2-386/7

2-386/7

Belgische Senaat

ZITTING 2001-2002

29 JANUARI 2002


Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 50 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen


AMENDEMENTEN

ingediend na de goedkeuring van het verslag


Nr. 11 VAN DE HEER HAPPART

Art. 2

Het tweede lid van het voorgestelde artikel 24bis, 4, vervangen als volgt :

Het mandaat van lid van de Waalse Gewestraad is onverenigbaar met het mandaat van lid van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap.

Verantwoording

Sedert zijn oprichting bestaat de Raad van de Duitstalige Gemeenschap uit rechtstreeks verkozen leden. Bij de hervorming der instellingen in 1993 heeft de wetgever de rechtstreekse verkiezing van de gewestraden ingevoerd zonder rekening te houden met de reeds bestaande Duitstalige specificiteit. Doordat de wetgever dan nagelaten heeft een duidelijke situatie te creren konden sommige leden van de Waalse Gewestraad die uitsluitend of in de eerste plaats de eed hebben afgelegd in het Duits, weigeren hun mandaat uit te oefenen in de Franse Gemeenschapsraad. Die weigering leidt ertoe dat de Franse Gemeenschapsraad niet meer geldig is samengesteld. Het voorgestelde amendement maakt het mogelijk dit te verhelpen en ervoor te zorgen dat er voortaan geen Duitstalige leden meer zitting hebben in de Franse Gemeenschapsraad.

Jean-Marie HAPPART.