2-185

2-185

Belgische Senaat

Handelingen

VRIJDAG 1 MAART 2002 - OCHTENDVERGADERING

(Vervolg)

Wetsontwerp betreffende de voorlopige plaatsing van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd (Stuk 2-1062)

Algemene bespreking

De dames Martine Taelman (VLD), rapporteur, en Nathalie de T' Serclaes (PRL-FDF-MCC) doen voorlezing van het verslag (Stuk 2-1062/3).

Mevrouw Martine Taelman (VLD), rapporteur. - Ik dank niet alleen mevrouw de T' Serclaes voor haar hulp, maar ook de diensten van de Senaat. Chapeau voor de prestatie van de commissiedienst en de taaldienst!

De heer Hugo Vandenberghe (CD&V). - Eens te meer wordt de Senaat bijeengeroepen voor een sessie van dwangboeddhisme. Bij de draaiende gebedsmolens heffen de senatoren van de meerderheid als Tibetaanse monniken bij wijze van gebed de hulde aan de grote leider aan. Hoewel de Senaat is opgericht om onder meer te waken over de publieke, politieke en civiele vrijheden, moeten we over een essentieel punt, de vrijheidsberoving van minderjarigen, in onaanvaardbare omstandigheden debatteren. Ik heb het gisteravond ook in de commissie gezegd: de laatste maal dat Kamer en Senaat in België binnen de vierentwintig uur over een ontwerp moesten stemmen, ging het om de oorlogsbegroting bij de Duitse inval op 10 mei 1940. Nu staat er een zogenaamde `noodwet' op de agenda waarbij het woord `nood' volstaat om parlementaire waarborgen te miskennen.

De bezorgdheid om de democratische vrijheden en rechten komt ook tot uiting in de wijze waarop problemen worden aangepakt. Door ons te verplichten zo over een dergelijk belangrijk punt te beraadslagen tonen de senatoren van de meerderheid aan wat het grote discours waard is dat ze wereldwijd uitdragen. In alle landen van de wereld verschijnen onze senatoren om de beginselen van de democratie te verdedigen en de vinger te leggen op het onheil ter plaatse, maar wanneer het gaat om de fundamentele rechten van de democratische oppositie in eigen land, geven ze niet thuis. Een andere uitspraak parafraserend, zou ik kunnen zeggen: de democratie begint bij onszelf. De democratie begint op de plaats waar men werkt. Het is al te gemakkelijk wereldwijd lessen te geven in politieke democratie en hier terug te vallen op politieke arrogantie gewoon omdat men de meerderheid van het getal heeft.

De commissie voor de Justitie van de Senaat wordt een uur na de eindstemming in de Kamer en zonder over de verslagen te beschikken, verplicht de teksten te onderzoeken. Dat is onaanvaardbaar voor een commissie die zichzelf respecteert, maar we weten al lang dat de commissie voor de Justitie van de Senaat nog alleen bij naam bestaat.

Die commissie heeft nochtans een goede traditie. Het is de plaats waar naar juridische argumenten wordt geluisterd. Helaas gebeurt dat veel minder de laatste tijd. Meer zelfs, degenen die juridische argumenten naar voren brengen, worden op arrogante wijze belachelijk gemaakt door wie er de zin niet van begrijpen.

Ik protesteer dan ook tegen de devalorisatie van de commissie voor de Justitie van de Senaat. En ik weet ook dat de juridische wereld beseft dat het recht hier wordt misbruikt en dat we niet de kans krijgen fundamentele argumenten naar voren te brengen. Telkens als het over bicamerale materies ging, heeft de commissie voor de Justitie in het verleden, over de grenzen van meerderheid en oppositie, altijd haar verantwoordelijkheid kunnen opnemen.

De democratie is niet gediend met wetten die enkel bij naam wet zijn, maar niet als recht kunnen worden beschouwd. In een rechtsstaat primeert het recht op de wet en dat vergeten de senatoren van de meerderheid. Hun visie op het recht is achterhaald. Een wet is nog geen recht. Om goed te zijn moet een wet een aantal kwaliteiten hebben. De tekst die voorligt heeft die niet.

Met verantwoorde verontwaardiging protesteren we niet alleen tegen de werkwijze die ons wordt opgelegd, maar ook tegen de systematische desinformatie vanwege de meerderheid, bepaalde regimes waardig. De meerderheidspartijen willen ook niet zeggen waarom wij een echt debat wensen. Het wordt voorgesteld alsof de oppositie zal verhinderen dat er een moordenaar wordt opgesloten. Een oppositie die durft na te denken over het wetsontwerp is bijna medeplichtig aan een moord! Ik bestrijd die voorstelling van zaken ten stelligste.

De CD&V heeft maanden geleden een voorstel ingediend om de problematiek van de bestraffing van minderjarigen op te lossen. In de Kamer is daarvoor zelfs het advies aan de Raad van State gevraagd. Het heeft allemaal niet mogen baten. Als de wil er was geweest, hadden we een consensus kunnen bereiken. Maar de meerderheid heeft elders dan in het parlement beslist dat ze een ontwerp zou indienen dat in drie à vier dagen door het parlement zou worden gejaagd, zonder respect voor het grondwettelijk amenderingsrecht van de Senaat.

Daarenboven hebben we deze wet niet nodig. Plaatsing in Everberg is mogelijk zonder deze wet, als de gemeenschappen Everberg als plaatsingsinstelling willen erkennen.

Hoe dan ook, als deze tekst wordt goedgekeurd, zullen we een juridisch gebrekkige wet hebben. De advocaten die op het terrein met vrijheidsberoving geconfronteerd worden, zullen de gebreken van de wet zeker inroepen, met alle gevolgen van dien.

De slogancultuur heeft de rechtsstaatcultuur vervangen. Het is eigen aan een bepaalde vorm van populisme om juridische argumenten verdacht te maken, terwijl het recht er in essentie is om minderheden te verdedigen of degenen die niet aan het bewind zijn.

Sommigen stellen de slogancultuur voor als de opendebatcultuur. Geen enkel groot senaatsdebat tijdens deze regeerperiode was een toonbeeld van opendebatcultuur, wel van monddoodcultuur. De monden moeten gesloten blijven, de senatoren van de meerderheid durven hier niet te spreken. Ze nemen wel deel aan debatten allerhande buiten de Senaat waar ze allerlei zaken te vertellen hebben over de andere meerderheidspartijen. Maar wat zijn woorden zonder daden, wat is het geloof zonder de werken?

Het is altijd hetzelfde scenario: bij het snelrecht, bij de programmawetten, bij het Lambermontakkoord. Telkens wordt de Grondwet genegeerd. Terwijl de Senaat de hoeder moet zijn van publieke rechten en vrijheden, zien we dat de senatoren van de meerderheid op essentiële ogenblikken in deze regeerperiode geen verantwoordelijkheid opnemen. Niet dat we verwachten dat ze onze amendementen goedkeuren. Maar ze hebben zelfs niet de moed om eigen amendementen in te dienen.

Het onderwerp van vandaag verdient beter dan een paar uurtjes debat op vrijdagochtend tussen al onze andere werkzaamheden door. Het gaat immers over de essentiële vraag "hoe gaan we om met onze jeugd?". Nochtans heeft de Senaat knowhow over kinderrechten en jeugdrecht waarbij ik onder meer denk aan de werkzaamheden van de werkgroep over de kinderrechten in de commissie voor de Justitie. Toch krijgt de Senaat geen kans op een debat in waardige omstandigheden op een ogenblik dat we vanuit de maatschappij een signaal krijgen. De regering en de meerderheid moeten wel beseffen dat telkens wanneer Creon verschijnt, ook Antigone opduikt. Er komt een dag dat de machtshebbers ter verantwoording worden geroepen voor de arrogantie waarmee ze de oppositie aanpakken.

Ik geef de regering en haar meerderheid volgende raad. Lees de parlementaire voorbereidende werken van de wet van 1912 over het jeugdsanctierecht. Het was een revolutionaire wet die een humanistische aanpak van de jeugdproblemen voorstond, toen al. Lees eens de voorbereidende werken van de wet-Vermeylen van 1965 over het jeugdbeschermingsrecht. Voer eens een debat op politiek niveau in de plaats van ons de les te lezen omdat wij gedurende vijftig jaar het land mee hebben bestuurd! Doe eens de inspanning om een dossier te lezen! Wie dat wil doen en dus niet alleen senator bij naam wil zijn, zal merken dat hier vroeger debatten van een heel ander niveau zijn gevoerd en zal ook inzien dat het onderwerp van vandaag alleen in een breed perspectief kan worden behandeld.

Dat brede perspectief ontbreekt vandaag. Het is het debat van de politieknuppel.

Wie het recht leest, weet dat de lezing van het recht in al zijn verschijningen de parameter is van de tijd, de pathologie van de tijd weergeeft. De tijdgeest vinden we terug in de wetten die worden goedgekeurd, en in het recht dat wordt gesproken. De tijdgeest blijkt niet alleen uit peilingen of verkiezingen, maar ook uit het juridisch model.

Collega's, kunt u zich nog voorstellen wat het betekent zestien jaar te zijn? Weet u wel wat dat betekent jongeren onder de zestien jaar opsluiten?

Wie ervoor kiest jongeren onder de zestien jaar opnieuw penaal aan te pakken, zou blijk moeten geven van humanisme en de discussie erover in een breder kader moeten voeren. Op de radio wordt de zes meter hoge prikkeldraad beschreven, die de eerste minister persoonlijk heeft besteld bij Bekaert, en spitst het debat zich toe op de kwaliteit van het beton. Daarop focussen ook de televisiebeelden. Aan dit probleem worden niet de woorden besteed die het verdient.

Waarover gaat het?

Het gaat inderdaad over een bij wijlen verontrustende evolutie in onze samenleving. Als strafmaatregelen noodzakelijk zijn, dan moeten ze worden genomen. Daarover kan geen twijfel bestaan. Maar die maatregelen moeten dan wel uitgaan van een genuanceerde visie. De regering mag niet de indruk wekken dat de oplossing van het probleem valt of staat met de opening van het gesloten centrum te Everberg op 1 maart 2002. Nochtans blijkt dat de hamvraag te zijn. De regering maakt zich niet zozeer zorgen over de grond van de zaak, maar wel over de vraag of de communicatie doeltreffend is.

De problemen van de jongeren zijn nochtans zeer uiteenlopend. Er is de drugverslaving, de psychiatrische afhankelijkheid, de vereenzaming, het verval of de verzwakking van de sociale verbanden. En dan rijst de maatschappelijke vraag naar onze verantwoordelijkheid. Wij dragen een eindverantwoordelijkheid en wel in allerlei opzichten.

Wanneer alle andere instanties niet functioneren, moeten wij uiteraard optreden. Maar onze eindverantwoordelijkheid is ruimer en behelst ook dat wij erop moeten toezien dat wie belast is met de zorg voor de jeugd, daartoe bekwaam is. Een strafrechtelijk discours waarin Justitie de biceps laat rollen, zal niet volstaan om de problemen op te lossen.

De ouders zijn de eerste verantwoordelijken voor de opvoeding. Verder is er ook een belangrijke opvoedingstaak weggelegd voor het onderwijs. Aangezien de bevoegdheid voor de jeugdbijstand aan de gemeenschappen is overgedragen, is de Senaat met de gemeenschapssenatoren de aangewezen plaats om dit probleem te bespreken. Door zijn samenstelling zou de Senaat dit probleem vanuit verschillende hoeken kunnen benaderen en een symbiose tot stand kunnen brengen. Die kans om de eigenheid van de Senaat tot zijn recht te laten komen, mogen wij op bevel van de eerste minister niet grijpen.

Niet alleen in ons land rijzen er problemen. Wij moeten het antwoord zoeken op de vraag: wat is de werkelijkheid?

De grote diversiteit in de problemen van de jeugd vraagt een gelaagde aanpak. We moeten niet alleen werken aan preventie en opvoeding. We moeten ook middelen ter beschikking stellen van de verschillende doelgroepen: de druggebruikers, de jongeren die afhankelijk zijn, en de jongeren die in de zware criminaliteit terechtgekomen zijn.

De overheid moet een consequent onderscheid maken tussen wat ze als goed of kwaad beschouwt. Ik heb hier al vaak gehoord dat deze definities totaal achterhaald zijn, maar zonder dat onderscheid kunnen er nooit normen worden toegepast. Wanneer we normen gelijkstellen met procedures, zal de samenleving in een totale impasse terechtkomen. Het onderscheid tussen goed en kwaad als doelstelling, als opvoedkundig project impliceert dat de overheid consequent keuzen maakt in plaats van uiteenlopende incoherente signalen te sturen naar een gevoelige, prikkelbare en manipuleerbare jeugd, die de grens tussen wat mag en wat niet mag nog nauwelijks kan onderscheiden. De jeugd dreigt anders in een eigen leefwereld terecht te komen waarbij ze kan worden misleid.

We mogen niet naïef zijn. We stellen vast dat de leeftijd van de zware delinquenten almaar daalt. Daarom moet het mogelijk zijn om bepaalde jonge criminelen van hun vrijheid te beroven.

In artikel 5 van de Europese Conventie tot bescherming van de rechten van de mens staat duidelijk dat de vrijheidsberoving van minderjarigen niet kan gebeuren onder dezelfde voorwaarden als voor een volwassene. Bij jongeren moeten we altijd een opvoedkundig project en het herstel voor ogen houden. Wij wensen geen aanpak van de jongeren die de mogelijkheid tot een tweede, derde of vierde kans uitsluit. Er kan geen sprake zijn van een definitieve veroordeling voor feiten gepleegd op jeugdige leeftijd, hoe erg die ook mogen zijn of welke mening de publieke opinie er ook op nahoudt.

In het EVRM is een waarborg ingebouwd om te kunnen reageren tegen de waan van de dag. Iedereen weet hoe gemakkelijk het in onze samenleving is om een burger die op de grond ligt, nog eens na te trappen. Wij mogen die mentaliteit niet langer dulden en moeten bijgevolg op een aangepaste en evenredige wijze reageren. In zo'n evenredige reactie moet ook een opsluiting worden overwogen. Indien we die mogelijkheid onder ogen nemen, moeten we onze wetgevende taak uitvoeren. Er is immers een groot verschil tussen het goedkeuren van een wet die de omzetting is van een perscommuniqué, en het goedkeuren van een wet die beantwoordt aan de kwaliteiten van de rule of law.

Vóór ik vanmorgen naar de Senaat kwam, viel mijn oog op het boekje van Smets, Éthique ou cosmétique. Deze titel bemoedigde mij, want het had net zo goed Politique ou cosmétique kunnen luiden.

Dit debat is niets anders dan een keuze tussen politiek en cosmetica. Dat laatste is de voorbije jaren al te vaak gebeurd. Ik vraag mijn juridische argumenten even voor ogen te houden. De goedkeuring van deze noodwet zou het volgens de regering mogelijk maken alle noodzakelijke maatregelen te nemen. We zullen bij de artikelsgewijze bespreking terugkomen op de bepalingen van deze wet. Iedereen kan hierop detailkritiek of uiteenlopende visies ontwikkelen. Ik beperk mij tot één punt. Artikel 10 verwijst naar een samenwerkingsakkoord. Tijdens een van de vorige regeerperioden klaagde senator Dierickx van Agalev elk jaar de erosie van de parlementaire democratie aan. De regering ontneemt de wetgever zijn essentiële bevoegdheden en verschuift het zoeken van oplossingen naar samenwerkingsakkoorden. Wetten worden niet meer in het parlement gemaakt, maar de leden van de regering maken de wetten in een samenwerkingsakkoord. Het lijkt wel een bridgeclub.

Gelukkig kunnen we nog een beroep doen op onpartijdige rechters. Het Arbitragehof bepaalt in zijn arrest van maart 1994 duidelijk dat een samenwerkingsakkoord op geen enkele wijze - inhoudelijk noch materieel - bevoegdheden kan regelen waarvoor andere instellingen bevoegd zijn. Dit betekent dat materiële normen niet inhoudelijk kunnen worden gewijzigd zonder dat het parlement daarover een wet goedkeurt. Het volstaat niet te vermelden dat een aangelegenheid in een samenwerkingsakkoord wordt geregeld, dat uiteindelijk als wet moet worden beschouwd. Hoe kan de minister dulden dat zijn wetgevende bevoegdheid wordt geregeld door een samenwerkingsakkoord? Het Arbitragehof zal deze werkwijze ongetwijfeld betwisten, wat het cosmetische karakter van de wet nog meer zal onderstrepen.

Ik licht mijn standpunt toe. In de eerste plaats worden er financiële afspraken gemaakt. Bovendien ressorteert de dienst die in Everberg zal worden opgericht, onder de federale overheid. Op deze nationale dienst is dus de taalwetgeving van toepassing. Om de dienst operationeel te maken, moeten er taalkaders voor het personeel worden vastgelegd en moeten de taalkaders worden ingedeeld volgens de verdeling van het volume. Het statuut moet overeenstemmen met de vereisten van de taalwetgeving.

Twee jaar geleden heb ik de minister van Volksgezondheid bij de bespreking van het wetsontwerp over de oprichting van het Federaal Voedselagentschap erop gewezen dat er rekening moest worden gehouden met de vereisten van de taalwetgeving. Dit probleem werd destijds genegeerd en thans, twee jaar later, blijkt dat het voedselagentschap niet meer is dan een embryo, dat niet kan worden gerealiseerd omdat de terzake geldende wettelijke normen een hinderpaal vormen.

Thans loopt de regering in dezelfde val. Het samenwerkingsakkoord bevat zelfs artikelen die de taalwetgeving wijzigen. Dat is ongeoorloofd. Het arrest van het Arbitragehof van 1994 toont het belang aan van de taalwetgeving in onze samenleving. Aangezien de federale overheid samen met de gemeenschappen optreedt, is er nood aan een wettelijke basis om een dergelijke specifieke toestand te regelen.

Het debat moet niet alleen op het vlak van wetgevingstechniek worden gevoerd, maar ook in een breder kader. Het jeugdsanctierecht is in de loop der jaren geëvolueerd. Er is het verslag van de commissie-Cornelis en het rapport van professor Walgraeve. Er bestaat dus al veel materiaal om ons jeugdrecht te moderniseren.

Deze brede benadering is hier echter niet aan de orde. Het fundamentele gebrek van deze wet is dat aan de publieke opinie de indruk wordt gegeven dat de problemen zijn geregeld omdat er in Everberg een gebouw staat. In wezen is dit een incident. De overheid heeft geen conclusie getrokken uit het arrest-Bouamar. Ik ken dat arrest goed, want ik vertegenwoordigde in deze zaak de Commissie voor de rechten van de mens voor het Hof te Straatsburg. Het gaat om een arrest van 1988. De overheid is dus al die jaren in gebreke gebleven. Er zijn beloften afgelegd, die evenwel alleen de politieke geloofwaardigheid hebben aangetast. Inmiddels stellen we een zorgwekkende evolutie in het gedrag van de jeugd vast.

Het is echter niet te laat! We kunnen het debat nog voeren. Er is nog gelegenheid om hart en geweten te laten spreken over problemen die geen partijpolitieke, maar maatschappelijke problemen zijn. Het zou goed zijn vandaag verder te bouwen op de humanistische tradities van de wetten van 1912 en 1965.

Wij hebben veel amendementen ingediend omdat wij een signaal willen geven. Bij zo'n belangrijk debat, waarvan de voorstelling niet overeenstemt met de echte inhoud ervan, moet in het Parlement ook de andere stem weerklinken.

De charme van het vuur is de vlam. De regeringsmeerderheid maakt veel vuur, maar in dit dossier zonder vlammen.

Mevrouw Gerda Staveaux-Van Steenberge (VL. BLOK). - Dit wetsontwerp zou een oplossing moeten bieden voor het probleem van de opvang van criminele jongeren. De heer Vandenberghe heeft misschien gelijk als hij zegt dat we het jeugdsanctierecht in een bredere context moeten benaderen, maar ondertussen zitten we toch met het probleem.

Dit probleem is niet nieuw. Sinds jaren zegt het Vlaams Blok dat er nood is aan extra opvangplaatsen voor jeugdige delinquenten, maar nooit werd er geluisterd. Pas toen Antwerpse magistraten vorig jaar de noodklok luidden omdat ze jeugdige delinquenten moesten vrijlaten bij gebrek aan opvangplaatsen en pas toen een jeugdrechter uit Luik een minderjarige delinquent `afleverde' op het kabinet van de bevoegde Franse gemeenschapsminister kwam er enige reactie.

In plaats van een degelijke oplossing uit te werken, speelde de minister van justitie een pingpongspel met de gemeenschappen. Volgens de minister moesten de gemeenschappen zorgen voor extra opvangplaatsen. De Raad van State had nochtans al duidelijk gesteld dat de federale overheid de bevoegdheid heeft om instellingen op te richten waar bewarende maatregelen kunnen worden uitgevoerd en waar specifieke sancties kunnen worden toegepast met als hoofddoel de beveiliging van de samenleving.

In de instellingen van de gemeenschappen kunnen dergelijke sancties niet worden uitgevoerd. Er bestaan immers twee situaties: die waar in de eerste plaats de bescherming van de jongere centraal staat en die waar in de eerste plaats de beveiliging van de samenleving tegen jonge en zware delinquenten centraal staat. Voor deze laatste situatie is een aparte instelling of jeugdgevangenis noodzakelijk.

Het wetsontwerp gaat echter niet over de oprichting van zo'n jeugdgevangenis. De minister van Justitie heeft ons een rad voor de ogen gedraaid. Hij beloofde ons een ontwerp inzake het jeugdsanctierecht dat uitdrukkelijk voorzag in vijf justitie-instellingen voor jeugddelinquenten, waardoor maatregelen inzake voorlopige hechtenis en sancties mogelijk zouden worden.

Everberg krijgt echter een nepstatuut, want het wordt geen jeugdgevangenis die de uitdrukkelijke bedoeling heeft de zware jeugddelinquenten waartegen de maatschappij zich moet beveiligen, te isoleren en te straffen. Everberg is slechts een opvangvat, een buffer voor die jongeren voor wie tijdelijk geen plaats is in de gemeenschapsinstellingen. Zodra er een plaats vrijkomt in een gemeenschapsinstelling, moet de rechter de betrokkene naar die instelling zenden.

Everberg heeft dus geen eigen doelstelling, terwijl dit juist de vraag was van de betrokken jeugdmagistraten. De vraag van de magistraten, die dagelijks worden geconfronteerd met zware jeugddelinquenten die ze moeten vrijlaten wegens gebrek aan opvang in gesloten instellingen, is een vraag naar instellingen die de samenleving beschermt tegen deze jonge, zware criminelen. De magistraten vragen geen instellingen waar het verblijf beperkt wordt tot enkele maanden en die enkel dienen om de overvolle gemeenschapsinstellingen tijdelijk wat adempauze te bieden. De magistraten vragen instellingen voor delinquenten - zonder onderscheid in geslacht en met een minimumleeftijd van 12 jaar - die criminele feiten plegen waarop een straf van meer dan 6 maanden staat. Zo'n instelling zou jongeren twee keer doen nadenken.

Dat was ook oorspronkelijke de bedoeling. In de plaats daarvan komt er echter een tijdelijke verblijfplaats waar minderjarige criminelen die feiten hebben gepleegd waarop een straf van 5 jaar en meer staat, maximum 2 maanden kunnen worden opgesloten. Bovendien vervalt de wet die we vandaag bespreken, automatisch op 31 oktober als er tegen dan geen samenwerkingsakkoord is. Op dat moment wordt Everberg een jeugdvakantiecentrum.

Het huidige ontwerp biedt dus op lange termijn geen oplossing voor de zware jeugdcriminaliteit. Everberg biedt ook geen wezenlijke oplossing voor het opvangprobleem. Het aantal opvangplaatsen blijft nog altijd veel te laag. De Antwerpse jeugdmagistraten vragen ten minste 100 tot 150 bijkomende plaatsen en deze vraag wordt niet voor het eerst gesteld. De minister van Justitie wist al zeer lang dat er na 1 januari 2002 grote problemen zouden rijzen, maar hij heeft verzuimd de nodige maatregelen te nemen. Hij verschuilde zich achter de gemeenschappen, terwijl hij zeer goed wist dat zij hun verantwoordelijkheid niet zouden opnemen. Hij heeft immers zelf gezegd: "Wie ben ik om te zeggen dat de gemeenschappen geen goed beleid voeren?" Hij heeft deze zaak op de lange baan geschoven, met de huidige crisis, het nepstatuut en deze circusvoorstelling in de Senaat als gevolg.

Onze partij heeft altijd jeugdgevangenissen gevraagd en was aanvankelijk dan ook blij dat Everberg er kwam. Voor ons moest Everberg wel de eerste van de vijf beloofde justitie-instellingen voor jeugddelinquenten worden. Met het huidige nepstatuut kunnen wij echter niet akkoord gaan. Onze fractie dient dan ook amendementen in om terug te keren naar de oorspronkelijke plannen van de minister.

Wij willen niet meedoen aan een spel dat de bevolking een rad voor de ogen draait. De regering beloofde immers van alles en liet doorschemeren dat er een oplossing zou komen voor een probleem waarvan de bevolking terecht wakker ligt, maar keerde daarna op haar stappen terug. Als onze amendementen niet worden aanvaard en het nepstatuut behouden blijft, zal onze fractie zich bij de stemming over het geheel onthouden.

Mme Clotilde Nyssens (PSC). - Je m'exprime ce matin au nom de mon groupe, au lendemain d'une soirée je ne qualifierais pas d'agitée, mais, à tout le moins, de surprenante.

Je ressens un profond malaise à l'égard de ceux qui n'en finissent pas de s'étonner de la manière dont, au Sénat, on traite certains dossiers afférents, en particulier, à des matières délicates relevant de la Justice. Je pense surtout aux professionnels du secteur de l'aide à la jeunesse, aux avocats qui défendent les mineurs, aux milieux socioculturels qui accompagnent ces jeunes et aussi aux magistrats, bien évidemment demandeurs d'une réforme en la matière. Bref, je pense à toutes les personnes concernées auxquelles nous n'avons pas eu, matériellement, le temps de soumettre le texte sur lequel nous devons nous prononcer aujourd'hui.

Cette procédure est, en effet, époustouflante. Deux jours, pour voter dans deux Chambres - à la Chambre et au Sénat - non pas une loi programme ou une loi concernant une réforme de faible portée, mais une loi relative au placement de mineurs en centres fermés, donc en détention.

Cette matière est importante et urgente. Nous avons tous, il y a bien longtemps, voté l'abrogation de l'article 53 de la loi relative à la protection de la jeunesse mais le pouvoir politique a trop tardé, c'est vrai, à prévoir les suites de cette abrogation.

Dans notre assemblée, lorsqu'il s'agit des droits de l'enfant et de ceux des mineurs en général, dans un concert unanime de louanges, on forme des groupes de travail, on organise des colloques, on rédige des rapports votés à l'unanimité, on invite le ban et l'arrière-ban à venir s'exprimer. On invite donc toutes les personnes spécialisées en droit des enfants : avocats, acteurs des milieux socioculturels, magistrats....

Or, il y a quelques semaines, ces derniers sont venus en commission de la Justice pour débattre de propositions de loi - probablement moins importantes pour certains - relatives aux avocats des mineurs, à l'audition des enfants, etc.

Peu de différences ou de dissensions se sont exprimées dans ce cadre. Les débats se sont déroulés « gentiment », sous forme d'auditions. Peu de parlementaires s'impliquent dans ces groupes de travail. Ce sont, apparemment, des commissions de seconde zone.

On invite aussi, pour discuter de ces propositions de loi, des délégués aux droits de l'enfant des deux Communautés du pays, des responsables d'ONG, notamment du réseau qui coordonne les organisations actives dans le domaine des droits de l'enfant.

Mais, lorsqu'il s'agit d'ouvrir un centre de placement provisoire de mineurs, on ne prend même pas la peine de soumettre le texte à ces personnes. Le concert de louanges auquel je faisais allusion dans le cas des droits de l'enfant se transforme en un silence étonnant. Les commissaires de la majorité ne se sont pas beaucoup exprimés dans ce dossier. Certes, une décision politique était intervenue. On connaît le rapport de forces qui, dans certaines circonstances, unit l'exécutif et le législatif. Ce n'est pas nouveau en politique.

En revanche, ce qui est étonnant, c'est le silence, le mutisme : pas un seul amendement de la majorité n'a été déposé, ce qui est invraisemblable pour un texte aussi important, débattu dans une assemblée comme le Sénat où, dans toutes les brochures imaginables, on parle des droits de l'enfant, où on convoque des parlements des droits de l'enfant, où on prépare, éventuellement, des voyages pour célébrer les droits de l'enfant partout sur la planète.

Il y a disproportion entre ce que l'on fait et qui ne coûte rien politiquement et il existe un réel refus de prendre ses responsabilités face à l'enfermement des jeunes.

Sans même entrer dans le fond du projet de loi, j'estime que s'appliquent ainsi deux poids, deux mesures, et que la procédure est donc inadmissible.

Ce qui me chagrine le plus c'est ce manque de respect à l'égard des acteurs, ce manque de dignité dans le chef de notre institution et ce manque de respect pour le pouvoir législatif en général.

Certes, c'est du déjà vu. J'ai vraiment l'impression de me retrouver dans une situation de début de législature lorsqu'il fallut examiner la question du snelrecht. Pourtant, à ce moment-là, on avait consacré un après-midi à entendre les acteurs. Les magistrats avaient exprimé leurs observations critiques, du simple point de vue du droit et il y avait au moins l'apparence d'une audition.

Aujourd'hui, non seulement le renvoi au Conseil d'état est refusé, quoique il eût été élémentaire de le consulter mais aussi, bien que j'eusse imaginé que l'on pourrait entendre quelques personnes, notamment le délégué général aux droits de l'enfant de la Communauté française, bien informé du problème étant donné le milieu professionnel dont il est issu, j'ai bien dû constater qu'il n'a pu s'exprimer ici quoiqu'il l'ait fait dans la Libre Belgique de ce matin.

Pourquoi n'a-t-on pas pris le temps d'entendre les quelques personnes capables de faire la synthèse du sentiment des travailleurs des IPPJ ?

Je ne comprends pas les socialistes et les écologistes francophones. Je connais leurs convictions en ces matières, convictions que je partage généralement. Mais ici, je le répète, je ne comprends pas.

Le contexte particulier de l'urgence ne peut expliquer la manière dont nous avons travaillé hier. Certes, depuis juillet 2001, le ministre de la Justice propose un avant-projet de réforme en profondeur du système actuel de la protection de la jeunesse. Et nous sommes tous demandeurs d'une telle réforme parce que nous savons que le modèle dit « protectionnel » de la loi de 1965 a vécu et que vu le changement du contexte social, il convient d'évoluer vers un autre modèle à discuter.

Le texte de l'avant-projet avait l'ambition d'apporter une réponse aux comportements des mineurs délinquants. Après de multiples péripéties, dont je ne connais pas toutes les étapes parce que, dans l'opposition, nous ne sommes pas au courant de tout ce qui se passe dans l'exécutif, ce texte n'a toujours pas été déposé au parlement.

Hier, monsieur le ministre de la Justice, vous avez eu la gentillesse de me dire que vous le déposerez sous forme d'amendements à la proposition de loi sur la protection de la jeunesse émanant du CVP et qui est déposée à la Chambre.

Si je ne m'abuse, monsieur le ministre, votre projet initial, très contesté, n'a pas encore passé le cap du conseil des ministres et vous poursuivez vos négociations.

Le texte initial avait, me semble-t-il, été rédigé sans concertation avec les multiples acteurs de terrain chargés de l'appliquer. Une concertation officieuse a cependant eu lieu par la suite avec les principaux acteurs de la prise en charge des mineurs. Les avis officieux, demandés par le ministre de la Justice, ont été largement négatifs. Je me réfère à la position de la FISSAAJ sur le projet de loi, à l'avis numéro 58 du Conseil communautaire de l'Aide à la Jeunesse, à la lettre adressée à tous les parlementaires de la Chambre des représentants, du Sénat et de la Communauté française, résumant la position des six fédérations représentatives du secteur de l'Aide à la Jeunesse, notamment de la FIPE de Charleroi, c'est-à-dire la Fédération des institutions de prévention éducative, de la FEMO de Liège, de l'ANC, ou association nationale des communautés éducatives.

Le ministre de la Justice a fait déposer l'avant-projet en rade par un parlementaire VLD, par le biais d'une proposition de loi : rien d'autre, en somme, qu'un retour à l'article 53 de la loi du 8 avril 1965, abrogé, qui permettait d'enfermer un mineur en prison pendant quinze jours. Technique désormais connue, déjà éprouvée dans d'autres dossiers en matière de Justice et que le ministre ne parvient pas à faire progresser alors que les échéances se rapprochent. En outre, une réforme en profondeur d'une législation fondamentale prend du temps et celui-ci nous est compté d'ici la fin de la législature.

À cet égard, il convient de rappeler que la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse prévoyait une disposition exceptionnelle, à l'article 53, à savoir la prise en charge d'un mineur pour quinze jours en prison lorsqu'aucune place n'était disponible pour son hébergement en institution. Le recours à l'article 53 par de nombreux magistrats a manifestement constitué une dérive par rapport à l'esprit de la loi de 1965, dans la mesure où cette disposition était utilisée comme sanction à part entière à l'égard des mineurs les plus délinquants pour une durée de quinze jours, renouvelable.

La Cour de justice européenne a condamné l'État belge à retirer cette disposition de sa législation et, dès 1994, il a été question d'une suppression de cet article. Le compromis trouvé à l'époque était de laisser au gouvernement le soin de fixer la date de son abrogation de telle sorte qu'il puisse prendre les mesures nécessaires quant aux conséquences de la suppression de cette disposition. Nous étions conscients du fait qu'une période de transition était nécessaire pour passer à un autre régime. Les mesures devaient exclusivement traiter de ce qui était à la base de l'article 53, à savoir une prise en charge d'urgence des jeunes en attendant une prise en charge par une institution d'hébergement.

Depuis trois ans, on savait que cet article serait définitivement abrogé à la date du 1er janvier 2002. Depuis dix ans, tout le monde s'accorde sur la nécessité de modifier la loi du 8 avril 1965 en vue de l'adapter au nouveau contexte institutionnel et de la moderniser en fonction de l'évaluation de la loi actuelle.

Sous le gouvernement précédent, un projet de loi avait été préparé par les cabinets de MM. Van Parys et De Clerck. Le ministre Verwilghen a voulu tout reprendre à zéro. Je me souviens que le rapport Cornelis avait été entamé à l'époque du ministre Wathelet. Mais manifestement, les mesures accompagnant la suppression de l'article 53 n'ont pas été prises à temps et ont conduit, comme on pouvait le craindre, à ameuter l'opinion pour modifier de manière radicale et sécuritaire la loi du 8 avril 1965.

J'en veux beaucoup à la ministre compétente en matière d'IPPJ, Mme Maréchal. En effet, faute de trouver à temps des solutions alternatives pour répondre aux conséquences de l'abrogation, au 1er janvier 2002, de l'article 53, les Ecolos ont fourni au ministre de la Justice, et donc, aux libéraux, l'occasion rêvée pour mettre en place les prémisses d'une réforme de fond de la protection de la jeunesse, selon une vision très particulière d'un droit pénal des mineurs, vision dont nous aurons à discuter lors de la réforme de la loi de 1965, dans un débat qui, si je ne m'abuse, devrait commencer après les vacances de Pâques, à la Chambre.

Dans la Libre Belgique de ce jour, on peut lire : « Les professionnels du secteur ne sont pas rassurés par les verrous qui enserrent le centre d'Everberg. » Et M. Lelièvre, qui s'exprime correctement, renchérit sur les propos tenus par les professionnels qui se sont exprimés ce matin dans la presse.

Je voudrais citer une phrase de Bernard Devos, de la FIPE, la Fédération des institutions de prévention éducative : « Mais les professionnels du secteur ne sont pas rassurés par les verrous qui enserrent le centre d'Everberg. On note, une fois de plus, un choix guidé par une logique sécuritaire. Or, l'enfermement ne résout rien. » Et M. Devos ajoute qu'il existe déjà des réponses : médiation, suivi en milieu familial... et qu'il convient seulement de les encourager. Il accuse Nicole Maréchal, la ministre de tutelle des IPPJ - je déplore d'ailleurs l'absence des membres d'Écolo, pour le moment, en séance - de n'avoir pas su trouver à temps des solutions alternatives pour répondre aux conséquences de l'abrogation, au 1er janvier 2002, de l'article 53 de la loi de 1965. Les professionnels du secteur exigent un débat de société sur l'application des mesures de privation de liberté pour lutter contre la délinquance des mineurs.

Le moins qu'on puisse dire, c'est que les acteurs du secteur ne sont pas contents.

Je rappelle que, pour une autre proposition de loi ayant trait à une réforme en profondeur de la loi de 1965, déposée par M. Stefaan De Clerck, l'avis du Conseil d'État avait été demandé en toute honnêteté. Ici, on n'a pas jugé utile de demander l'avis de cette institution. À titre personnel, j'ai été très déçue que, hier, le quorum requis pour en faire la demande n'ait pas été atteint. Il semble qu'un parlementaire manquait à l'appel, ce qui me chagrine fortement.

M. Philippe Mahoux (PS). - Pensez-vous qu'il l'ait fait exprès, madame ?

Mme Clotilde Nyssens (PSC). - Je suis membre du Sénat et non de la Chambre. Donc, je ne dispose que de certains échos et ce n'est pas mon genre de me rendre à la Chambre pour tenter de savoir ce qui s'y est vraiment passé. Cependant, des rumeurs couraient hier soir, des rumeurs qui m'ont éberluée. Je me méfie toujours des rumeurs mais hier soir, dans les couloirs du Parlement, circulait la rumeur selon laquelle on aurait « organisé » cette affaire du parlementaire manquant. Je ne cherche pas à obtenir davantage de précisions et je refuse de répéter ici ce que j'ai entendu, mais si vraiment il devait s'avérer que l'on a eu recours à des marchandages, je trouverais cela désolant et je me demanderais alors dans quelle démocratie nous sommes tombés. Tout cela pour un avis du Conseil d'État ; et non pour se prononcer sur le fond ! Je demeure vraiment ébahie par ce que j'ai entendu et je ne le répéterai pas ici, par respect pour la personne visée. J'ignore ce qui s'est vraiment passé à la Chambre. Peut-être en savez vous plus ?

M. Philippe Mahoux (PS). - Madame Nyssens, c'est vous qui m'avez mis au courant qu'une rumeur circulait au sujet d'un membre de votre parti, et c'est vous qui m'avez répercuté cette rumeur. Vous comprendrez que je m'interroge sur de telles moeurs, tant en ce qui concerne le membre de votre parti qui serait sensible à un éventuel chant des sirènes, qu'en ce qui concerne les sirènes elles-mêmes. Cependant, s'agissant de rumeurs, on peut soit en être la caisse de résonance, ce qui est votre cas, soit considérer qu'une rumeur est dépourvue de base et tenter, par toute voie de droit, si on le souhaite, d'obtenir confirmation. Or, vous faites une chose et son contraire, vous affirmez que vous refusez de répercuter ces rumeurs, mais en réalité, vous le faites. C'est tout de même curieux.

Mme Clotilde Nyssens (PSC). - De toute façon, monsieur Mahoux, j'ai travaillé sur des amendements et le les ai défendus hier soir. J'avais autre chose à faire qu'aller vérifier des rumeurs. Je ferai mon enquête par la suite.

Il aurait été intéressant d'avoir l'avis du Conseil d'État sur le fond, mais également sur la compétence. Je suis persuadée que les problèmes de compétence ne peuvent pas être résolus uniquement sur la base de l'avis du Conseil d'État rendu, par ailleurs, sur la proposition de loi du CVP. Cet avis a été rendu sur une proposition bien déterminée, mais pas sur le présent document. Je suis quasiment convaincue que des recours à la Cour d'arbitrage seront introduits par le premier avocat qui devra s'occuper d'un mineur dans ce centre. C'est en tout cas un risque que nous courons.

Nous nous trouvons devant une réforme très accélérée du droit de la jeunesse et une procédure parlementaire « super accélérée ». En matière de justice, hormis le snelrecht, je n'ai pas le souvenir de lois qui auraient été adoptées en deux jours dans deux chambres, tant en commission qu'en séance plénière. C'est du jamais vu. A-t-on déjà vu une loi être votée en 48 heures par les deux chambres ? Rarement en tout cas. Quand il s'agit des conditions de détention de mineurs, ce n'est pas permis. Ce n'est pas un sujet anodin et il est inadmissible d'innover dans une telle matière.

Que penser du projet de loi et de sa cohérence à l'égard de la loi de 1965 ? Pourquoi ne l'a-t-on pas inséré dans cette loi ? On nous présente une loi tout à fait particulière sur le plan du droit. Comme l'a dit M. Vandenberghe : « Le droit, ici, on s'en fout ». Je ne comprends pas pourquoi il faut une loi particulière pour traiter un problème tournant autour de l'article 53, qui n'existe plus. Ce n'est pas une façon de légiférer. Il est évidemment beaucoup plus facile de prendre un papier blanc et de rédiger successivement les différents articles, comme on l'a fait pour la question de l'avocat des mineurs, car aucun raccord n'est nécessaire. On aurait fait preuve d'honnêteté intellectuelle si on avait établi des passerelles avec la loi de 1965.

Que fait-on de certains articles de cette loi sur lesquels le projet est muet ? M. le ministre m'a répondu hier que tout était prévu dans la loi particulière et que si, d'aventure, certains problèmes n'étaient pas réglés, on appliquerait la loi de 1965. Cela ne figure pas dans les textes. On renvoie à quelques articles, mais on se tait pour le surplus. C'est donc déjà une interprétation très particulière.

Qu'en est-il, par exemple, de la mise à disposition du dossier dans le cadre de l'article 55 de la loi de protection de la jeunesse ? On a abondamment parlé de l'accès au dossier ces dernières années. La loi Franchimont vaut son pesant d'or parce qu'elle donne cet accès au dossier. Je ne comprends pas pourquoi on ne fait pas le lien avec cette matière dans la loi sur la protection de la jeunesse.

Autre sujet traité durant des semaines en commission de la Justice : l'assistance obligatoire d'un avocat et ses modalités. Le projet prévoit que le jeune et son conseil sont entendus, mais on n'a pas intégré l'article spécifique de la loi sur la protection de la jeunesse qui fixe les modalités de l'assistance obligatoire de l'avocat. À quoi sert-il de passer des dizaines d'heures sur une proposition de loi instituant l'avocat des mineurs si, lors de l'examen de la présente loi, on ne consacre pas un quart d'heure à la résolution de ce problème ? Il y a là deux poids, deux mesures.

Il est clair que certaines propositions de loi devraient aller beaucoup plus vite. Vous avez raison de dire, monsieur Mahoux, que les trois propositions de loi sur les droits de l'enfant traînent un peu trop. Il est évident que l'on devrait accélérer les choses. Sur le plan du timing, il y a une distorsion, non pas quant au sujet traité, mais selon l'origine de l'initiative.

Qu'en est-il des modalités de l'assistance obligatoire par un avocat ? Qu'en est-il du rôle du juge d'instruction ? L'article 49 de la loi sur la protection de la jeunesse n'est pas correctement réglé par cette loi particulière. Qu'en est-il des exigences spéciales de motivation ? On m'a répondu que, bien évidemment, toute ordonnance doit être motivée en vertu des principes généraux de la Constitution. Mais, dans la loi de 1965, il est toujours précisé qu'une ordonnance doit faire l'objet d'une motivation particulière. Fait-on un pas en arrière ? Ou s'en remet-on à des grands principes ? Pourquoi ne pas avoir fait ces raccords avec la loi de 1965 ?

Cette proposition est-elle bien conforme aux exigences posées par les traités internationaux tels que la Convention des Droits de l'Homme ou la Convention internationale des Droits de l'Enfant ? Certes, nous en avons parlé hier mais durant quatre minutes seulement. Nous avions sous les yeux le texte de l'article 40 de la Convention internationale des Droits de l'Enfant. On nous assure que tout est dedans. Mais je ne suis pas certaine qu'un examen soigneux de cette question ait été mené à bien. L'avons-nous suffisamment confronté à l'enseignement de l'arrêt Bouamar qui avait contraint la Belgique à abroger cet article 53 ? Je n'en suis pas sûre. Aborder toutes ces questions aurait valu davantage que les cinq heures de discussion d'hier soir.

M. Philippe Mahoux (PS). - Cinq heures, plus une longue journée au cours de laquelle nous avons discuté de ce problème avant que le texte ne soit adopté par la Chambre. On pourrait imaginer que nous n'y avons pas consacré beaucoup de temps. Or, nous avons mené une longue discussion préalable durant laquelle nous avons pu échanger nos arguments. Toutes les nuances ont pu être exprimées, de manière constructive, et non dans l'esprit « Je te tiens, tu me tiens par la barbichette » qui a prévalu hier.

Mme Clotilde Nyssens (PSC). - Peu importe les heures ! Je vous donne un contre-exemple. Votre proposition relative aux discriminations, pourtant importante quant au fond, a nécessité un examen de deux ans en commission de la Justice. Deux ans ! De plus, des problèmes juridiques difficiles y sont liés et le Conseil d'État a rendu un avis très critique sur ce texte. L'examen n'est donc pas terminé.

M. Philippe Mahoux (PS). - J'ai bien lu l'avis du Conseil d'État. La discussion que nous avons menée en commission nous a permis d'aborder l'ensemble des problèmes. Nous les avons résolus de manière politique, c'est-à-dire avec la volonté politique de disposer d'une législation anti-discriminations. Le Conseil d'État nous parle de la nécessité d'adapter la loi Moureaux. Certes, nous devrons le faire. Voici vingt ans, M. Moureaux avait exprimé une volonté politique. La directive européenne n'existait pas encore puisqu'elle n'a été adoptée qu'il y a six mois.

Mme Clotilde Nyssens (PSC). - Revenons-en au présent projet. Une législation fondamentale demande un minimum de temps pour mûrir. Une première réaction sur un texte juridique n'est jamais qu'une première réaction. On sait que le Sénat, s'il sert encore à quelque chose, permet aux lois de mûrir. J'ai entendu des centaines de fois le président du Sénat affirmer que la mission essentielle de son assemblée était d'assurer une deuxième lecture. Nous sommes dans un article 77 et pas dans un article 78 ! À la limite, je me fous de la qualité formelle des lois ! Mais il faut du temps pour que leur fond mûrisse. La précipitation est toujours une mauvaise chose. Dans un système démocratique, les deux chambres permettent à une loi de mûrir et aux acteurs de la société de réagir. On applique ici une méthode antidémocratique. C'est une atteinte à notre institution. Dans ces conditions, on peut fermer le Sénat !

Si on continue ainsi, comme vous l'avez dit, M. Vankrunkelsven hier soir, aussi longtemps que le Sénat existe, nous travaillerons et nous ne perdrons aucune occasion de déposer un amendement. Je crois que c'est ce que nous faisons, vous et moi, en commission de la Justice. Même en période électorale, nous ne baisserons pas les bras.

Mais je commence à me poser une question pertinente : cette assemblée a-t-elle encore un sens si on la fait fonctionner de cette manière ?

M. Philippe Mahoux (PS). - C'est un virage du PSC, madame Nyssens.

Mme Clotilde Nyssens (PSC). - Je parle en mon nom !

M. René Thissen (PSC). - Le gouvernement a décidé de tuer le Sénat et vous travaillez activement avec lui. (Colloques sur plusieurs bancs)

De voorzitter. - Mevrouw Nyssens, als de Senaat niet bestond, zou u dit betoog niet kunnen houden en zou geen enkele wet gecorrigeerd kunnen worden.

Mme Clotilde Nyssens (PSC). - Nous n'avons pas eu l'occasion de corriger la loi puisqu'aucun amendement n'a été retenu.

De voorzitter. - Volgens deze redenering stelt u in het volgende stadium misschien de afschaffing van het parlement voor.

Mme Clotilde Nyssens (PSC). - De toutes façons, dans cas-ci, le parlement n'a rien eu à dire, c'est l'exécutif qui a tout fait.

Je critique donc la procédure, le mépris à l'égard des acteurs de terrain et des parlementaires en général, aussi bien ceux de mon groupe que les autres. Je ne sais pas s'ils ont pu jouer leur rôle. Un parlementaire a-t-il eu l'occasion de voir si le texte répondait à l'arrêt Bouamar ? Je ne le crois pas.

Dans leur avis sur l'avant-projet de loi, les acteurs de terrain réclamant à juste titre ce débat démocratique à propos de l'ouverture des centres fédéraux d'observation et d'orientation et des centres fédéraux fermés pour mineurs, soulignent que ce sont les choix et les orientations majeures de notre société qui sont mises en cause dans cette orientation. Le débat démocratique fait peur puisque c'est une matière difficile, mais même le PS ne juge pas bon de suivre la voie du délégué général aux droits de l'enfant.

J'ai lu les propos de M. Lelièvre et j'ai fini par lui téléphoner pour savoir ce qu'il pensait, puisqu'on ne peut l'entendre dans cette assemblée. La proposition joue sur une ambiguïté qui, pour moi, n'est pas levée. Elle crée un centre de détention, elle veut envoyer un signal fort aux jeunes - ce que j'approuve -, elle invoque la sécurité publique mais, en même temps, les mesures qu'elle présente sont provisoires. Elle ne serait appliquée qu'en l'absence temporaire de place, elle joue la collaboration avec les communautés.

Que veut-on finalement ? Un centre d'accueil d'urgence, d'observation et d'orientation du jeune - mais alors comment assurer à Everberg un travail impossible ailleurs ? - ou une prison pour fortes têtes ? Dans ce dernier cas, a-t-on réfléchi aux alternatives et surtout aux moindres coûts ? L'enfermement résout-il tous les problèmes ? On sait que la réponse est négative.

Je me rappelle encore le discours d'Écolo sur le milieu criminogène des prisons. J'estime que ce sujet aurait pu être abordé hier, notamment par le président de la commission de la Justice, M. Dubié, qui, après avoir visité des prisons, nous a souvent fait part, à bon escient d'ailleurs, de ses états d'âme sur l'organisation pénitentiaire.

Vous nous avez même invités, monsieur Dubié, à aller visiter des prisons à l'étranger. J'ai donc été quelque peur déçue de ne pas vous avoir entendu sur le problème de la technique de l'enfermement.

En vertu de sa compétence en matière de sécurité publique, l'autorité fédérale sera chargée de procéder à l'exécution de la sanction.

Si cette autorité s'en tient à ses compétences, cette exécution de la sanction ne peut revêtir qu'un aspect sécuritaire, laissant de côté l'encadrement soutenu dont les mineurs doivent bénéficier. Une telle option tend vers une repénalisation de la justice des mineurs qui doit être rejetée tant en vertu de la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, que des intérêts conjugués des mineurs et de la société.

Outre la question de savoir si la répartition des compétences prévue dans la proposition de loi est réellement conforme aux lois spéciales de réformes institutionnelles d'août 1980 - ce que nous ne saurons jamais puisque nous ne pourrons pas obtenir la demande d'avis au Conseil d'État -, il convient de relever que, si l'enfermement devait être pris en charge par l'autorité fédérale, les objectifs d'action des personnes encadrant les jeunes enfermés et de ceux se chargeant de l'aide en milieu de vie s'opposeront - sécurité publique d'un côté, éducation et responsabilisation de l'autre - complexifiant ainsi inutilement une collaboration nécessaire.

Cet argument est soutenu par la Fédération nationale des magistrats de la jeunesse pour qui une dépolarisation entre jeunes à sanctionner par le fédéral et jeunes à aider par les communautés serait hautement préjudiciable aux jeunes eux-mêmes et à leur famille mais également à l'articulation indispensable entre les instances de l'aide à la jeunesse et les instances judiciaires. Leurs relations s'en ressentiraient durement et tout l'acquis d'une progressive mise en place de travail de réseau serait mis gravement en péril.

Selon la Fédération précitée, le profil des jeunes sanctionnables par le fédéral et de ceux qui sont susceptibles d'être aidés par la Communauté est, dans la majorité des cas, assez semblable.

Outre donc la question institutionnelle qui reste problématique, il importe de savoir si l'on peut changer tout un système en fonction d'une minorité plus difficile à prendre en charge. La proposition poursuit une finalité évidente de sécurité publique. Elle veut viser les mineurs délinquants ayant commis des faits très graves ; or, on voit que son champ d'application est beaucoup plus large et que la proposition manque, en quelque sorte, sa cible.

J'en reviens au coût de la mesure. Je crois l'avoir lu dans un article de presse. Il m'a semblé exorbitant. Je voudrais vous demander, monsieur le ministre, combien va coûter le centre d'Everberg.

Tout à coup, je constate qu'il y a de l'argent en matière de justice, alors que les communautés ont dû, pendant des années, sabrer dans leurs actions sociales à caractère éducatif et préventif ! La délinquance n'est-elle pas aussi une conséquence du manque de moyens évident accordés aux écoles et à toutes les actions sociales à caractère préventif ? Vous allez me répondre que le système institutionnel de la Belgique ne permet pas de faire autrement. Ce qui me surprend, c'est que vous avez dû renoncer à certaines initiatives annoncées en matière de justice. Vous aviez notamment promis une toute petite revalorisation à des juges de première instance. J'assistais hier à un colloque à la Fondation Roi Baudouin sur l'accès à la justice et un magistrat m'a dit qu'il vous avait écrit cinq fois pour vous demander de remettre des huissiers « audienciers » dans les salles d'audience pour raccompagner le justiciable et lui expliquer ce qui se passe dans une salle d'audience. Il m'a dit que ce n'est qu'à la cinquième lettre que vous lui avez répondu que ce n'était pas votre priorité et qu'il y avait un problème de coût.

On ne peut pas tenir deux langages aux acteurs de la Justice.

Par ailleurs, l'expérience des institutions publiques de protection de la jeunesse démontre que la gestion de telles institutions exige un personnel extrêmement qualifié, d'autant plus que les jeunes concernés sont décrits comme étant les plus difficiles. Où va-t-on trouver ce personnel qualifié ? Ira-t-on le chercher dans les institutions existantes qui en manquent déjà cruellement aujourd'hui ? Pratiquement, le personnel qui devrait entrer en fonction aujourd'hui, demain, après-demain à Everberg, où ira-t-on le chercher ? S'il provient des Communautés, on créera un vide dans les institutions existantes. De même, les gardiens ou des agents de sécurité qui viendraient de l'administration fédérale laisseraient un vide dans les prisons, où le problème du manque de personnel est souligné encore aujourd'hui dans la presse.

Or, il faut du personnel « archicompétent » et « archispécialisé ». Existe-t-il ?

Quelle réforme voulons-nous ? Le Conseil supérieur de la Justice a souligné que la Belgique ne disposait pas de données statistiques fiables sur la criminalité juvénile et son évolution ni même d'une évaluation sérieuse des réponses apportées au comportement délinquant de jeunes. Le conseil plaide donc pour que l'autorité chargée de définir les axes prioritaires d'une politique de la jeunesse dispose d'un appui scientifique permanent. Nous préconisons la mise en place d'un outil statistique uniforme permettant une évaluation quantitative et qualitative de la loi ainsi que de son application. Cet outil statistique devrait être élaboré par le service de la politique criminelle, le point d'appui statistique du secrétariat général du ministère de la Justice et le département de criminologie de l'INCC, en concertation avec les autorités judiciaires et les services compétents des communautés.

Des rapports d'activités des parquets et des tribunaux de la Jeunesse devraient être établis annuellement et faire l'objet d'une synthèse et d'une analyse par le service de la politique criminelle et l'équipe spécialisée de l'INCC dont le rapport sera transmis au ministre de la Justice, au collège des procureurs généraux et aux ministres compétents des communautés.

Cette évaluation permanente viserait à donner une vue de la manière dont la législation est appliquée, à mettre en évidence les difficultés juridiques et pratiques rencontrées, à vérifier l'adéquation des moyens humains, institutionnels et matériels, à permettre la mise en oeuvre d'une politique criminelle adéquate et à soutenir toute proposition visant à améliorer la législation, les pratiques et les moyens. N'est-il pas temps de penser à un plan national coordonné avec les communautés pour analyser de manière globale et cohérente la réponse à la délinquance de mineurs en donnant effectivement la priorité aux mesures de prévention bien avant la prise en charge ponctuelle de mineurs ayant commis des faits qualifiés d'infraction ? Cette idée, on l'entend depuis toujours. Elle a été rappelée ces derniers jours par la coordination de l'ensemble des associations qui tentent de faire appliquer les conventions des droits de l'enfant en Belgique et dont le porte-parole est M. Van Keirsbilck, entendu d'ailleurs il y a quelques temps en commission de la Justice à propos de l'assistance aux mineurs.

Ne faut-il pas mener un vrai débat de société sur l'application des mesures de privation de liberté pour lutter contre la délinquance des mineurs ? L'apport de M. Dubié à ce sujet sera indispensable. Je sens que son sentiment est juste en cette matière. Vous avez en effet, monsieur Dubié, une connaissance intéressante des prisons. Je voudrais vraiment qu'en commission de la Justice, nous initions un débat de fond sur la protection de la jeunesse. Il est encore temps. Même si la Chambre a la priorité puisqu'une proposition y a été déposée, n'excluons pas le Sénat. Trouvons une manière d'être dans le coup afin de ne pas devoir voter en fin de législature un texte ficelé à la Chambre, dans les conditions actuelles. C'est peut-être au Sénat d'entendre les acteurs et à la Chambre de faire un premier travail législatif. Pourquoi pas ?

Quant à la réforme de fond, je rappelle qu'en octobre 1991, une commission nationale avait été instituée par arrêté royal en vue de faire des propositions pour l'instauration d'une politique adéquate, plus particulièrement pour la modification éventuelle des mesures de protection et, le cas échéant, la définition de mesures pénales spécifiques pouvant être prises à l'égard de jeunes ayant commis un fait qualifié d'infraction. C'est la commission connue sous le nom de commission Cornelis.

Sous le gouvernement précédent, un projet de loi avait été préparé au Cabinet de M. Van Parys. Vous avez cru devoir tout reprendre a zéro, semble-t-il, monsieur le ministre. Il est temps de prêter attention aux acteurs de terrain pour ouvrir le débat à la société.

En attendant, s'il y avait urgence, n'aurait-il pas été possible d'avoir un débat - plus limité, certes - sur la question proprement dite de la création d'un centre fédéral fermé ?

Je ne répéterai pas de façon détaillée la position du PSC en ce qui concerne la création d'un centre fermé - les communiqués du PSC à ce sujet ont été publiés dans la presse. Néanmoins, au moment des votes, je me permettrai de reprendre la parole pour dire que le PSC n'était pas opposé à la création d'un centre fermé, sous certaines conditions, mais certainement pas dans les circonstances que l'on nous a imposées hier en matière de procédures parlementaires.

De voorzitter. - We zetten onze werkzaamheden voort vanmiddag om 14.45 uur.

(De vergadering wordt gesloten om 14.15 uur.)