2-183

2-183

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 28 FÉVRIER 2002 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Demande d'explications de Mme Erika Thijs au ministre de l'Intérieur sur «une formation de base ou complémentaire sur la traite des êtres humains dans les écoles de police» (nº 2-715)

M. le président. - M. Frank Vandenbroucke, ministre des Affaires sociales et des Pensions, répondra au nom de M. Antoine Duquesne, ministre de l'Intérieur.

Mevrouw Erika Thijs (CD&V). - Deze vraag gaat over mijn stokpaardje, namelijk mensenhandel en prostitutie. In het verslag van de subcommissie mensenhandel en prostitutie, dat in de Senaat op 12 juli 2000 werd goedgekeurd, staat in aanbeveling 5.1.1.3: "De politiescholen zouden, tijdens de basisopleiding of tijdens de voortgezette opleiding, een specifieke opleiding in mensenhandel dienen op te zetten. Deze specifieke opleiding zou moeten worden aangepast voor het douanepersoneel." We hadden immers opgemerkt dat nochtans goed opgeleide politiemensen in feite totaal niet worden opgeleid voor de nieuwe fenomenen die zich in onze maatschappij voordoen, zoals mensenhandel.

Tijdens de hoorzittingen stelde parketmagistraat Vandamme dat ook de lokale politie haar verantwoordelijkheid moet nemen in de bestrijding van de mensenhandel.

Mensenhandel is vandaag niet meer het probleem van één gemeente of stad, maar een grensoverschrijdend thema. Daarom is het van het allergrootste belang om mensen efficiënt voor te bereiden op hun taak. Niet alle actie kan immers van Brussel komen. Mensenhandel heeft zich ondertussen zodanig verspreid in alle provincies dat enkel een goed opgeleide politie de strijd kan aangaan.

Hoe kan men mensen die regelmatig met deze problematiek worden geconfronteerd, voorbereiden op de toch wel specifieke geïntegreerde aanpak die mensenhandel vraagt, zowel wat de bestrijding ervan betreft als de opvang van de slachtoffers?

Wordt in de politiescholen een cursus of voortgezette opleiding "bestrijding van de mensenhandel" georganiseerd?

Wordt in de politiescholen een cursus "opvang van slachtoffers van mensenhandel" georganiseerd?

Indien die cursussen nog niet georganiseerd werden, wat is de reden daarvan?

Hebben de politiediensten en/of politiescholen ooit al gevraagd om deze cursussen te organiseren om beter opgeleide politiemensen te hebben?

Indien nog geen initiatief genomen is, is de minister van plan om in de toekomst dergelijke cursussen te organiseren en zo tegemoet te komen aan de aanbevelingen van de subcommissie?

De heer Frank Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen. - Namens de minister van Binnenlandse Zaken wens ik te benadrukken dat de strijd tegen de mensenhandel één van de door het nationaal veiligheidsplan vooropgestelde prioriteiten is. Niet alleen de federale politie, die bij de Algemene directie gerechtelijke politie een centrale cel ter bestrijding van de mensenhandel heeft opgericht, maar ook de lokale politie is daarbij betrokken. De problematiek van de mensenhandel is dan ook opgenomen in de opleidingsprogramma's voor al het politiepersoneel. De politieambtenaren van alle graden en niveaus krijgen een basisopleiding waarin het aspect mensenhandel aan bod komt, ofwel als dusdanig, ofwel in verband met een bepaalde situatie, bijvoorbeeld ter illustratie van de regels van een goede slachtofferopvang, de synergieën met andere diensten, enzovoort.

Bovendien belet niets de politiescholen, in het licht van hun autonomie, programma's te ontwikkelen die gericht zijn op hun onmiddellijke omgeving. Zo heeft de West-Vlaamse politieschool, op verzoek van substituut van de procureur des Konings Van Damme en in navolging van de werkzaamheden van de subcommissie mensenhandel in de Senaat een opleiding "vreemdelingen en mensenhandel" georganiseerd. In die opleiding werden deze twee dimensies van het eigenlijke politiewerk getoetst aan de werking aan de grenzen en in de havens.

De minister van Binnenlandse Zaken hecht uiteraard belang aan de bestaande initiatieven of eventueel nieuwe initiatieven terzake. Hij is in elk geval bereid, indien nodig, deze initiatieven op federaal niveau te coördineren. Dat is trouwens al het geval voor de opvang van slachtoffers van fysiek of seksueel geweld en voor het verhoor van minderjarigen.

Mevrouw Erika Thijs (CD&V). - Bij het horen van dit antwoord, viel ik bijna van mijn stoel. De opleiding `bestrijding mensenhandel' is niet in het programma opgenomen. Ik heb de politiescholen deze week bezocht om daar zeker van te zijn. Deze lessen worden in de West-Vlaamse politieschool niet gegeven omdat er geen erkenning voor te krijgen was en dus ook geen subsidiëring. Zolang ze door de minister van Binnenlandse zaken niet erkend worden, kunnen deze cursussen niet gegeven worden. Daarom vind ik dit antwoord echt wel verbijsterend. Ik zal de minister van Binnenlandse zaken volgende week hierover dus opnieuw een vraag stellen. Het zou de politiescholen wel ten zeerste verheugen, mocht het antwoord dat vandaag werd gegeven worden bevestigd. Dat zou immers betekenen dat de cursussen erkend en gesubsidieerd zullen worden.

-L'incident est clos.