2-182

2-182

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 21 FEBRUARI 2002 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Vincent Van Quickenborne aan de eerste minister over «de relatie tussen België en zijn multinationale ondernemingen» (nr. 2-875)
Mondelinge vraag van de heer Jean Cornil aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «de toestand in het Midden-Oosten» (nr. 2-872)
Mondelinge vraag van de heer Josy Dubié aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «de versnelde verslechtering van de toestand in het Nabije Oosten» (nr. 2-876)
Mondelinge vraag van de heer Ludwig Caluwé aan de vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer over «de onderhandelingen met betrekking tot de IJzeren Rijn» (nr. 2-877)
Mondelinge vraag van de heer Philippe Monfils aan de vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer over «de lineaire maatregelen inzake verkeersveiligheid» (nr. 2-880)
Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over «de titel van podoloog» (nr. 2-868)
Mondelinge vraag van mevrouw Clotilde Nyssens aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de resultaten van de door PricewaterhouseCoopers uitgevoerde audit in verband met de oprichting van de federale politie en de oplossingen die werden overwogen om de vastgestelde leemten aan te vullen» (nr. 2-874)
Mondelinge vraag van de heer Jan Remans aan de minister van Sociale Zaken en Pensioenen over «de aangekondigde verdwijning van de prestatienummers 355390 - 355401, namelijk de gewrichtspunctie met of zonder inspuiting van geneesmiddelen» (nr. 2-869)
Mondelinge vraag van de heer Louis Siquet aan de minister van Sociale Zaken en Pensioenen over «de aanzienlijke achterstand bij de behandeling van dossiers bij de Rijksdienst voor Pensioenen» (nr. 2-873)
Mondelinge vraag van de heer Philippe Monfils aan de minister van Justitie over «de controle op het in de handel brengen van honden en katten» (nr. 2-871)
Mondelinge vraag van mevrouw Erika Thijs aan de minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, en aan de minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid, over «de algemene socio-economische enquête 2001» (nr. 2-878)

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst opgesteld op grond van artikel K. 3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie aangaande de verkorte procedure tot uitlevering tussen de Lid-Staten van de Europese Unie, gedaan te Brussel op 10 maart 1995 (Stuk 2-717)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek Jemen inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Brussel op 3 februari 2000 (Stuk 2-936)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van het Kieswetboek om het stemrecht toe te kennen aan de Belgen die in het buitenland verblijven, voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers en tot instelling van de vrijheid van keuze van de gemachtigde in geval van stemming per volmacht (Stuk 2-970)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikelen 50 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (van de heer René Thissen c.s., Stuk 2-386)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Aanwijzing van een effectief lid en een plaatsvervangend lid in de Europese Conventie over de toekomst van Europa

Stemmingen

Inoverwegingneming van voorstellen

Aanwijzing van een effectief lid en een plaatsvervangend lid in de Europese Conventie over de toekomst van Europa

Uitslag van de geheime stemming

Stemmingen

Wetsontwerp ter invoering van een eenmalige bijdrage ten laste van de petroleumsector (Stuk 2-926) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp strekkende om ambtenaren van de fiscale administraties ter beschikking te stellen van de federale politie (Stuk 2-979) (Evocatieprocedure) (Verbeterd opschrift)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst opgesteld op grond van artikel K. 3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie aangaande de verkorte procedure tot uitlevering tussen de Lid-Staten van de Europese Unie, gedaan te Brussel op 10 maart 1995 (Stuk 2-717)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek Jemen inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Brussel op 3 februari 2000 (Stuk 2-936)
Wetsontwerp tot wijziging van het Kieswetboek om het stemrecht toe te kennen aan de Belgen die in het buitenland verblijven, voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers en tot instelling van de vrijheid van keuze van de gemachtigde in geval van stemming per volmacht (Stuk 2-970)

Regeling van de werkzaamheden

Verzending van een voorstel naar een andere commissie

Stemmingen

Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de artikelen 24bis en 50 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (van de heer René Thissen c.s., Stuk 2-386) (Nieuw opschrift)

Vraag om uitleg van mevrouw Jacinta De Roeck aan de minister van Binnenlandse Zaken over «het drugspreventieproject MEGA in het onderwijs» (nr. 2-695)

Vraag om uitleg van de heer Frans Lozie aan de minister van Justitie over «de controverse omtrent een mogelijke manipulatie van het onderzoek naar de X-getuigen in het dossier Neufchâteau» (nr. 2-705)

Vraag om uitleg van de heer Jean-Pierre Malmendier aan de minister van Justitie over «de maatregelen die worden genomen inzake het geweld binnen het gezin» (nr. 2-706)

Vraag om uitleg van de heer Jan Steverlynck aan de minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, over «het Participatiefonds» (nr. 2-696)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
Indiening van voorstellen
In overweging genomen voorstellen
Vragen om uitleg
Evocatie
Boodschappen van de Kamer
Antwoorden van de regering op aanbevelingen van de Senaat
Arbitragehof - Arresten
Arbitragehof - Beroepen
Arbitragehof - Prejudiciële vragen