Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-46

ZITTING 2001-2002

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Sociale Zaken en Pensioenen

Vraag nr. 1708 van de heer Caluwé d.d. 27 november 2001 (N.) :
Drugsvrij therapeutisch programma « De Kiem ». ­ « Tipi »-project. ­ Revalidatieovereenkomst met het RIZIV.

Dit jaar bestaat « De Kiem » als drugsvrije therapeutische gemeenschap 5 jaar. Uiteraard is voor hen 2001 een feestjaar, maar dit wordt voor een stuk overschaduwd door het stopzetten van verdere subsidies voor hun « Tipi »-project.

In 1992 werd « De Kiem » erkend door het RIZIV als revalidatiecentrum voor mensen met psychisch-sociale noden. Sinds 1996 evolueerde « De Kiem » van « drugsvrije therapeutische gemeenschap » tot « drugsvrij therapeutisch programma » door de start van een ambulant centrum te Gent, het opstarten van de « Tipi » (een huis voor verslaafde moeders met jonge kinderen gelinkt aan de therapeutische gemeenschap) en de uitbouw van een gevangeniswerking.

In de afgelopen vijf jaar heeft Tipi duidelijk zijn nut bewezen als uniek project in Vlaanderen en kreeg het navolging door een initiatief in Charleroi. Vanaf 1997 werd het residentiėle programma grondig gewijzigd. Vooreerst werd er sinds juni 1997 een onthaalafdeling opgestart die toe moet laten, enerzijds, drempelverlagend te werken en, anderzijds, nieuwe bewoners meer individueel voor te bereiden op een opname in de therapeutische gemeenschap. Ten tweede werd door een nieuwe conventie met het RIZIV de totale opnamecapaciteit verdubbeld van 15 naar 30 bewoners.

Tot en met dit werkjaar kon « De Kiem » rekenen op een forfaitaire toelage van Kind en Gezin om het « Tipi »-project te realiseren als pilootproject (toelage van 1,5 miljoen frank). Deze subsidiėring stopt eind 2001.

In oktober 2001 heeft « De Kiem » een dossier ingediend bij het RIZIV met het voorstel om de extra kosten, verbonden aan de « Tipi » te integreren in de bestaande revalidatieovereenkomst van « De Kiem » met het RIZIV.

Om een goede werking uit te bouwen, is een financiėle zekerheid over verschillende jaren een belangrijk element.

Kunnen de extra kosten van dit mini-project binnen « De Kiem » geļntegreerd worden in de bestaande revalidatieovereenkomst van « De Kiem » met het RIZIV ?