2-283/20

2-283/20

Belgische Senaat

ZITTING 2001-2002

22 FEBRUARI 2002


Wetsontwerp betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen


Evocatieprocedure


ONTWERP OPNIEUW GEAMENDEERD DOOR DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS


Onderzoekstermijn : 15 dagen (artikel 79, eerste lid, van de Grondwet) (1).

Uiterste datum : 11 maart 2002.


(1) Art. 64.1. Reglement van de Senaat : Het wetsontwerp dat door de Kamer van volksvertegenwoordigers aan de Senaat wordt teruggezonden met toepassing van artikel 79, eerste lid, of van artikel 81, derde lid, van de Grondwet is bij de Senaat slechts aanhangig wat betreft de bepalingen die door de Kamer werden geamendeerd of toegevoegd en die nieuw zijn in vergelijking met het aanvankelijk door de Kamer aangenomen wetsontwerp en wat betreft andere bepalingen, alleen om de redactie te verbeteren of de tekst in overeenstemming te brengen met het geheel en zonder nieuwe inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.