Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-46

ZITTING 2001-2002

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Sociale Zaken en Pensioenen Pensioenen

Vraag nr. 1585 van de heer Steverlynck d.d. 5 oktober 2001 (N.) :
Gewaarborgd minimumpensioen. Gemengde loopbaan.

In de pensioenregeling voor zelfstandigen heeft de pensioengerechtigde recht op een proportioneel deel van het gewaarborgd minimumpensioen voor zelfstandigen indien betrokkene minstens twee derde van een volledige loopbaan gepresteerd heeft. Hierbij mogen de jaren gepresteerd als loontrekkende en als zelfstandige samengeteld worden.

In de pensioenregeling voor loontrekkenden bestaat een soortgelijke regeling. Ook daar is er recht op een proportioneel deel van een gewaarborgd minimumpensioen, maar om te bepalen of de noodzakelijke tweederde loopbaan bereikt wordt, houdt men enkel rekening met de jaren gepresteerd als werknemer.

De combinatie van deze bepalingen heeft tot gevolg dat sommige pensioengerechtigden met een gemengde loopbaan (bijvoorbeeld aan het begin van de loopbaan enkele jaren loontrekkende en daarna tot aan de pensioenleeftijd zelfstandige) zelfs bij een volledige loopbaan en op de normale pensioenleeftijd een pensioen opgebouwd hebben dat lager ligt dan het gewaarborgd inkomen voor bejaarden. Zij ontvangen met andere woorden een lager pensioen dan wanneer zij hun volledige loopbaan zelfstandige geweest zouden zijn.

De pensioengerechtigden ervaren dat als een onrechtvaardigheid. Zij menen na een volledige beroepsloopbaan recht te hebben op een gewaarborgd minimumpensioen.

Mag ik aan de geachte minister vragen :

1. of hij het probleem erkent;

2. of hij weet hoeveel pensioengerechtigden zich in deze situatie bevinden;

3. of hij initiatieven zal nemen om deze toestand te verhelpen;

4. of hij bereid is om een wetsartikel te voorzien dat bij gemengde loopbaan het minimumpensioen voorziet in het geval dat de betrokkene bij een niet-gemengde loopbaan van het minimumpensioen zou genieten ?

Antwoord : In antwoord op de vraag gesteld door het geachte lid, heb ik de eer hem mee te delen dat, indien bij het begin van de loopbaan enkele jaren als werknemer werden gepresteerd, gevolgd door een activiteit als zelfstandige tot aan de normale pensioenleeftijd, de betrokkenen recht hebben op een pensioenbedrag in verhouding tot het gewaarborgd minimumpensioen in het stelsel voor zelfstandigen, aangezien de jaren als werknemer in dit geval in aanmerking worden genomen om te voldoen aan de voorwaarde van ten minste twee derden van een volledige loopbaan.

De optelling van het pensioenbedrag op grond van de jaren die zijn gepresteerd als werknemer en het proportioneel bedrag van het gewaarborgd minimumpensioen in het stelsel voor zelfstandigen zal eventueel worden beperkt tot het bedrag van het gewaarborgd inkomen voor bejaarden, doch dit betekent niet dat personen met een gemengde loopbaan de facto minder zullen ontvangen dan diegenen die een volledige loopbaan als zelfstandige hebben volbracht.

Indien het totaal van het rustpensioen als werknemer en zelfstandige kleiner is dan het gewaarborgd minimumpensioen zelfstandige dan ligt de oorzaak ofwel bij een onvolledige tewerkstelling als werknemer ofwel in de vermindering van het pensioen zelfstandige wegens het vervroegd ingaan ervan.

Het is dus mogelijk dat in het geval van een gemengde loopbaan, het totaal van beide pensioenen onder het bedrag van het gewaarborgd minimumpensioen voor een volledige loopbaan als zelfstandige blijft.

Het kan hier slechts gaan over een beperkt aantal gevallen. Het is echter niet mogelijk om dit aantal te bepalen.

Ik zou hier toch de bemerking willen maken dat in voorkomend geval een inkomensgarantie voor ouderen, waarvan de bedragen zelfs hoger liggen dan het minimumpensioen voor zelfstandige, kan worden toegekend na een onderzoek naar de bestaansmiddelen.

In ieder geval, kan een eventuele aanpassing van de reglementering overwogen worden met toepassing van de voorstellen uitgaand van het rapport-Cantillon.