropgesteld « Concrete beleidsstrategieėn uit te werken voor het doorbreken van het rollenpatroon bij de verdeling van zorgtaken ».

Volgende probleemstelling ligt hieraan ten grondslag.

Hoewel 70 % van de werknemers in de gezondheidszorg uit vrouwen bestaat worden de kaderfuncties overwegend door mannen ingenomen terwijl vrouwen vooral ingeschakeld worden in de taken met betrekking tot verzorging, onderhoud, maaltijdbedeling en keukenactiviteiten.

Het traditionele rollenpatroon blijft jarenlang quasi ongewijzigd standhouden in het formele en professionele actieterrein van zorgfuncties in ziekenhuizen, rusthuizen, thuiszorg en hulpverlening.

Bij al deze zorg- en hulpverlenende beroepen staan de behoeften van anderen centraal waardoor specifieke vormen van emotionele belasting kunnen optreden. Het feit dat « vrouwenjobs » ook gezondheidsrisico's zoals rugklachten of emotionele belasting met zich mee brengen wordt nog vaak onderschat.

Over deze problematiek wordt in 2002 een studieproject op het getouw gezet dat in het voorjaar van 2003 met een symposium zal worden afgesloten.

2. In het budget 2002 wordt hiervoor ongeveer 99 160 euro uitgetrokken.

3. Binnen mijn kabinet is de heer Guy Van De Velde, adviseur bevoegd voor de opvolging van deze doelstelling, binnen mijn administratie is dit mevrouw Nelly Scheerlinck, adjunct-adviseur.