2-851/5

2-851/5

Belgische Senaat

ZITTING 2001-2002

28 FEBRUARI 2002


Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit-, en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie


Evocatieprocedure


AMENDEMENTEN

ingediend na de goedkeuring van het verslag


Nr. 2 VAN DE DAMES de BETHUNE EN THIJS

Art. 4

In het voorgestelde artikel 15, eerste lid, tussen de woorden ę in Belgie verblijvende Ľ en ę vreemdeling Ľ de woorden ę of handel drijvende Ľ invoegen.

Verantwoording

Het voorgestelde artikel is strijdig met het territorialiteitsbeginsel zoals vastgelegd in artikel 3 van het Strafwetboek. De Belgische rechter is altijd bevoegd voor misdrijven die plaatsvinden op het grondgebied van het Rijk, ongeacht of de dader in BelgiŽ verblijft of niet.

Door de vergunningsverplichting te beperken tot de Belgen en tot de vreemdelingen die in BelgiŽ verblijven, sluit men de vreemdelingen die niet in BelgiŽ verblijven uit, hetgeen de kracht van het voorstel aanzienlijk verzwakt.

Wij zijn er ons van bewust dat de wet een breed toepassingsveld wil hebben en aan alle Belgen een vergunningsplicht wil opleggen. Dit is een klassieke figuur in ons strafrecht, en de nationaliteit verantwoordt ook volledig de bevoegdheid van de rechter op basis van het persoonlijke bevoegdheidsbeginsel. Wat de vreemdelingen betreft dient men uiteraard het territorialiteitsbeginsel toe te passen, zodat de Belgische rechter ook vreemdelingen in BelgiŽ zal kunnen vervolgen indien een bestanddeel van het misdrijf in BelgiŽ is gelokaliseerd. Derhalve menen wij dat alle vreemdelingen die in BelgiŽ ę handelen Ľ, dit wil zeggen op het grondgebied van het Rijk een bestanddeel van het misdrijf zullen hebben gerealiseerd, ook dienen vervolgd te worden.

Sabine de BETHUNE.
Erika THIJS.